Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Jacek Grzegorz

w KRS

Jacek Grzegorz Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Grzegorz
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Bytom (Śląskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. USŁUGA ODŚNIEŻANIA DACHÓW, DRÓG I PLACÓW WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług odśnieżania dachów, dróg i placów w obiektach
  Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A., zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ulicy: Pyskowickiej 47-51, Opolskiej 21. 1.1. Wykaz powierzchni przeznaczonych do odśnieżania:
  1.1.1) przy ul. Pyskowickiej 47-51 a) budynek główny - papa 1 768,21 m2 b) budynek kuchni centralnej - papa 736,05 m2 c) budynek oddziału psychiatrycznego - papa 1 541,40 m2 d) budynek
  poradni - papa 405,20 m2 e) budynek rozdzielni el. - papa 131,60 m2 f.) drogi i place - 3 150,00 m2 1.1.2) przy ul. Opolskiej 21 a) budynek oddziału wewnętrznego - dachówka karpiówka
  856,30 m2 b) budynek przychodni - papa 485,00 m2 c) budynek rozdzielni el. - papa 85,30 m2 d) budynek warsztatu - papa 131,20 m2 e) budynek garażu - papa 69,30 m2 f) drogi i place -
  1570,00 m2 1.2. Zamówienie składa się z 2 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Nr pakietu Nazwa Pakiet 1 Odśnieżanie dachów Pakiet 2
  Odśnieżanie dróg i placów z posypywaniem solą z piaskiem 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca jest zobowiązany do: realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale
  osób posiadających ważne, aktualne i specjalistyczne badanie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania prac, a w przypadku pakietu nr 1do wykonywania prac na wysokości powyżej 3
  m; wykonywania usługi zgodnie z wymogami i przepisami BHP; wykonywania prac własnymi narzędziami i materiałami; posiadania ważnego w całym okresie wykonywania umowy ubezpieczenia
  odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych
  pracowników; wykonywania usługi w taki sposób, który nie spowoduje uszkodzenia elementów budynków; wywozu śniegu i lodu na własny koszt. 2.2 Odśnieżanie następować będzie: a) na
  podstawie zgłoszenia przez pracownika administracji szpitala - w przypadku pakietu nr 1 - w zakresie odśnieżania dachów, b) na podstawie zgłoszenia przez pracownika administracji szpitala, a
  w szczególności w godzinach wieczornych (po godz. 19:00) lub porannych (05:00-07:00) - w przypadku pakietu nr 2 - w zakresie odśnieżania dróg i placów. W przypadku opadów intensywnych
  również według potrzeby. c) posypywanie solą dróg wewnętrznych przy ul. Pyskowickiej 47-54 i ul. Opolskiej 21 wg potrzeb Zamawiającego. 2.3 Ilość zleceń uzależniona będzie od warunków
  atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego. 2.4 Osobą upoważnioną do zgłoszenia będzie pracownik Działu Technicznego. 2.5 Czas przystąpienia Wykonawcy do realizacji zlecenia ustala się na:
  a) do 12 godzin od zgłoszenia przez pracownika administracji szpitala - dotyczy pakietu nr 1 - w zakresie odśnieżania dachów, b) do 4 godzin od zgłoszenia przez pracownika administracji
  szpitala - dotyczy pakietu nr 2 - w zakresie odśnieżania dróg i placów. 2.6 Wyznaczeni przez Zamawiającego pracownicy będą uprawnieni do nadzoru nad wykonaniem zleconych prac. 2.7
  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania telefonicznie, niezwłocznie po zakończeniu robót, osobę, która wydała polecenie rozpoczęcia akcji, o zakończeniu prac. 2.8 Wykonawcy
  przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywisty zakres wykonanych i odebranych prac oraz ustalone w oparciu o podane w załączniku C SIWZ ceny jednostkowe prac. 2.9 Zamawiający nie
  jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia. 2.10 Po
  zakończeniu każdego miesiąca do 14 dni Wykonawca wystawi fakturę na podstawie potwierdzonego pod względem ilości i jakości protokołu odbioru wykonanych prac, sygnowany podpisami pełnomocników stron.
