Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Czesław

w KRS

Czesław Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Czesław
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1939 r., wiek 79 lat
Miejscowości:Gorzyce (Śląskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bugla Grażyna Maria, Bugla Karina Maria, Chudyga Izabela Teresa, Grabiec Mirosław, Grzegorzek Stanisław, Huwer Józef, Janiczek Jerzy, Janiczek Tomasz, Katryniok Gabriela Marta, Krajewska Bernadeta Felicyta, Kucza Gabriela Maria, Mucha Dominik Marcin, Musioł Krystyna Hildegarda, Porażka Róża, Sanecznik Stanisław, Smyczek Benedykt Antoni, Szymiczek Alina Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gorzycach, Gorzyce − KRS 0000068608
 2. Spółdzielnia Produkcyjno-usługowo-handlowa Społem, Oświęcim − KRS 0000048712

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Egmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000267079
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Bełsznicy, Bełsznica − KRS 0000065934
 3. Przedsiębiorstwo Zn-zamel Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000206000
 4. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Rybnik − KRS 0000046705

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Gorzyce, Gorzyce
  Określenie przedmiotu zamówienia na:
  1) kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2) waluta - PLN
  3) sposób uruchomienia kredytu - w jednej transzy, wypłacany w terminie określonym w ofercie wykonawcy (nie dłużej niż do 7 dni) od dnia odebrania przez bank zapotrzebowania na jej uruchomienie, na rachunek bieżący Gminy Gorzyce. Forma powiadomienia ustalona w umowie zawartej z bankiem - dopuszcza się formę papierową, poprzedzoną mailem lub faxem na wskazany w umowie adres mailowy i numer faxu. Liczy się data otrzymania przez bank faxu lub maila,
  4) kredyt zostanie ostatecznie wykorzystany do dnia 31.12.2016 roku,
  5) okres kredytowania - od dnia podpisania umowy do dnia całkowitej spłaty kredytu, tj. do dnia 31.12.2023 r.
  6) spłata kredytu - wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - (od 31.03.2018r. - 31.12.2023r.), na rachunek wskazany przez bank w umowie
  7) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu i brak z tego tytułu dodatkowych obciążeń
  8) możliwość zmiany harmonogramu spłat rat kredytu, oraz ostatecznej daty spłaty kredytu, bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów, z tego tytułu (w tym opłat za sporządzenie aneksu do umowy)
  9) oprocentowanie ma być ustalane w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M oraz marżę określoną przez Wykonawcę, obliczane od bieżącego salda,
  10) zmiana wysokości oprocentowana dopuszczalna jest w przypadku zmiany średniej stawki WIBOR 1M
  11) do naliczania odsetek należy przyjąć, że miesiąc i rok ma rzeczywistą liczbę dni.
  12) spłata odsetek wg harmonogramu, w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału. Jeżeli ostatni dzień kwartału przypada na dzień wolny od pracy - w kolejnym dniu roboczym
  13) do naliczania odsetek należy przyjąć, że miesiąc i rok ma rzeczywistą liczbę dni
  14) odsetki od kredytu przeterminowanego nie mogą być wyższe niż odsetki ustalone w umowie kredytowej, powiększone o dwa punkty procentowe
  15) sposób zabezpieczenia - weksel własny in blanco.
 2. Bankowa obsługa budżetu Gminy Gorzyce w latach 2016-2020
  Zamawiający: Gmina Gorzyce, Gorzyce
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Gorzyce, rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach, gminnych instytucji kultury (WDK w Czyżowicach, Gorzycach i Olzie) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami. Wszystkie rachunki będą oprocentowane na identycznych zasadach przy zastosowaniu preferencji banku takich jak dla klientów strategicznych,

  2) udostępnienie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, zwanych dalej IPPM, polegającej na identyfikacji i przetwarzaniu wpłat masowych. Wpłaty masowe powinny być dokonywane na rachunek rozliczeniowy gminy za pośrednictwem indywidualnego, nierzeczywistego numeru rachunku wygenerowanego przez gminę, zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą,

  3) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy do wysokości zgodnej z treścią uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na poszczególne lata. Zmiana wysokości kredytu będzie dokonywana w formie pisemnej tj. aneksu do umowy ogólnej. Dla wyliczenia kosztu kredytu na dzień złożenia oferty przyjmuje się wielkość kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł.,

