Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Marek Stanisław

w KRS

Marek Stanisław Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bilicki Andrzej, Pawluć Wacław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pacholski Ireneusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stalmont Wacław Pawluć, Ireneusz Pacholski Sp. J., Szczecin − KRS 0000074522
 2. Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000081560

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Searem Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000329904

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Przebudowa mostu drogowego na rz. Parsęcie w ciągu ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiot zamówienia: Ogólny zakres prac planowanych do wykonania w czasie przebudowy mostu:
  1. Rozebranie betonowej płyty pomostu 120,00 m3, 2. Wykonanie oraz montaż zbrojenia płyty 10.276,00 kg wraz z betonowaniem 131,70 m3, 3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 1.944 m2
  i łożysk 20 szt., 4. Wykonanie izolacji poziomej z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz zagruntowaniem podłoża 334,00 m2, 5. Opracowanie projektu i wykonanie przykrycia dylatacyjnego, 6. Rozebranie - frezowanie - nawierzchni bitumicznych 1.649,50 m2; 7. Wykonanie warstwy wiążącej 787,00 m2 i ścieralnej 1.649,50 m2, na moście i na dojazdach, 8. Ustawienie krawężników kamiennych na moście i na dojazdach 288,00 mb, 9. Wykonanie nawierzchni chodników z żywic epoksydowo-poliuretanowych 182,50 m2, 10. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 355,00 m2, 11. Wykonanie i montaż balustrad mostowych ozdobnych 3.916,36 kg, 12. Zabezpieczenie lub czasowe przełożenie sieci teletechnicznych znajdujących się w pomoście.
 2. Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Dychowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1128 F w km 2+429 na odcinku Barłogi - Dachów - IV
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krosno Odrzańskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu drogowego nad kanałem Dychowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1128 F w km 2+429 na odcinku Barłogi - Dachów.
  2. Wykonanie ww. robót budowlanych oraz sposób ich rozliczenia podzielono na dwa etapy: Pierwszy w zakresie wskazanym w formularzu cenowym (załącznik nr 8 do SIWZ) do dnia 15.12.2013 r., w którym Wykonawca winien wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty dotyczące przebudowy podpór i przyczółków. Wykonanie prac wskazanych jak etap pierwszy wynika z obniżonego w okresie do końca miesiąca listopada 2013 roku lustra wody w kanale ZEW. Poziom ten ze względów technologicznych w tym okresie jest najniższy w skali roku. Drugi w zakresie określonym w formularzu cenowym do dnia 31.07.2014 r., który obejmuje pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia.
 3. Remont mostu w ciągu autostrady A-6 w km 8+239 na odcinku Kołbaskowo - Węzeł Klucz k/m Radziszewo nad rzeką Odra Wschodnia JNI 14270113.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest Remont mostu w ciągu autostrady A-6 w km 8+239 na odcinku Kołbaskowo - Węzeł Klucz k/m Radziszewo nad rzeką Odra Wschodnia JNI 14270113. Zakres robót remontowych obejmuje: -Rozbiórkę stalowej bariery mostowej i betonowej na płycie zespolonej i na gzymsach skrzydełek. -Rozbiórkę żelbetowych odcinków przejściowych bariery ochronnej. -Oczyszczenie spodu płyty pomostu -Iniekcję rys w płycie pomostu -Renowację miejscowych ognisk korozji stalowej konstrukcji nośnej -Renowację wózków rewizyjnych -Odnowę zabezpieczenia antykorozyjnego przyczółków i skrzydeł oraz wykonanie powłoki antygraffiti -Naprawę i wzmocnienie ciosów podłożyskowych -Renowację ław podłożyskowych filarów nurtowych -Sfrezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchnio-izolacji żywicznej kapy mostowej -Wymianę elementów instalacji odwodnieniowej -Oczyszczenie i udrożnienie sączków -Konserwację urządzeń dylatacyjnych -Uszczelnienie i renowację barier betonowych -Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych barier i balustrad schodów skarpowych -Wykonanie 4 szt. urządzeń nawigacyjnych na filarach nurtowych.