 2. CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NAWIERZCHNI ULICY WOLNOŚCI WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI OD UL. WOLNOŚCI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
  Zamawiający: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje całoroczne utrzymanie czystości nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej na powierzchni 11.390m2 obejmującej ul. Wolności i na powierzchni 4.825m2 obejmującej ulice boczne od ul. Wolności wraz z parkingami zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 4 oraz wykazem ulic bocznych od ul. Wolności stanowiącym załącznik nr 5
 3. Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z frezowaniem na terenie Miasta Zabrze
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycięciu drzew oraz frezowaniu pni w pasach drogowych na terenie Miasta Zabrze. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wycinkę drzew, różnych gatunków i różnej średnicy pnia wraz z frezowaniem pni obejmującą ścięcie drzew poniżej poziomu gruntu oraz mechaniczne frezowanie powierzchni pni drzew na głębokość 40cm poniżej poziomu gruntu, zasypanie dołów powstałych po wycięciu, uprzątnięcie terenu z pozyskanego materiału drzewnego wraz z jego wywiezieniem, łącznie z zamiataniem jezdni i chodników. b) wywiezienie materiału pozyskanego z wycinki do miejskiej składnicy drewna znajdującej się przy ul. Matejki 68 w Zabrzu po uprzednim skontaktowaniu się z leśniczym. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z: - Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) - Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r, (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 21) - Zarządzeniem nr 41/IK/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 01.02.2011r. w sprawie zagospodarowania drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w Lesie Komunalnym i z wycinki drzew na terenach Gminy Miejskiej Zabrze. - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drodze (Dz. U. nr 90, poz. 1006 z 2001r.) - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141) Zadanie obejmuje wszystkie tereny pasa drogowego w granicach administracyjnych Miasta Zabrze. Zabrania się palenia gałęzi i pozostałości po wycince. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: a) uczestniczenia w protokolarnym przekazaniu terenu do wycinki drzew z udziałem przedstawiciela Zamawiającego w terminie wskazanym w każdorazowym zleceniu. b) rozpoczęcia wykonania zlecenia w terminie 2 dni od daty przekazania terenu do wycinki, a w przypadku konieczności sporządzenia projektu organizacji ruchu - od dnia jego zatwierdzenia, c) wycinki drzew, zfrezowania pni zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, d) wykonania wszelkich prac porządkowych po wycince drzew (mechanicznie lub ręcznie) na bieżąco, w dniu w którym usługa była realizowana. W przypadku nie wykonania czynności porządkowych w dniu, w którym wycinka drzew była realizowana, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania ww. czynności porządkowych w trybie interwencyjnym i obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac e) usunięcia na koszt własny powstałych w trakcie realizacji zlecenia odpadów. Ustalenie sposobu postępowania z odpadami organicznymi (biodegradowalnymi), które powstaną w wyniku realizacji usługi tj. liście, drobne gałęzie i inne należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do przestrzegania warunków ochrony środowiska i ustawy o odpadach, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na każde żądanie Zamawiającego sposobu postępowania z ww. odpadami wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli miejsca składowania odpadów. f) wywiezienia materiału pozyskanego z wycinki drzew (pnie drzew i gałęziówka - konary o średnicy nie mniejszej niż 10cm) do Miejskiej Składnicy Drewna przy ul. Matejki 68 w Zabrzu (za potwierdzeniem odbioru, które będzie żądane przy odbiorze robót) w dni robocze po uprzednim skontaktowaniu się z leśniczym. Dane osobowe i kontaktowe leśniczego zostaną wskazane wybranemu Wykonawcy poprzez ich uzupełnienie w treści zawieranej umowy. g) zabezpieczenia rejonu robót i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, za które przy wykonywaniu zleceń odpowiada Kierownik robót. Prace wykonywane w pasie drogowym muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drodze (Dz. U. nr 90, poz. 1006 z 2001r.) h) w razie konieczności opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym i uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) prowadzenia prac z należytą starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz z uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie realizacji tych prac. j) zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie odbioru wykonanych prac niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 2 dni od daty ich faktycznego wykonania. k) prowadzenia wszystkich prac stanowiących przedmiot zamówienia z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i w sposób gwarantujący należyte wykonanie prac. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia następujące rodzaje i orientacyjne (szacunkowe) ilości prac do wykonania: Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 16-20cm - 1 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 21-30cm - 4 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 31-40cm - 8 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 41-50cm - 7 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 51-60cm - 2 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 61-70cm - 2 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 71-80cm - 2 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 81-90cm - 2 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 91-100cm - 1 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia powyżej 100cm - 2 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 16-20cm - 9 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 21-30cm - 21 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 31-40cm - 25 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 41-50cm - 27 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 51-60cm - 15 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 61-70cm - 8 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 71-80cm - 2 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 81-90cm - 2 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 21-30cm - 10 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 31-40cm - 25 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 41-50cm - 33 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 51-60cm - 34 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 61-70cm - 17 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 71-80cm - 10 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 81-90cm - 4 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 91-100cm - 4 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia powyżej 100cm - 3 szt. Podane ilości prac są orientacyjne (szacunkowe), co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (Załącznik A. Oferta), wynikających z przedłożonej kalkulacji cenowej dla każdej ceny jednostkowej. W zakresie wykonanych robót dotyczących wycinki drzew, Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 1 roku od daty odbioru części przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określają: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część IV SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania robót, przedmiar robót do opracowania kalkulacji jednostkowych oraz wzór umowy (część V SIWZ) stanowiące załączniki do SIWZ..
 4. Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z frezowaniem na terenie Miasta Zabrze.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycięciu drzew oraz frezowaniu pni w pasach drogowych na terenie Miasta Zabrze. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wycinkę drzew, różnych gatunków i różnej średnicy pnia wraz z frezowaniem pni obejmującą ścięcie drzew poniżej poziomu gruntu oraz mechaniczne frezowanie powierzchni pni drzew na głębokość 40cm poniżej poziomu gruntu, zasypanie dołów powstałych po wycięciu, uprzątnięcie terenu z pozyskanego materiału drzewnego wraz z jego wywiezieniem, łącznie z zamiataniem jezdni i chodników. b) wywiezienie materiału pozyskanego z wycinki do miejskiej składnicy drewna znajdującej się przy ul. Matejki 68 w Zabrzu po uprzednim skontaktowaniu się z leśniczym. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z: - Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) - Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r, (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 21) - Zarządzeniem nr 41/IK/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 01.02.2011r. w sprawie zagospodarowania drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w Lesie Komunalnym i z wycinki drzew na terenach Gminy Miejskiej Zabrze. - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drodze (Dz. U. nr 90, poz. 1006 z 2001r.) - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141) Zadanie obejmuje wszystkie tereny pasa drogowego w granicach administracyjnych Miasta Zabrze. Zabrania się palenia gałęzi i pozostałości po wycince. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: a) uczestniczenia w protokolarnym przekazaniu terenu do wycinki drzew z udziałem przedstawiciela Zamawiającego w terminie wskazanym w każdorazowym zleceniu. b) rozpoczęcia wykonania zlecenia w terminie 2 dni od daty przekazania terenu do wycinki, a w przypadku konieczności sporządzenia projektu organizacji ruchu - od dnia jego zatwierdzenia, c) wycinki drzew, zfrezowania pni zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, d) wykonania wszelkich prac porządkowych po wycince drzew (mechanicznie lub ręcznie) na bieżąco, w dniu w którym usługa była realizowana. W przypadku nie wykonania czynności porządkowych w dniu, w którym wycinka drzew była realizowana, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania ww. czynności porządkowych w trybie interwencyjnym i obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac e) usunięcia na koszt własny powstałych w trakcie realizacji zlecenia odpadów. Ustalenie sposobu postępowania z odpadami organicznymi (biodegradowalnymi), które powstaną w wyniku realizacji usługi tj. liście, drobne gałęzie i inne należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do przestrzegania warunków ochrony środowiska i ustawy o odpadach, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na każde żądanie Zamawiającego sposobu postępowania z ww. odpadami wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli miejsca składowania odpadów. f) wywiezienia materiału pozyskanego z wycinki drzew (pnie drzew i gałęziówka - konary o średnicy nie mniejszej niż 10cm) do Miejskiej Składnicy Drewna przy ul. Matejki 68 w Zabrzu (za potwierdzeniem odbioru, które będzie żądane przy odbiorze robót) w dni robocze po uprzednim skontaktowaniu się z leśniczym. Dane osobowe i kontaktowe leśniczego zostaną wskazane wybranemu Wykonawcy poprzez ich uzupełnienie w treści zawieranej umowy. g) zabezpieczenia rejonu robót i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, za które przy wykonywaniu zleceń odpowiada Kierownik robót. Prace wykonywane w pasie drogowym muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drodze (Dz. U. nr 90, poz. 1006 z 2001r.) h) w razie konieczności opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym i uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) prowadzenia prac z należytą starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz z uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie realizacji tych prac. j) zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie odbioru wykonanych prac niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 2 dni od daty ich faktycznego wykonania. k) prowadzenia wszystkich prac stanowiących przedmiot zamówienia z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i w sposób gwarantujący należyte wykonanie prac. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia następujące rodzaje i orientacyjne (szacunkowe) ilości prac do wykonania: Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 16-20cm - 1 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 21-30cm - 4 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 31-40cm - 8 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 41-50cm - 7 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 51-60cm - 2 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 61-70cm - 2 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 71-80cm - 2 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 81-90cm - 2 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia 91-100cm - 1 szt. Ścinka drzewa miękkiego o śr. pnia powyżej 100cm - 2 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 16-20cm - 9 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 21-30cm - 21 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 31-40cm - 25 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 41-50cm - 27 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 51-60cm - 15 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 61-70cm - 8 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 71-80cm - 2 szt. Ścinka drzewa twardego o śr. pnia 81-90cm - 2 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 21-30cm - 10 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 31-40cm - 25 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 41-50cm - 33 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 51-60cm - 34 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 61-70cm - 17 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 71-80cm - 10 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 81-90cm - 4 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia 91-100cm - 4 szt. Frezowanie karpiny o śr. pnia powyżej 100cm - 3 szt. Podane ilości prac są orientacyjne (szacunkowe), co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (Załącznik A. Oferta), wynikających z przedłożonej kalkulacji cenowej dla każdej ceny jednostkowej. W zakresie wykonanych robót dotyczących wycinki drzew, Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 1 roku od daty odbioru części przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określają: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część IV SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania robót, przedmiar robót do opracowania kalkulacji jednostkowych oraz wzór umowy (część V SIWZ) stanowiące załączniki do SIWZ.
 5. usługę sprzątania terenów zielonych oraz odśnieżania terenu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące i systematyczne wykonywanie prac związanych z pielęgnacją i sprzątaniem terenów zewnętrznych w otoczeniu Centrum Pediatrii przy ul. Zapolskiej 3 w Sosnowcu, polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, pielęgnacji zieleni, jak również zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych.
