Kogo reprezentuje osoba

Wieczorek Zenon Andrzej

w KRS

Zenon Andrzej Wieczorek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zenon
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Wieczorek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie), Ząbki (Mazowieckie)
Przetargi:52 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wieczorek Halina Jadwiga, Wieczorek Biernat Joanna Małgorzata
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Smólski Adam Bogusław, Wieczorek Tomasz Artur
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Smólski Adam Bogusław, Wieczorek Tomasz Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jaworska Agata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Effortel Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000261581
 2. Ids Tele.com Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000245038
 3. Kumulator.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000301775
 4. Oak Tree Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000359379
 5. Pim Dystrybucja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000340014
 6. Pirem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000182570
 7. Taxnova Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000325406
 8. Teleweb Solutions Sp. Z O.O., Ząbki − KRS 0000416153
 9. Think Factory Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000414073
 10. Tms Sp. Z O.O., Ząbki − KRS 0000336841
 11. Webexpert Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000461254

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Domosfera Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000416378
 2. Efarmed Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000346840
 3. Ids Edu Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000347397
 4. Mk Financial Partners Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000347393

Powiązane przetargi (52 szt.):
 1. Likwidacja nielegalnych wysypisk z terenu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest likwidacja nielegalnych wysypisk z terenu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

  Kolejność realizacji prac, ich zwiększenie lub zmniejszenie będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących czynności związanych z likwidacją nielegalnych wysypisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, tj.:
  a)Wycięcie drzew, krzewów i chwastów (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
  Wycinkę drzew i krzewów powyżej 10 lat, należy każdorazowo uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, w celu uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
  b)Załadowanie i wywóz odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  c)Wyrównanie, uporządkowanie i wygrabienie terenu po zlikwidowanych wysypiskach,

  Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg odpadów obejmuje wykonanie wszystkich wyżej wymienionych prac związanych z likwidacją wysypisk.

  2)Rodzaj odpadów przewidzianych do transportu i utylizacji to odpady o kodach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów):

  20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
  17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
  17 01 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
  17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
  17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
  17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  17 03 01* - Asfalt zawierający smołę
  17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
  17 03 03* - Smoła i produkty smołowe
  17 03 80 - Odpadowa papa
  16 01 03 - Zużyte opony

  3)Do wykonania prac niezbędny będzie sprzęt typu: ładowarka, samochody samowyładowawcze lub samochody przystosowane do wywozu kontenerów na odpady.
  W przypadku dużych elementów żelbetowych może zaistnieć konieczność użycia dźwigu.
  4)Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów, pochodzących z likwidacji nielegalnych wysypisk, do firm zajmujących się ich unieszkodliwieniem lub recyklingiem i przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu, którego wzór zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z póź.zm.).
  5)Podstawą odbioru zrealizowanych prac stanowi Protokół odbioru prac sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy:

  -W protokóle strony ustalają ilość odpadów wywiezionych z danego wysypiska na podstawie kwitów wagowych i Karty Przekazania Odpadu.
  -Wykonawca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji wagi na której będzie odbywało się przeważanie odpadów.

  Opis przedmiotu zamówienia określają również:
  -Szczegółowy opis wraz ze standardami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy
  -wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ
  -formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy
 2. Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące prace:
  1. Prace ogrodnicze
  1.1. Koszenie terenów zieleni;
  1.2. Wykoszenie chwastowiska wraz z usunięciem odpadów gabarytowych;
  1.3. Renowacja terenów zieleni;
  1.4. Oczyszczanie krawężników oraz nawierzchni wykonanych z płytek betonowych, kostki, asfaltu, z przerastającej je darni i roślin;
  1.5. Jesienne wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, owoce itp.) oraz drobnych odpadów (w tym odchodów zwierząt domowych);
  1.6. Interwencyjne grabienie trawników;
  2. Krzewy
  2.1. Cięcia pielęgnacyjne krzewów;
  2.2. Usuwanie obumarłych krzewów;
  2.3. Odchwaszczanie krzewów;
  2.4. Ściółkowanie krzewów (mulczowanie korą);
  2.5. Nawożenie krzewów;
  2.6. Przesadzanie krzewów;
  2.7. Nasadzenia uzupełniające krzewów;
  2.8. Interwencyjne (w okresie suszy) podlewanie krzewów;
  3. Drzewa
  3.1. Cięcia pielęgnacyjne;
  3.2. Wycinka drzew;
  3.3. Nasadzenia uzupełniające drzew;
  3.4. Usuwanie odrostów przy drzewach;
  3.5. Usuwanie i wywóz wiatrołomów;
  4. Prace przy drzewostanie, prowadzone w warunkach utrudnionych (np. na skarpie wzdłuż Potoku Służewieckiego), polegające na wykonaniu:
  4.1. cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew;
  4.2. wycinki zagrażających drzew;
  4.3. usuwaniu odrostów przy drzewach;
  4.4. usuwaniu wiatrołomów;
  5. Usuwanie karp;
  6. Zakładanie wiązań elastycznych;
  7. Prace porządkowe - zbieranie zanieczyszczeń;
  7.1. Zbieranie zanieczyszczeń z terenów zieleni;
  7.2. Zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych (sprzątanie i zamiatanie);
  7.3. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom itp.;
  7.4. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu gałęzie, liście, itp.;
  7.5. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników odpadów typu: meble, sprzęt AGD itp.;
  8. Kosze na odpady, kosze na odchody zwierzęce, ławki, tablice informacyjne;
  8.1. Opróżnianie koszy na odpady;
  8.2. Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce;
  8.3. W ramach utrzymywania w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie): ławek, koszy na odpady, koszy na odchody zwierzęce, należy wykonać czynności polegające na: - Myciu z kurzu i błota oraz usuwaniu graffiti z tablic i stojaków, ławek, koszy: typ S-1 (wraz z metalowym wkładem) oraz koszy na odchody zwierzęce;
  8.4. W ramach drobnych napraw ławek i koszy należy wykonać czynności polegające na przykręcaniu obluzowanych desek, dokręceniu lub uzupełnieniu mocowań, usuwaniu ostrych zakończeń itp.;
  8.5. Wymiana deski w ławce;
  8.6. Wymiana deski w koszu;
  8.7. Malowanie desek w ławce (dot. 1 szt. ławki );
  8.8. Malowanie desek w koszu (dot. 1 szt. kosza);
  8.9. Wymiana boku w ławce;
  8.10. Wymiana boku w koszu;
  8.11. Malowanie boku w ławce;
  8.12. Malowanie boku w koszu;
  8.13. Przestawienie kosza lub ławki;
  8.14. Zakup i uzupełnienie wkładów do koszy;
  9. Płotki (wygrodzenia trawników)
  9.1. Naprawa płotków (wygrodzeń trawników);
  9.2. Malowanie płotków (wygrodzeń trawników);
  10. Odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (bez wywozu śniegu)
  10.1. Dopuszcza się zgarnianie śniegu ręcznie lub za pomocą lekkiego, samobieżnego sprzętu, prowadzonego przez człowieka. Wyklucza się użycie do zgarniania śniegu sprzętu ciężkiego;
  10.2. Do posypywania odśnieżonych nawierzchni utwardzonych dopuszcza się jedynie piasek. Wykluczone jest użycie mieszanki piasku z solą lub soli.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wykazem terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów, zdjęcia ławek, koszy, płotków stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz równocześnie załącznik nr 1 do umowy, formularz cenowy stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia oraz równocześnie załącznik nr 2 do umowy oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do Zaproszenia.
 3. Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Jabłonna
  Zamawiający: Wójt Gminy, Jabłonna
  Zamówienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej będących w zarządzie Gminy Jabłonna.
  W zakres prac wchodzić będzie:
  1. Naprawa nawierzchni bitumicznej;
  - wycinka uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów,
  - oczyszczenie i osuszenie ubytku,
  - wypełnienie masą bitumiczną (na gorąco) o grubości minimum 5 cm oraz zagęszczenie i wyrównanie walcem drogowym. W przypadku głębokich ubytków dodatkowo uzupełnienie tłuczniem i zagęszczenie,
  - zalaniu spoin emulsją asfaltową, posypaniu gysem
  2. Naprawa nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów frakcji 2-5 mm i 5-8 mm z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej lub remontera.
  3. Uporządkowanie terenu prowadzonych prac.
  ;
  Zamówienie obejmuje:
  a) równanie mechaniczne dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem walcem samojezdnym - średnia szerokość dróg wynosi 4 m,
  b) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
  c) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych destruktem asfaltowym przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
  d) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych (dwie warstwy):
  - tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm (warstwa podbudowy),
  - żwirowanie dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (żwir o uziarnieniu 2/16mm) o grubości warstwy średnio 5 cm (warstwa wierzchnia),
  przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym,
  e) naprawa dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej destruktem asfaltowym (uzupełnienie ubytków, nierówności, itp.) przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem,
  f) naprawa dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej kruszywem betonowym (uzupełnienie ubytków, nierówności, itp.) przy założeniu, że średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem,
  Uwaga: wszystkie podane grubości warstw dotyczą grubości warstwy po wbudowaniu materiału i mechanicznym zagęszczeniu.
 4. Uporządkowanie terenów zieleni przyulicznej na terenach Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  Zamawiający: Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
  Uporządkowanie terenów zieleni przyulicznej na terenach Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 5. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  Zamówienie podzielone jest na 2 części i obejmuje prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m. st. Warszawy tj.