  4) możliwość wielostanowiskowego wdrożenia programu do obsługi rachunków, o których mowa w pkt 1 drogą elektroniczną (home banking). Program będzie zainstalowany w następującej konfiguracji (według stanu na dzień ogłoszenia zamówienia):
  - Urząd Gminy Gorzyce - 2 stanowiska;
  - Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 stanowisko;
  - Gminny Zespół Obsługi Finansowej - 1 stanowisko;
  - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Nautica - 1 stanowisko;
  - Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach - 1 stanowisko;
  - Wiejski Dom Kultury w Gorzycach - 1 stanowisko;
  - Wiejski Dom Kultury w Olzie - 1 stanowisko;
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach - 1 stanowisko;
  - Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Gorzyczkach - 1 stanowisko.

  Uwagi:
  System elektronicznej obsługi rachunków musi umożliwiać komunikację z bankiem bezpośrednio z komputera, na którym jest zainstalowany. Łączność z bankiem powinna następować na zasadzie bezpośredniej komunikacji tj. komputer użytkownika - serwer bankowy. Program powinien umożliwiać pracę (np. przygotowywanie przelewów) w trybie offline. System musi być wyposażony w zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo jego funkcjonowania (m.in. szyfrowany podpis dyspozycji przelewów itp.),

  5) w trakcie obowiązywania umowy możliwość rozszerzenia konfiguracji, o której mowa w pkt 3, na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych.

  3. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy, dla których prowadzenie rachunków objęte jest niniejszym postępowaniem:
  - Gmina Gorzyce
  - Urząd Gminy Gorzyce
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
  - Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach
  - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach
  - Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
  - Wiejski Dom Kultury w Gorzycach
  - Wiejski Dom Kultury w Olzie
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach
  - Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Gorzyczkach
  - Gimnazjum w Czyżowicach
  - Gimnazjum w Gorzycach
  - Gimnazjum w Rogowie
  - Gimnazjum w Turzy Śląskiej
  - Szkoła Podstawowa w Bluszczowie
  - Szkoła Podstawowa w Czyżowicach
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach
  - Szkoła Podstawowa w Olzie
  - Szkoła Podstawowa w Rogowie
  - Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.
  - Przedszkole Publiczne w Czyżowicach
  - Przedszkole Publiczne w Gorzycach
  - Przedszkole Publiczne w Olzie
  - Przedszkole Publiczne w Rogowie
  - Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej
  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gorzyczkach (Zespół prowadzi oddzielne rachunki dla Szkoły Podstawowej
  i Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach).

  4. Z wymienionych w pkt 1.3. jednostek Gmina Gorzyce posiada 3 rachunki podstawowe, 1 rachunek pomocniczy na masowe płatności podatkowe oraz 16 rachunków pomocniczych, pozostałe jednostki posiadają po jednym rachunku podstawowym każda oraz rachunki pomocnicze, każda co najmniej jeden. Na dzień ogłoszenia przetargu, niniejszym postępowaniem objęte są 91 rachunki bankowe. W okresie obowiązywania umowy ilość jednostek organizacyjnych gminy oraz rachunków może ulec zmianie. (Na dzień dzisiejszy jest jeszcze dodatkowy r-k bankowy na masowe płatności podatkowe)

  5. Przewiduje się, że w okresie 5 - ciu lat, wykonane zostaną następujące operacje:

  1) Opłaty związane z 3 rachunkami bieżącymi Gminy Gorzyce:
  a) za otwarcie rachunku
  b) za prowadzenie rachunku
  c) inne ewentualne opłaty jakie poniesie Zamawiający w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji

  2) Opłaty związane z 25 rachunkami bieżącymi pozostałych jednostek:
  a) za otwarcie jednego rachunku,
  b) za prowadzenie jednego rachunku,
  c) inne ewentualne opłaty jakie poniesie Zamawiający w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji,

  3) Opłaty związane z 63 rachunkami pomocniczymi
  a) za otwarcie jednego rachunku,
  b) za prowadzenie jednego rachunku,
  c) inne ewentualne opłaty jakie poniesie Zamawiający w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji.

