Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Grzegorz

w KRS

Grzegorz Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Sierakowice Prawe (Łódzkie), Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:147 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof Stanisław, Parys Romana, Rokoszewski Jerzy, Szewczyk Agnieszka, Szewczyk Aleksander Czesław, Wieczorek Beata
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof Stanisław, Szewczyk Agnieszka
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Choiński Piotr, Dura Paweł Marek, Parys Krzysztof Stanisław, Szewczyk Agnieszka, Szewczyk Andrzej Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewczyk Aneta
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof, Szewczyk Agnieszka, Szewczyk Andrzej

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarocka Joanna, Parys Krzysztof Stanisław, Szewczyk Agnieszka
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof Stanisław, Parys Romana, Rokoszewski Jerzy, Szewczyk Agnieszka, Szewczyk Aleksander Czesław, Wieczorek Beata
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof Stanisław, Szewczyk Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agra Niewiadomy Sp. J. Likwidacyjnej, Łódź − KRS 0000071747
 2. Ecotherm Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łowicz − KRS 0000155354
 3. Ekoinstal System Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000689849
 4. Enviroenergy Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000499193
 5. Europejskie Stowarzyszenie Kupców Internetowych Eski, Warszawa − KRS 0000242397
 6. Fundacja Energia, Szczecin − KRS 0000612648
 7. Fundacja Kosmos, Szczecin − KRS 0000497079
 8. Grupa Ekoenergia Sp. Z O.O., Sierakowice Prawe − KRS 0000491557
 9. Maxfish Sp. Z O.O., Sulejów − KRS 0000607718
 10. Sulejowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Włodzimierzów − KRS 0000318467
 11. Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki − KRS 0000118515

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eco-therm Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000280142
 2. Eko Sp. J. A.szewczyk,k.parys,g.wieczorek, Łowicz − KRS 0000007573
 3. Ekoinstal Sp. J. J. Stefanowski, A. Szewczyk, Sierakowice Prawe − KRS 0000297622
 4. Epicom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000259008
 5. Fish Food Sp. Z O.O., Żeromin − KRS 0000270916
 6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Zachód, Łódź − KRS 0000029355
 7. Rusałka Łódzka Spółdzielnia Cukiernicza, Łódź − KRS 0000055362
 8. Zakład Handlu i Usług Sajpol Sp. J. Jan Jóźwiak, Andrzej Kotecki, Łódź − KRS 0000005215
 9. Zakłady Sprzętu Przeciwpożarowego Progaz S.A., Łódź − KRS 0000038654

