Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Halina Jadwiga

w KRS

Halina Jadwiga Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Drugie imię:Jadwiga
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:16 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wieczorek Joanna Małgorzata, Wieczorek Zenon Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górniakowska Teresa Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Siniłło Magdalena Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 4finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000427497
 2. Domosfera Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000416378
 3. Efarmed Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000346840
 4. Oak Tree Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359379
 5. Pirem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000182570
 6. Wirtuales Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414390

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ids Tele.com Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000245038
 2. Kumulator.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000301775
 3. Taxnova Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000325406
 4. Teleweb Solutions Sp. Z O.O., Ząbki − KRS 0000416153
 5. Webexpert Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000461254

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Zamawiający: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, polegające m.in. na pracach porządkowych, grabieniu i koszeniu trawników, sadzeniu krzewów i drzew, cięciu pielęgnacyjnym krzewów i drzew, wycince drzew,
  zakładaniu trawników.
 2. Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie Gminy Michałowice.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
  Przedmiotem zamówienia są zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice, z podziałem na następujące 3 części: Część I - Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów, Część II - Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, Część III - Wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych.

 3. Koszenie i grabienie trawników, zieleńców, poboczy, chwastowisk oraz grabienie liści w okresie jesiennym na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Zakres I - jednokrotne koszenie i grabienie terenu o powierzchni do 70 ha, zlecane zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
  2. Zakres II - jednokrotne grabienie liści w okresie jesiennym z terenu o powierzchni do 40 ha – tereny wskazywane w miarę napływania zgłoszeń z Wydziału ochrony Środowiska dla dzielnicy Wawer i interwencji mieszkańców.
  3. Usługa dotyczy usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki, skoszenia wskazanego terenu, wygrabienia go z pokosu, zalegających na tym terenie suchych liści oraz ewentualnych innych odpadów. Jedno koszenie nie może trwać dłużej niż 7 dni. Odpady powstałe w czasie koszenia maja być uprzątnięte i przekazane do utylizacji w ciągu 24h od zakończenia prac, podmiotowi posiadającemu uprawnienia do ich zagospodarowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
 4. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  1) Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w ramach prowadzenia zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych.
  2) Zamówienie podzielone jest na 2 części i obejmuje prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m. st. Warszawy tj.
  a) część 1 obwód Bielany – Młociny, obwód Bemowo – Koło;
  b) część 2 obwód Kabaty , obwód Las Sobieskiego.
 5. Konserwacja urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszarów miejskich na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszarów miejskich na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
  Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu przewidział 6 niżej wymienionych Części:
   Część 1: Kanał Bokserski;
   Część 2: Kanał Imieliński;
   Część 3: Kolektor B-2;
   Część 4: Kanał Grabowski;
   Część 5: Kanał Jeziorki;
   Część 6: Kolektor B-
 6. Koszenie trawników
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Koszenie i grabienie trawników, zieleńców, poboczy, chwastowisk oraz grabienie liści w okresie jesiennym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 7. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów.

  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
  1. Opróżnianiu koszy ulicznych typ S-1 o poj. 40 l.;
  2. Opróżnianiu koszy na odchody zwiarzęce typ Pies o poj. 35 l.

  Opis przedmiotu zamówienia określają również:
  - Szczegółowy opis wraz ze standardami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy
  - wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ
  - formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy.
  Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.
 8. Likwidacja nielegalnych wysypisk z terenu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na: likwidacji nielegalnych wysypisk z terenu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające.