  4) Prowizje stosowane w ramach prowadzenia 91 rachunków
  a) przelewy
  - przewiduje się 200 000 szt. przelewów (papierowe i elektroniczne),
  b) pobieranie gotówki z banku (do kas jednostek)
  - przewiduje się 2000 krotne pobieranie gotówki,
  c) inne ewentualne prowizje jakie poniesie Zamawiający w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji,
  d) wpłaty gotówkowe (o których mowa w pkt 1.5. ppkt 1 SIWZ,
  e) czeki o których mowa w pkt 1.5. ppkt 3, 4, 6 SIWZ.

  5) Koszty obsługi 91 rachunków drogą elektroniczną:
  a) koszty instalacji programu oraz szkolenia,
  b) wielkość opłat za korzystanie z oprogramowania,
  c) przyjmuje się, że dysponentami rachunków bieżących i pomocniczych obsługiwanych drogą elektroniczną będą:
  - Urząd Gminy Gorzyce - 2 stanowiska;
  - Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 stanowisko;
  - Gminny Zespół Obsługi Finansowej - 1 stanowisko;
  - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Nautica - 1 stanowisko;
  - Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach - 1 stanowisko;
  - Wiejski Dom Kultury w Gorzycach - 1 stanowisko;
  - Wiejski Dom Kultury w Olzie - 1 stanowisko;
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach - 1 stanowisko;
  - Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Gorzyczkach - 1 stanowisko
  - inne jednostki, które wystąpią do Wykonawcy z wnioskiem o obsługę rachunków drogą elektroniczną
  d) wszystkie rachunki przypisane danemu dysponentowi (bieżące i pomocnicze) będą obsługiwane drogą elektroniczną.

  6. Warunki dodatkowe, jakie spełniać musi oferta:

  1) wpłaty gotówkowe dokonywane na rzecz gminy przez inkasentów opłaty targowej oraz inkasentów opłat pobieranych za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach na rachunki Gminy Gorzyce oraz jednostek oświatowych, objęte niniejszym postępowaniem, nie będą obciążane żadną opłatą bankową bądź prowizją (ok. 500 wpłat).

  2)na rachunkach objętych postępowaniem odsetki od dodatniego salda dopisywane będą nie rzadziej niż w cyklach miesięcznych;

  3)Zamawiający na wniosek bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem;

  4)Zamawiający bez dodatkowych kosztów będzie otrzymywał wyciągi i dowody wpłat i wypłat z rachunków objętych niniejszym postępowaniem, w następnym dniu roboczym po dniu dokonania operacji;

  5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość funkcjonowania niektórych rachunków, na wniosek Wójta Gminy lub kierownika jednostki, na zasadach bez kosztowych tj. bez naliczania odsetek od dodatniego salda oraz bez pobierania opłat i prowizji za prowadzenie tych rachunków (np. na rachunkach związanych z pozyskanymi funduszami zewnętrznymi w zależności od sposobu rozliczania danego funduszu,

  6)zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym gminy będzie weksel własny -in blanco- kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;

  7) Wykonawca w ramach oferty skalkuluje wszelkie opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków, obsługę systemu bankowości elektronicznej, oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym gminy w okresach miesięcznych. Prowizję od kredytu w rachunku bieżącym gminy bank pobierze w przypadku podpisania umowy kredytowej przez Zamawiającego.
  Uwaga: umowa kredytowa zostanie podpisana przez Zamawiającego w przypadku zaistnienia faktycznej potrzeby zaciągnięcia kredytu;

  8) przedmiot zamówienia obejmuje również otwarcie dodatkowych rachunków dla jednostek wymienionych w pkt 1.3. lub nowych jednostek utworzonych przez Zamawiającego - nie więcej niż 15 szt.

  7. Zamawiający udostępnia Wykonawcom - sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS za III kw. 2015r. i Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS za 2014 rok, zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Gorzyce, uchwałę Rady Gminy Gorzyce w sprawie powołania Skarbnika Gminy, uchwałę Rady Gminy Gorzyce w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok, opinie RIO dotyczące sprawozdań za 2014 rok oraz projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 r. (załączniki do SIWZ)