 4. Remont mostu w ciągu autostrady A-6 w km 5+976 na odcinku Kołbaskowo-Węzeł Klucz koło m. Siadło Dolne nad rzeką Odra Zachodnia JNI 14270112.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest Remont mostu w ciągu autostrady A-6 w km 5+976 na odcinku Kołbaskowo-Węzeł Klucz koło m. Siadło Dolne nad rzeką Odra Zachodnia JNI 14270112 Zakres robót remontowych obejmuje: -Rozbiórkę stalowej bariery mostowej i betonowej na płycie zespolonej i na gzymsach skrzydełek. -Rozbiórkę żelbetowych odcinków przejściowych bariery ochronnej. -Oczyszczenie spodu płyty pomostu -Iniekcję rys w płycie pomostu -Renowację miejscowych ognisk korozji stalowej konstrukcji nośnej -Renowację wózków rewizyjnych -Odnowę zabezpieczenia antykorozyjnego przyczółków i skrzydeł oraz wykonanie powłoki antygraffiti -Naprawę i wzmocnienie ciosów podłożyskowych -Renowację ław podłożyskowych filarów nurtowych -Sfrezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchnio-izolacji żywicznej kapy mostowej -Wymianę elementów instalacji odwodnieniowej -Oczyszczenie i udrożnienie sączków -Konserwację urządzeń dylatacyjnych -Uszczelnienie i renowację barier betonowych -Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych barier i balustrad schodów skarpowych -Wykonanie 4 szt. urządzeń nawigacyjnych na filarach nurtowych.
 5. Remont czterech obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej S3 na odcinku Węzeł Rzęśnica - Węzeł Kijewo w miejscowości Szczecin: dwa mosty w km 91+690 nad rzeką Płonią oraz dwa wiadukty w km 91+440 nad linią kolejową Poznań - Szczecin
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest Remont czterech obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej S3 na odcinku Węzeł Rzęśnica - Węzeł Kijewo w miejscowości Szczecin: dwa mosty w km 91+690 nad rzeką Płonią oraz dwa wiadukty w km 91+440 nad linią kolejową Poznań - Szczecin Zamówienie obejmuje wykonanie remontu czterech obiektów mostowych: dwóch mostów nad rzeką Płonią oraz dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Szczecin i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na obiektach. 1. Remont mostów w ciągu drogi krajowej nr S3 w km 91+690 na odcinku Węzeł Rzęśnica - Węzeł Kijewo w miejscowości Szczecin, nad rzeką Płonią. Zakres robót remontowych dwóch mostów nad rzeką Płonią obejmuje: - Rozbiórkę stalowej bariery mostowej i betonowej na płycie zespolonej i na gzymsach skrzydełek. - Rozbiórkę żelbetowych odcinków przejściowych bariery ochronnej. - Demontaż elementów podwieszenia przewodów energetycznych, - Wykonanie przedłużenia wsporników zewnętrznych płyty - Naprawę płyty żelbetowej zespolonej - Naprawę dźwigarów blachownicowych nitowanych - Naprawę łożysk stalowych - Naprawę przyczółków i skrzydeł - Wykonanie nowych gzymsów na skrzydłach mostu - Wykonanie nowych wsporników płyty zespolonej w pasie rozdziału mostu - Wykonanie nowych gzymsów na ściance żwirowej w pasie rozdziału mostu - Wykonanie kap mostowych - Wykonanie odwodnienia mostu - Montaż barier ochronnych mostowych - Montaż ekranów akustycznych H = 2,00 m - Umocnienie stożków i skarp - Wykonanie nowych biegów schodowych dla obsługi - Umocnienie brzegów rzeki - Wykonanie podwieszenia rur osłonowych 2. Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej S3 w km 91+440 na odcinku Węzeł Rzęśnica - Węzeł Kijewo w miejscowości Szczecin Dunikowo nad linią kolejową Poznań-Szczecin. Zakres robót remontowych dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Szczecin obejmuje: - wykonanie żelbetowych wsporników pod kapy gzymsów - uzupełnienie zaprawami PCC II ubytków zewnętrznych boków i fragmentów spodu belek skrajnych ustroju nośnego - reprofilację boków płyty pomostu materiałami PCC o gr. śr. 1,0cm - zabezpieczenie sztywną powłoką na bazie akrylanów wsporników oraz części spodu konstrukcji - wykonanie nowej izolacji płyty pomostu pod kapami - montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu - montaż krawężników kamiennych 20x20cm kotwionych w kapie - wykonanie żelbetowych kap - odtworzenie nawierzchni warstwy ścieralnej przy krawężniku wraz z wykształceniem przeciwspadków - osadzenie sączków w płycie pomostu - wykonanie drenaży poprzecznych i podłużnych przy krawężnikach z grysu bazaltowego otoczonego kompozycją z żywic epoksydowych - wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo-poliuretanowych na kapach - montaż nowych barier ochronnych - montaż nowych osłon przeciwporażeniowych - budowę schodów skarpowych z el. prefabrykowanych - ułożenie nowych ścieków skarpowych - umocnienie stożków skarpowych betonową kostką wibroprasowaną na podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie podnóża stożków ławą betonową - wykonanie warstwy torkretu gr. 2,0cm na powierzchniach zewnętrznych korpusów i skrzydeł przyczółków oraz gzymsach ścian szczelnych (poza powierzchniami wewnętrznymi korpusów od strony torów PKP). W miejscach skucia istniejącego torkretu gr. śr 5,0cm wykonać torkret gr. 5+2=7cm - zabezpieczenie antykorozyjne stalowych grodzic ścianek szczelnych - zabezpieczenie odkopanych powierzchni odziemnych podpór powłokową izolacją bitumiczną - zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych podpór elastyczną powłoką na bazie akrylanów - wykonanie nowych urządzeń dylatacyjnych bitumicznych na obiektach - uszynienie wiaduktów
 6. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 122 w km 68+789 w miejscowości Dolice
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 122 w km 68+789 w miejscowości Dolice. Zakres robót obejmuje remont przyczółków i skrzydeł, naprawę przęsła, naprawę uszkodzonych elementów mostu, montaż barier ochronnych oraz wymianę nawierzchni jezdni. Podczas remontu ruch kołowy prowadzony będzie wahadłowo połową szerokości jezdni
 7. Remont mostu drogowego przez kanał Młynówka w ciągu ulicy Chłopskiej w miejscowości Oborniki
  Zamawiający: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, Oborniki
  1. Most, będący przedmiotem remontu jest obiektem drogowym, o pomoście stalowo-drewnianym, dwuprzęsłowym, wolnopodpartym o całkowitej, zmiennej długości 14,60 m przy młynie do 14,80 przy cieku i przęsłach o średniej długości 7,27 m. 2. Konstrukcję nośną jezdni po stronie młyna, szerokości średniej 3,85 m, stanowi pomost składający się z 4 szt. stalowych dźwigarów walcowanych NP 300 mm. W osiach półek górnych dźwigarów stalowych zamontowano łaty - bale sosnowe 10x10 cm, do których zamontowano nawierzchnię jezdni, z poprzecznych bali sosnowych grubości 140 mm. Pozostałą część jezdni, szerokości 4,20-4,50m, stanowi grunt nasypowy wypełniający koryto cieku, na którym ułożono żelbetowe płyty drogowe 12 do 14 cm x 1,00 do 125 cm x 3,00 m. Zasypując koryto cieku, nie zdemontowano istniejących 4-5 szt. dźwigarów stalowych NP300 