  II.3.1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących czynności związanych z likwidacją nielegalnych wysypisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, tj.:
  a) wycięcie drzew, krzewów i chwastów (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
  Wycinkę drzew i krzewów powyżej 10 lat, należy każdorazowo uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, w celu uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
  b) Załadowanie i wywóz odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  c) Wyrównanie, uporządkowanie i wygrabienie terenu po zlikwidowanych wysypiskach.
  Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg odpadów obejmuje wykonanie wszystkich wyżej wymienionych prac związanych z likwidacją wysypisk.
  Kolejność realizacji prac, ich zwiększenie lub zmniejszenie będzie uzależnione od Zamawiającego.
  2) Rodzaj odpadów przewidzianych do transportu i utylizacji to odpady o kodach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów):
  20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
  17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
  17 01 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
  17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
  17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
  17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  17 03 01* - Asfalt zawierający smołę
  17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
  17 03 03* - Smoła i produkty smołowe
  17 03 80 - Odpadowa papa
  16 01 03 - Zużyte opony
  3) Do wykonania prac niezbędny będzie sprzęt typu: ładowarka, samochody samowyładowawcze lub samochody przystosowane do wywozu kontenerów na odpady.
  W przypadku dużych elementów żelbetowych może zaistnieć konieczność użycia dźwigu.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów, pochodzących z likwidacji nielegalnych wysypisk, do firm zajmujących się ich unieszkodliwieniem lub recyklingiem i przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu lub kwitów wagowych, których wzór zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z póź.zm.).
  5) Podstawę odbioru zrealizowanych prac stanowi Protokół odbioru prac sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.
  a) W protokóle strony ustalają ilość odpadów wywiezionych z danego wysypiska na podstawie kwitów wagowych lub Karty Przekazania Odpadu.
  b) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji wagi na której będzie odbywało się przeważanie odpadów.
  6) Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.XI.2015r.
  II.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki techniczne wykonania prac będących przedmiotem zamówienia określa Załącznik nr 5 do Zaproszenia (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do projektu umowy)
 9. Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów polegające na wykonaniu:
  - prac ogrodniczych tj. koszeniu terenów zieleni, wykoszeniu chwastowiska, renowacji terenów zieleni, jesiennym i interwencyjnym wygrabieniu liści, oczyszczaniu krawężników i chodników z darni i roślin, cięciach pielęgnacyjnych, usuwaniu obumarłych, odchwaszczaniu, ściółkowaniu oraz przesadzaniu krzewów, cięciach pielęgnacyjnych, wycince drzew, usuwaniu odrostów przy drzewach, usuwaniu, wywozie wiatrołomów, karp, zakładaniu wiązań elastycznych, (w tym także pracach przy drzewostanie prowadzonych w warunkach utrudnionych np. na skarpie nad Potokiem Służewieckim),
  - prac porządkowych tj. zbieranie i wywóz odpadów z poszczególnych obiektów zieleni i nawierzchni utwardzonych, opróżnianie koszy na odpady oraz koszy na odchody zwierzęce interwencyjne usunięcie z terenów zieleni zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom, gałęzie, liście, meble, sprzęt AGD itp., zakupie i uzupełnieniu wkładów do koszy oraz myciu ławek i koszy obu typów oraz tablic informacyjnych, naprawie ławek i koszy, przestawianiu ławek i koszy, zakupie wkładów do koszy oraz naprawie i malowaniu płotków (wygrodzeń trawników),
  - prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni utwardzonych tj. płużeniem śniegu i uszorstnianiem piaskiem.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Zaproszenia, formularz cenowy, stanowiący o maksymalnej ilości prac do wykonania oraz maksymalnej krotności prac - załącznik nr 6 do Zaproszenia oraz stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do umowy oraz wzór umowy - załącznik nr 7 do Zaproszenia.

  Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90%
 10. koszenie trawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Koszenie i grabienie trawników, zieleńców, poboczy, chwastowisk oraz grabienie liści w okresie jesiennym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 11. Zakup, dostarczenie i montaż płotków (wygrodzeń trawników) na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż płotków (wygrodzeń trawników) na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów.

  Planowana ilość płotków (wygrodzeń trawników): 1380 mb.

  Opis techniczny:
  1. Elementy wygradzające w postaci płotka do zieleńców powinny składać się z :
  a) słupków stalowych ocynkowanych o wysokości (nad powierzchnią ziemi) 40 cm, przekroju min.60 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytych lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Każdy słupek musi być zakończony kulką pustą tłoczoną o przekroju min. 60 mm, poniżej której należy przykleić pasek z folii odblaskowej;
  b) jednej poprzeczki wykonanej z rury stalowej ocynkowanej o przekroju min. 38 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytej lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Poprzeczka powinna być zabezpieczone przed wysuwaniem się ze słupka poprzez nitowanie.
  2. Zamontowanie słupków polegać będzie na zabetonowaniu słupków na mokro w gruncie na głębokość 40 cm (w ilości min. 0,004 m3 betonu klasy B30).
  3. Odległość między słupkami wynosi min. 1,5 m. Dodatkowo przy poziomie ziemi słupki powinny być zabezpieczone rozetką maskującą z blachy tłoczonej.

  Uwaga Słupek ze zwieńczeniem powinien stanowić nierozerwalną całość. Niedopuszczalne jest umocowanie zwieńczenia ze słupkiem za pomocą taśm, nitów itp.

  Zakres prac obejmuje:
  - dostawę poszczególnych elementów płotka do zieleńców - wg opisu technicznego jw. oraz opisu na załączonym rysunku;
  - wyznaczenie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego miejsc w terenie, na których będą montowane wygrodzenia;
  - przygotowanie terenów do montażu słupków (tj. usunięcie wszystkich odpadów kolidujących z wykonaniem prac m.in. kamieni, szkła, metali, gruzu i innych odpadów pobudowanych);
  - montaż i fundamentowanie słupków;
  - montaż poprzeczek.

  Uwaga: Dla wygrodzeń montowanych na pasach zieleni wzdłuż dróg gminnych, powinna być zachowana minimalna odległość O,5 m od skrajni drogowej.

