Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Paweł Józef

w KRS

Paweł Józef Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Bytom (Śląskie), Radzionków (Śląskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Katarzyna Aleksandra, Bereska Grażyna Weronika, Krawczyk Alicja Joanna, Musioł Bronisław Józef, Wieczorek Witold Paweł, Żelek Bożena Urszula
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Katarzyna Aleksandra, Krawczyk Alicja, Żelek Bożena Urszula

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piepiorka Genowefa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Węglo-pak Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000272019
 2. Zw-rem B. Żelek i Wspólnicy Sp. J., Bytom − KRS 0000402535

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Flotpol Korczyński i Wspólnicy Sp. J. ., Radzionków − KRS 0000136316
 2. Zakład Działalności Gospodarczej Carbon Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000699609

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Budowa trasy transportu do pompowni głównej poz. 416 m w SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Materiał niezbędny do wykonania zadania oraz transport materiałów na miejsce budowy trasy, rząpia oraz remontu tam bezpieczeństwa, z wyjątkiem transportu pionowego zapewni Wykonawca. Transport obejmuje załadunek materiałów przez pracowników Wykonawcy na powierzchni do jednostek transportowych udostępnionych przez Zamawiającego oraz transport ręczny na miejsce budowy trasy transportu, budowy rząpia oraz remontu tam bezpieczeństwa. 1.2. Komora napraw : 1. Odwodnienie wyrobiska na dł. ~ 80 mb. Wykonanie rząpia murowego oraz wyposażenie w sprzęt odwadniający tj. pompa typu P-2B wraz z czujnikiem stanu wody i zaworem zwrotnym Ø 100 mm do rurociągu odwadniającego. 2. Wykonanie remontu torowiska na długości ~ 200 mb. ( rozstaw szyn 600 mm, szyny typu S-24 ) – zerwanie płytek w międzytorzu, kontrola podkładów kolejowych, wymiana uszkodzonych, spągowanie wyrobiska, poziomowanie torowiska. 3. Likwidacja płyty betonowej wykonanej w spągu wyrobiska na długości~ 30 mb. 4. Spągowanie wyrobiska na długości ~ 46 mb. pod zabudowę torowiska. 5. Likwidacja obmurzy dwóch tam murowych, zabezpieczenie stropu i ociosów wyrobiska w miejscu likwidacji obmurzy ( wykładka – wykładzina betonitowa ). 6. Zabudowa torowiska wraz z zakrętem (rozstaw szyn 600 mm, szyny typu S-24) na długości 46 mb. 7. Remont dwóch tam bezpieczeństwa ( tamy murowe z drzwiami dwuskrzydłowymi przejazdowymi i pojedynczymi drzwiami przejściowymi dla załogi ) zgodnie z PN-73 / G-60005. 1.3. Przekop wydobywczy : 1. Likwidacja stojaków SV zabudowanych na odcinku pomiędzy komorą napraw a chodnikiem dojściowym do komory pomp. 2. Zabudowa dodatkowych podciągów stalowych z prostek o profilu V, na długości 6 m, w stropie wyrobiska oraz na ociosie wschodnim i zachodnim na wysokości zamków istniejącej obudowy. 3. Demontaż obrotnicy torowej zabudowanej na skrzyżowaniu przekopu wydobywczego z chodnikiem dojściowym do komory pomp oraz dwóch par torowiska na długości 12 m na południe od chodnika dojściowego. Spągowanie wyrobiska na długości ~ 55 mb. Zabudowa nowego torowiska na długości ~ 35 mb oraz uprzednio zdemontowanej obrotnicy torowej (odcinek od komory napraw do chodnika dojściowego ). 1.4. Chodnik dojściowy do komory pomp głównego odwadniania. 1. Demontaż istniejącego torowiska na długości ~ 80 mb wraz z zakrętem do pompowni głównej. 2. Spągowanie wyrobiska na długości ~ 82,5 mb. od skrzyżowania z przekopem wydobywczym do komory pomp głównego odwadniania. 3. Zabudowa torowiska na długości ~ 80 mb. wraz z zakrętem i połączenie z istniejącym torowiskiem w pompowni głównego odwadniania. 4. Remont dwóch tam bezpieczeństwa ( tamy murowe z drzwiami dwuskrzydłowymi przejazdowymi ) zgodnie z PN-73 / G-60005. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4
 2. Czyszczenie chodnika wodnego na poz. 416 m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Boże Dary.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  1.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1. Czyszczenie (szlamowanie) chodnika wodnego zlokalizowanego na poziomie 416m o wymiarach: - szerokość 5,0 m - wysokość 3,1 m - długość 490 m - wysokość osadu ok. 1,8 m 2. Dostawę i zabudowę niezbędnych urządzeń (pomp) i materiałów do czyszczenia (szlamowania) chodnika wodnego. 3. Czyszczenie chodnika wodnego odbywać się będzie za pomocą pompy szlamowej - rozmywanie strumieniem wody osadu - i poprzez sieć rurociągów DN100 lub DN150 przetłoczenie rozcieńczonego osadu (szlamu) do wyznaczonego wyrobiska. 4. Budowę układu doprowadzania wody (instalacji do rozmywania szlamu) i układu do odprowadzania urobku z czyszczenia. Montaż rurociągów należy prowadzić na bieżąco za postępem frontu robót