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją powietrznych pomp ciepła i c. o. w budynków Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ. Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Biblioteki Publicznej wynosi 8 kW, zabezpieczenie 25A.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  3.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  3.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją pomp ciepła i co w kompleksie budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Urzędu Miasta wynosi 10 kW, zabezpieczenie 32A, w budynku USC 3 kW, zabezpieczenie 25A, Wydział Oświaty 8 kW, zabezpieczenie 32A.
  Dot. przedmiaru na Zewnętrzną instalację ciepłowniczą do zasilania w ciepło budynku Klubu Abstynenckiego z kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 57 w Białej Rawskiej: Dolne źródło ciepła (obieg glikolowy) wykonać z rur HDPE elektrooporowych zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz budynku. Orientacyjna długość odcinków zewnętrznych 2 × 40 – 50 mb.
  Kocioł na biomaę, który występuje na rysunku instalacji c. o., nie podlega montażowi. Do montażu są pompy ciepła.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Zamawiający informuje również, że na budynku Urzędu i Wydziału Oświaty zamontowane są klimatyzatory i należy uwzględnić to w kalkulacji kosztów.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
  5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją powietrznych pomp ciepła i c. o. w budynków Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ. Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Biblioteki Publicznej wynosi 8 kW, zabezpieczenie 25A.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  3.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  3.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją pomp ciepła i co w kompleksie budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Urzędu Miasta wynosi 10 kW, zabezpieczenie 32A, w budynku USC 3 kW, zabezpieczenie 25A, Wydział Oświaty 8 kW, zabezpieczenie 32A.
  Dot. przedmiaru na Zewnętrzną instalację ciepłowniczą do zasilania w ciepło budynku Klubu Abstynenckiego z kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 57 w Białej Rawskiej: Dolne źródło ciepła (obieg glikolowy) wykonać z rur HDPE elektrooporowych zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz budynku. Orientacyjna długość odcinków zewnętrznych 2 × 40 – 50 mb.
  Kocioł na biomaę, który występuje na rysunku instalacji c. o., nie podlega montażowi. Do montażu są pompy ciepła.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Zamawiający informuje również, że na budynku Urzędu i Wydziału Oświaty zamontowane są klimatyzatory i należy uwzględnić to w kalkulacji kosztów.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
  5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją powietrznych pomp ciepła i c. o. w budynków Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ. Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Biblioteki Publicznej wynosi 8 kW, zabezpieczenie 25A.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  3.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  3.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją pomp ciepła i co w kompleksie budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Urzędu Miasta wynosi 10 kW, zabezpieczenie 32A, w budynku USC 3 kW, zabezpieczenie 25A, Wydział Oświaty 8 kW, zabezpieczenie 32A.
  Dot. przedmiaru na Zewnętrzną instalację ciepłowniczą do zasilania w ciepło budynku Klubu Abstynenckiego z kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 57 w Białej Rawskiej: Dolne źródło ciepła (obieg glikolowy) wykonać z rur HDPE elektrooporowych zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz budynku. Orientacyjna długość odcinków zewnętrznych 2 × 40 – 50 mb.
  Kocioł na biomaę, który występuje na rysunku instalacji c. o., nie podlega montażowi. Do montażu są pompy ciepła.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Zamawiający informuje również, że na budynku Urzędu i Wydziału Oświaty zamontowane są klimatyzatory i należy uwzględnić to w kalkulacji kosztów.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
  5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 7. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” – nr ref: GKI 271.9.2017