  Szczegółowy zakres i częstotliwość prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zewnętrznych polegające na:
  1 Zamiatanie, usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń powierzchni utwardzonych tj. dróg, placów manewrowych, parkingów, ciągów pieszych, schodów zewnętrznych 3568 m2 (codziennie)
  2 Sprzątanie przy kontenerze na odpady komunalne (codziennie)
  3 Opróżnianie koszy na śmieci (codziennie)
  4 Koszenie trawników wraz z wygrabianiem trawy (wg potrzeb)
  5 Zbieranie zanieczyszczeń, wygrabianie i usuwanie liści, pielęgnacja krzewów i trawników (przycinanie żywopłotów) (wg potrzeb)
  6 Nawożenie terenów zielonych 9751 m2 (2 x w roku)
  7 Wywóz odpadów po koszeniu, grabieniu i pielęgnacji (wg potrzeb)
  8 Porządkowanie wiaty (w tym: układanie i wiązanie makulatury) (wg potrzeb)
  9 Odśnieżanie z posypywaniem powierzchni utwardzonych środkami do usuwania oblodzeń 3568m2 (wg potrzeb)
  10 Wywożenie nadmiaru śniegu poza teren szpitala (wg potrzeb)
  11 Czyszczenie obrzeży oddzielających chodnik bądź jezdnię od zieleńca z zalegającej darni (wg potrzeb)
  12 Usuwanie chwastów z pomiędzy szczelin chodnika (wg potrzeb)
  Uwaga: do godz. 7.00 powinny być uprzątnięte i odśnieżone ciągi piesze od portierni do wejścia głównego budynku, parkingi, teren wokół podjazdu karetki, dojście do kontenera na śmieci, dojście do magazynu odpadów medycznych, dojście do zbiornika z tlenem.
  Ponadto Zamawiający zastrzega, iż chodnik doprowadzający do wejścia głównego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oraz droga dojazdowa karetek muszą być utrzymywane w stanie przejezdności 24h na dobę przez wszystkie dni w roku. W przypadku opadów śniegu, Wykonawca powinien zapewnić czarną nawierzchnię.
 6. CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NAWIERZCHNI ULICY WOLNOŚCI WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI OD UL. WOLNOŚCI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
  Zamawiający: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje całoroczne utrzymanie czystości nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej na powierzchni 11.390m2 obejmującej ul. Wolności i na powierzchni 4.775m2 obejmującej ulice boczne od ul. Wolności wraz z parkingami zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 4 oraz wykazem ulic bocznych od ul. Wolności stanowiącym załącznik nr 5
 7. Koszenie w pasach drogowych wraz z ich uporzadkowaniem na terenia miasta Katowice
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
  Koszenie w pasach drogowych wraz z ich uporządkowaniem na terenie miasta Katowice.
  Zakres rzeczowy usług dla danego zadania (obszaru) - teren koszenia obejmuje 7 obszarów koszenia zgodnie z wycenami usług oraz wykazem ulic dla danego obszaru koszenia.Usługi należy prowadzić przy utrzymaniu ruchu.
  Wykonawca obowiązany jest do oznakowania usług zgodnie z Instrukcją oznakowania usług w pasie drogowym. Koszty oznakowania terenu usług, jak również koszty zabezpieczenia stanowisk roboczych Wykonawca winien uwzględnić w kosztach. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania powyższego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizowania zamówienia - tj. od daty przejęcia frontu usług do całkowitego zakończeniu usług. Teren na którym będą prowadzone prace widocznie oznaczyć taśmą biało-czerwoną.Terminy koszeń: I koszenie od 07.05.2013 r. do 06.06.2013r. II koszenie od 02.07.2013 r. do 01.08.2013 r. III koszenie od 03.09.2013 r. do 02.10.2013 r.Termin sprzątania: Dwukrotne usunięcie śmieci i zanieczyszczeń w terminach uzgodnionych z zamawiającym do 06.11.2013r.
  Przewidywane terminy usuwania śmieci i zanieczyszczeń
  I termin od 22.03.2013 r. do 29.04.2013 r.
  II termin od 29.10.2013 r. do 06.11.2013 r.