  - część 1 obwód Bielany - Młociny, obwód Bemowo - Koło;
  - część 2 obwód Kabaty , obwód Las Sobieskiego.
 6. Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są :
  1.Prace porządkowe
  1.1. Jednorazowe posprzątanie trawnika, przy założeniu, że czynność będzie wykonywana z częstotliwością 3 x w tygodniu.
  Czynność polega na : zbieraniu z trawnika, bezpiecznika oraz z ca 0,5 metrowego pasa jezdni od krawężnika wszystkich zanieczyszczeń w tym również: odchodów zwierząt domowych, niedopałków, kapsli, biletów, potłuczonego szkła, itp.
  1.2.Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom itp.
  1.3.Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu gałęzie, liście, itp. podrzucane na tereny obsługiwane przez Wykonawcę.
  1.4. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników odpadów typu meble, sprzęt AGD, itp. podrzucane na tereny obsługiwane przez Wykonawcę.
  1.5.Interwencyjne posprzątanie chodnika w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych (w tym odchodów zwierząt domowych), a jeśli zachodzi konieczność pozamiatanie odpadów.
  Zebrane odpady należy wywieźć i przekazać do utylizacji niezwłocznie po zakończeniu prac.
  Uwaga W przypadku intensywnych opadów śniegu lub dużej ilości śniegu zalegającego na trawnikach i ciągach pieszych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość całkowitego wyłączenie trawników i nawierzchni utwardzonych ze sprzątania lub ograniczenie krotności ich sprzątania. W takich przypadkach sprzątanie odbywać się będzie wyłącznie w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego .

  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt. 1.1-1.5 muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z zebraniem zanieczyszczeń, przygotowaniem do transportu (w przypadku gałęzi - ewentualnym rozdrobnieniem, pocięciem), załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.
  2. Prace ogrodnicze
  2.1.Koszenie trawników
  Czynność polega na : usunięciu z trawnika odpadów typu kamienie, drobny gruz, szkło, metal, itp., wykoszeniu trawników na wysokość 4-6 cm (ręczne i mechaniczne - w zależności od sytuacji w terenie), usunięciu chwastów i trawy przy skupinach krzewów, latarniach, słupach, barierkach itp., usytuowanych na terenie koszonych trawników, zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi drobnymi odpadami, oczyszczeniu (pozamiataniu) przyległych terenów (chodników, jezdni, itp.) ze ściętej trawy natychmiast po skoszeniu, załadunku i wywozie pokosu i odpadów, nie później niż następnego dnia po skoszeniu.
  Przy koszeniu należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa (szczególnie nowe nasadzenia), krzewy , pnącza i rośliny wysiewane z nasion. W wypadku ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany na rośliny o takich samych parametrach.
  W misach drzew należy pozostawić nieskoszoną trawę i chwasty (ca 30 cm od pnia).
  Koszenie trawników wzdłuż jednej ulicy nie może trwać dłużej niż 2 dni robocze.
  Na bieżąco należy oczyszczać przyległe chodniki i jezdnie ze skoszonej trawy.
  Nie dopuszcza się pryzmowania dużych ilości pokosu i pozostawiania go na dzień następny na trawnikach.
  Prace wykonywane wzdłuż jednej ulicy muszą zostać zakończone wraz z wywozem skoszonej trawy przed dniem świątecznym (niedziele i święta ustawowo wolne od pracy).

  2.2. Jednorazowe wykoszenie 1 ha chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń.
  Czynność polega na : usunięciu z chwastowiska odpadów typu kamienie, drobny gruz, szkło, metal, itp. (do 5 m3/ha), wykoszeniu chwastowiska (ręczne i mechaniczne - w zależności od sytuacji w terenie), usunięciu chwastów i trawy przy latarniach, słupach, barierkach itp., usytuowanych na koszonym terenie, zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi drobnymi odpadami, oczyszczeniu (pozamiataniu) przyległych terenów (chodników, jezdni, itp.) ze ściętej trawy i chwastów natychmiast po skoszeniu, załadunku i wywozie pokosu i odpadów, nie później niż następnego dnia po skoszeniu.
  Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac przez niedzielę lub święta ustawowo wolne od pracy.
  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt. 2.1. i 2.2. muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z zebraniem pokosu i innych zanieczyszczeń, przygotowaniem do transportu, załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.

  3. Trawniki
  3.1. Zakładanie trawnika ze zdjęciem warstwy nakładów ziemi do 10 cm ponad krawężnikiem oraz wymianą ziemi na urodzajną na głębokość 5 cm.
  Czynność polega na : usunięciu z trawnika odpadów typu kamienie, drobny gruz, szkło, metal, itp., zdjęciu nakładów ziemi nad krawężnikiem, wybraniu 5 cm warstwy gruntu rodzimego, przekopaniu na głębokość ok.15-25 cm - w zależności od warstwy gleby (nie należy przekopywać podglebia, a prace w obrębie drzew wykonywać ręcznie), wyrównaniu powierzchni, nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi (grubość - 5 cm) na całej powierzchni, wałowaniu powierzchni, wysianiu (odpowiedniej do warunków terenowych) mieszanki traw, przykryciu nasion , powtórnym wałowaniu.
  Prace będą odbierane i rozliczane po wzroście trawy i jednokrotnym jej skoszeniu.

  3.2. Zakładanie trawnika ze zdjęciem warstwy nakładów ziemi powyżej 11 cm ponad krawężnikiem oraz wymianą ziemi na urodzajną na głębokość 5 cm.
  Czynność polega na : usunięciu z trawnika odpadów typu kamienie, drobny gruz, szkło, metal, itp., zdjęciu nakładów ziemi nad krawężnikiem, wybraniu 5 cm warstwy gruntu rodzimego, przekopaniu na głębokość ok.15-25 cm - w zależności od warstwy gleby (nie należy przekopywać podglebia, a prace w obrębie drzew wykonywać ręcznie), wyrównaniu powierzchni, nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi (grubość - 5 cm) na całej powierzchni, wałowaniu powierzchni, wysianiu (odpowiedniej do warunków terenowych) mieszanki traw, przykryciu nasion , powtórnym wałowaniu.
  Prace będą odbierane i rozliczane po wzroście trawy i jednokrotnym jej skoszeniu.

  3.3. Renowacja trawników
  Czynność polega na : usunięciu z trawnika odpadów typu kamienie, drobny gruz, szkło, metal, itp., częściowym przekopaniu na głębokość ok.15-25 cm - w zależności od warstwy gleby (nie należy przekopywać podglebia, a prace w obrębie drzew wykonywać ręcznie), wyrównaniu powierzchni, wałowaniu powierzchni, wysianiu (odpowiedniej do warunków terenowych) mieszanki traw, przykryciu nasion warstwą ziemi urodzajnej, powtórnym wałowaniu.
  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt. 3.1.-3.3. muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z zebraniem odpadów i zanieczyszczeń, zdjęciem nakładów ziemi, przekopaniem , zakupem, dowozem materiałów (ziemia urodzajna, nasiona traw), wałowaniem, załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.
  Prace będą odbierane i rozliczane po wzroście trawy i jednokrotnym jej skoszeniu.

  UWAGA.
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane trawniki w przypadku, gdy termin renowacji lub założenia trawników nie pozwoli na dokonanie odbioru prac po wzroście trawy i jednokrotnym jej skoszeniu w okresie obowiązywania umowy.
  Gwarancja na wykonane trawniki obowiązuje od dnia następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac polegających na przygotowaniu podłoża i wysiewie nasion, do daty protokólarnego odbioru trawników, po jednokrotnym skoszeniu, jednak nie dłużej niż do dnia 30.04.2014 r.

  3.4. Interwencyjne grabienie trawników
  Czynność polega na wygrabieniu (dodatkowo poza grabieniem jesiennym) z trawnika wszelkich odpadów organicznych (okwiatu drzew, liści, owoców, gałązek, itp. ) oraz innych drobnych odpadów (w tym odchodów zwierząt domowych), z terenu wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Zebrane odpady należy wywieźć i przekazać do utylizacji niezwłocznie po zakończeniu prac..
  3.5. Wygrabienie trawnika przy założeniu , że czynność ta jest wykonywana jesienią (3-4 - krotne grabienia w okresie opadania liści).
  Czynność polega na wygrabieniu z trawnika wszelkich odpadów organicznych (liści, owoców, gałązek, itp. ) oraz innych drobnych odpadów (w tym odchodów zwierząt domowych). Należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
  Zebrane odpady należy wywieźć i przekazać do utylizacji w ciągu 2-ch kolejnych dni roboczych.
  UWAGA
  Czynność tę wykonuje się 3-4 -krotnie w okresie opadania liści. Terminy grabienia powinny być tak rozplanowane, aby na trawnikach nie zalegały przez dłuższy okres czasu duże ilości liści. W cenie jednostkowej wygrabienia 1 ha trawnika, należy uwzględnić 3-4 krotne grabienia liści.
  Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac przez niedzielę lub święta ustawowo wolne od pracy.
  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt 3.4-3.5 muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z wygrabieniem liści i innych zanieczyszczeń, ich zebraniem, przygotowaniem do transportu, załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.
  .4. Krzewy i żywopłoty
  4.1. Jednorazowe pielenie krzewów i żywopłotów
  Czynność polega na wypieleniu całej powierzchni krzewów i żywopłotów wraz z wyrównaniem brzegów skupin, zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9oo rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  UWAGA
  Pielenie ma być wykonane w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność uzupełniania stanowisk ziemią.
  4.2. Jednorazowe cięcie żywopłotów
  Czynność polega na równym przycięciu żywopłotu z trzech stron, czyli : długość żywopłotu x wysokość x 2 strony żywopłotu oraz powierzchnia cięcia z góry, w sposób najbardziej zbliżony do formy trapezu oraz zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9oo rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  4.3.Wygrabianie skupin krzewów
  Czynność polega na wygrabieniu ze skupin krzewów wszelkich odpadów organicznych (liści, owoców, gałązek, itp.), zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9oo rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  4.4.Cięcia pielęgnacyjne krzewów (dot. pkt 4.4.1 oraz 4.4.2)
  Czynność polega na usunięciu suchych, chorych, połamanych pędów, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9oo rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  4.5.Karczowanie krzewów (dot. pkt 4.5.1 oraz 4.5.2)
  Czynność polega na usunięciu krzewu wraz z karpiną, zasypaniu powstałego dołu ziemią (wierzchnia warstwa ca 10 cm ziemi urodzajnej), wyrównaniu i zagrabieniu terenu, wysianiu trawy oraz zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9oo rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  4.6.Cięcia techniczne krzewów
  Czynność polega na wykonaniu cięć krzewów w celu formowania skupin, odsłonięcia skrajni, likwidacji kolizji z urządzeniami technicznymi itp., zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9oo rano następnego dnia po zakończeniu prac.

