Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Joanna Małgorzata

w KRS

Joanna Małgorzata Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:39 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wieczorek Halina Jadwiga, Wieczorek Zenon Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łączka Tomasz Cezary

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wieczorek Halina Jadwiga, Wieczorek Zenon Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Pirem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000182570

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Domosfera Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000416378
 2. Oak Tree Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359379
 3. Teleweb Solutions Sp. Z O.O., Ząbki − KRS 0000416153
 4. Webexpert Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000461254
 5. Wisenet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000328973

Powiązane przetargi (39 szt.):
 1. Bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Zamawiający: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia bieżące utrzymanie zieleni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, polegające m.in. na pracach porządkowych, grabieniu i koszeniu trawników, sadzeniu krzewów i drzew, cięciu pielęgnacyjnym krzewów i drzew, wycince drzew,
  zakładaniu trawników.
 2. Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie Gminy Michałowice.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
  Przedmiotem zamówienia są zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice, z podziałem na następujące 3 części: Część I - Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów, Część II - Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, Część III - Wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych.

 3. Koszenie i grabienie trawników, zieleńców, poboczy, chwastowisk oraz grabienie liści w okresie jesiennym na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Zakres I - jednokrotne koszenie i grabienie terenu o powierzchni do 70 ha, zlecane zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
  2. Zakres II - jednokrotne grabienie liści w okresie jesiennym z terenu o powierzchni do 40 ha – tereny wskazywane w miarę napływania zgłoszeń z Wydziału ochrony Środowiska dla dzielnicy Wawer i interwencji mieszkańców.
  3. Usługa dotyczy usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki, skoszenia wskazanego terenu, wygrabienia go z pokosu, zalegających na tym terenie suchych liści oraz ewentualnych innych odpadów. Jedno koszenie nie może trwać dłużej niż 7 dni. Odpady powstałe w czasie koszenia maja być uprzątnięte i przekazane do utylizacji w ciągu 24h od zakończenia prac, podmiotowi posiadającemu uprawnienia do ich zagospodarowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
 4. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  1) Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w ramach prowadzenia zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych.
  2) Zamówienie podzielone jest na 2 części i obejmuje prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m. st. Warszawy tj.
  a) część 1 obwód Bielany – Młociny, obwód Bemowo – Koło;
  b) część 2 obwód Kabaty , obwód Las Sobieskiego.
 5. Konserwacja urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszarów miejskich na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszarów miejskich na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
  Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu przewidział 6 niżej wymienionych Części:
   Część 1: Kanał Bokserski;
   Część 2: Kanał Imieliński;
   Część 3: Kolektor B-2;
   Część 4: Kanał Grabowski;
   Część 5: Kanał Jeziorki;
   Część 6: Kolektor B-
 6. Koszenie trawników
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Koszenie i grabienie trawników, zieleńców, poboczy, chwastowisk oraz grabienie liści w okresie jesiennym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 7. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów.

  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
  1. Opróżnianiu koszy ulicznych typ S-1 o poj. 40 l.;
  2. Opróżnianiu koszy na odchody zwiarzęce typ Pies o poj. 35 l.

  Opis przedmiotu zamówienia określają również:
  - Szczegółowy opis wraz ze standardami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy
  - wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ
  - formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy.
  Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.
 8. Likwidacja nielegalnych wysypisk z terenu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na: likwidacji nielegalnych wysypisk z terenu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające.