  W przypadku wystąpienia wczesnych opadów śniegu uniemożliwiających sprzątanie w jesiennym terminie, zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia tego terminu lub całkowitej rezygnacji z tej części zamówienia.
  Należy składać oferty oddzielnie na dane zadanie (obszar) (dla możliwości jednoznacznego porównania ofert). Wykoszony teren wygrabić na bieżąco i wywozić skoszoną trawę zaraz po zgrabieniu (najpóźniej w ciągu dwóch dni od dnia skoszenia). Wysokość koszenia 5cm. W przypadku stosowania kosiarek samobieżnych stosować normy przewidziane dla tego typu maszyn.
  Podczas trzeciego koszenia należy wykosić chwasty trwałe z gatunku polygonum. Usługi należy prowadzić przy zachowaniu wymogów i przepisów BHP. Stosować odzież ochronną w kolorze pomarańczowym. Za wszystkie szkody powstałe w czasie wykonywania prac odpowiada finansowo Wykonawca.
 8. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja zieleni oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych w roku 2013
  Zamawiający: Gmina Miasteczko Śląskie, Miasteczko Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej, wykonanie nowych terenów zieleni miejskiej i modernizacja zieleni oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych w roku 2013. 2. Zamówienie obejmuje dwie niżej wymienione części: 1) część I - utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w roku 2013: a) zieleńce /trawniki/ - o łącznej pow. ~ 28.000 m2; b) teren cmentarza komunalnego- o łącznej pow. ~ 11.098 m2; c) żywopłoty ligustry - o łącznej długości ~ 600 mb; d) skupiska krzewów ozdobnych - o łącznej pow. ~ 500 m2; e) Park Rubina - o łącznej pow. ~ 15.000 m2; f) nieużytki zagospodarowane - o łącznej pow. ~ 44.700 m2; g) wycinka drzew w tym w pasach drogowych - wg potrzeb; h) cięcia pielęgnacyjne drzew - wg potrzeb ~ 25 szt.; i) koszenie trawy i chwastów w pasach drogowych dróg gminnych ~ 94.500 m2; j) utrzymanie czystości na terenach zieleni oraz bieżąca kontrola stanu bezpieczeństwa na placach zabaw; 2)część II - utrzymanie terenów zieleni miejskiej w zakresie nasadzeń drzew i krzewów oraz obsady i utrzymania kwietników ziemnych i gazonów w roku 2013: a) kwietniki bylinowe - w ilości ~ 122 m2; b) kwietniki sezonowe ziemne - o łącznej pow. ~ 100 m2; c) gazony - w ilości ~ 29 szt. pow. 16 m2; d) nowe nasadzenia - w ilości ~ ok. 100 szt. drzew; 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części zawarty został we wzorze umowy, a w szczególności w Załączniku nr 1, stanowiąc integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 9. Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu, Zadanie nr 6: Obsada i pielęgnacja gazonów kwiatowych na terenie Miasta Zabrze w 2013 r
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na obsadzie i pielęgnacji gazonów kwiatowych na terenie Miasta Zabrze w 2013 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - przygotowanie waz, gazonów, wież kwiatowych i skrzynek pod obsadzenia, - zakup roślin kwietnikowych, - obsadzenia waz, gazonów, wież kwiatowych i skrzynek, - pielęgnacja roślin, - podlewanie i nawożenie pogłówne roślin - utrzymanie czystości i porządku w wazach, gazonach, wieżach kwiatowych i wokół nich. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od podpisania umowy do 13.12.2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
 10. Mycie wiat autobusowych na terenie miasta
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Gliwice
  Mycie wiat autobusowych na terenie miasta Gliwice. Prace będą polegały na:

  - umyciu powierzchni wiaty dwustronnie, bez zacieków (wszystkie elementy łącznie z dachem, ławką lub krzesełkami) 2 razy w miesiącu (pierwszy raz do 15 dnia każdego miesiąca, drugi raz do ostatniego dnia każdego miesiąca);
  - usuwanie ogłoszeń, plakatów itp. na bieżąco bez wezwania Zamawiającego;
  - czyszczeniu rynienek odpływowych 2 razy w miesiącu (pierwszy raz do 15 dnia każdego miesiąca, drugi raz do ostatniego dnia każdego miesiąca).