  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt 4.1- 4.6 muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z pieleniem, wygrabianiem skupin, karczowaniem, cięciem krzewów i żywopłotów, zebraniem załadunkiem i wywozem odpadów oraz opłaty za składowanie.

  4.7.Nasadzenie uzupełniające krzewów polega na wprowadzeniu nowej rośliny w miejsce usuniętej. Zastosowany materiał roślinny powinien odpowiadać cechom usuniętych krzewów (tj. gatunek, odmiana) oraz pochodzić z renomowanej szkółki, posiadającej wpis do Związku Szkółkarzy Polskich.
  Prace należy wykonać w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
  Czynność polega na: zakupie krzewów (parametry jakościowe : h = śr.40-60 cm; C3), dowozie do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, sadzeniu krzewów w doły odpowiedniej głębokości (3 krotnie większe niż bryła korzeniowa), zaprawione do połowy ziemią urodzajną, wyściółkowaniu krzewów na grubość 7 cm (przy nasadzeniach powierzchniowych należy zastosować maty zabezpieczające przed przerastaniem chwastów oraz ściółkowanie), uprzątnięciu terenu (tj. pozamiataniu i wywozie odpadów zalegających na trawnikach, chodnikach oraz wzdłuż krawężników) oraz ewentualnej naprawie uszkodzeń nawierzchni terenu, które powstały w czasie prac.
  Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
  Sadzonki krzewów z uprawy w pojemnikach, muszą mieć prawidłowy dla danego gatunku pokrój oraz dobrze wykształcony i rozbudowany system korzeniowy.
  Zastosowany materiał roślinny musi być oznakowany plakietkami z nazwą gatunku.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie czynności związane nasadzeniami uzupełniającymi krzewów (w tym: zakup i dowóz roślin).
  Okres udzielonej gwarancji na wykonane nasadzenia krzewów wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac.
  W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do nieodpłatnych uzupełnień - wymiany roślin obumarłych, uszkodzonych, porażonych przez szkodniki i/lub choroby itp., poza przypadkami spowodowanymi nieprzewidywalnymi okolicznościami (kradzież, klęska żywiołowa). Zakres czynności obejmuje: usunięcie uschniętych lub zniszczonych krzewów, zakup nowych roślin na koszt Wykonawcy oraz ich nasadzenie w dotychczasowym miejscu lub w jego najbliższym sąsiedztwie wg ustalonych powyżej standardów, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

  5. Prace różne
  5.1. Mulczowanie korą skupin krzewów
  Czynność polega na usunięciu ze ściółkowanej powierzchni chwastów wraz z korzeniami oraz innych zanieczyszczeń, ukształtowaniu brzegów skupin, zakup i równomierne rozłożenie 7 cm warstwy kory z drzew iglastych oraz zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9oo rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt 5.1 muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z zakupem kory, mulczowaniem krzewów, zebraniem, załadunkiem i wywozem odpadów oraz opłaty za składowanie.
  5.2. Usuwanie roślin z chodników
  Czynność polega na usunięciu wszystkich roślin przerastających daną nawierzchnię (płytki betonowe, kostka, asfalt, usunięciu zbędnych nakładów ziemi w szczelinach płyt, pęknięciach nawierzchni, itp., zamieceniu nawierzchni, uprzątnięciu i wywozie zebranych odpadów nie później niż do 9oo następnego dnia po zakończeniu prac. Wyklucza się usuwanie roślin z nawierzchni jw. przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych (chwastobójczych).

  5.3. Usuwanie roślin z krawężników
  Czynność polega na usunięciu wszystkich roślin przerastających krawężniki, odcięciu trawy na szerokości 5 cm od krawężnika, zamieceniu nawierzchni, uprzątnięciu i wywozie zebranych odpadów nie później niż do 9oo następnego dnia po zakończeniu prac. Wyklucza się usuwanie roślin z nawierzchni jw. przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych (chwastobójczych).

  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt 5.2-5.3 muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z oczyszczaniem chodników i krawężników, zebraniem, załadunkiem i wywozem odpadów oraz opłaty za składowanie.

  6. Ławki i kosze (dot. pkt 6.1-6.11)
  W ramach utrzymywania w stanie używalności ławek betonowo-stalowo-drewnianych typ A-1 Firmy ZIG-ZAG sc. (zdjęcie ławki-załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia), koszy betonowo-stalowo-drewnianych typ S-1 oraz koszy na odchody zwierząt domowych typu PIES Firmy ZIG-ZAG sc. (zdjęcie koszy - załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia), ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów, należy wykonać w zależności od potrzeb oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, prace polegające na :
  6.1. Utrzymaniu ławek w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie)
  6.2. Utrzymaniu koszy w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie)
  Czynność polega na myciu z kurzu i błota oraz usuwaniu graffiti z ławek i koszy: typ S-1 (wraz z metalowym wkładem) oraz koszy typu PIES.
  Czyszczenie i mycie ławek i koszy obu typów należy wykonywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków chemicznych. Usuwanie zanieczyszczeń z ławek i koszy nie może spowodować uszkodzenia jakichkolwiek ich elementów.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu środków chemicznych użytych do
  czyszczenia ławek i koszy oraz wszystkie czynności związane z myciem tych urządzeń.
  Naprawa, prace remontowe ławek i koszy
  6.3. Drobne naprawy (przykręcanie obluzowanych desek, dokręcenie lub uzupełnienie mocowań, usuwanie ostrych zakończeń itp.) ławek i koszy. (dot. pkt 6.3.1-6.3.2)
  Czynność polega na wykonaniu ww. niezbędnych drobnych napraw ławek (typ A-1) i koszy (typ S-1).
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz wszystkie czynności związane z drobnymi naprawami tych urządzeń.
  6.4.Wymiana deski w ławce -jw.
  Czynność polega na: zakupie i uzupełnieniu brakujących lub wymianie całkowicie zniszczonych desek w ławce, wykonanych z drewna sosnowego klasy 1-2 o grubości 48 mm, zabezpieczonego impregnatem wysokiej jakości i dwukrotnie pokrytego lakierem wysokiej jakości.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane z wymianą deski w ławce.
  6.5. Malowanie desek w ławkach - jw. (dot.1 szt. ławki tj.5 desek)
  Czynność polega na: pomalowaniu desek zgodnie z istniejącą kolorystyką, farbami wysokiej jakości. odpornymi na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych a jednocześnie bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane ze szlifowaniem i pomalowaniem desek w ławce.
  6.6. Wymiana boku w ławce - jw.
  Czynność polega na : zakupie i wymianie uszkodzonego boku w ławce, wykonanego z betonu klasu B-25, wytworzonego w formach gumowych, zbrojonego i impregnowanego.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane z wymianą boku w ławce.
  6.7. Wymiana deski w koszu - jw.
  Czynność polega na: zakupie i uzupełnieniu brakujących lub wymianie całkowicie zniszczonych desek w koszu, wykonanych z drewna sosnowego klasy 1-2 o grubości 48 mm, zabezpieczonego impregnatem wysokiej jakości i dwukrotnie pokrytego lakierem wysokiej jakości.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane z wymianą desek w koszu
  6.8. Malowanie desek w koszu - jw. (dot.1 szt. kosza tj.6 desek)
  Czynność polega na: pomalowaniu desek zgodnie z istniejącą kolorystyką, farbami wysokiej jakości. odpornymi na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych a jednocześnie bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane ze szlifowaniem i pomalowaniem desek w koszu.
  6.9. Wymiana boku w koszu - jw.
  Czynność polega na : zakupie i wymianie uszkodzonego boku w koszu, wykonanego z betonu klasu B-25, wytworzonego w formach gumowych, zbrojonego i impregnowanego.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane z wymianą boku w koszu.
  6.10. Zakup i uzupełnienie wkładów w koszach
  Czynność polega na zakupie i uzupełnieniu (w miejsce brakującego) lub wymianę całkowicie zniszczonego metalowego wkładu do kosza typ S-1 Firmy ZIG-ZAG sc.
  6.11. Przestawienie ławki lub kosza
  Zakres czynności obejmuje: transport ławki typ A-1 lub kosza typ S-1, na odległość do 100 m oraz zamontowanie poprzez mocowanie do podłoża na głębokość 50 cm, za pomocą kotew stalowych, natomiast w przypadku koszy typu PIES Firmy ZIG-ZAG sc. - zakopanie ich betonowej podstawy na głębokoć ca. 40 cm, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, wraz z poprawieniem nawierzchni utwardzonej w obrębie mocowania.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty wszystkich czynności związanych z przestawieniem ławki lub kosza.
  Okres udzielonej gwarancji na naprawione elementy ławek i koszy wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac.