  Uwaga Zamawiający dopuszcza 5% margines odstępstwa od wymaganych parametrów technicznych, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia powyżej (dot. wysokości, przekroju, grubości ścianki słupka oraz przekroju, grubości ścianki poprzeczki.), tj. np. wysokość słupka (nad powierzchnią ziemi) winna mieścić się w przedziale 40 - 42 cm, przekrój słupka 60 - 63 mm, grubości ścianki 2 - 2,1 mm itd. przy czym pozostałe wymagania dot. wyglądu, montażu itd. ww. elementów pozostają bez zmian.

  Wykonawca udzieli minimum 24 - miesięcznej gwarancji na zamontowane elementy wygrodzeń (tj. słupki i poprzeczki) oraz fundamentowanie słupków, licząc od daty protokolarnego odbioru robót.

  Opis przedmiotu zamówienia określają również:
  - Szczegółowy opis wraz ze standardami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy
  - wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ
  - formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy.
  Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %
 12. Remonty dróg gminnych w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Białobrzegi, Białobrzegi
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Białobrzegi składające się z następujących zadań (części):1). Wyrównanie nawierzchni - wypełnienie ubytków drogowych za pomocą kruszywa, 2). Remonty cząstkowe dróg gminnych, 3). Oznakowanie poziome, 4). Remont ul. Opalowej w Kamieniu
 13. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 26 części w 2015r. - nr postępowania 001/15
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 26 części w 2015r.
 14. Likwidacja nielegalnych wysypisk z terenu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest likwidacja nielegalnych wysypisk z terenu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

  Kolejność realizacji prac, ich zwiększenie lub zmniejszenie będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących czynności związanych z likwidacją nielegalnych wysypisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, tj.:
  a)Wycięcie drzew, krzewów i chwastów (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
  Wycinkę drzew i krzewów powyżej 10 lat, należy każdorazowo uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, w celu uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
  b)Załadowanie i wywóz odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  c)Wyrównanie, uporządkowanie i wygrabienie terenu po zlikwidowanych wysypiskach,

  Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg odpadów obejmuje wykonanie wszystkich wyżej wymienionych prac związanych z likwidacją wysypisk.

  2)Rodzaj odpadów przewidzianych do transportu i utylizacji to odpady o kodach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów):

  20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
  17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
  17 01 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
  17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
  17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
  17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  17 03 01* - Asfalt zawierający smołę
  17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
  17 03 03* - Smoła i produkty smołowe
  17 03 80 - Odpadowa papa
  16 01 03 - Zużyte opony

  3)Do wykonania prac niezbędny będzie sprzęt typu: ładowarka, samochody samowyładowawcze lub samochody przystosowane do wywozu kontenerów na odpady.
  W przypadku dużych elementów żelbetowych może zaistnieć konieczność użycia dźwigu.
  4)Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów, pochodzących z likwidacji nielegalnych wysypisk, do firm zajmujących się ich unieszkodliwieniem lub recyklingiem i przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu, którego wzór zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z póź.zm.).
  5)Podstawą odbioru zrealizowanych prac stanowi Protokół odbioru prac sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy:

  -W protokóle strony ustalają ilość odpadów wywiezionych z danego wysypiska na podstawie kwitów wagowych i Karty Przekazania Odpadu.
  -Wykonawca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji wagi na której będzie odbywało się przeważanie odpadów.