mm, powodując ich trwałe deformacje. Obustronne pomosty chodników, szerokości po 1,55-1,60 m, wykonano z pary dwuteowników stalowych NP 200 mm, na których, w osiach półek górnych, zamontowano łaty-bale sosnowe 10x10 cm, do których zamontowano poprzecznie drewno nawierzchni chodników grubości 5-6 cm. Całkowita długość pomostu wynosi 14,60 do 14,80 m, a długość mostu 14,90- 15,30 m. 3. Pomosty posadowiono na skrajnych przyczółkach szerokości ca. 80-90 cm i podporze środkowej szerokości 1,00- 1,10 m, wykonanych jako konstrukcje pełnościenne - ceglano-betonowe, pokryte częściowo tynkiem betonowym. 4. Dane liczbowe: długość całkowita - 14,90 - 15,30 m, ilość przęseł - 2 m długości przęseł - 7,20 + 7,30 m, światło pionowe- od dna cieku do pomostu, ca. - 0,00 - 5,00 m, szerokość całkowita - 11,20 - 11,60 m, szerokość jezdni - 8,00 - 8,40 m, szerokości chodników obustronnych - 1,55 - 1,60 m. 5. Stan techniczny mostu - dotychczasowy pomost o konstrukcji stalowo - drewnianej, został całkowicie wyłączony z eksploatacji, a dla potrzeb budowy nowego jazu, rozebrano część pomostu i zasypano gruntem kanał Młynówki, budując tymczasową drogę z żelbetowych płyt drogowych. Stalowe dźwigary nośne tej części jezdni, nie usunięto z budowy i przykryto gruntem wraz z płytami drogowymi, powodując ich dewastację. Istniejące podpory ceglano-betonowe, spękane z widocznymi ubytkami cegły i betonu, wymagają remontu i częściowej odbudowy znaczniej uszkodzonych elementów. 6. Stan jezdni i chodników - nawierzchnia jezdni z bali sosnowych grubości 140 mm, a chodników 50 - 60mm. Drewno pomostu pokryte pleśnią i warstwą próchnicy, z licznymi wyłamaniami i ubytkami. Tymczasowe nawierzchnia z płyt drogowych, wykonanych na gruntowej zasypce koryta cieku pod mostem, tymczasowo do regulacji lub częściowej wymiany spękanych i uszkodzonych elementów dla uzyskania równej i gładkiej powierzchni. 7. Projekt remontu - projektowany zakres remontu obejmuje naprawę nawierzchni mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym stalowej konstrukcji nośnej i betonowo-ceglanych podpór mostu. 8. Remont podpór - należy odkuć uszkodzone i luźne elementy betonu ścianek zaplecznych, niszy łożyskowych i betonowego tynku podpór. Podobnie należy odkuć i usunąć luźne i uszkodzone cegły konstrukcji podpór. Pozostałe elementy podpór, uszkodzone betony niszy podłożyskowych, ścian zaplecznych i tynków betonowych oraz uszkodzone cegły i spoiny zapraw, oczyścić strumieniowo-ściernie, a następnie uszkodzone betony, cegły i spoiny należy usunąć , zastępując nowymi materiałami. Materiały ciosów i spoin na bazie polimero-betonów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie mostowym. Spękania korpusów podpór wypełnić iniekcją ciśnieniową materiałami na bazie zaczynów cementowo-polimerowych. Całkowicie uszkodzone fragmenty elementy betonowe i ceglane podpór, należy odbudować, dokonując rekonstrukcji istniejących podpór. Wykonać uzupełnienie tynków betonowych całej konstrukcji ceglanej podpór. Betonowe nisze podłożyskowe i ściany zapleczne jezdni należy wykonać w spadku poprzecznym ca. 1% a poszczególne podpory w spadku podłużnym ca. 2% , dostosowując docelowo nawierzchnię pomostu do nawierzchni jezdni na dojazdach. 