  7. Płotki (wygrodzenia trawników)
  Elementy wygradzające w postaci płotka do zieleńców składają się z :
  a) słupków stalowych ocynkowanych o wysokości (nad powierzchnią ziemi) 40 cm, przekroju min.60 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytych lakierem proszkowym w kolorze czarnym.
  Każdy słupek zakończony jest kulką pustą tłoczoną o przekroju min. 60 mm, poniżej której przyklejony jest pasek z folii odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości ca 12 mm. Odległość między słupkami wynosi min. 1,5 m. Dodatkowo przy poziomie ziemi słupki zabezpieczone są rozetką maskującą z blachy tłoczonej.
  Uwaga Słupek ze zwieńczeniem stanowi nierozerwalną całość. Niedopuszczalne jest umocowanie zwieńczenia ze słupkiem za pomocą taśm, nitów itp.;
  b) jednej poprzeczki wykonanej z rury stalowej ocynkowanej o przekroju min. 38 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytej lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Poprzeczka zabezpieczona jest przed wysuwaniem się ze słupka poprzez nitowanie.
  7.1. Naprawa płotków (wygrodzeń trawników) będzie polegać na demontażu uszkodzonych elementów oraz dostawie i zamontowaniu w ich miejsce nowych - wg opisu technicznego jw. oraz opisu na załączonym rysunku (załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia). Słupki o parametrach jw. należy zabetonować na mokro w gruncie na głębokość 40 cm (w ilości min. 0,004 m3 betonu klasy B30). Niezwłocznie po zakończeniu prac należy uporządkować miejsce robót oraz wywieźć do utylizacji zdemontowane elementy wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.
  Cena jednostkowa musi obejmować koszty wszystkich czynności związanych z naprawą płotków, utylizacją i wywozem zanieczyszczeń i zdemontowanych elementów oraz ewentualny dowóz i uzupełnienie ziemi urodzajnej oraz wysiew trawy.
  7.2. Malowanie płotków (wygrodzeń trawników)
  Czynność polega na : dokładnym umyciu wszystkich elementów płotka, usunięciu (przy pomocy szczotkowania) rdzy i ewentualnych odprysków farby, pomalowaniu (mechanicznym tj. przy użyciu kompresora i pistoletu do malowania) wszystkich elementów farbą w kolorze czarnym do ocynku, naklejeniu w górnej części słupka paska z folii odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości ca 12 mm.
  Cena jednostkowa musi obejmować koszty wszystkich czynności związanych z pomalowaniem wszystkich elementów, płotków, utylizacją i wywozem zanieczyszczeń.
  Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na naprawione elementy płotków (wygrodzeń trawników) tj. słupki i poprzeczki oraz fundamentowanie słupków.
  Okres udzielonej gwarancji na naprawione elementy wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia
  następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają również:
  a)projekt umowy - Załącznik nr 6 do Zaproszenia,
  b)opis i standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1A do Zaproszenia.
  c) wykaz ulic gminnych w tym dróg wewnętrznych do bieżącego utrzymania terenów zieleni niskiej - Załącznik nr 1B do Zaproszenia
  d)zdjęcia ławek - załącznik nr 1C do Zaproszenia
  e)zdjęcia koszy - Załącznik nr 1D do Zaproszenia
  f)rysunek/opis dot. naprawy płotków (wygrodzeń trawników) - załącznik nr 1E do Zaproszenia
  g) formularz cenowy - Załącznik nr 3 do Zaproszenia
 7. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  Opis przedmiotu zamówienia: Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości. Zamówienie podzielone jest na 2 części i obejmuje prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m. st. Warszawy tj. - część 1 obwód Bielany - Młociny, obwód Bemowo - Koło; - część 2 obwód Kabaty , obwód Las Sobieskiego. Szczegółowy przedmiot zamówienia wraz z formularzem cenowym dla poszczególnych części określają załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. Charakterystykę obwodów leśnych przedstawiono w załączniku nr 6..
 8. Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące prace:
  1. Prace ogrodnicze
  1.1. Koszenie terenów zieleni;
  1.2. Wykoszenie chwastowiska wraz z wywozem odpadów gabarytowych;
  1.3. Renowacja terenów zieleni;
  1.4. Oczyszczanie krawężników z darni i roślin/ oczyszczanie nawierzchni wykonanych z płytek betonowych, kostki, asfaltu, z darni i roślin;
  1.5. Jesienne wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, owoce itp.) oraz drobnych odpadów (w tym odchodów zwierząt domowych);
  1.6. Interwencyjne grabienie trawników;
  2. Krzewy
  2.1. Cięcia pielęgnacyjne krzewów;
  2.2. Usuwanie obumarłych krzewów;
  2.3. Odchwaszczanie krzewów;
  2.4. Ściółkowanie krzewów (mulczowanie korą);
  2.5. Nawożenie krzewów;
  2.6. Przesadzanie krzewów;
  2.7. Nasadzenia uzupełniające krzewów;
  2.8. Interwencyjne (w okresie suszy) podlewanie krzewów;
  3. Drzewa
  3.1. Cięcia pielęgnacyjne;
  3.2. Wycinka drzew;
  3.3. Nasadzenia uzupełniające drzew;
  3.4. Usuwanie odrostów przy drzewach;
  3.5. Usuwanie i wywóz wiatrołomów i wykrotów do utylizacji;
  4. Prace przy drzewostanie, prowadzone w warunkach utrudnionych (np. na skarpie wzdłuż Potoku Służewieckiego), polegające na wykonaniu:
  4.1. cięć pielęgnacyjnych drzew;
  4.2. wycinki drzew;
  4.3. usuwaniu odrostów przy drzewach;
  4.4. usuwaniu i wywóz wiatrołomów i wykrotów do utylizacji;
  5. Usuwanie karp
  6. Zakładanie wiązań elastycznych
  7. Prace porządkowe
  7.1. Zbieranie i wywóz zanieczyszczeń z terenów zieleni;
  7.2. Zbieranie i wywóz zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych (sprzątanie i zamiatanie);
  7.3. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom itp.;
  7.4. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu gałęzie, liście, itp.;
  7.5. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników odpadów typu: meble, sprzęt AGD itp.;
  8. Kosze na odpady, kosze na odchody zwierzęce, ławki, tablice informacyjne
  8.1. Opróżnianie koszy na odpady;
  8.2. Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce;
  8.3. W ramach utrzymywania w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie): tablic informacyjnych, ławek, koszy na odpady, koszy na odchody zwierzęce należy wykonać czynności polegające na: - Myciu z kurzu i błota oraz usuwaniu graffiti z tablic i stojaków, ławek, koszy oraz koszy na odchody zwierzęce;
  8.4. W ramach drobnych napraw ławek i koszy należy wykonać czynności polegające na przykręcaniu obluzowanych desek, dokręceniu lub uzupełnieniu mocowań, usuwaniu ostrych zakończeń itp.;
  8.5. Wymiana deski w ławce;
  8.6. Wymiana deski w koszu;
  8.7. Malowanie desek w ławce (dot. 1 szt. ławki );
  8.8. Malowanie desek w koszu (dot. 1 szt. kosza);
  8.9. Wymiana boku w ławce;
  8.10. Wymiana boku w koszu;
  8.11. Malowanie boku w ławce;
  8.12. Malowanie boku w koszu;
  8.13. Przestawienie kosza lub ławki;
  8.14. Zakup i uzupełnienie wkładów do koszy;
  9. Płotki (wygrodzenia trawników)
  9.1. Naprawa płotków (wygrodzeń trawników);
  9.2. Malowanie płotków (wygrodzeń trawników);
  10. Odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (bez wywozu śniegu)
  10.1.Dopuszcza się zgarnianie śniegu ręcznie lub za pomocą lekkiego, samobieżnego sprzętu, prowadzonego przez człowieka;
  10.2. Do posypywania odśnieżonych nawierzchni utwardzonych dopuszcza się jedynie piasek. Wykluczone jest użycie mieszanki piasku z solą lub soli.
  Warunki techniczne wykonania prac będących przedmiotem zamówienia
  1)Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.
  2)Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy).
  3)Prace zanikające będą zgłaszane do odbioru Zamawiającemu przez Wykonawcę natychmiast po ich zakończeniu.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).
  5) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania prac ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w §5 ust.5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do Zaproszenia.
  6)Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek przedstawiciela Zamawiającego) do skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontrolach.
  7)Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek przedstawiciela Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas odbioru robót oraz kontroli terenów.
  8) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, tzn. bez przerwy urlopowej, chorobowej.
  9) Nie dopuszcza się pozostawiania przez niedzielę i święta ustawowo wolne od pracy nie zakończonych prac zarówno ogrodniczych, jak i porządkowych na terenie danego obiektu.
  10) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za powstałe w toku prac odpady i zanieczyszczenia oraz za właściwy sposób postępowania z nimi (unieszkodliwianie zagospodarowanie tych odpadów), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.zm.).
  11) Wycena prac powinna uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym:
  a) pracy ludzi i sprzętu;
  b) zabezpieczenia terenu poprzez właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia robót (dot. pielęgnacji i wycinki drzew);
  c)zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonania prac;
  d)obsługę administracyjną i logistyczną;
  e)podatki i opłaty urzędowe;
  f)inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac.

  Powyższy zakres usług będący przedmiotem zamówienia, w tym Wykaz terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów, zdjęcia ławek, koszy, płotków, wraz ze standardami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie równocześnie załącznik nr 1 do umowy.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: formularz cenowy, stanowiący o maksymalnej ilości prac do wykonania oraz maksymalnej krotności prac do wykonania stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia oraz stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do umowy oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia.

  Uwaga
  Zakres prac wyszczególniony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia oraz równocześnie załącznik nr 2 do umowy - Zamawiający planuje zrealizować co najmniej w 85%
 9. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości.
  Zamówienie podzielone jest na 2 części i obejmuje prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m. st. Warszawy tj.