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” : obejmujące: Prace dotyczące całego obiektu:  wykonanie tynków elewacyjnych silikonowo-silikatowych z przygotowaniem podłoża  izolacja termiczna ścian zewnętrznych  wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych  wykonanie wszystkich obróbek blacharskich oraz demontaż istniejących  wymiana rynien i rur spustowych oraz demontaż istniejących  demontaż elementów instalacji znajdującej się na elewacji oraz dachach przewidzianych do zmiany pokrycia i innych  zabezpieczenie min. dachu przed czynnikami atmosferycznym, elewacji, okien itp. wschodnia część budynku (Stara):  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza, wykończenie glifów okiennych  izolacja termiczna cokołu, zdjęcie betonowej okładziny cokołów i oczyszczenie  zmiana pokrycia dachowego, ułożenie izolacji oraz demontaż starego pokrycia  montaż wyłazów dachowych, barier śniegowych stałych dojść do kominów  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki drzwiowej z demontażem istniejącej  montaż parapetów zewnętrznych na najniższej kondygnacji oraz okien poddasza  ocena stanu elementów więźby dachowej  zabezpieczenie ogniochronne, owadobójcze oraz przeciwgrzybiczne więźby dachowej  montaż rynien dachowych nad glifami okiennymi oraz demontaż istniejących  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  wykonanie bruzd pod przewody elektryczne oraz tynkowanie i malowanie farbami  remont balkonu i tarasu – pokrycie płytkami oraz izolacja  udrożnienie pionu instalacyjnego północna część budynku  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza oraz wykończenie glifów okiennych  wykonanie hydroizolacji ścian stykających się z gruntem-piwnicznych i fundamentowych oraz izolacja termiczna  montaż daszków nad wejściami oraz demontaż istniejących  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  pokrycie posadzek płytkami oraz zdjęcie istniejącej posadzki PCV  wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej, zamurowanie istniejącego otworu wentylacyjnego, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  wykonanie nasypu oraz nawierzchni z kostki brukowej zachodnia część budynku (sala gimnastyczna i łącznik)  wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych (z demontażem istniejących)  pokrycie stropodachu blachą trapezową stalową oraz ułożenie izolacji termicznej stropodachów (łącznik) na konstrukcji drewnianej  przygotowanie istniejącego podłoża z papy oraz naprawa budynek gimnazjum 1. wymiana podokienników zewnętrznych 2. izolacja termiczna (ścian) łącznika oraz słupów 3. remont pochylni dla niepełnosprawnych oraz rozbiórka istniejącego pokrycia. Montaż urządzenia na obiekcie budowlanym tj. instalacji fotowoltaicznej na stropodachu sali gimnastycznej, która obejmuje montaż układu modułów PV na konstrukcji dachu wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac: · dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych opartych na technologii paneli krzemowych, · dostawa pod konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż na dachu, · Montaż Systemu Zarządzania Energią, w celu diagnostyki i wizualizacji uzysków energetycznych, · ułożenie tras kablowych na dachu oraz wewnątrz budynku na potrzeby instalacji fotowoltaicznej, · instalację układu pomiarowego dla świadectw pochodzenia. Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową z przebudową otworu okiennego na drzwiowy i otworu drzwiowego oraz rozbudowę o schody zewnętrzne. Zakres prac obejmuje instalację technologiczną kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obiektu szkolnego, wymianę grzejników. Przedmiotem prac jest ponadto wymiana i modernizacja instalacji elektroenergetycznych obiektu Szkolnego - układ zasilania: rozdzielnice elektryczne - dot. części starej linia kablowa YKXS 5x35 relacji RG – R0 w części starej instalacje wewnętrzne: - oświetleniowa – dot. całego obiektu - gniazd wtyczkowych – dot. części starej - odgromowa i połączeń wyrównawczych – dot. części starej - instalacja teleinformatyczna – dot. części starej - instalacja p.poż – dot. części starej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Projekt budowlany 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3) Projekt organizacji ruchu 4) Przedmiar robót - pomocniczo - Stanowiące- załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wartość zamówienia wynosi 4 089 198, 63 netto PLN, wartość brutto 5 029 714,32 PLN)


