Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Ryszard Janusz

w KRS

Ryszard Janusz Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Drugie imię:Janusz
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Broniszew (Mazowieckie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mruk Barbara Michalina, Mruk Mariusz Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mruk Andrzej Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Arm-ex Barbara Mruk, Mariusz Mruk Sp. J., Broniszew − KRS 0000095491
 2. Przedsiębiorstwo Transportowo-usługowo-handlowe Trans-arm-ex Mariusz Mruk, Barbara Mruk Sp. J., Broniszew − KRS 0000094729

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów, Piastów − KRS 0000166034

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Dostawa umundurowania dla Policjantów garnizonu małopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa umundurowania dla Policjantów garnizonu małopolskiego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z pozycji asortymentowej zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. Wykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winni kierować się opisem technicznym w załączniku oraz – jeżeli zamieszczono – zdjęciem produktu. UWAGA! Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do umowy określa wyłącznie zasady wykonania i użytkowania przedmiotu umowy. W pozostałym zakresie tj. kwestie dostarczenia dodatkowych dokumentów, zasady odbioru przedmiotu umowy oraz uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z gwarancji określa wyłącznie SIWZ (projekt umowy).
  3. W celu dokonania oceny ofert, w kryterium jakość, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wzory oferowanego produktu - do każdego z zadań po jednej sztuce/ komplecie/ parze w dowolnym rozmiarze, z tym, że wskazany rozmiar musi być zgodny z tabelą rozmiarów zamieszczoną w załączniku nr 2 do SIWZ. Wzory muszą być zgodne z opisem oraz zdjęciem zamieszczonym w zał. nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawcy zobligowani są do złożenia następujących próbek:
  Zadanie Asortyment
  1 Czapka gabardynowa podoficera
  wraz z pokrowcem

  2 Kurtka gabardynowa męska
  Kurtka gabardynowa damską
  3 Spodnie wyjściowe
  Spodnie typu „narciary”
  Szelki
  4 Koszula wyjściowa
  Koszula wyjściowa „letnia”
  Koszulka czarna z napisem „POLICJA”
  Krawat
  5 Rękawiczki zimowe skórzane
  Rękawiczki letnie skórzane
  Rękawiczki letnie białe
  Rękawiczki skórzane na flaneli z białymi mankietami
  Rękawiczki skórzane na futrze z białymi mankietami
  6 Kombinezon ochronny letni
  7 Szalik letni
  Szalik zimowy
  8 Płaszcz wyjściowy
  9 Sznur galowy podoficera Policji
  Sznur galowy oficera Policji
  Pas główny skórzany
  Pas główny skórzany z koalicyjką
  Pas skórzany biały z koalicyjką
  10 Narękawki odblaskowe
  Kamizelka odblaskowa
  11 Oznaczenia służby OPP
  Emblematy z logo KWP
  Pagony
  Otoki
  12 Półbuty wyjściowe
  13 Buty z gwoździami

  W zakresie zadania Nr 11 Wykonawcy powinni dostarczyć poglądowo po jednym wzorze oznaczeń, emblematu, otoku oraz jednej parze pochewek z dowolnym oznaczeniem rodzaju stopnia.
  4. UWAGA! Próbki nie stanowią dokumentów w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp. Zamawiający żąda przedłożenia wzorów w celu dokonania oceny ofert, stanowią one zatem część oferty i nie może być uzupełnianie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.
  5. Wykonawca zobligowany jest do udzielenie 12 miesięcy gwarancji na cały asortyment stanowiący przedmiot dostawy, licząc od daty wydania towaru z magazynu, ale nie krótszy niż gwarancja producenta.
  6. Miejscem dostawy jest magazyn mundurowy KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109.
 2. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, bez ukrytych wad, pochodzących z bieżącej produkcji: 1.1 Półbutów wyjściowych w ilości - 481 par. (I część) 1.2 Półbutów służbowych w ilości - 498 par. (II część) 1.3 Trzewików polowych w ilości - 4754 par. (III część) do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 1A, 1B i 1C do SIWZ.

  2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  2.1 Asortyment objęty zamówieniem dostarczany będzie do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21,
  91-729 Łódź, w postaci dostaw częściowych po wcześniejszym zamówieniu określającym ilość, rozmiar oraz wielkość zamówienia z podziałem na jednostki organizacyjne Służby Więziennej przy których zlokalizowane są Składnice Okręgowe. Zamawiający wymaga dostawy min. 50% asortymentu do dnia 31.08.2016 r. Pozostała część zamówienia musi zostać dostarczona do dnia 31.10.2016 r. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu oraz okazać je na ewentualne żądanie Zamawiającego.

  2.2 Wymagany okres gwarancji na wszystkie rodzaje zamawianego obuwia wynosi co najmniej 24 miesiące od daty wydania ich z magazynu do użytkowania, natomiast okres ich przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat.
  W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa powyżej przestaje obowiązywać.