9. Remont i zabezpieczenie konstrukcji stalowej mostu. Po rozebraniu tymczasowej drogi z płyt drogowych i tymczasowej grodzy ziemnej w korycie kanału oraz po zdemontowanie pozostałego drewna pomostu, należy przeprowadzić szczegółowy przegląd konstrukcji stalowej , umożliwiający określenie pełnego zakresu napraw i zabezpieczeń. Całą konstrukcję stalową dźwigarów nośnych i konstrukcję stalowych poręczy, należy oczyścić strumieniowo-ściernie do klasy Sa 2,5 (miejsca połączeń węzłowych ze znacznymi ogniskami korozji do klasy Sa 3). Uszkodzone i pogięte konstrukcje stalowych dźwigarów nośnych i stalowych stężeń, należy naprawić, lub uzupełnić stalą tego samego gatunku. Dźwigary nie nadające się do remontu należy wymienić w całości. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych, należy wykonać kompletnym systemem malarskim epoksydowo-poliuretanowym, najlepiej trzywarstwowym, nie wymagającym wykonania metalizacji, o grubości łącznej min. 300 um. 10. Naprawa jezdni pomostu - należy rozebrać w całości pozostały butwiejący pomost drewniany jezdni i chodników odkrywając stalową konstrukcję nośną pod pomostem. Ponowne ułożenie pomostu wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem budowlanym. Na pólkach górnych podłużnych dźwigarach stalowych I 300 mm pod jezdnią i I 200 mm pod chodnikami, należy wykonać izolację z papy bitumicznej -zgrzewalnej grubości 5 mm , a następnie zamontować sosnowe belki poprzecznic 160x160 mm pod jezdnią i 120x120 mm pod chodnikami. Na poprzecznicach, należy zamontować bale sosnowe podłużne, dolnego pomostu nawierzchni gr.50mm ze spadkiem poprzecznym ca. 1,0 %. Na dolnej nawierzchni pomostu, ułożyć w jodełkę pokład górny nawierzchni z bali sosnowych gr. 40 mm. Nawierzchnię chodnika wykonać z drewna sosnowego grubości 50 mm. Drewno sosnowe pomostu: belki , bale , krawędziaki klasy min. K33 o wilgotności do 10%, po zabezpieczeniu antybakteryjnemu, owadobójczym o podwyższonej odporności ogniowej metodą ciśnieniową. Balustradę od strony kanału odbudować jako konstrukcję drewnianą, wysokości 1,10 m, z pochwytem i przeciągami drewnianymi, do których należy zamontować szczebliny pionowe z prześwitami wynoszącymi max. 140 mm. 11. Parametry eksploatacyjne mostu po remoncie - projektowany remont ma na celu przywrócenie mostu do stanu technicznego i eksploatacyjnego, na jaki prawdopodobnie zastał pierwotnie zaprojektowany. jezdnia sosnowa szerokości 8,00 do 8,40 m, dwustronne chodniki o nawierzchni sosnowej szerokości 1,60 m, dopuszczony, aktualny dwukierunkowy ruch pojazdów o całkowitym ciężarze do 35 kN ( 3,5 tony), przy ograniczeniu prędkości do 30 km/godz
 8. Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła w km 12+063,00.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła w km 12+063,00.
 9. Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej Nr 11 w km 18+341 koło miejscowości Tymień na rzece Łopieniczka
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej Nr 11 w km 18+341 koło miejscowości Tymień na rzece Łopieniczka. Zamówienie obejmuje wbudowanie prefabrykowanych elementów przepustów skrzynkowych o świetle 2,00 x 2,00 m w istniejący obiekt inżynierski bez zamknięcia drogi
 10. ROBOTY BUDOWLANE NA MOŚCIE DROGOWYM PRZEZ RZEKĘ DRAWĘ, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 119+581 W M. STARE OSIECZNO.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra
  ROBOTY BUDOWLANE NA MOŚCIE DROGOWYM PRZEZ RZEKĘ DRAWĘ, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22, W KM 119+581 W M. STARE OSIECZNO.