  - część 1 obwód Bielany - Młociny, obwód Bemowo - Koło;
  - część 2 obwód Kabaty , obwód Las Sobieskiego.
 10. Konserwacja dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka
  Zamawiający: Urząd Miasta Milanówka, Milanówek
  Przedmiotem zamówienia są prace polegające na naprawach dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka.

  Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  w przypadku napraw lokalnych rozproszonych:
  - zasypanie zadoleń tłuczniem z zaklinowaniem powierzchniowym z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,
  w przypadku powierzchniowego wzmocnienia korony drogi:
  - wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża,
  - wykonaniu warstwy dolnej z tłucznia betonowego 0-31,5mm lub 0-63mm,
  z wyprofilowaniem jednostronnym lub daszkowym i zagęszczeniem - grubość i rodzaj tłucznia podany będzie każdorazowo w Poleceniu Wykonania,
  - wykonaniu warstwy górnej z tłucznia kamiennego 0-16mm lub 0-31,5mm,
  z wyprofilowaniem jednostronnym lub daszkowym i zagęszczeniem - grubość i rodzaj tłucznia podany będzie każdorazowo w Poleceniu Wykonania.

  Warunki techniczne wykonania robót przedstawione są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 1

  W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia tłucznia w miejsce wbudowania.

  Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

  Przewidywana maksymalna ilość tłucznia do wbudowania w trakcie prowadzonych robót konserwacyjnych wynosi 6.100 m³, w tym tłucznia kamiennego 1.800m3 i tłucznia betonowego 4.300m3, z czego w roku 2013 - ogółem 2.600m3 , w tym 800m3 tłucznia kamiennego i 1.800m3 tłucznia betonowego, a w roku 2014 - ogółem 3.500m3 w tym 1.000m3 tłucznia kamiennego i 2.500m3 tłucznia betonowego. Podane przez Zamawiającego ilości przeznaczone na poszczególne lata stanowią ilość orientacyjną.

  Podane ilości wbudowywanego tłucznia w poszczególnych latach mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalnej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.

  Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo. Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac z podaniem ulic na których będą wykonywane roboty, rodzaj oraz frakcję kruszywa, termin wykonania
  i szacunkową wartość zlecenia poprzez Polecenie Wykonania.

  Realizacja każdego Polecenia Wykonania będzie zakończona protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i wystawieniem faktury za faktycznie wykonane prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.

  W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy.

  Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej
  i uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielem Zamawiającego.

  Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.
  Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac
  w terenie logo (nazwą) firmy.

  Użyte przez Wykonawcę urządzenia do realizacji zamówienia muszą być sprawne
  i mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający informuję, że na terenie miasta istnieją pasy drogowe, których szerokość wynosi około 3m.

  Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.
  Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty,
  od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Wykonawca.
  Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

  Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w drogownictwie na żądanie Zamawiającego.
 11. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości. Zamówienie podzielone jest na 2 części i obejmuje prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m. st. Warszawy tj. - część 1 obwód Bielany - Młociny, obwód Bemowo - Koło; - część 2 obwód Kabaty , obwód Las Sobieskiego. Szczegółowy przedmiot zamówienia wraz z formularzem cenowym dla poszczególnych części określają załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. Charakterystykę obwodów leśnych przedstawiono w załączniku nr 5.
 12. Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są następujące prace:
  Pielęgnacja zieleni niskiej
  I. TRAWNIKI
  I.1. Koszenie terenów zieleni
  I.2. Wykoszenie chwastowiska wraz z usunięciem odpadów gabarytowych
  I.3. Renowacja terenów zieleni
  I.4. Oczyszczanie krawężników oraz nawierzchni wykonanych z płytek betonowych, kostki, asfaltu, z przerastającej je darni i roślin
  I.5. Jesienne wygrabienie liści
  I.6. Interwencyjne grabienie trawników
  II. KRZEWY
  II.1. Cięcia pielęgnacyjne krzewów
  II.2. Usuwanie obumarłych krzewów
  II.3. Odchwaszczanie krzewów
  II.4. Ściółkowanie krzewów (mulczowanie korą)
  II.5. Przesadzanie krzewów
  Pielęgnacja zieleni wysokiej
  III. DRZEWA
  III.1. Cięcia pielęgnacyjne
  III.2. Wycinka drzew
  III.3. Usuwanie odrostów przy drzewach
  III.4. Usuwanie i wywóz wiatrołomów
  IV. PRACE PRZY DRZEWOSTANIE, PROWADZONE W WARUNKACH UTRUDNIONYCH (np. na skarpie wzdłuż Potoku Służewieckiego), polegające na wykonaniu:
  a) cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew;
  b) wycinki zagrażających drzew;
  c) usuwaniu odrostów przy drzewach;
  d) usuwaniu wiatrołomów.
  V. USUWANIE KARP
  VI. ZAKŁADANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH
  Prace porządkowe
  VII ZBIERANIE ZANIECZYSZCZEŃ
  VII.1. Zbieranie zanieczyszczeń z terenów zieleni
  VII.2. Zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych (sprzątanie i zamiatanie)
  VII.3. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom itp.
  VII.4. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu gałęzie, liście, itp.
  VII.5. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników odpadów typu: meble, sprzęt AGD itp.
  VIII. KOSZE NA ODPADY, KOSZE NA ODCHODY ZWIARZĘCE, ŁAWKI, TABLICE INFORMACYJNE
  VIII.1. Opróżnianie koszy na odpady
  VIII.2. Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce
  VIII.3. Utrzymywanie w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie): tablic informacyjnych, ławek, koszy na odpady, koszy na odchody zwierzęce
  Naprawa, prace remontowe ławek i koszy
  VIII.4. Drobne naprawy ławek i koszy
  VIII.5. Wymiana deski w ławce
  VIII.6. Wymiana deski w koszu
  VIII.7. Malowanie desek w ławce
  VIII.8. Malowanie desek w koszu
  VIII.9. Wymiana boku w ławce
  VIII.10. Wymiana boku w koszu
  VIII.11. Przestawienie kosza lub ławki
  VIII.12. Zakup i uzupełnienie wkładów do koszy
  IX. PŁOTKI (WYGRODZENIA TRAWNIKÓW)
  IX. 1. Naprawa płotków (wygrodzeń trawników)
  IX.2. Malowanie płotków (wygrodzeń trawników)
  X. ODŚNIEŻANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH (BEZ WYWOZU ŚNIEGU)

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz:
  1. Szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia;
  2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia.
 13. Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach ochronnych
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych polegających na prowadzeniu prac z zakresu utrzymania czystości w 2 obwodach leśnych lasów miejskich m.st. Warszawy tj.- w obwodzie Bielany - Młociny i obwodzie Bemowo - Koło.
 14. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na remoncie nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w zarządzie Miasta Piastowa - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na remoncie nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w zarządzie Miasta Piastowa - zamówienie uzupełniające
 15. Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług określonych: - w zadaniu nr I - polegających na pielęgnacji obiektów zieleni urządzonej oraz innych pracach ogrodniczych w granicach miasta - w zadaniu nr II - polegających na koszeniu trawników i jesiennym grabieniu liści w granicach miasta
 16. Remont nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w Zarządzie Miasta Piastowa.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
  Remont nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w Zarządzie Miasta Piastowa.
 17. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic - zamówienie uzupełniające
  i obejmuje następujące prace:
  I. Prace ogrodnicze polegające na pielęgnacji zieleni niskiej tzn. wykoszenie chwastowiska wraz
  z grabieniem i wywozem pokosu oraz odpadów gabarytowych do utylizacji, interwencyjnym wygrabianiem liści i innych odpadów, oczyszczanie chodników i krawężników z darni i roślin wraz z wywozem zebranych odpadów do utylizacji.
  Standardy wykonania :
  1. Wykoszenie chwastowiska wraz z usunięciem odpadów gabarytowych
  Czynność polega na: usunięciu z chwastowiska odpadów typu kamienie, gruz, szkło, metal oraz innych odpadów (do 10 m3/ha), wykoszeniu chwastowiska (ręczne i mechaniczne - w zależności od sytuacji
  w terenie), usunięciu chwastów przy latarniach, słupach, barierkach itp., usytuowanych na koszonym terenie, zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi drobnymi odpadami, oczyszczeniu (pozamiataniu) przyległych terenów (chodników, jezdni, itp.) ze ściętej trawy i chwastów natychmiast po skoszeniu, załadunku i wywozie pokosu i odpadów, nie później niż następnego dnia po skoszeniu.
  Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac przez niedzielę lub święta ustawowo wolne od pracy.
  2. Interwencyjne grabienie trawników
  Czynność polega na wygrabieniu z trawników wszelkich odpadów organicznych (okwiatu drzew, liści, owoców, gałązek, itp. ) oraz innych drobnych odpadów (w tym odchodów zwierząt domowych), z terenu wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Zebrane odpady należy wywieźć i przekazać do utylizacji niezwłocznie po zakończeniu prac.

  3. i 4. Oczyszczanie krawężników oraz nawierzchni wykonanych z płytek betonowych, kostki, asfaltu, z przerastającej je darni i roślin, należy wykonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego.
  - Czynność polega na usunięciu wszystkich roślin przerastających daną nawierzchnię, usunięciu zbędnych nakładów ziemi w szczelinach płyt, pęknięciach nawierzchni, itp., odcięciu trawy na szerokości 5 cm od krawężnika, zamieceniu nawierzchni, uprzątnięciu i wywozie zebranych odpadów
  w dniu wykonywania prac.
  - Usunięte odpady zielone z krawężników, ciągów pieszych oraz szczelin płyt i pęknięć nawierzchni, należy przekazać do utylizacji bezpośrednio po zakończeniu prac.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie czynności związane z: koszeniem chwastowiska, interwencyjnym grabieniem liści, oczyszczaniem ciągów pieszych oraz krawężników i innych obrzeży
  z przerastającej je darni i roślin oraz uprzątnięciem terenu (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawników w miejscu prowadzonych robót) oraz załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłatami za składowanie odpadów.
  Wyklucza się usuwanie roślin z nawierzchni jw. przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych (chwastobójczych).