  2.3 Zamawiający zastrzega prawo zmian ilościowych pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.6. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Składnic Okręgowych i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne.

  2.4 Dostarczany towar winien być oznakowany, opisany oraz przechowywany zgodnie z OPZ (Załączniki 1A,1B i 1C)

  2.5 Wykonawca wraz z dostawą jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty w postaci dowodu dostawy.

  2.6 Ilość towaru określona w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30% w zależności od potrzeb poszczególnych Składnic Okręgowych. Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również wartość całkowita zamówienia wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego i wynagrodzenie Wykonawcy.


  2.7 Uwaga! Zamawiający, w celu zachowania jednolitości w umundurowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, udostępni do wglądu w swojej siedzibie wzór asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami.

  3. Warunki techniczne realizacji dostaw.
  Faktyczne zamówienie (co do rozmiaru i asortymentu) wynikać będzie z zapotrzebowania Zamawiającego. Przedmiotowe zapotrzebowanie przedstawiane Wykonawcy określać będzie asortyment, wielkość i wymagane terminy realizacji dostawy, przy czym:
  3.1 Zamawiający wymaga, aby dostawy asortymentu objętego umową były zrealizowane do dnia 31.10.2016 r. z zastrzeżeniem, że:
  - minimum 50% dostawy asortymentu objętego umową zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31.08.2016 r.
  - kolejne dostawy asortymentu objętego umową będą zrealizowane do dnia 31.10.2016 r.

  3.2 Płatnikami za w/w dostawy będą jednostki organizacje Służby Więziennej przy których znajdują się Składnice Okręgowe, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

  3.3 Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach w niej określonych tj. dostarczania towaru na własny koszt i ryzyko, środkiem transportu przystosowanym zgodnie z właściwymi przepisami do przewozu artykułów będących przedmiotem niniejszej umowy, do magazynu wskazanego przez Zamawiającego, stanowiącego miejsce dostaw, w dniach i w godzinach określonych w umowie.

  3.4 Przyjęcie towaru poprzedzone będzie wspólną kontrolą ilościowo - jakościową przeprowadzoną przez osoby działające w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz. W przypadku zakwestionowania dostawy, która nie odpowiada ilościowo lub normom jakościowym bądź też z innych przyczyn nie odpowiada obowiązującym wymaganiom Zamawiającego, sporządzany będzie protokół niezgodności zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół niezgodności podpisuje osoba dokonująca odbioru w imieniu Zamawiającego i osoba dostarczającą towar w imieniu lub na rzecz Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest również do jednostronnego sporządzenia tegoż protokołu ze skutkiem dla Wykonawcy.

  3.5 Postanowienia określone w pkt. 3.3 i 3.4 nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  3.6 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt zakwestionowanego towaru na towar pełnowartościowy bądź też - w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia towaru najpóźniej w ciągu min. 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

  3.7 W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub odmowy jego przyjęcia, Zamawiający może dokonać interwencyjnego zakupu towaru na koszt Wykonawcy.

  3.8 Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu oraz różnicy pomiędzy ceną dokonanego interwencyjnego zakupu, a ceną ustaloną w niniejszej umowie poniesionych przez Zamawiającego, które to koszty Zamawiający ma prawo potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej.

  3.9 Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za każdą dokonaną dostawę.

  3.10 Wykonawca wystawi fakturę poszczególnym jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej, przy których zlokalizowane są Składnice Okręgowe (wykaz płatników tożsamy z planowaną ilością dostaw zawiera załącznik nr 2 do SIWZ). Jednostki organizacyjne Służby Więziennej, przy których znajdują się Składnice Okręgowe zobowiązują się do zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia do swojej siedziby prawidłowo wypełnionej faktury za dostawę.