  - usuwanie napisów graffiti 2 razy w miesiącu (pierwszy raz do 15 dnia każdego miesiąca, drugi raz do ostatniego dnia każdego miesiąca).
 11. ZIMOWE UTRZYMANIE JEZDNI I CHODNIKÓW DRÓG GMINNYCH W RADZIONKOWIE W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
  Zamawiający: Urząd Miejski w Radzionkowie, Radzionków
  CZĘŚĆ NR 1:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu jezdni dróg kategorii I, II. Zadanie obejmuje również zamiatanie dróg kat. I, II i III oraz utwardzonych alejek w parku Księża Góra, placu Forum Miejskiego i placu przy ul. Kużaja 17-19 (w przypadku braku występowania zimowych warunków pogodowych) na zlecenie Zamawiającego, wywóz śniegu z ulic kat. I i II na zlecenie Zamawiającego oraz pozimowe oczyszczanie wszystkich dróg gminnych - kat. I, II i III, drogi rowerowej i parkingu przy ul. Schwallenberga oraz alejek utwardzonych w parku Księża Góra.
  CZĘŚĆ NR 2:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu jezdni dróg kategorii III oraz chodników i przystanków na terenie Radzionkowa. Zadanie obejmuje również wywóz śniegu z dróg kat. III, chodników i przystanków, utrzymanie czystości (zamiatanie) chodników i przystanków w przypadku braku występowania zimowych warunków pogodowych, na zlecenie Zamawiającego oraz pozimowe oczyszczanie chodników i przystanków na terenie Gminy Radzionków
 12. Dwukrotne koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach Gminnych przy Wspólnotach Mieszkaniowych -DZP6/2012
  Zamawiający: Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest: Część I/ POM-1 Dwukrotne koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach Gminnych przy Wspólnotach Mieszkaniowych Przewiduje się wykonanie usług koszenia i przycinania żywopłotów na: koszenie: około 23 000 m2 (powierzchnia jednokrotna) przycinanie żywopłotów: około 1750 mb (powierzchnia jednokrotna) Interwencyjne koszenie i przycinanie żywopłotów na żądanie Zamawiającego. Część II/ POM-2 Dwukrotne koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach Gminnych przy Wspólnotach Mieszkaniowych Przewiduje się wykonanie usług koszenia i przycinania żywopłotów na: koszenie: około 26 000m2 (powierzchnia jednokrotna) przycinanie żywopłotów: około 2350 mb (powierzchnia jednokrotna) Interwencyjne koszenie i przycinanie żywopłotów na żądanie Zamawiającego. Część III/ POM-3 Dwukrotne koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach Gminnych przy Wspólnotach Mieszkaniowych Przewiduje się wykonanie usług koszenia i przycinania żywopłotów na: koszenie: około 92 000m2 (powierzchnia jednokrotna) przycinanie żywopłotów: około 2 500mb (powierzchnia jednokrotna) Interwencyjne koszenie i przycinanie żywopłotów na żądanie Zamawiającego. Część IV/ POM-4 Dwukrotne koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach Gminnych przy Wspólnotach Mieszkaniowych Przewiduje się wykonanie usług koszenia i przycinania żywopłotów na: koszenie: około 16 000m2 (powierzchnia jednokrotna) przycinanie żywopłotów: około 450 mb (powierzchnia jednokrotna) Interwencyjne koszenie i przycinanie żywopłotów na żądanie Zamawiającego. Część V/ POM-5 Dwukrotne koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach Gminnych przy Wspólnotach Mieszkaniowych Przewiduje się wykonanie usług koszenia i przycinania żywopłotów na: koszenie: około 25 000m2 (powierzchnia jednokrotna) przycinanie żywopłotów: około 600 mb (powierzchnia jednokrotna) Interwencyjne koszenie i przycinanie żywopłotów na żądanie Zamawiającego. Część VI/ POM-6 Dwukrotne koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach Gminnych przy Wspólnotach Mieszkaniowych Przewiduje się wykonanie usług koszenia i przycinania żywopłotów na: koszenie: około 118 000m2 (powierzchnia jednokrotna) przycinanie żywopłotów: około 2 350 mb (powierzchnia jednokrotna) Interwencyjne koszenie i przycinanie żywopłotów na żądanie Zamawiającego.