  II. Krzewy
  Prace ogrodnicze polegające na: cięciach pielęgnacyjnych (formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące), usuwaniu obumarłych krzewów oraz wywozie zebranych odpadów do utylizacji.
  1. i 2. Cięcia pielęgnacyjne krzewów
  Standardy techniczne:
  - cięcia pielęgnacyjne (w tym: cięcia formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące) krzewów należywykonać, w taki sposób aby pokrój charakterystyczny dla gatunku lub odmiany był zachowany.
  - Prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
  - Zebrane odpady należy przekazać do utylizacji, bezpośrednio po zakończeniu prac.
  3. Usuwanie obumarłych krzewów polegające na usunięciu krzewu wraz z karpiną, zasypaniu powstałego dołu ziemią (wierzchnia warstwa ca 10 cm ziemi urodzajnej), wyrównaniu i zagrabieniu terenu oraz zebraniu
  i wywozie odpadów bezpośrednio po zakończeniu prac.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie czynności związane z cięciami pielęgnacyjnymi krzewów, usuwaniem obumarłych roślin, załadunkiem, wywozem zebranych odpadów i opłatami za składowanie odpadów.

  Pielęgnacja zieleni wysokiej
  III. Drzewa
  Prace pielęgnacyjne tzn. cięcia pielęgnacyjne drzew wraz z przekazaniem zebranych odpadów do utylizacji, wycinka drzew, usuwanie odrostów, karp (także w warunkach utrudnionych np. na skarpie nad Potokiem Służewieckim), wykonywanie wzmocnień mechanicznych drzew, usuwanie wiatrołomów wraz z wywozem zebranych odpadów do utylizacji.
  Standardy techniczne:
  1. Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w miarę potrzeb, w uzgodnieniu oraz na terenach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Cięcia pielęgnacyjne drzew polegające na: usuwaniu gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących
  w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, kształtowaniu korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat oraz utrzymywaniu formowanego kształtu korony drzewa.
  W przypadku dużych drzew zamówienie winno być realizowane metodą alpinistyczną, tj. z lin. Zamawiający nie dopuszcza przy tej metodzie stosowania drzewołazów, jak również innych elementów powodujących dodatkowe kaleczenie drzew np. wbijanych kolców. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza użycie podnośnika, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę przy manewrowaniu w koronie koszem podnośnika, aby nie uszkodzić konarów drzew.
  Niedopuszczalne są cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, od której odcinana jest jej część.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z wykonaniem cięć, zabezpieczeniem terenu poprzez właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia robót, uprzątnięciem terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie terenu z drobnych gałązek), załadunek i wywóz zebranych odpadów, opłaty za składowanie.
  Przygotowanie miejsca pracy tj. zabezpieczenie terenu poprzez właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia robót leży po stronie Wykonawcy.
  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia urobku z miejsc prac w ciągu 1 dnia roboczego, licząc od czasu zakończenia prac przy danym drzewie.
  2. Wycinka drzew jest możliwa po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego, w przypadku obumarcia drzewa lub takiego pogorszenia się jego stanu zdrowotnego, który nie rokuje szansy na przeżycie. Wycięcie drzewa (powyżej 10 lat) możliwe jest po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego wycięcie.
  Wycięcie drzew suchych i zamierających obejmuje czynności polegające na: obcięciu piłą mechaniczną gałęzi i konarów odcinkami od wierzchołka, opuszczenie ich na linach, ścięciu pnia, pocięciu pnia i konarów na odcinki, ułożenie drewna i gałęzi w stosy oraz ewentualnej (po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego) likwidacji karpy (mechanicznie lub ręcznie), wyrównaniu powierzchni terenu zieleni oraz uprzątnięciu terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniu terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa.
  Usunięte drzewo należy przekazać do utylizacji. Dopuszcza się zagospodarowanie pozyskanego drewna na własny użytek,
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie ww. czynności związane z wycinką drzew oraz uprzątnięciem terenu po wycince (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie terenu z drobnych gałązek), załadunek i wywóz zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.
  W przypadku usuwania wykrotu (leżącego drzewa z naderwaną karpą) należy przewidzieć przeprowadzenie wszystkich ww. czynności. Cena usunięcia powalonego drzewa wynosi 70 % ceny za wycinkę drzewa stojącego o tym samym obwodzie.
  Przygotowanie miejsca pracy tj. zabezpieczenie terenu poprzez właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia robót leży po stronie Wykonawcy.
  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia urobku z miejsc prac w ciągu 1 dnia roboczego, licząc od czasu zakończenia prac przy danym drzewie.
  3. Usuwanie odrostów przy drzewach należy wykonywać od podstawy pnia do wysokości 2 metrów.
  Czynność usunięcia odrostów dot. 1 szt. drzewa a nie 1 szt. odrostu.
  - Zakres prac jw. należy ustalać każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego.
  Zebrane odpady należy przekazać do utylizacji bezpośrednio po zakończeniu prac.
  4. Usuwanie i wywóz wiatrołomów do utylizacji polega na pocięciu wiatrołomu na odcinki dogodne do transportu (metry przestrzenne, których ilość zostanie określona po pocięciu) oraz wywóz i utylizację masy zielonej.
  - Zakres prac jw. należy ustalać każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego.
  - Zebrane odpady należy przekazać do utylizacji bezpośrednio po zakończeniu prac.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie ww. prace związane z usuwaniem wiatrołomów, oraz uprzątnięciem terenu (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie terenu).
  W przypadku konieczności usunięcia skutków wichury np. wiatrołomów, wykrotów lub zawieszonych w koronie drzewa gałęzi i konarów, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, maksymalny czas przystąpienia wykonawcy do robót jw. nie może przekroczyć 0,5 godziny od chwili powiadomienia
  o zaistniałej sytuacji.
  Podczas wykonywania prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew oraz usuwaniem wykrotów i wiatrołomów należy właściwie oznakować miejsca prowadzenia robót oraz wykonać wszelkie prace konieczne do pozostawienia tego miejsca w należytym stanie porządkowym (tj. zebranie odpadów, wygrabienie terenu z drobnych gałęzi i innych zanieczyszczeń oraz ewentualnej naprawy uszkodzeń nawierzchni terenu, które powstały w czasie prowadzonych prac).
  Należy przewidzieć, że prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew będą wykonywane przy użyciu podnośnika koszowego lub sprzętu alpinistycznego w miejscach trudno dostępnych, z koniecznością opuszczania urobku z użyciem lin pomocniczych.

  IV. Prace przy drzewostanie, prowadzone w warunkach utrudnionych (np. na skarpie wzdłuż Potoku Służewieckiego), polegające na wykonaniu:
  1. cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,
  2. wycinki zagrażających drzew,
  3. usuwaniu odrostów przy drzewach.
  4. usuwaniu wiatrołomów.
  W przypadku wykonywania prac ogrodniczych przy drzewostanie rosnącym np. na skarpie wzdłuż Potoku Służewieckiego, z uwagi na brak możliwości dojazdu do miejsca prowadzonych robót, urobek roślinny pochodzący z pielęgnacji i wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest wynosić ręcznie do możliwe najbliższego miejsca załadunku na środek transportu.
  - Prace winny być realizowane wyłącznie metodą alpinistyczną tj. z lin, gdyż usytuowanie i ukształtowanie terenu uniemożliwia użycie podnośnika.
  - Urobek roślinny nie może być składowany w sposób powodujący spiętrzenie wody w Potoku.
  - Prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby skarpa oraz brzegi Potoku nie uległy uszkodzeniu.
  - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń nawierzchni terenu, Wykonawca jest zobowiązany do ich bezzwłocznej naprawy. Zakres ewentualnych napraw należy każdorazowo uzgodnić
  z przedstawicielami: Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
  - W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego porządkowania terenu.
  Ceny jednostkowe ww. prac muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z wykonaniem: cięć, zabezpieczeniem powierzchni cięć, wycinką drzew, usuwaniem wykrotów i wiatrołomów, oznakowaniem miejsc prowadzenia robót, uprzątnięciem terenu wokół drzew (zamiecenie lub wygrabienie terenu z drobnych gałązek), przenoszenie urobku roślinnego do możliwe najbliższego miejsca załadunku na środek transportu, załadunek i wywóz zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.
  Pozostałe standardy techniczne wykonania prac przy drzewostanie jw. - jak w pkt. III.1., III.2., III.3., III.4.

  V. Usuwanie karp
  Poprzez usuniecie karpy rozumie się: ręczne odkopanie karpy, podcięcie korzeni, wyjęcie karpy, wyrównanie powierzchni terenu zieleni z uzupełnieniem ziemi urodzajnej i ewentualnym dosianiem trawy oraz uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy usuwaniu karpy. W zakresie prac należy uwzględnić wywóz i utylizację karpy.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie ww. prace związane z usuwaniem karpy (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie terenu z drobnych odpadów), załadunek i wywóz zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.

  VI. Zakładanie wiązań elastycznych należy wykonać w przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości
  w budowie korony drzewa, których nie można skorygować cięciami, a które grożą wyłamaniem konarów, rozłamaniem pnia lub przewróceniem drzewa.
  Sposób i zakres zastosowania wzmocnień należy każdorazowo ustalić z przedstawicielem Zamawiającego.
  W cenie prac należy uwzględnić: cenę wszystkich niezbędnych materiałów oraz czynności (wraz z obowiązującymi podatkami).