  8. Ilość operacji oraz kwoty podane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ mają charakter szacunkowy, a ich celem jest doprowadzenie do porównywalności ofert poszczególnych banków przystępujących do niniejszego postępowania i tym samym nie są wiążące dla Zamawiającego. W oparciu o podane dane Wykonawca powinien dokonać wyliczeń.
  Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw związanych z wystąpieniem ewentualnych różnic pomiędzy szacunkami dokonanymi przez Zamawiającego podanymi w SIWZ a stanem faktycznym.
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubomia w latach 2015 -2018
  Zamawiający: Gmina Lubomia, Lubomia
  Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubomia w latach 2015-2018 obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących dla jednostek Gminy (urzędu i jednostek organizacyjnych), w tym przelewy środków na rachunki i z rachunków, wpłaty i wypłaty gotówkowe (realizacja czeków); otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków pomocniczych (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunków na środki z UE, rachunku na wpłaty wadium), w tym przelewy środków na rachunki i z rachunków, wpłaty i wypłaty gotówkowe (realizacja czeków); lokowanie wolnych środków i obsługę bankową rachunku lokat terminowych (w przypadku potrzeb), z tym że, Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków również w innych instytucjach finansowych; świadczenie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych; oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach; kapitalizację odsetek na wskazanych rachunkach bankowych; zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy (min. 12 stanowisk); w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej; bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie zainstalowanego systemu płatniczego; udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy (zasady zostaną uregulowane odrębną umową); pobieranie prowizji i opłat za prowadzenie rachunków, z rachunków wskazanych przez Gminę; pobieranie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu, z rachunku wskazanego przez Gminę; realizacja zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie dłużej niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy; zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej; sporządzanie codziennych wyciągów bankowych; sporządzanie opinii bankowych (w ramach potrzeb). 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku, w wysokości stanowiącej równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia, według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku, obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.
 4. Udzielenie kredytu Gminie Kornowac o łącznej wysokości 896 431,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Kornowac, Kornowac
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie kredytu Gminie Kornowac w wysokości 896 431,00 zł na zadania i w latach:

  - w roku 2011 na kwotę 594 879,00 zł
    1) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu
        110 788,00 zł;
    2) Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Łańcach 79 130,00 zł;
    3) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w  
        Pogrzebieniu 91 520,00 zł;
    4) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w
        Rzuchowie 276 893,00 zł;
    5) Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu 36 548,00 zł 
   
  - w roku 2012 na kwotę 301 552,00 zł:
    1) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu
        165 172,00 zł;
    2) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w   
        Pogrzebieniu 136 380,00 zł.

  a)Oprocentowanie: zmienne
  b)Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 1M (należy podać stawkę WIBOR 1M + marża banku np. 4,62%- 1M za lipiec 2011r. +.... % marża banku)
  do umowy:    oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M i ....% marży Banku. Stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca  ustalana jest  na okres 1 miesiąca i  mająca  zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca . Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca.
  c)Raty - płatne kwartalnie, do ostatniego dnia każdego kwartału.
  Karencja w spłacie kredytu do dnia 30.03.2013 r.  Spłata kredytu w 39 ratach  kwartalnych począwszy od 31.03.2013r. do 30.09.2022r. w kwocie 22.410,77  każda oraz 1 rata (ostatnia)  płatna 31.12.2022r. w kwocie 22.410.97 zł. Raty płatne do ostatniego dnia każdego kwartału.