  podczas prowadzenia czyszczenia wyrobiska. 5. Dostawę (wentylator, lutnie itp.) i zabudowę układu do przewietrzania wyrobiska w niezbędnym zakresie wymaganym przepisami. Montaż instalacji do wentylacji odrębnej należy prowadzić wraz z postępem frontu robót. 6. Uwarunkowania techniczno - organizacyjne: 6.1. Wykonawca w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1169) wraz z późniejszymi zmianami oraz z przynależnymi załącznikami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 125, poz. 1064) oraz wymagań określonych w odrębnych przepisach i w Polskich Normach i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów. 6.2. Urządzenia i sprzęt stosowany przez Wykonawcę do realizacji zadania muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów. 6.3. Do realizacji prac objętych zamówieniem Wykonawca powinien posiadać w pełni sprawne urządzenia typu dopuszczonego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1003). Wykonawca odpowiada za ich stan techniczny. 6.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie obustronnymi ustaleniami na zasadach obowiązujących w ruchu zakładu górniczego Boże Dary. 6.5. W skład brygady wykonującej określone zadanie, muszą wchodzić pracownicy w ilości oraz o kwalifikacjach (górnicy, ślusarze) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadania. 6.6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków i odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami. 6.7. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią, być przeszkoleni w zakresie stosowania aparatów ucieczkowych i przepisów BHP, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń na terenie zakładu górniczego. 6.8. Zamawiający zapewni wyłączniki, przewody zasilające o odpowiedniej długości i rodzaju oraz wszystkie elementy składowe rurociągów DN100 i DN150. Zabudowę układu łączności telefonicznej w chodniku wodnym. 6.9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia do rejonu prowadzenia robót. 6.10. Wykonawca opracuje technologię wykonywania robót i uzyska dla niej akceptację KRZG Oddziału KWK Boże Dary. 6.11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z opracowaną technologią zatwierdzoną przez KRZG, na zasadach obowiązujących w ruchu zakładu górniczego KWK Boże Dary w Katowicach. 6.12. Prowadzenie prac w dni ustawowo wolne, może być realizowane przez Wykonawcę tylko za zgodą KRZG Oddziału KWK Boże Dary oraz po ustaleniach z Zamawiającym. 6.13. Wykonawca na własny koszt dostarczy oraz rozładuje na zrębie szybu lub w jego obrębie niezbędny materiał, urządzenia, sprzęt, narzędzia itp. 6.14. Wykonawca przygotuje szyb do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia tak aby zapewnić minimalizację zakłóceń pracy zakładu górniczego. 6.15. Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w czasie wykonywania prac w ruchu Oddziału KWK Boże Dary. 6.16. Zamawiający umożliwi na etapie prowadzonego postępowania przetargowego przeprowadzenie wizji lokalnej. 6.17. Koszty wynikłe z usunięcia ewentualnej szkody powstałej podczas prowadzenia prac z winy Wykonawcy, ponosi Wykonawca. 6.18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz organami kontrolnymi, za ewentualne skutki powstałe w wyniku zaniedbania, użycia materiałów, maszyn lub urządzeń niezgodnych z obowiązującymi przepisami oraz technologią wykonania prac lub rażącego naruszenia postanowień obowiązujących przepisów, w związku z realizacją prac będących przedmiotem
  zamówienia. 6.19. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ujawnionych w czasie odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych nieprawidłowości na własny koszt, w terminie do 7 dni. 6.20. Zamawiający zapewnia Wykonawcy bezpłatne korzystanie z szatni i łaźni. 6.21. Wykonawca przed podjęciem pracy w ruchu zakładu górniczego zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników własnych w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym: przepisów BHP, porządku i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac oraz zgłaszania wypadków przy pracy. Szkolenie odbywa się odpłatnie na koszt Wykonawcy w ośrodku wskazanym przez Zamawiającego. 6.22. Wykonawca zapewni na okres prowadzonych prac polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie prac realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł i przedstawi jej kopię w dniu przekazania terenu prowadzenia prac, w związku z przejęciem przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za: a) Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac. b) Szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do prac, obiektów i materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem prac podczas realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 4.23. Wykonawca zgodnie z art. 11a ust. 4. pkt. 1) ustawy z dnia 22 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw, nie może zatrudniać do robót pod ziemią osób korzystających z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia odbioru, na warunkach określonych w projekcie umowy. 2.Wykonawca winien posiadać i załączyć do oferty wdrożony certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymogami normy PN-N-18001 2004.

Inne osoby dla Wieczorek Paweł Józef (91 osób):