 8. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” – nr ref: GKI 271.9.2017
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” : obejmujące: Prace dotyczące całego obiektu:  wykonanie tynków elewacyjnych silikonowo-silikatowych z przygotowaniem podłoża  izolacja termiczna ścian zewnętrznych  wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych  wykonanie wszystkich obróbek blacharskich oraz demontaż istniejących  wymiana rynien i rur spustowych oraz demontaż istniejących  demontaż elementów instalacji znajdującej się na elewacji oraz dachach przewidzianych do zmiany pokrycia i innych  zabezpieczenie min. dachu przed czynnikami atmosferycznym, elewacji, okien itp. wschodnia część budynku (Stara):  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza, wykończenie glifów okiennych  izolacja termiczna cokołu, zdjęcie betonowej okładziny cokołów i oczyszczenie  zmiana pokrycia dachowego, ułożenie izolacji oraz demontaż starego pokrycia  montaż wyłazów dachowych, barier śniegowych stałych dojść do kominów  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki drzwiowej z demontażem istniejącej  montaż parapetów zewnętrznych na najniższej kondygnacji oraz okien poddasza  ocena stanu elementów więźby dachowej  zabezpieczenie ogniochronne, owadobójcze oraz przeciwgrzybiczne więźby dachowej  montaż rynien dachowych nad glifami okiennymi oraz demontaż istniejących  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  wykonanie bruzd pod przewody elektryczne oraz tynkowanie i malowanie farbami  remont balkonu i tarasu – pokrycie płytkami oraz izolacja  udrożnienie pionu instalacyjnego północna część budynku  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza oraz wykończenie glifów okiennych  wykonanie hydroizolacji ścian stykających się z gruntem-piwnicznych i fundamentowych oraz izolacja termiczna  montaż daszków nad wejściami oraz demontaż istniejących  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  pokrycie posadzek płytkami oraz zdjęcie istniejącej posadzki PCV  wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej, zamurowanie istniejącego otworu wentylacyjnego, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  wykonanie nasypu oraz nawierzchni z kostki brukowej zachodnia część budynku (sala gimnastyczna i łącznik)  wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych (z demontażem istniejących)  pokrycie stropodachu blachą trapezową stalową oraz ułożenie izolacji termicznej stropodachów (łącznik) na konstrukcji drewnianej  przygotowanie istniejącego podłoża z papy oraz naprawa budynek gimnazjum 1. wymiana podokienników zewnętrznych 2. izolacja termiczna (ścian) łącznika oraz słupów 3. remont pochylni dla niepełnosprawnych oraz rozbiórka istniejącego pokrycia. Montaż urządzenia na obiekcie budowlanym tj. instalacji fotowoltaicznej na stropodachu sali gimnastycznej, która obejmuje montaż układu modułów PV na konstrukcji dachu wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac: · dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych opartych na technologii paneli krzemowych, · dostawa pod konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż na dachu, · Montaż Systemu Zarządzania Energią, w celu diagnostyki i wizualizacji uzysków energetycznych, · ułożenie tras kablowych na dachu oraz wewnątrz budynku na potrzeby instalacji fotowoltaicznej, · instalację układu pomiarowego dla świadectw pochodzenia. Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową z przebudową otworu okiennego na drzwiowy i otworu drzwiowego oraz rozbudowę o schody zewnętrzne. Zakres prac obejmuje instalację technologiczną kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obiektu szkolnego, wymianę grzejników. Przedmiotem prac jest ponadto wymiana i modernizacja instalacji elektroenergetycznych obiektu Szkolnego - układ zasilania: rozdzielnice elektryczne - dot. części starej linia kablowa YKXS 5x35 relacji RG – R0 w części starej instalacje wewnętrzne: - oświetleniowa – dot. całego obiektu - gniazd wtyczkowych – dot. części starej - odgromowa i połączeń wyrównawczych – dot. części starej - instalacja teleinformatyczna – dot. części starej - instalacja p.poż – dot. części starej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Projekt budowlany 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3) Projekt organizacji ruchu 4) Przedmiar robót - pomocniczo - Stanowiące- załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wartość zamówienia wynosi 4 089 198, 63 netto PLN, wartość brutto 5 029 714,32 PLN)