  II.3.1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących czynności związanych z likwidacją nielegalnych wysypisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, tj.:
  a) wycięcie drzew, krzewów i chwastów (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
  Wycinkę drzew i krzewów powyżej 10 lat, należy każdorazowo uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, w celu uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
  b) Załadowanie i wywóz odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  c) Wyrównanie, uporządkowanie i wygrabienie terenu po zlikwidowanych wysypiskach.
  Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg odpadów obejmuje wykonanie wszystkich wyżej wymienionych prac związanych z likwidacją wysypisk.
  Kolejność realizacji prac, ich zwiększenie lub zmniejszenie będzie uzależnione od Zamawiającego.
  2) Rodzaj odpadów przewidzianych do transportu i utylizacji to odpady o kodach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów):
  20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
  17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
  17 01 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
  17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
  17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
  17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  17 03 01* - Asfalt zawierający smołę
  17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
  17 03 03* - Smoła i produkty smołowe
  17 03 80 - Odpadowa papa
  16 01 03 - Zużyte opony
  3) Do wykonania prac niezbędny będzie sprzęt typu: ładowarka, samochody samowyładowawcze lub samochody przystosowane do wywozu kontenerów na odpady.
  W przypadku dużych elementów żelbetowych może zaistnieć konieczność użycia dźwigu.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów, pochodzących z likwidacji nielegalnych wysypisk, do firm zajmujących się ich unieszkodliwieniem lub recyklingiem i przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu lub kwitów wagowych, których wzór zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z póź.zm.).
  5) Podstawę odbioru zrealizowanych prac stanowi Protokół odbioru prac sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.
  a) W protokóle strony ustalają ilość odpadów wywiezionych z danego wysypiska na podstawie kwitów wagowych lub Karty Przekazania Odpadu.
  b) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji wagi na której będzie odbywało się przeważanie odpadów.
  6) Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.XI.2015r.
  II.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki techniczne wykonania prac będących przedmiotem zamówienia określa Załącznik nr 5 do Zaproszenia (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do projektu umowy)
 9. Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów polegające na wykonaniu:
  - prac ogrodniczych tj. koszeniu terenów zieleni, wykoszeniu chwastowiska, renowacji terenów zieleni, jesiennym i interwencyjnym wygrabieniu liści, oczyszczaniu krawężników i chodników z darni i roślin, cięciach pielęgnacyjnych, usuwaniu obumarłych, odchwaszczaniu, ściółkowaniu oraz przesadzaniu krzewów, cięciach pielęgnacyjnych, wycince drzew, usuwaniu odrostów przy drzewach, usuwaniu, wywozie wiatrołomów, karp, zakładaniu wiązań elastycznych, (w tym także pracach przy drzewostanie prowadzonych w warunkach utrudnionych np. na skarpie nad Potokiem Służewieckim),
  - prac porządkowych tj. zbieranie i wywóz odpadów z poszczególnych obiektów zieleni i nawierzchni utwardzonych, opróżnianie koszy na odpady oraz koszy na odchody zwierzęce interwencyjne usunięcie z terenów zieleni zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom, gałęzie, liście, meble, sprzęt AGD itp., zakupie i uzupełnieniu wkładów do koszy oraz myciu ławek i koszy obu typów oraz tablic informacyjnych, naprawie ławek i koszy, przestawianiu ławek i koszy, zakupie wkładów do koszy oraz naprawie i malowaniu płotków (wygrodzeń trawników),
  - prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni utwardzonych tj. płużeniem śniegu i uszorstnianiem piaskiem.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Zaproszenia, formularz cenowy, stanowiący o maksymalnej ilości prac do wykonania oraz maksymalnej krotności prac - załącznik nr 6 do Zaproszenia oraz stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do umowy oraz wzór umowy - załącznik nr 7 do Zaproszenia.

  Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90%
 10. koszenie trawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Koszenie i grabienie trawników, zieleńców, poboczy, chwastowisk oraz grabienie liści w okresie jesiennym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 11. Zakup, dostarczenie i montaż płotków (wygrodzeń trawników) na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż płotków (wygrodzeń trawników) na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów.

  Planowana ilość płotków (wygrodzeń trawników): 1380 mb.

  Opis techniczny:
  1. Elementy wygradzające w postaci płotka do zieleńców powinny składać się z :
  a) słupków stalowych ocynkowanych o wysokości (nad powierzchnią ziemi) 40 cm, przekroju min.60 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytych lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Każdy słupek musi być zakończony kulką pustą tłoczoną o przekroju min. 60 mm, poniżej której należy przykleić pasek z folii odblaskowej;
  b) jednej poprzeczki wykonanej z rury stalowej ocynkowanej o przekroju min. 38 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytej lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Poprzeczka powinna być zabezpieczone przed wysuwaniem się ze słupka poprzez nitowanie.
  2. Zamontowanie słupków polegać będzie na zabetonowaniu słupków na mokro w gruncie na głębokość 40 cm (w ilości min. 0,004 m3 betonu klasy B30).
  3. Odległość między słupkami wynosi min. 1,5 m. Dodatkowo przy poziomie ziemi słupki powinny być zabezpieczone rozetką maskującą z blachy tłoczonej.

  Uwaga Słupek ze zwieńczeniem powinien stanowić nierozerwalną całość. Niedopuszczalne jest umocowanie zwieńczenia ze słupkiem za pomocą taśm, nitów itp.