  3.11 Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  3.12 W przypadku powstania zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw przez okres dwóch miesięcy od dnia powstania zaległości.
 3. dostawa obuwia wojskowego (oznaczenie sprawy: ZP-13-SKW-2016)
  Zamawiający: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia wojskowego.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: a) Część nr 1 - Dostawa trzewików letnich, kod CPV - 18832000-0, ilość: 300 szt., b)
  Część nr 2 - Dostawa trzewików zimowych, kod CPV - 18832000-0, ilość: 300 szt.
 4. Dostawa fabrycznie nowych, bez ukrytych wad, pochodzących z bieżącej produkcji: 1.1 Półbutów wyjściowych w ilości - 998 par. (I część) 1.2 Półbutów służbowych w ilości - 1.002 par. (II część) do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, bez ukrytych wad, pochodzących z bieżącej produkcji: 1.1 Półbutów wyjściowych w ilości - 998 par. (I część) 1.2 Półbutów służbowych w ilości - 1.002 par. (II część) do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części (pakiety) zgodnie z podziałem jak w punkcie 1. 3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV: 18.81.30.00 - 1 - obuwie z cholewami z skóry 4. Ilekroć przedmiot zamówienia opisano poprzez wskazanie: znaków towarowych (nazwy handlowej), norm Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć: 4.1 produkty spełniające wymagania Zamawiającego co najmniej w tym zakresie co produkty opisane OPZ; 4.2 rozwiązania z metodyką badawczą materiałów i wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według norm znowelizowanych lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana w nich metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w OPZ. 4.3 Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego produkt stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. III. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych tj. powyżej 134 000 euro. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z dnia 19 lutego 2013 r.) 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692). 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. poz. 1735) IV. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 1A, 1B do SIWZ. 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1 Asortyment objęty zamówieniem dostarczany będzie do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź w postaci dostaw częściowych po wcześniejszym zamówieniu określającym ilość, rozmiar oraz wielkość zamówienia z podziałem na OISW. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu oraz okazać je na ewentualne żądanie Zamawiającego, 2.2 Wymagany okres gwarancji na wszystkie rodzaje zamawianego obuwia wynosi co najmniej 24 miesiące od daty wydania ich z magazynu do użytkowania, natomiast okres ich przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa powyżej przestaje obowiązywać. 2.3 Zamawiający zastrzega prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. 2.4 Dostarczany towar winien być oznakowany, opisany oraz przechowywany zgodnie z OPZ (Załączniki 1A,1B) 2.5 Wykonawca wraz z dostawą jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty w postaci dowodu dostawy. 2.6 Ilość towaru określona w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30% w zależności od potrzeb Zamawiającego. Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również wartość całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego. 2.7 Uwaga! - Zamawiający, w celu zachowania jednolitości w umundurowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, udostępni do wglądu w swojej siedzibie wzór asortymentu będącego przedmiotem zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami. 3. Warunki techniczne realizacji dostaw. Faktyczne zamówienie (co do rozmiaru i asortymentu), wynikać będzie ze składanych pisemnie przez Zamawiającego zapotrzebowania. Przedmiotowe zapotrzebowanie przedstawiane Wykonawcy określać będzie asortyment, wielkość i wymagane terminy realizacji dostawy, przy czym: 3.1 Zamawiający wzmaga, aby dostawy asortymentu objętego umową były zrealizowane do dnia 30.10.2015 r. 3.2 Płatnikami za w/w dostawy będą jednostki organizacje Służby Więziennej przy których znajdują się Składnice Okręgowe, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3.3 Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w terminie osiem tygodni od daty podpisania umowy. 3.4 Druga i kolejne dostawy realizowane będą do czterech tygodni od daty złożenia zamówienia częściowego. 3.5 Zamówienia ilościowe i asortymentowe towaru oraz termin realizacji - będą zgłaszane pisemnie drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej w imieniu upoważnionych pracowników Zamawiającego. 3.6 Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach w niej określonych tj. dostarczania towaru na własny koszt i ryzyko, środkiem transportu przystosowanym zgodnie z właściwymi przepisami do przewozu artykułów będących przedmiotem niniejszej umowy, do magazynu wskazanego przez Zamawiającego, stanowiącego miejsce dostaw w dniach i w godzinach określonych zamówieniu częściowym 3.7 Przyjęcie towaru poprzedzone będzie wspólną kontrolą ilościowo - jakościową przeprowadzoną przez osoby działające w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz. W przypadku zakwestionowania dostawy, która nie odpowiada ilościowo lub normom jakościowym bądź też z innych przyczyn nie odpowiada obowiązującym wymaganiom Zamawiającego, sporządzany będzie protokół niezgodności zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół niezgodności podpisuje osoba dokonująca odbioru w imieniu Zamawiającego i osoba dostarczającą towar w imieniu lub na rzecz Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest również do jednostronnego sporządzenia tegoż protokołu ze skutkiem dla Wykonawcy. 3.8 Postanowienia określone w pkt. 3.5,3.6 nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi. 3.9 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt zakwestionowanego towaru na towar pełnowartościowy bądź też - w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia towaru najpóźniej w ciągu min. 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 3.10 W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub odmowy jego przyjęcia Zamawiający może dokonać interwencyjnego zakupu towaru na koszt Wykonawcy. 3.11 Wykonawca umowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu oraz różnicy pomiędzy ceną dokonanego zakupu, a ceną ustaloną w niniejszej umowie poniesionych przez Zamawiającego, które to koszty Zamawiający ma prawo potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej. 3.12 Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za każdą dokonaną dostawę. 3.13 Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia realizowana będzie przelewem przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, w których zlokalizowane są Składnice Okręgowe na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury częściowej (wykaz płatników tożsamy z planowaną ilością dostaw zawiera załącznik nr 2 do SIWZ). 3.14 Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 3.15 W przypadku powstania zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw przez okres dwóch miesięcy od dnia powstania zaległości..