 9. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” – nr ref: GKI 271.9.2017
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” : obejmujące: Prace dotyczące całego obiektu:  wykonanie tynków elewacyjnych silikonowo-silikatowych z przygotowaniem podłoża  izolacja termiczna ścian zewnętrznych  wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych  wykonanie wszystkich obróbek blacharskich oraz demontaż istniejących  wymiana rynien i rur spustowych oraz demontaż istniejących  demontaż elementów instalacji znajdującej się na elewacji oraz dachach przewidzianych do zmiany pokrycia i innych  zabezpieczenie min. dachu przed czynnikami atmosferycznym, elewacji, okien itp. wschodnia część budynku (Stara):  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza, wykończenie glifów okiennych  izolacja termiczna cokołu, zdjęcie betonowej okładziny cokołów i oczyszczenie  zmiana pokrycia dachowego, ułożenie izolacji oraz demontaż starego pokrycia  montaż wyłazów dachowych, barier śniegowych stałych dojść do kominów  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki drzwiowej z demontażem istniejącej  montaż parapetów zewnętrznych na najniższej kondygnacji oraz okien poddasza  ocena stanu elementów więźby dachowej  zabezpieczenie ogniochronne, owadobójcze oraz przeciwgrzybiczne więźby dachowej  montaż rynien dachowych nad glifami okiennymi oraz demontaż istniejących  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  wykonanie bruzd pod przewody elektryczne oraz tynkowanie i malowanie farbami  remont balkonu i tarasu – pokrycie płytkami oraz izolacja  udrożnienie pionu instalacyjnego północna część budynku  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza oraz wykończenie glifów okiennych  wykonanie hydroizolacji ścian stykających się z gruntem-piwnicznych i fundamentowych oraz izolacja termiczna  montaż daszków nad wejściami oraz demontaż istniejących  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  pokrycie posadzek płytkami oraz zdjęcie istniejącej posadzki PCV  wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej, zamurowanie istniejącego otworu wentylacyjnego, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  wykonanie nasypu oraz nawierzchni z kostki brukowej zachodnia część budynku (sala gimnastyczna i łącznik)  wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych (z demontażem istniejących)  pokrycie stropodachu blachą trapezową stalową oraz ułożenie izolacji termicznej stropodachów (łącznik) na konstrukcji drewnianej  przygotowanie istniejącego podłoża z papy oraz naprawa budynek gimnazjum 1. wymiana podokienników zewnętrznych 2. izolacja termiczna (ścian) łącznika oraz słupów 3. remont pochylni dla niepełnosprawnych oraz rozbiórka istniejącego pokrycia. Montaż urządzenia na obiekcie budowlanym tj. instalacji fotowoltaicznej na stropodachu sali gimnastycznej, która obejmuje montaż układu modułów PV na konstrukcji dachu wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac: · dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych opartych na technologii paneli krzemowych, · dostawa pod konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż na dachu, · Montaż Systemu Zarządzania Energią, w celu diagnostyki i wizualizacji uzysków energetycznych, · ułożenie tras kablowych na dachu oraz wewnątrz budynku na potrzeby instalacji fotowoltaicznej, · instalację układu pomiarowego dla świadectw pochodzenia. Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową z przebudową otworu okiennego na drzwiowy i otworu drzwiowego oraz rozbudowę o schody zewnętrzne. Zakres prac obejmuje instalację technologiczną kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obiektu szkolnego, wymianę grzejników. Przedmiotem prac jest ponadto wymiana i modernizacja instalacji elektroenergetycznych obiektu Szkolnego - układ zasilania: rozdzielnice elektryczne - dot. części starej linia kablowa YKXS 5x35 relacji RG – R0 w części starej instalacje wewnętrzne: - oświetleniowa – dot. całego obiektu - gniazd wtyczkowych – dot. części starej - odgromowa i połączeń wyrównawczych – dot. części starej - instalacja teleinformatyczna – dot. części starej - instalacja p.poż – dot. części starej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Projekt budowlany 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3) Projekt organizacji ruchu 4) Przedmiar robót - pomocniczo - Stanowiące- załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wartość zamówienia wynosi 4 089 198, 63 netto PLN, wartość brutto 5 029 714,32 PLN)