  Opis przedmiotu zamówienia określają również:
  -Szczegółowy opis wraz ze standardami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy
  -wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ
  -formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy
 15. Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące prace:
  1. Prace ogrodnicze
  1.1. Koszenie terenów zieleni;
  1.2. Wykoszenie chwastowiska wraz z usunięciem odpadów gabarytowych;
  1.3. Renowacja terenów zieleni;
  1.4. Oczyszczanie krawężników oraz nawierzchni wykonanych z płytek betonowych, kostki, asfaltu, z przerastającej je darni i roślin;
  1.5. Jesienne wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, owoce itp.) oraz drobnych odpadów (w tym odchodów zwierząt domowych);
  1.6. Interwencyjne grabienie trawników;
  2. Krzewy
  2.1. Cięcia pielęgnacyjne krzewów;
  2.2. Usuwanie obumarłych krzewów;
  2.3. Odchwaszczanie krzewów;
  2.4. Ściółkowanie krzewów (mulczowanie korą);
  2.5. Nawożenie krzewów;
  2.6. Przesadzanie krzewów;
  2.7. Nasadzenia uzupełniające krzewów;
  2.8. Interwencyjne (w okresie suszy) podlewanie krzewów;
  3. Drzewa
  3.1. Cięcia pielęgnacyjne;
  3.2. Wycinka drzew;
  3.3. Nasadzenia uzupełniające drzew;
  3.4. Usuwanie odrostów przy drzewach;
  3.5. Usuwanie i wywóz wiatrołomów;
  4. Prace przy drzewostanie, prowadzone w warunkach utrudnionych (np. na skarpie wzdłuż Potoku Służewieckiego), polegające na wykonaniu:
  4.1. cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew;
  4.2. wycinki zagrażających drzew;
  4.3. usuwaniu odrostów przy drzewach;
  4.4. usuwaniu wiatrołomów;
  5. Usuwanie karp;
  6. Zakładanie wiązań elastycznych;
  7. Prace porządkowe - zbieranie zanieczyszczeń;
  7.1. Zbieranie zanieczyszczeń z terenów zieleni;
  7.2. Zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych (sprzątanie i zamiatanie);
  7.3. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom itp.;
  7.4. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu gałęzie, liście, itp.;
  7.5. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników odpadów typu: meble, sprzęt AGD itp.;
  8. Kosze na odpady, kosze na odchody zwierzęce, ławki, tablice informacyjne;
  8.1. Opróżnianie koszy na odpady;
  8.2. Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce;
  8.3. W ramach utrzymywania w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie): ławek, koszy na odpady, koszy na odchody zwierzęce, należy wykonać czynności polegające na: - Myciu z kurzu i błota oraz usuwaniu graffiti z tablic i stojaków, ławek, koszy: typ S-1 (wraz z metalowym wkładem) oraz koszy na odchody zwierzęce;
  8.4. W ramach drobnych napraw ławek i koszy należy wykonać czynności polegające na przykręcaniu obluzowanych desek, dokręceniu lub uzupełnieniu mocowań, usuwaniu ostrych zakończeń itp.;
  8.5. Wymiana deski w ławce;
  8.6. Wymiana deski w koszu;
  8.7. Malowanie desek w ławce (dot. 1 szt. ławki );
  8.8. Malowanie desek w koszu (dot. 1 szt. kosza);
  8.9. Wymiana boku w ławce;
  8.10. Wymiana boku w koszu;
  8.11. Malowanie boku w ławce;
  8.12. Malowanie boku w koszu;
  8.13. Przestawienie kosza lub ławki;
  8.14. Zakup i uzupełnienie wkładów do koszy;
  9. Płotki (wygrodzenia trawników)
  9.1. Naprawa płotków (wygrodzeń trawników);
  9.2. Malowanie płotków (wygrodzeń trawników);
  10. Odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (bez wywozu śniegu)
  10.1. Dopuszcza się zgarnianie śniegu ręcznie lub za pomocą lekkiego, samobieżnego sprzętu, prowadzonego przez człowieka. Wyklucza się użycie do zgarniania śniegu sprzętu ciężkiego;
  10.2. Do posypywania odśnieżonych nawierzchni utwardzonych dopuszcza się jedynie piasek. Wykluczone jest użycie mieszanki piasku z solą lub soli.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wykazem terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów, zdjęcia ławek, koszy, płotków stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz równocześnie załącznik nr 1 do umowy, formularz cenowy stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia oraz równocześnie załącznik nr 2 do umowy oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do Zaproszenia.
 16. Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Jabłonna
  Zamawiający: Wójt Gminy, Jabłonna
  Zamówienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej będących w zarządzie Gminy Jabłonna.
  W zakres prac wchodzić będzie:
  1. Naprawa nawierzchni bitumicznej;
  - wycinka uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów,
  - oczyszczenie i osuszenie ubytku,
  - wypełnienie masą bitumiczną (na gorąco) o grubości minimum 5 cm oraz zagęszczenie i wyrównanie walcem drogowym. W przypadku głębokich ubytków dodatkowo uzupełnienie tłuczniem i zagęszczenie,
  - zalaniu spoin emulsją asfaltową, posypaniu gysem
  2. Naprawa nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów frakcji 2-5 mm i 5-8 mm z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej lub remontera.
  3. Uporządkowanie terenu prowadzonych prac.
  ;
  Zamówienie obejmuje:
  a) równanie mechaniczne dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem walcem samojezdnym - średnia szerokość dróg wynosi 4 m,
  b) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
  c) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych destruktem asfaltowym przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
  d) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych (dwie warstwy):
  - tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm (warstwa podbudowy),
  - żwirowanie dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (żwir o uziarnieniu 2/16mm) o grubości warstwy średnio 5 cm (warstwa wierzchnia),
  przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
  e) naprawa dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej destruktem asfaltowym (uzupełnienie ubytków, nierówności, itp.) przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem,
  f) naprawa dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej kruszywem betonowym (uzupełnienie ubytków, nierówności, itp.) przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem,
  Uwaga: wszystkie podane grubości warstw dotyczą grubości warstwy po wbudowaniu materiału i mechanicznym zagęszczeniu.

Inne osoby dla Wieczorek Halina Jadwiga (30 osób):