  Zakres prac obejmuje:
  - dostawę poszczególnych elementów płotka do zieleńców - wg opisu technicznego jw. oraz opisu na załączonym rysunku;
  - wyznaczenie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego miejsc w terenie, na których będą montowane wygrodzenia;
  - przygotowanie terenów do montażu słupków (tj. usunięcie wszystkich odpadów kolidujących z wykonaniem prac m.in. kamieni, szkła, metali, gruzu i innych odpadów pobudowanych);
  - montaż i fundamentowanie słupków;
  - montaż poprzeczek.

  Uwaga: Dla wygrodzeń montowanych na pasach zieleni wzdłuż dróg gminnych, powinna być zachowana minimalna odległość O,5 m od skrajni drogowej.

  Uwaga Zamawiający dopuszcza 5% margines odstępstwa od wymaganych parametrów technicznych, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia powyżej (dot. wysokości, przekroju, grubości ścianki słupka oraz przekroju, grubości ścianki poprzeczki.), tj. np. wysokość słupka (nad powierzchnią ziemi) winna mieścić się w przedziale 40 - 42 cm, przekrój słupka 60 - 63 mm, grubości ścianki 2 - 2,1 mm itd. przy czym pozostałe wymagania dot. wyglądu, montażu itd. ww. elementów pozostają bez zmian.

  Wykonawca udzieli minimum 24 - miesięcznej gwarancji na zamontowane elementy wygrodzeń (tj. słupki i poprzeczki) oraz fundamentowanie słupków, licząc od daty protokolarnego odbioru robót.