  Prace porządkowe
  VII. Zbieranie zanieczyszczeń polega na: zbieraniu odpadów z terenów zieleni oraz nawierzchni utwardzonych z przekazaniem zebranych zanieczyszczeń do utylizacji, zamiataniu nawierzchni utwardzonych z przekazaniem zebranych odpadów do utylizacji, opróżnianiu koszy na odpady i koszy na odchody zwierzęce, z przekazaniem odpadów do utylizacji, zimowym utrzymaniu nawierzchni utwardzonych oraz utrzymywaniu w stanie używalności tablic informacyjnych, ławek, koszy na odpady i koszy na odchody zwierzęce.
  Standard wykonania:
  1. Zbieranie zanieczyszczeń z terenów zieleni (z częstotliwością określoną w Wykazie terenów zieleni niezagospodarowanej Dzielnicy Ursynów, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic stanowiącym załącznik nr 1B do niniejszego Zaproszenia)
  Zanieczyszczenia typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, przedmioty metalowe, odchody zwierzęce, niedopałki, kapsle, połamane gałęzie itp. z terenów zieleni należy zbierać i przekazywać do utylizacji w dniu prowadzenia prac. Dopuszcza się umieszczanie odpadów nadających się do odzysku (np. szkło opakowaniowe, plastik, metal i inne) w pojemnikach do zbierania surowców wtórnych.
  2. Zbieranie zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych (sprzątanie i zamiatanie) 1 x w tygodniu.
  Zanieczyszczenia należy zbierać i przekazywać do utylizacji w dniu prowadzenia prac.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie ww. prace porządkowe jw., załadunek i wywóz zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.
  3. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom itp. podrzucane na tereny obsługiwane przez Wykonawcę.
  4. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu gałęzie, liście, itp. podrzucane na tereny obsługiwane przez Wykonawcę.
  5. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników odpadów typu: meble, sprzęt AGD itp. podrzucane na tereny obsługiwane przez Wykonawcę.
  Zebrane odpady należy wywieźć i przekazać do utylizacji niezwłocznie po zakończeniu prac.

  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z zebraniem zanieczyszczeń, przygotowaniem do transportu (w przypadku gałęzi - ewentualnym rozdrobnieniem, pocięciem), załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.
  Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz opróżnianiem koszy na terenach zieleni powinny być zakończone do godziny 9:30.

  VIII. Kosze na odpady, kosze na odchody zwierzęce, ławki, tablice informacyjne
  Zdjęcia ławki i koszy - załącznik nr 1C i 1D do Zaproszenia. Ponadto prospekty ławek i koszy dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
  Prace polegające na: opróżnianiu koszy na odpady oraz koszy na odchody zwierzęce wraz z wywozem zebranych odpadów do utylizacji, utrzymywanie w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie) koszy, ławek i tablic informacyjnych, naprawa i prace remontowe ławek i koszy, wymianę i malowanie elementów koszy i ławek, uzupełnienie brakujących wkładów do koszy, przestawienie ławki lub kosza.
  Standard wykonania:
  1. i 2. Opróżnianie koszy na odpady (typ S-1 Firmy ZIG-ZAG s.c. o poj.40 l)
  3. i 4. Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce (typ Pies Firmy ZIG-ZAG s.c. o poj. 35 l)
  Opróżnianie koszy jw. należy przeprowadzać z częstotliwością określoną w Wykazie terenów zieleni niezagospodarowanej Dzielnicy Ursynów, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic stanowiącym załącznik nr 1B do Zaproszeniu) sześć lub siedem razy w tygodniu.
  UWAGA:
  Zamawiający zapewni jednorazowe, papierowe zestawy higieniczne do zbierania odchodów zwierzęcych, które Wykonawca zobowiązany będzie codziennie uzupełniać w bocznej kieszeni zamontowanej w koszach typu PIES.
  Czynności związane z opróżnianiem koszy na odpady oraz koszy na odchody zwierzęce polegają na:
  - usunięciu z koszy wszystkich zanieczyszczeń, wymianie worków (na odpady) na nowe, zebraniu wszystkich zanieczyszczeń (w tym drobnych odpadów typu: niedopałki papierosów, bilety itp.) znajdujące się pod koszami oraz w pobliżu koszy (tj. w odległości ca 1m od kosza) np. worków
  z odpadami, które nie mieszczą się w koszu, co należy uwzględnić przy wycenie prac.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie czynności związane z opróżnianiem koszy obu typów, załadunek i wywóz zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.
  5. W ramach utrzymywania w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie): tablic informacyjnych i stojaków, ławek (typ A-1 Firmy ZIG-ZAG s.c.), koszy na odpady, koszy na odchody zwierzęce, należy wykonać czynności polegające na:
  - Myciu z kurzu i błota oraz usuwaniu graffiti z tablic i stojaków, ławek, koszy: typ S-1 (wraz
  z metalowym wkładem).
  Czyszczenie i mycie tablic, ławek i koszy obu typów należy wykonywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków chemicznych. Usuwanie zanieczyszczeń z ławek i koszy oraz tablic i stojaków nie może spowodować uszkodzenia jakichkolwiek ich elementów.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu środków chemicznych użytych do czyszczenia ławek, koszy i tablic oraz wszystkie czynności związane z myciem tych urządzeń.

  Naprawa, prace remontowe ławek i koszy
  6. W ramach drobnych napraw ławek i koszy (typ S-1) należy wykonać czynności polegające na przykręcaniu obluzowanych desek, dokręceniu lub uzupełnieniu mocowań, usuwaniu ostrych zakończeń itp.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz wszystkie czynności związane z drobnymi naprawami tych urządzeń.
  7.Wymiana deski w ławce.
  8.Wymiana deski w koszu.
  Standard wykonania:
  Zakres czynności obejmuje: zakup i uzupełnienie brakujących lub wymianę całkowicie zniszczonych desek (w ławce lub w koszu), wykonanych z drewna sosnowego klasy 1-2 o grubości 48 mm, zabezpieczonego impregnatem wysokiej jakości i dwukrotnie pokrytego lakierem wysokiej jakości.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane
  z wymianą desek (w ławce lub w koszu).
  9. Malowanie desek w ławce (dot. 1 szt. ławki ).
  10.Malowanie desek w koszu (dot. 1 szt. kosza).
  Standard wykonania:
  Zakres czynności obejmuje: szlifowanie desek w ławkach i koszach oraz ich pomalowanie (zgodnie
  z istniejącą kolorystyką) farbami wysokiej jakości., odpornymi na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych a jednocześnie bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane ze szlifowaniem i pomalowaniem desek (w ławce lub w koszu).
  11.Wymiana boku w ławce.
  12.Wymiana boku w koszu.
  Standard wykonania:
  Zakres czynności obejmuje: zakup i wymianę uszkodzonego boku w ławce, wykonanego z betonu klasy B-25, wytworzonego w formach gumowych, zbrojonego i impregnowanego.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane
  z wymianą boku w koszu lub w ławce.
  13.Malowanie boku w ławce.
  14.Malowanie boku w koszu.
  Standard wykonania:
  Zakres czynności obejmuje: malowanie betonowych boków w ławce lub w koszu (zgodnie z istniejącą kolorystyką) farbami wysokiej jakości., odpornymi na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
  a jednocześnie bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane z pomalowaniem boku (w ławce lub w koszu).
  Okres udzielonej gwarancji na naprawione elementy ławek i koszy wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac.
  15.Przestawienie kosza lub ławki.
  Standard wykonania:
  Zakres czynności obejmuje: transport kosza lub ławki, na odległość do 100 m oraz zamontowanie poprzez mocowanie do podłoża na głębokość 50 cm, za pomocą kotew stalowych, natomiast w przypadku koszy typu PIES Firmy ZIG-ZAG sc. - zakopanie betonowej podstawy na głębokość ca 40 cm w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, wraz z poprawieniem nawierzchni utwardzonej w obrębie mocowania.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty wszystkich czynności związanych z przestawieniem
  i zamocowaniem tych urządzeń.
  16. Zakup i uzupełnienie wkładów do koszy
  Standard wykonania:
  Zakres czynności obejmuje: zakup i uzupełnienie brakujących (lub wymianę całkowicie zniszczonych) wkładów metalowych z blachy ocynkowanej do koszy (typ S-1 Firmy ZIG-ZAG s.c. o poj.40 l)
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty wszystkich czynności związanych z zakupem i uzupełnieniem wkładów do koszy.
  IX. Płotki (wygrodzenia trawników)
  Elementy wygradzające w postaci płotka do zieleńców składają się z :
  a) słupków stalowych ocynkowanych o wysokości (nad powierzchnią ziemi) 40 cm, przekroju min.60 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytych lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Każdy słupek zakończony jest kulką pustą tłoczoną o przekroju
  min. 60 mm, poniżej której przyklejony jest pasek z folii odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości ca 12 mm. Odległość między słupkami wynosi min. 1,5 m. Dodatkowo przy poziomie ziemi słupki zabezpieczone są rozetką maskującą z blachy tłoczonej.
  Uwaga Słupek ze zwieńczeniem stanowi nierozerwalną całość. Niedopuszczalne jest umocowanie zwieńczenia ze słupkiem za pomocą taśm, nitów itp.;
  b) jednej poprzeczki wykonanej z rury stalowej ocynkowanej o przekroju min. 38 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytej lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Poprzeczka zabezpieczona jest przed wysuwaniem się ze słupka poprzez nitowanie.
  1. Naprawa płotków (wygrodzenia trawników) będzie polegać na demontażu uszkodzonych elementów oraz dostawie i zamontowaniu w ich miejsce nowych - wg opisu technicznego jw. oraz opisu na załączonym rysunku (załącznik nr 1E do Zaproszenia). Słupki o parametrach jw. należy zabetonować na mokro
  w gruncie na głębokość 40 cm (w ilości min. 0,004 m3 betonu klasy B30). Niezwłocznie po zakończeniu prac należy uporządkować miejsce robót oraz wywieźć do utylizacji zdemontowane elementy wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.
  Cena jednostkowa musi obejmować koszty wszystkich czynności związanych z naprawą płotków, utylizacją i wywozem zanieczyszczeń i zdemontowanych elementów oraz ewentualny dowóz i uzupełnienie ziemi urodzajnej oraz wysiew trawy.
  2. Malowanie płotków (wygrodzenia trawników)
  Czynność polega na : dokładnym umyciu wszystkich elementów płotka, usunięciu (przy pomocy szczotkowania) rdzy i ewentualnych odprysków farby, pomalowaniu (mechanicznym tj. przy użyciu kompresora i pistoletu do malowania) wszystkich elementów farbą w kolorze czarnym do ocynku. naklejeniu w górnej części słupka paska z folii odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości ca 12 mm.
  Cena jednostkowa musi obejmować koszty wszystkich czynności związanych z pomalowaniem wszystkich elementów, płotków, utylizacją i wywozem zanieczyszczeń.
  Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na naprawione elementy płotków (wygrodzeń trawników) tj. słupki i poprzeczki oraz fundamentowanie słupków.
  Okres udzielonej gwarancji na naprawione elementy wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac.
  X. Odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (bez wywozu śniegu)
  Standard wykonania:
  Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżki rowerowej w stanie braku śliskości, należy przeprowadzać
  w oparciu o zgarnianie śniegu i posypywanie piaskiem nawierzchni utwardzonych .
  1. Dopuszcza się zgarnianie śniegu ręcznie lub za pomocą lekkiego, samobieżnego sprzętu, prowadzonego przez człowieka. Wyklucza się użycie do zgarniania śniegu sprzętu ciężkiego.
  Zgarnięty śnieg należy gromadzić na terenie danego obiektu, wyłącznie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wyklucza się gromadzenie pryzm śniegu przy drzewach i krzewach.
  Odśnieżanie należy podejmować w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, bez wezwania ze strony Zamawiającego. Każdorazowo przystąpienie do odśnieżania należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu fax-em lub e-mailem.
  2. Do posypywania odśnieżonych nawierzchni utwardzonych dopuszcza się jedynie piasek. Wykluczone jest użycie mieszanki piasku z solą lub soli.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie czynności związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni utwardzonych (chodników i ścieżki rowerowej) w stanie braku śliskości, w tym m.in. pracę sprzętu, zakup
  i dowóz piasku .