 13. Wykonanie prac w zakresie konserwacji zieleni niskiej tj. koszenie trawy i przycinanie żywopłotów w rejonach ROM-4, ROM-6, ROM-10 oraz na terenach niezabudowanych w rejonach ROM-4, ROM-6, ROM-10 w Gliwicach.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Gliwice
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja zieleni niskiej tj. koszenie trawy i przycinanie żywopłotów:
  - trzykrotne koszenie trawy wraz z wygrabieniem i wywiezieniem zgrabionej trawy w rejonach ROM-4, ROM-6,
  ROM-10 ;
  - trzykrotne koszenie trawy wraz z wygrabieniem i wywiezieniem zgrabionej trawy na terenach niezabudowanych
  ROM-4, ROM-6, ROM-10 ;
  - dwukrotne przycinanie żywopłotów wraz z wywiezieniem odpadów z cięcia żywopłotów w rejonach
  ROM-4, ROM-6, ROM-10 i na terenach niezabudowanych ROM- 4, ROM- 6, ROM- 10;
  Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz dysponowania osobami z odpowiednim przeszkoleniem (tzn. osobami posiadającymi kwalifikacje do obsługi narzędzi spalinowych - tj. w szczególności kosiarek, nożyc itp.) .
  Zakres obejmuje:
  Powierzchnie do koszenia trawy i powierzchnie cięcia żywopłotów odpowiednio:
  A. Wykonanie prac w zakresie konserwacji zieleni niskiej tj. koszenie trawy i przycinanie żywopłotów w rejonie ROM-4,
  ROM-6, ROM-10.
  - powierzchnia do koszenia trawy: 50.807,28 m2
  - powierzchnia cięcia żywopłotów: 4.171,63 m2
  B. Wykonanie prac w zakresie konserwacji zieleni niskiej tj. koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenach
  niezabudowanych w rejonach ROM-4, ROM-6, ROM-10.
  - powierzchnia do koszenia trawy: 93.605,53 m2
  - powierzchnia cięcia żywopłotów: 5.232,14 m2
  Szczegółowy wykaz powierzchni do koszenia i cięcia żywopłotów podano w załącznikach nr 1, 2, 3, 4.
  Ilość powierzchni trawników do koszenia oraz powierzchni żywopłotów do przycięcia ustalona została na dzień ogłoszenia zamówienia i może ulec zmianie w trakcie realizacji zadania.
 14. Czterokrotne koszenie terenów zielonych wokół budynków administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2012 roku.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest czterokrotne koszenie terenów zielonych wokół budynków administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2012 roku, wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z wygrabieniem i wywozem odpadów powstałych w wyniku koszenia.
 15. Trzykrotne w 2012r. skoszenie traw, chwastów, samosiejek drzew i krzewów w pasach drogowych ulic m. K- ce oraz dwukrotne posprzątanie terenu objętego koszeniem - 7 obszarów
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Trzykrotne w 2012r. skoszenie traw, chwastów, samosiejek drzew i krzewów w pasach drogowych ulic m. K- ce oraz dwukrotne posprzątanie terenu objętego koszeniem - 7 obszarów

Inne osoby dla Wieczorek Jacek Grzegorz (58 osób):