 10. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” – CZĘŚĆ III – POMPY CIEPŁA
  Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica
  WYKONANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WIERZBICA:
  Urząd Gminy w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.

  A.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.

  B.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  C.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  D.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.
 11. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” – CZĘŚĆ III – POMPY CIEPŁA
  Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica
  WYKONANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WIERZBICA:
  Urząd Gminy w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.

  A.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.

  B.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  C.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  D.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.
 12. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” – CZĘŚĆ III – POMPY CIEPŁA
  Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica
  WYKONANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WIERZBICA:
  Urząd Gminy w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.

  A.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.

  B.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  C.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  D.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.
 13. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn: ,, Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.
  Zamawiający: Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego”, w tym w szczególności: a)ocieplenie ścian zewnętrznych: 1 322 m2, b)docieplenie stropodachów: 1 105 m2, c)docieplenie stropu nad przejazdem: 171 m2, d)wymiana stolarki okiennej: 428,93 m2, e)wymiana stolarki drzwiowej: 7,35 m2, f)wymiana źródeł światła i opraw: źródła światła 507 szt., oprawy 207 szt., g)modernizacja instalacji c.o.: grzejniki 186 szt., zawory termostatyczne 186 szt., h)instalacja ogniw fotowoltaicznych: moc 14 kW, i)roboty towarzyszące podczas remontu elewacji zewnętrznej, j)roboty towarzyszące podczas docieplenia stropodachu, k)remont wiatrołapów, l)wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla 5 pomieszczeń biurowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.
 14. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.
  Zamawiający: Powiat Aleksandrowski, Aleksandrów Kujawski
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, która obejmuje 4 (cztery) budynki tj. budynek główny szkoły, budynek biblioteki, budynek warsztatu Nr I i budynek warsztatu Nr II. Budynki zlokalizowane są na działkach oznaczonych nr 16/4,29,15/2 położonych w miejscowości Aleksandrów Kujawski. Działki są własnością Powiatu Aleksandrowskiego. 2.1.Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, - zamurowanie części okien, - wymiana okien, - wymiana drzwi zewnętrznych, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, -wymiana kotłów grzewczych, -budowa nowego źródła ciepła- pompy ciepła typu powietrze- woda, -dostosowanie systemu energetycznego szkoły do zwiększonego poboru energii z możliwością przyłączenia i rozliczenia wyprodukowanej przez generator fotowoltaiczny, - wykonanie WLZ, rozdzielni, zasilania i sterowania systemami pomp ciepła, -budowa generatora fotowoltaicznego PV z układem pomiaru energii i współpracy z siecią nn., -wykonanie rozdzielnicy oraz zasilania i sterowania kotłownią olejową stanowiącą źródło ciepła dla celów grzewczych i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, - przebudowa dachu budynku warsztatowego ( nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu) – budynek
  warsztatu Nr II.
 15. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, obejmująca: Etap II – modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowanie infrastruktury pod potrzeby nowego systemu, w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach . Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. ETAP II obejmuje modernizację systemu grzewczego wraz
  z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest ze zmianą lokalizacji kotłowni poprzez przeniesienie jej do przybudówki budynku internatu szkoły.
 16. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, obejmująca: Etap II – modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowanie infrastruktury pod potrzeby nowego systemu, w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach . Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. ETAP II obejmuje modernizację systemu grzewczego wraz
  z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest ze zmianą lokalizacji kotłowni poprzez przeniesienie jej do przybudówki budynku internatu szkoły.
 17. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, obejmująca: Etap II – modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowanie infrastruktury pod potrzeby nowego systemu, w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach . Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. ETAP II obejmuje modernizację systemu grzewczego wraz
  z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest ze zmianą lokalizacji kotłowni poprzez przeniesienie jej do przybudówki budynku internatu szkoły.
 18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów
  Zamawiający: Gmina Parysów, Parysów
  1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji trzech budynków (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Urząd Gminy w Parysowie) na terenie Gminy Parysów, zgodnie z programami funkcjonalno – użytkowymi z audytami energetycznymi i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz treścią umowy. 3. Zakres prac będzie obejmował: 1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie audytów energetycznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji źródła ciepła, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 2) wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, 4) sporządzenie kalkulacji cen brutto dla wszystkich wymienionych elementów realizacji, 5) pełnienie nadzoru autorskiego, 6) wykonanie świadectw energetycznych budynków po zakończeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, 7) wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2015 poz. 478), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 19. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów
  Zamawiający: Gmina Parysów, Parysów
  1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji trzech budynków (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Urząd Gminy w Parysowie) na terenie Gminy Parysów, zgodnie z programami funkcjonalno – użytkowymi z audytami energetycznymi i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz treścią umowy. 3. Zakres prac będzie obejmował: 1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie audytów energetycznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji źródła ciepła, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 2) wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, 4) sporządzenie kalkulacji cen brutto dla wszystkich wymienionych elementów realizacji, 5) pełnienie nadzoru autorskiego, 6) wykonanie świadectw energetycznych budynków po zakończeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, 7) wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2015 poz. 478), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów
  Zamawiający: Gmina Parysów, Parysów
  1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji trzech budynków (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Urząd Gminy w Parysowie) na terenie Gminy Parysów, zgodnie z programami funkcjonalno – użytkowymi z audytami energetycznymi i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz treścią umowy. 3. Zakres prac będzie obejmował: 1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie audytów energetycznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji źródła ciepła, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 2) wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, 4) sporządzenie kalkulacji cen brutto dla wszystkich wymienionych elementów realizacji, 5) pełnienie nadzoru autorskiego, 6) wykonanie świadectw energetycznych budynków po zakończeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, 7) wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2015 poz. 478), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 21. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej
  Zamawiający: Gmina Miasta Krynica Morska, Krynica Morska
 22. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej
  Zamawiający: Gmina Miasta Krynica Morska, Krynica Morska
 23. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Drobin, Drobin
 24. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne"
  Zamawiający: Gmina Paradyż, Paradyż
 25. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne"
  Zamawiający: Gmina Paradyż, Paradyż
 26. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 27. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 28. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 29. Zaprojektowanie oraz realizacja zgodnie z projektem wymiany kotła grzewczego przystosowanego do spalania pelet w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach
  Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa
 30. Zaprojektowanie oraz realizacja zgodnie z projektem wymiany kotła grzewczego przystosowanego do spalania pelet w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach
  Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa
 31. „Modernizacja systemu cieplnego obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie obejmującą instalację trzech źródeł ciepła w oparciu o łączony system absorpcyjnych pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych gazowych współpracujących z kolektorami słonecznymi i ogniwami fotowoltaicznymi” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie, Ksawerów
 32. „Modernizacja systemu cieplnego obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie obejmującą instalację trzech źródeł ciepła w oparciu o łączony system absorpcyjnych pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych gazowych współpracujących z kolektorami słonecznymi i ogniwami fotowoltaicznymi” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie, Ksawerów
 33. Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala powiatowego w Sokołowie podlaskim realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokołów Podlaski
 34. Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala powiatowego w Sokołowie podlaskim realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokołów Podlaski
 35. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej o mocy 2.1 MW zasilającej instalacje c.o, ct. w budynkach Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  Zamawiający: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Jarosław
 36. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej o mocy 2.1 MW zasilającej instalacje c.o, ct. w budynkach Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  Zamawiający: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Jarosław
 37. DSE Jarosław: Przebudowa budynku nr 88 w zakresie wykonania kotłowni olejowo-gazowej wraz z instalacją wewnętrzną gazu na terenie JW. 4226 Komorowo k/Ostrów Mazowiecka
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
 38. DSE Jarosław: Przebudowa budynku nr 88 w zakresie wykonania kotłowni olejowo-gazowej wraz z instalacją wewnętrzną gazu na terenie JW. 4226 Komorowo k/Ostrów Mazowiecka
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
 39. Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach
  Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice, Skierniewice
 40. Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach
  Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice, Skierniewice
 41. wykonanie robót polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 42. wykonanie robót polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 43. Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 44. Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 45. Przebudowa instalacji c.o. z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 46. Przebudowa instalacji c.o. z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 47. Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych realizowanych w ramach oszczędności w Projekcie pn.: Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
 48. Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych realizowanych w ramach oszczędności w Projekcie pn.: Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
 49. Modernizacja kotłowni oraz remont sieci ciepłowniczej
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 50. Modernizacja kotłowni oraz remont sieci ciepłowniczej
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 51. Modernizacja Kotłowni Gazowej
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej, Końskie
 52. Budowa systemów instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego na potrzeby własne II
  Zamawiający: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Cieszyn
 53. Budowa systemów instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego na potrzeby własne II
  Zamawiający: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Cieszyn
 54. Termomodernizacja- wymiana źródła ciepła na paliwo stałe w formule zaprojektuj i wybuduj w Domu Pomocy Społecznej w Głownie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, Głowno
 55. Budowa kotłowni dla budynku internatu w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Zduny
 56. Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - etap I obejmujący przebudowę kotłowni dla potrzeb współpracy z systemem geotermii
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 57. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z dociepleniem wieży Pawilonu P w ramach projektu Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 58. Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów
  Zamawiający: Gmina Żarnów, Żarnów
 59. Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach
  Zamawiający: Gmina Białobrzegi, Białobrzegi
 60. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski
  Zamawiający: Urząd Miejski w Stawiskach, Stawiski
 61. Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokołów Podlaski