  Opis przedmiotu zamówienia określają również:
  - Szczegółowy opis wraz ze standardami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy
  - wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ
  - formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy.
  Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %
 12. Remonty dróg gminnych w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Białobrzegi, Białobrzegi
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Białobrzegi składające się z następujących zadań (części):1). Wyrównanie nawierzchni - wypełnienie ubytków drogowych za pomocą kruszywa, 2). Remonty cząstkowe dróg gminnych, 3). Oznakowanie poziome, 4). Remont ul. Opalowej w Kamieniu
 13. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 26 części w 2015r. - nr postępowania 001/15
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 26 części w 2015r.
 14. Utrzymanie placów zabaw położonych w Dzielnicy Ursynów
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie placów zabaw położonych na terenie Dzielnicy Ursynów, tj. Placu zabaw przy ul.Pala Telekiego, Placów zabaw przy ul.Bacewiczówny, Placu zabaw przy ul.Cybisa, Placu zabaw w parku im. Jana Pawła II przy ul. Romera, Placu zabaw nr 1 w parku im.Romana Kozłowskiego, dwóch Placów zabaw w parku Lasek Brzozowy (w tym jeden od momentu oddania do użytkowania, które planowane jest na m-c czerwiec 2011 r.), Placu zabaw w parku Przy Bażantarni, Placu zabaw na Skwerze Moczydełko, Placu zabaw na terenie rekreacyjnym Olkówek przy ul.Puszczyka (od momentu oddania placu do użytkowania, które planowane jest na m-c czerwiec 2011 r.) - polegające na wykonaniu:
  1.przeglądów placów zabaw polegających na: codziennych przeglądach technicznych elementów wyposażenia placów zabaw oraz kwartalnym przeglądzie funkcjonalnym wyposażenia placów zabaw;
  2.konserwacji wyposażenia placów zabaw polegającej na: konserwacji elementów wyposażenia placów zabaw, wymianie lub czyszczeniu piasku w piaskownicach oraz uzupełnianiu i wyrównaniu podłoża piaskowego;
  3.prac ogrodniczych polegających na: w zakresie trawników - koszeniu trawników, nawożeniu trawników, wygrabianiu zanieczyszczeń organicznych, podlewaniu trawnika, aeracji i piaskowaniu, renowacji trawników, w zakresie roślin ozdobnych cebulowych i bylin - wykonaniu nasadzeń roślin cebulowych, przygotowaniu stanowisk pod nasadzenia bylin, wykonaniu nasadzeń bylinowych, kompleksowej pielęgnacji rabaty ozdobnej, nawożeniu, przygotowania roślin do okresu spoczynku zimowego, uzupełnianiu ubytków roślin spowodowanych okolicznościami losowymi, w zakresie krzewów - cięciu pielęgnacyjnym krzewów, usuwaniu obumarłych krzewów, odchwaszczaniu, ściółkowaniu krzewów, podlewaniu z dowozem wody, nawożeniu krzewów, przesadzaniu krzewów, nasadzeniu krzewów, w zakresie drzew - pieleniu mis, usuwaniu odrostów przy drzewach, wykonaniu mis, nawożeniu, podlewaniu, ściółkowaniu, wymianie zniszczonego palika, wymianie zniszczonej poprzeczki, wymianie wiązania, poprawieniu mocowania palików, demontażu opalikowania, cięciu pielęgnacyjnym drzew, wycinaniu drzew, zakładaniu wiązań elastycznych, podpór, odciągów, demontażu, korygowaniu sposobu mocowania wiązań elastycznych, podpór, odciągów, usuwaniu i wywozie wiatrołomów i wykrotów do utylizacji, przesadzaniu drzew młodych oraz nasadzaniu drzew, w zakresie innych prac ogrodniczych - zastosowaniu środków zwalczających choroby i szkodniki, napowietrzaniu systemu korzeniowego drzew, uzupełnianiu stanowisk ziemią urodzajną, rozłożeniu stroiszu jodłowego, zebraniu stroiszu jodłowego;
  4.prac porządkowych polegających na: zbieraniu i wywozie odpadów z terenu placów zabaw, zamiataniu nawierzchni utwardzonych, zamiataniu nawierzchni syntetycznej, oczyszczaniu nawierzchni z roślin, opróżnianiu koszy na odpady, utrzymywaniu w czystości elementów wyposażenia placów zabaw, myciu nawierzchni syntetycznej;
  5.prac remontowych polegających na: naprawie nawierzchni;
  6.odśnieżaniu (bez wywozu śniegu) polegającym na: płużeniu śniegu oraz uszorstnianiu piaskiem.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu umowy wraz z zestawieniem wyposażenia placów zabaw stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia (będący równocześnie załącznikiem nr 1 do wzoru umowy), formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia (będący równocześnie załącznikiem nr 2 do wzoru umowy) oraz wzór umowy zamieszczony w pkt IV.4.15) Ogłoszenia
 15. Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2011 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług określonych: zadaniem I. polegającym na utrzymaniu urządzonych obiektów zieleni oraz innych pracach ogrodniczych w granicach miasta takich jak, cięcia i odchwaszczanie zakrzewień, nasadzenia kwiatów na rabatach i kwietnikach, renowacja trawników oraz zadaniem II. polegającym na koszeniu trawników i jesiennym grabieniu liści w Konstancinie-Jeziornie
 16. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w roku 2011
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Góra Kalwaria
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, jednostka - 1m2 naprawionej nawierzchni.
  Przyjmuje się, że wypełnienie masą mineralno - bitumiczną ubytków będzie wymagało:
  1.oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,
  2.wycięcie piłą foremnych pól do naprawy ubytków,
  3. wyrównanie i uzupełnienie głębszych (ponad 6 cm) ubytków łamanym materiałem kamiennym lub destruktem asfaltowym do głębokości 6cm (wraz ze starannym zagęszczeniem),
  4.skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,
  5.wykonanie nawierzchni asfaltowej,
  6.pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej .
  Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonanie naprawy poprzez ułożenie mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości powyżej 4cm, lecz nie większej niż 6cm. Konieczność taka musi być potwierdzona przez przedstawiciela zamawiającego. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki o 25% jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy 1cm grubości warstwy /1m2. Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać pozostałe po naprawach odpady bitumiczne i kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.
  Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem lub destruktem, grubość warstwy 3cm - uzupełnienie głębokich ubytków, jednostka - 1m2 naprawionej nawierzchni.
  W ramach remontu, dopuszcza się w przypadku głębokich ubytków (powyżej 6cm) wypełnienie kruszywem lub destruktem. W ramach robót należy dowieźć, rozłożyć, wyprofilować i zagęścić kruszywo o składzie mieszanki optymalnej. Dopuszczalne użycie innego kruszywa innych frakcji, po uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego. Do zagęszczenia stosować zagęszczarkę lub walec wibracyjny lub statyczny. Po zagęszczeniu kruszywa musi być zachowany spadek poprzeczny jezdni. Ocena jakości dokonanego zagęszczenia, w tym zachowania właściwego spodku następuje po zagęszczeniu drogi. Dopuszcza się wykonywania w ramach tej pozycji SST warstw o innych grubościach - koszt ich wykonania będzie proporcjonalny do kosztów wykonania warstwy grubości 3cm. Zamawiający wymaga by kruszywo dobrze się zagęszczało i zostało dobrze zagęszczone. Ilość zużytego kruszywa będzie obliczona po wykonaniu zadania. W zależności od lokalnych warunków dopuszcza się stosowanie warstwy kruszywa o zróżnicowanej grubości; do obliczenia ilości kruszywa grubość warstwy będzie uśredniona.
 17. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz remonty dróg gruntowych poprzez wzmocnienie nawierzchni kruszywem kamiennym na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw, remontów i konserwacji dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
 18. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są:
  I. Prace ogrodnicze polegające na pielęgnacji zieleni niskiej
  II. Prace ogrodnicze polegające na pielęgnacji krzewów
  III. Prace ogrodnicze polegające na pielęgnacji drzew
  IV. Prace przy drzewostanie, prowadzone w warunkach utrudnionych ( np. na skarpie wzdłuż Potoku Służewieckiego)
  V. Usuwanie karp
  VI. Zakładanie wiązań elastycznych
  VII. Prace porządkowe
  VIII. Kosze na odpady, kosze na odchody zwierzęce, ławki, tablice informacyjne
  IX. Odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (bez wywozu śniegu)