  d)Odsetki od kredytu: spłata odsetek w okresach miesięcznych płatnych w miesiącu następnym po
  upływie miesiąca, za który są naliczane, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank
  kredytobiorcy, w terminie 7 dni od jego otrzymania. Odsetki naliczane będą od faktycznie
  wykorzystanej kwoty kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za
  okres jego faktycznego wykorzystania. Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni
  (w przypadku roku przestępnego 366 dni), a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  e)Kwota uruchomionego kredytu zostanie przelana na podstawie pisma Zamawiającego na konto
  wskazane przez Zamawiającego do 7 dni po złożeniu pisma. Należy przyjąć możliwość
  niezaciągania kredytu lub uruchomienia kredytu w mniejszej kwocie niż wskazana w SIWZ
  umowie oraz możliwość uruchomienia kredytu w transzach.
  f)zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów). Zamawiający zastrzega również możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  g)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na których skarbnik złoży kontrasygnatę.
 5. Bankowa obsługa budżetu Gminy Gorzyce w latach 2011-2015
  Zamawiający: Gmina Gorzyce, Gorzyce
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Gorzyce, rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych - Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy oraz Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach, gminnych instytucji kultury (WDK w Czyżowicach, Gorzycach i Olzie) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami. Wszystkie rachunki będą oprocentowane na identycznych zasadach przy zastosowaniu preferencji banku takich jak dla klientów strategicznych.
  2) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy do wysokości zgodnej z treścią uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na poszczególne lata. Zmiana wysokości kredytu będzie dokonywana w formie pisemnej tj. aneksu do umowy ogólnej. Dla wyliczenia kosztu kredytu na dzień złożenia oferty przyjmuje się wielkość kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.
  3) możliwość wielostanowiskowego wdrożenia programu do obsługi rachunków, o których mowa w pkt 1 drogą elektroniczną (home banking).
  Uwagi:
  System elektronicznej obsługi rachunków musi umożliwiać komunikację z bankiem bezpośrednio z komputera, na którym jest zainstalowany. Łączność z bankiem powinna następować na zasadzie bezpośredniej komunikacji tj. komputer użytkownika - serwer bankowy. Program powinien umożliwiać pracę (np. przygotowywanie przelewów) w trybie offline. System musi być wyposażony w zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo jego funkcjonowania (m.in. szyfrowany podpis dyspozycji przelewów itp.)
  4) w trakcie obowiązywania umowy możliwość rozszerzenia konfiguracji, o której mowa w pkt 3, na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych.
 6. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Lubomia w wysokości 2 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
  Zamawiający: Gmina Lubomia, Lubomia
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Lubomia w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwamilionyzł 00/100) o okresie spłaty 10 lat w latach od 2011 do 2020.
  Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 23 lipiec 2010 r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował wykonawcę nie później niż z jednodniowym wyprzedzeniem.
  Spłata kredytu nastąpi w 120 ratach miesięcznych w wysokości: 1 rata w kwocie 16 746,00 zł oraz 119 rat po 16 666,00 zł. Pierwsza rata płatna w terminie 31.01.2011 r., a ostatnia w dniu 31.12.2020 r.
  Spłata odsetek dokonywana będzie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłat rat kapitałowych.
  Szczegółowy harmonogram spłat zaciąganego kredytu stanowi integralną część niniejszej specyfikacji ( załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ).
  W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty.
  Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:
  - stałej w okresie kredytowania marży banku,
  - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla jednomiesięcznych depozytów
  bankowych (WIBOR-1M).
  Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
  Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki
  WIBOR-1M w przeddzień ogłoszenia postępowania w BZP.
  O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca ( bank ) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia
  kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.
  Zamawiający przewiduje dodatkową formę zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie
  oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.8.1997 r.

  Wykonawca zobowiązany jest do postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Gorzyce 26 8469 0009 0010 3408 2000 0001.Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Lubomia ul. Szkolna 1 44-360 Lubomia
 7. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Lubomia w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 846 062,70 zł oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900 189,00 zł
  Zamawiający: Gmina Lubomia, Lubomia
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Lubomia w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jedenmilionzł) o okresie spłaty 10 lat w latach od 2011 do 2020.
  Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 846 062,70 zł oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900 189,00 zł. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 5 maja 2010 r.
 8. Obsługa budżetu Gminy Lubomia w latach 2010-2014
  Zamawiający: Gmina Lubomia, Lubomia
  Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubomia w latach 2010-2014 obejmuje:
  otwarcie i prowadzenie obsługi bankowej rachunków,
  obsługę bankową rachunku bieżącego budżetu Gminy w tym wpłaty i wypłaty gotówkowe i realizacje czeków,
  obsługę bankową rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy w tym wpłaty i wypłaty gotówkowe i realizacje czeków,
  obsługę bankową rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i jednostek podległych w tym wpłaty i wypłaty gotówkowe i realizacje czeków,
  obsługę bankową rachunków funduszy celowych,
  obsługę bankową rachunków funduszy specjalnych,
  obsługę bankową rachunku lokat terminowych w przypadku potrzeb,
  oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
  kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach bankowych,
  zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację
  zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy
  założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym
  samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,min. 11 stanowisk,
  w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej,
  bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie zainstalowanego systemu płatniczego,
  zaciąganie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Urzędu Gminy,zasady zostaną uregulowane odrębną umową,
  pobieranie prowizji i opłat za prowadzenie rachunków, z rachunków wskazanych przez Gminę,
  pobieranie odsetek od strony Wn rachunku bieżącego budżetu z rachunku wskazanego przez Gminę,
  czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
  zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej,
  sporządzanie codziennych wyciągów bankowych,
  sporządzanie lokat terminowych,
  sporządzanie opinii bankowych,