 62. DSE Jarosław: Przebudowa budynku nr 16 w zakresie budowy kotłowni gazowej o mocy 1 200 kW na terenie JW. 4226 w m. Warszawa ul. Marsa 110
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 63. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŻENKOWIE
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 64. Modernizacja - remont kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Sygn. sprawy DZP/03PN/2015
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Zabrze
 65. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w warszawie
  Zamawiający: Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza, Warszawa
 66. DOPROWADZENIE GAZU DO JEDNOSTKI ORAZ PRZYSTOSOWANIE KOTŁOWNI DO TEGO PALIWA W ZAKŁADZIE KARNYM W GARBALINIE.
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 67. DOPROWADZENIE GAZU DO JEDNOSTKI ORAZ PRZYSTOSOWANIE KOTŁOWNI DO TEGO PALIWA W ZAKŁADZIE KARNYM W GARBALINIE
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 68. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy przyłącza do sieci gazowej i kotłowni gazowej oraz wykonanie robót w tym zakresie w budynku przy ul. Czarnieckiego 3 w Sulejówku
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 69. Przebudowa dachu hali kotłów Pawilonu P wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 70. DOPROWADZENIE GAZU DO JEDNOSTKI ORAZ PRZYSTOSOWANIE KOTŁOWNI DO TEGO PALIWA W ZAKŁADZIE KARNYM W GARBALINIE
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 71. Doprowadzenie gazu do jednostki oraz przystosowanie kotłowni do tego paliwa w Zakładzie Karnym w Garbalinie
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 72. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Witoni wraz z wymianą źródeł ciepła
  Zamawiający: Urząd Gminy, Witonia
 73. Przetarg nieograniczony na rewitalizację i modernizację Domu Aktora (Teatr Wielki w Łodzi), numer referencyjny sprawy: IP/PN/6/2014
  Zamawiający: Teatr Wielki w Łodzi, Łódź
 74. Termomodernizacja obiektów
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie, Ksawerów
 75. Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - Przebudowa systemu grzewczego.
  Zamawiający: Powiat Tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki
 76. Pompy ciepła dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.
  Zamawiający: Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy
 77. Modernizacja (przebudowa) kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Koło
 78. Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę wiejską w Stanisławowie Studzińskim - budowa centrali cieplnej i instalacji c.o.
  Zamawiający: Gmina Czerniewice, Czerniewice
 79. Wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa i modernizacja kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w kompleksach wojskowych nr: 2901; 2909; 2908, położonych przy ul. Jadwigi 2 i 2a; Orla 4; M.C. Skłodowskiej w Lądku Zdroju, zgodnie z dokumentacją projektową
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 80. Termomodernizacja budynku przy ul.Łuckiej 11 ( wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji) oraz przebudowa systemu grzewczego poprzez wymianę węzła ciepłowniczego w budynku w Warszawie
  Zamawiający: Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 81. Przebudowa - modernizacja kotłowni opalanej gazem ziemnym o mocy 1,725 MW i wymiennikowni obiektu wraz z wewnętrzną instalacją gazu Szpitala Uzdrowiskowego Nr 3 im dr Markiewicza zlokalizowanego w Ciechocinku przy ul. Staszica 5 - CPV : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45331110-0 Instalowanie kotłów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Ciechocinek
 82. Działania energooszczędne w budynkach SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy, Warszawa
 83. Montaż pomp ciepła w internacie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, Prószków
 84. Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca - przebudowa jednostki wytwarzania energii cieplnej przy ul. Wojska Polskiego 1B i sieci ciepłowniczej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Łęczyca
 85. przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę urządzeń kotłowni olejowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, typ: kotły parowe: Turbomat RN-HD 2szt o mocy 980kW każdy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
 86. 14/2013 ( PRZEBUDOWA KOTŁOWNI )
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 87. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie, zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót poszczególnych branż stanowiącymi załączniki do SIWZ
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu, Pisz
 88. Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu
  Zamawiający: Powiat Łowicki, Łowicz
 89. Wykonanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania termomodernizowanych obiektów OHP w Dobieszkowie. Wykonanie w systemie -Zaprojektuj i wybuduj-.
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Warszawa
 90. Montaż płaskich kolektorów słonecznych wraz z demontażem starego komina i wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i budowlanych, a także wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. M. Kajki, Mrągowo
 91. Wymiana wyeksploatowanych kotłów węglowo - koksowych na kotły gazowo - olejowe wraz z układem technologicznym oraz remont pomieszczeń kotłowni w istniejącym budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 92. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy kotłowni wodnej dwufunkcyjnej opalanej olejem przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 93. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1, przy ul. Żeligowskiego 7/9 i przy pl. Hallera 1 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania - ZP/46/2012
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
 94. Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Rokiciny poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wykonanie kotłowni wraz z instalacjami c.o. i c.w.u. w oparciu o odnawialne źródła energii dla świetlic wiejskich w Łaznowskiej Woli i Nowych Chrustach.
  Zamawiający: Gmina Rokiciny, Rokiciny
 95. Termomodernizacja budynku Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN zlokalizowanego w Pałacu Chłapowskich w Turwi
  Zamawiający: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
 96. INSTALACJA POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DRZEWICA
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 97. Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: Powiat Łowicki, Łowicz
 98. Wykonanie źródeł ciepła w postaci pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. basenu Aqua-Tur w Szczecinku.
  Zamawiający: Miasto Szczecinek, Szczecinek
 99. Roboty budowlane Państwowa Straż Pożarna przyjazna energetycznie środowisku - budowa systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź
 100. ZRB Jarosław: Budowa kuchni-stołówki żołnierskiej w kpl. K-3187 w J.W. 2090 - wykonanie instalacji technologicznej kotłowni olejowej wraz z dokonaniem rozruchu i odbiorem przez Wojskowy Dozór Techniczny - roboty w ramach zadania 43 324 Nowa Dęba
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 101. Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, Ostróda

Inne osoby dla Wieczorek Grzegorz (29 osób):