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz warunki techniczne wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
 19. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  Opis przedmiotu zamówienia: Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości. Zamówienie podzielone jest na 4 części i obejmuje prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m. st. Warszawy tj. - część 1 obwód Bielany - Młociny - część 2 obwód Bemowo - Koło - część 3 obwód Kabaty - część 4 obwód Las Sobieskiego Szczegółowy przedmiot zamówienia wraz z formularzem cenowym dla poszczególnych części określają załączniki nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ. Charakterystykę obwodów leśnych przedstawiono w załączniku nr 6..
 20. Odśnieżanie dachów w sezonie zimowym2010/2011, spr. nr ZP-I/16/10
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu śniegu, nawisów śnieżnych i lodowych sopli z dachów budynków, będących we władaniu Zamawiającego, o łącznej powierzchni 5070 m², w sezonie zimowym 2010/2011 r.
 21. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 22. Zadanie pierwsze -Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa, Zadanie drugie - Równanie z profilowaniem i ulepszanie nawierzchni gruntowych dróg mieszanką betonową lub destruktem na ulicach w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa
  Zamawiający: Miasto Żyrardów Wydział Gospodarki Komunalnej, Żyrardów
 23. Remont nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w zarządzie Miasta Piastowa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
 24. pielęgnacja i wycinka drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów - kompleks C
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 25. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2010 roku - etap II
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 26. WYKONANIE PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ DZIELNICY MOKOTÓW KOMPLEKS B.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 27. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2010 roku - etap II (nr sprawy ZP. 341/34/2010)
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 28. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
 29. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 4. Park im. Romana Kozłowskiego - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 30. Remont nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w zarządzie Miasta Piastowa.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
 31. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 4. Park im. Romana Kozłowskiego - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 32. prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
 33. Opróżnianie koszy na śmieci i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 34. PIELĘGNACJA I WYCINKA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO W PARKACH, SKWERACH I ZIELEŃCACH ORAZ PRZY ULICACH DZIELNICY MOKOTÓW
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 35. Wykonanie interwencyjnych prac przy pielęgnacji i wycince drzew oraz prac porządkowych wraz z utrzymaniem ciągów pieszych na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów, z podziałem na zadania: Zadanie 1. Al. Kasztanowa, Park Przy Bażantarni, Park im.Jana Pawła II przy ul. Romera, Park Lasek Brzozowy w rejonie ulic: Lanciego - Al.KEN, Park im. Romana Kozłowskiego, oczko wodne MOCZYDŁO przy ul. Wełnianej - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 36. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 37. Konserwacja dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka
  Zamawiający: Urząd Miejski w Milanówku, Milanówek
 38. remont nawierzchni asfaltowych ulic będących w zarządzie miasta Piastowa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
 39. Wykonanie interwencyjnych prac przy pielęgnacji i wycince drzew oraz prac porządkowych wraz zimowym utrzymaniem ciągów pieszych na terenach zieleni Dz.Ursynów,z podziałem na zadania:Zad.1.Al.Kasztanowa,Park Przy Bażantarni,Park im.Jana Pawła II przy ul.Romera,Park Lasek Brzozowy w rejonie ulic:Lanciego-Al.KEN,Park im.Romana Kozłowskiego,oczko wodne MOCZYDŁO przy ul.Wełnianej;Zad. 2.Skwer ZŁOTÓWKI w rejonie ulic:Ekologiczna-Polnej Róży,teren zieleni wraz z placem zabaw przy ul.Pala Telekiego,zieleniec przy ul.Sępa Szarzyńskiego,tereny zieleni niezagospod.usytuowane poza pasami drogowymi ulic
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa

Inne osoby dla Wieczorek Joanna Małgorzata (68 osób):