 11. Roboty budowlane konieczne do wykonania oraz nieujęte w przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu dk 12 w m. Jaraczewo
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Roboty budowlane konieczne do wykonania oraz nieujęte w przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu dk 12 w m. Jaraczewo
 12. Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Obrę w miejscowości Jaraczewo w ciągu drogi krajowej nr 12
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Obrę w miejscowości Jaraczewo w ciągu drogi krajowej nr 12
 13. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 108 w m. Golczewo
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Zamówienie obejmuje: a)przebudowę przepustu Ø 100 cm w postaci rury żelbetowej z komorą będącą wynikiem częściowego poszerzenia elementu przelotowego o długości całkowitej 21,65 m oraz przepustu Ø 50 cm o długości 22,50 m spełniającego rolę ujęcia wody dla gospodarstwa rybnego wraz z murem oporowym oraz przełożeniem urządzeń zlokalizowanych w obrębie przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 Parłówko - Golczewo - Płoty w km 18+999 w m. Golczewo, w tym m. innymi: -karczowanie drzew, roboty rozbiórkowe, -roboty ziemne , -wykonanie przepustu o konstrukcji skrzynkowej 1,0m x 1,0m dł. 19,70 m oraz przepustu rurowego o średnicy 50 cm i długości 22,50 m, -wykonanie ubezpieczenia dna cieku i skarp, -przełożenie kolidujących sieci uzbrojenia zgodnie z opracowaniem branżowym /kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociąg /, -odtworzenie przekroju ulicznego zgodnie z projektem oraz uporządkowaniem i przywrócenie terenu, b)W miejscach, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach
 14. Remont chodników na północnym moście granicznym przez rzekę Nysę Łużycką w ciągu drogi krajowej nr 18 w km 0+000 w miejscowości Olszyna.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Zakres planowanych robót remontowych obejmuje w szczególności naprawę uszkodzeń betonu chodników przez: - skucie skorodowanego betonu, - odtworzenie kap chodnikowych, - naprawę ubytków betonu zaprawami typu PCC, - wykonanie nawierzchni żywicznej, - uszczelnienie styku między nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem, - wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas robót i przywrócenie stałego oznakowania po zakończeniu robót. Zamawiający nie przewiduje możliwości całkowitego zamknięcia obiektu i skierowania ruchu pojazdów na wyznaczony objazd. Prace remontowe będą prowadzone przy częściowym wyłączeniu jezdni oraz chodnika z eksploatacji, przy użyciu sygnalizacji świetlnej - a w zależności od potrzeb - z uwzględnieniem ręcznego sterowania ruchem.
 15. Przebudowa mostu ROJEK leżącego nad rzeką Ilanką w ciągu drogi powiatowej nr 1257 F Smogóry-Lubień-Bielice-Boczów km 14+130.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Sulęcin
  Przebudowa mostu ROJEK polega na podniesieniu warunków eksploatacyjnych mostu jego nośności, trwałości i przywróceniu obiektowi estetyki zewnętrznej. Zakres prac: - rozbiórka elementów jezdni i chodników na moście i dojazdach, wraz z odkrywką sklepienia, -wykonanie wydłużenia skrzydeł w traconej ściance szczelnej, reprofilacji sklepienia i izolacji papowej sklepienia, pozwalającej wbudować nową zasypkę stabilizowaną oraz podbudowę i nawierzchnię bit., -odbudowa gzymsów pozwalająca na montaż krawężników, wykonanie nawierzchni epoksydowej, -wykonanie nowych bariero - poręczy na moście i dojazdach, - wykonanie napraw i zabezpieczeń wszystkich powierzchni betonowych mostu ( torkret sklepienia od spodu i boków mostu ), - przebudowanie stożków i wybudowanie schodów i ścieków skarpowych wraz wzmocnieniem skarp brzegowych narzutem kamiennym. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa Lubuskiego w powiecie sulęcińskim w granicach gminy Torzym, na działce o nr ewid. 238 i 289 obręb Wystok Długość mostu 11,84 m, szerokość 8,73 PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE Charakterystyka obiektu po przebudowie. Parametry ogólne mostu -Długość mostu ( rzeczywista w osi ) - 31,80m = 21,80 m + 2 x 5,00m ( z tytułu dobudowy skrzydeł ) -Szerokość całkowita - 8,73 m -Skos obiektu - 900 -Skrajnia pozioma - 7,40 m ( pomiędzy taśmami barier t. Mosty Mazowieckie ) -Skrajnia pionowa pod obiektem - Ok. 1,3m -Szerokość jezdni - 2 x 3,00m = 6,00 m -Szerokość opasek - 1,35m i 1,38m ( światło(dla pieszych - 0,70m ) -Klasa obciążenia - D w(g PN - 85(S - 10030 ( 200 kN ) -Spadek podłużny jezdni - ok. 2,70 % ( utrzymany z sprzed przebudowy ) -Spadek poprzeczny ( jednostronny ) J e z d n i - 2 , 5 0 % ( utrzymany z sprzed remontu mostu i opasek - ok. 1 % ( 1cm ) -Stożki i ścieki skarpowe - po 2 szt. od. g. wody -Skarpy brzegowe - Narzut kamienny 3.2.2. Parametry techniczne mostu - Konstrukcja przęsła -( bez zmian ) Łuk ( sklepienie betonowe ) - 1 przęsło. Reprofilacja powierzchni sklepienia B 30 z siatką Rabitza - na kotwach. -Izolacja sklepienia - Z papy termozgrzewalnej typu VIILLAS ISOVILL P5B układana na primerze typu EMAILLIT BV. -Warstwy podbudowy - Zasypka stabilizowana cementem ( po wykonaniu reprofilacji i izolacji sklepienia ) + drenażowe rury perforowane Ø 100mm na dnie oraz B 15 chudy beton o gr. od 11,50 - 26,5cm, -Pozostałe elementy betonowe mostu bez zmian Na styku z gruntem ( malować 2 krotnie powłoką typu INTERTOL POXITAR ). -Krawężniki drogowe - Betonowe 15 x 30cm na moście i na dojazdach na ławie betonowej z oporem + fugi Sikaflex 11FC. -Nawierzchnia jezdni - 2 warstwowa z asfaltobetonu, średnioziarnistego, o grubości w-wy wiążącej - 6cm. ścieralnej - 4cm + oznakowanie poziome ( linie ciągłe ). -Nawierzchnia opasek - E p oksydowa, 3 warstwowa typu Elastomastic TF - gr.3mm, na gruncie Sikafloor 150 i w-wie zamykającej - Sikafloor 363 Elastic. -Bariero-poręcze, bariery - Typu Mosty Mazowieckie typ I BPP/M/1 i SP-06/4. Słupki pokryte farbą na ocynk typu Icosit EG 1 ( 80 m ) i 2 x Icosit EG 5 ( 60 m . = 200m. Balustrady schodów j(w lecz o = 360m ( 2 x 150m + 60m ). -Dylatacje - Uciąglenie w nawierzchni -Beton mostowy - B 30 ( reprofilacja sklepienia, wydłuŜenie skrzydeł w ściance G-62, nadbudowa gzymsów, podbudowa betonowa pod nawierzchnię, ). -Beton natryskowy ( torkret ) - Torkretowanie ścian sklepienia od spodu oraz ścian bocznych o grubości 8cm, na siatce stalowej. Dodatki typu: Sikacrete i Sigunit 49AF. -Stal zbrojeniowa - 18G2 b ( zamiennie - BST500S ) o Ø 10 - 24mm.PROJEKTOWANA NIWELETA Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną..
 16. Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego na zadanie: Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Dargomyśl
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Roboty dodatkowe obejmują:
  1. Zwiekszenie ilości materiału do wykonania urządzenia hydrotechnicznego.
  2.Montaż belek typu Kujan o długości 15 m (różnica pomiędzy belkami 12 a 15 m):
  - podparcie wodociągu;
  - odwodnienie obiektów mostowych i drogi;
  3. Wykonanie kotew.
  4. Wykonanie scianki szczelnej z grodzic stalowych
 17. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi) na terenie Szczecina - likwidacja szkód w wyniku zdarzeń komunikacyjnych w terminie do dnia 28.02.2009r.
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Szczecin
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych:
  - na obiektach mostowych i ich wyposażeniu z wyjątkiem oznakowania nawigacyjnego nocnego i urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
  - w przejściu podziemnym z wyjątkiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
  - na przepustach, ścianach, murach oporowych, schodach.

Inne osoby dla Wieczorek Marek Stanisław (92 osoby):