 5. WYKONYWANIE USŁUG SZYCIA UBIORÓW WIECZOROWYCH MARYNARKI WOJENNEJ
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  WYKONYWANIE USŁUG SZYCIA UBIORÓW WIECZOROWYCH MARYNARKI WOJENNEJ
 6. Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2014 r. (obuwie)
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4226, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2014 r. (obuwie) z podziałem na 6 części (zadań) w ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 7. Dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku
  Zamawiający: Straż Miejska w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku - wykonanych wg wzorów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998 Nr 112 poz. 713 z późn. zmianami) oraz zgodnych z umundurowaniem używanym przez Straż Miejską w Białymstoku.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 zadań, tj.:
  Zadanie Nr 1 - dostawa czapek letnich, służbowych i wyjściowych.
  Zadanie Nr 2 - dostawa swetrów i szalików.
  Zadanie Nr 3 - dostawa kurtek.
  Zadanie Nr 4 - dostawa koszul.
  Zadanie Nr 5 - dostawa kamizelek służbowych.
  Zadanie Nr 6 - dostawa koszulek polo.
  Zadanie Nr 7 - dostawa obuwia męskiego i damskiego.
  Zadanie Nr 8 - dostawa kozaków damskich.
  Zadanie Nr 9 - dostawa rękawiczek zimowych.
  Zadanie Nr 10 - dostawa elementów uzupełniających umundurowanie.
  Zadanie Nr 11 - dostawa dresów sportowych i skarpet.
  Zadanie Nr 12 - dostawa kurtek przeciwdeszczowych.
  Zadanie Nr 13 - dostawa obuwia sportowego.
 8. Dostawa obuwia: trzewików letnich, trzewików zimowych, trzewików roboczych, trzewików i półbutów funkcjonariusza
  Zamawiający: Biuro Ochrony Rządu, Warszawa
  Część I zamówienia: trzewiki letnie w ilości 600 par, wykonane zgodnie z podstawowymi wymaganiami techniczno-użytkowymi o numerze ewidencyjnym 51/BOR/2010 stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ;
  Część II zamówienia: trzewiki zimowe w ilości 350 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 52/BOR/2010 stanowiącą załącznik nr 1b do SIWZ;
  Część III zamówienia: trzewiki robocze w ilości 200 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 124/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1c do SIWZ;
  Część IV zamówienia: trzewiki zimowe funkcjonariusza w ilości 55 par., wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 23/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1d do SIWZ; półbuty funkcjonariusza w ilości 45 par, . wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 22/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1e do SIWZ
 9. Usługi szycia umundurowania i obuwia wyjściowego zgodnie z Wojskową Dokumentacją Techniczno - Technologiczną (sygn. post. 47/ZP/12).
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2573, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest uszycie, z użyciem materiałów własnych Wykonawcy, umundurowania wyjściowego i obuwia w nietypowych rozmiarach
 10. Przedmiotem zamówienia jest uszycie, z użyciem materiałów własnych Wykonawcy, umundurowania wyjściowego i obuwia w nietypowych rozmiarach.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2573, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest uszycie umundurowania / obuwia w nietypowych rozmiarach w ilości wskazanej w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ.
 11. zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego
  Zamawiający: Służba Wywiadu Wojskowego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 zadań ofertowych:
  Zadanie ofertowe nr 1:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - kalesony specjalne zimowe w liczbie 300 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 2:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - koszulka letnia kolor khaki
  w liczbie 200 sztuk. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 3:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - koszulka specjalna zimowa w liczbie 300 sztuk. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 4:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - oznaka stopnia do beretu koloru zielonego w liczbie 500 sztuk. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 5:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - oznaka stopnia do kurtki ubrania ochronnego w liczbie 200 sztuk. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 5 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 6:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - pochewki z oznakami stopnia haftowane wz. 93 w liczbie 400 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 7:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - rękawice zimowe pięciopalcowe w liczbie 100 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 8:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - spodenki letnie kolor khaki w liczbie 200 sztuk. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 8 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 9:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - szalokominiarka kolor khaki w liczbie 200 sztuk. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 9 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 10:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - szelki do przenoszenia oporządzenia w liczbie 100 sztuk. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane
  w załączniku nr 10 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 11:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - trzewiki letnie w liczbie 200 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 12:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - trzewiki zimowe w liczbie
  400 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 12 do SIWZ;
  Zadanie ofertowe nr 13:
  zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - ubranie ochronne (kurtka
  z ocieplaczem, spodnie) w liczbie 100 kompletów. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 13 do SIWZ.

Inne osoby dla Wieczorek Ryszard Janusz (49 osób):