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
  a)pkt 1 zaproszenia
  b)projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia,
  c)warunki techniczne wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do Zaproszenia,
  d)wykaz terenów zieleni niezagospodarowanej stanowiący załącznik nr 1B do Zaproszenia,
  e)zdjęcia ławek stanowiące załącznik nr 1C Zaproszenia,
  f)zdjęcia koszy stanowiące Załącznik nr 1D do Zaproszenia,
  g)rysunek/opis dot. naprawy płotków (wygrodzeń trawników) stanowiący załącznik nr 1E do Zaproszenia,
  h) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia.
 18. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Al. Kasztanowa, Skwer ZŁOTÓWKI w rejonie ulic Ekologiczna- Polnej Róży, zieleniec przy ul. Sępa Szarzyńskiego oraz skwer MOCZYDEŁKO w rejonie ulic Stryjeńskich - Wełniana - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są następujące prace:
  Pielęgnacja zieleni niskiej
  I. TRAWNIKI
  1. Wygrabienie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami
  II. KRZEWY
  1. Cięcia pielęgnacyjne krzewów
  Pielęgnacja zieleni wysokiej
  III. DRZEWA
  1. Cięcie drzew
  2. Wycinka drzew
  3. Wywóz wiatrołomów i wykrotów do utylizacji
  IV. PRACE PORZĄDKOWE
  1. Zbieranie zanieczyszczeń
  -Zbieranie zanieczyszczeń z terenów zieleni i powierzchni zakrzewionych
  -Zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody 7 x w tygodniu (dot. Skweru Moczydełko)
  -Zamiatanie nawierzchni utwardzonych
  -Opróżnianie koszy na odpady
  -Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce
  V. Odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (bez wywozu śniegu)

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz:
  1. Szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia;
  2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia.
 19. Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Pielęgnacja zieleni niskiej
  i utrzymanie czystości - zamówienie uzupełniające i obejmuje następujące prace:
  1.Prace porządkowe
  1.1. Jednorazowe posprzątanie trawnika, przy założeniu, że czynność będzie wykonywana z częstotliwością 3 x w tygodniu.
  Czynność polega na: zbieraniu z trawnika, bezpiecznika oraz z ca 0,5 metrowego pasa jezdni od krawężnika wszystkich zanieczyszczeń w tym również: odchodów zwierząt domowych, niedopałków, kapsli, biletów, potłuczonego szkła, itp.
  1.2.Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu drobny gruz, złom itp.
  1.3.Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu gałęzie, liście, itp. podrzucane na tereny obsługiwane przez Wykonawcę.
  1.4. Interwencyjne usunięcie z trawników i przyległych chodników odpadów typu meble, sprzęt AGD, itp. podrzucane na tereny obsługiwane przez Wykonawcę.
  1.5.Interwencyjne posprzątanie chodnika w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych (w tym odchodów zwierząt domowych), a jeśli zachodzi konieczność pozamiatanie odpadów.
  Zebrane odpady należy wywieźć i przekazać do utylizacji niezwłocznie po zakończeniu prac.
  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt. 1.1-1.5 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2A do Zaproszenia muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z zebraniem zanieczyszczeń, przygotowaniem do transportu (w przypadku gałęzi - ewentualnym rozdrobnieniem, pocięciem), załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.

  2. Prace ogrodnicze
  2.1. Jednorazowe wykoszenie 1 ha chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń.
  Czynność polega na: usunięciu z chwastowiska odpadów typu kamienie, drobny gruz, szkło, metal, itp. (do 5 m3/ha), wykoszeniu chwastowiska (ręczne i mechaniczne - w zależności od sytuacji w terenie), usunięciu chwastów i trawy przy latarniach, słupach, barierkach itp., usytuowanych na koszonym terenie, zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi drobnymi odpadami, oczyszczeniu (pozamiataniu) przyległych terenów (chodników, jezdni, itp.) ze ściętej trawy i chwastów natychmiast po skoszeniu, załadunku i wywozie pokosu
  i odpadów, nie później niż następnego dnia po skoszeniu.
  Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac przez niedzielę lub święta ustawowo wolne od pracy.
  Ceny jednostkowe prac muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z zebraniem pokosu
  i innych zanieczyszczeń, przygotowaniem do transportu, załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.

  3. Trawniki
  3.1. Interwencyjne grabienie trawników
  Czynność polega na wygrabieniu z trawnika wszelkich odpadów organicznych (okwiatu drzew, liści, owoców, gałązek, itp. ) oraz innych drobnych odpadów (w tym odchodów zwierząt domowych), z terenu wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Zebrane odpady należy wywieźć i przekazać do utylizacji niezwłocznie po zakończeniu prac.
  Ceny jednostkowe prac muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z wygrabieniem liści i innych zanieczyszczeń organicznych, ich zebraniem, przygotowaniem do transportu, załadunkiem i wywozem zebranych odpadów oraz opłaty za składowanie.

  4. Krzewy i żywopłoty
  4.1. Jednorazowe cięcie żywopłotów
  Czynność polega na równym przycięciu żywopłotu z trzech stron, czyli : długość żywopłotu x wysokość x 2 strony żywopłotu oraz powierzchnia cięcia z góry, w sposób najbardziej zbliżony do formy trapezu oraz zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9:00 rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  4.2.Wygrabianie skupin krzewów
  Czynność polega na wygrabieniu ze skupin krzewów wszelkich odpadów organicznych (liści, owoców, gałązek, itp.), zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9:00 rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  4.3.Cięcia pielęgnacyjne krzewów (dot. pkt 4.3.1 oraz 4.3.2 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2A do Zaproszenia)
  Czynność polega na usunięciu suchych, chorych, połamanych pędów, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9:00 rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  4.4.Karczowanie krzewów (dot. pkt 4.4.1 oraz 4.4.2 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2A do Zaproszenia)
  Czynność polega na usunięciu krzewu wraz z karpiną, zasypaniu powstałego dołu ziemią (wierzchnia warstwa ca 10 cm ziemi urodzajnej), wyrównaniu i zagrabieniu terenu, wysianiu trawy oraz zebraniu
  i wywozie odpadów nie później niż do 9:00 rano następnego dnia po zakończeniu prac.
  4.5.Cięcia techniczne krzewów
  Czynność polega na wykonaniu cięć krzewów w celu formowania skupin, odsłonięcia skrajni, likwidacji kolizji z urządzeniami technicznymi itp., zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz zebraniu i wywozie odpadów nie później niż do 9oo rano następnego dnia po zakończeniu prac.

  Ceny jednostkowe prac określonych w pkt 4.1- 4.5 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2A do Zaproszenia muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z wygrabianiem skupin, karczowaniem, cięciem krzewów i żywopłotów, zebraniem załadunkiem i wywozem odpadów oraz opłaty za składowanie.

  5. Prace różne
  5.1. Usuwanie roślin z chodników
  Czynność polega na usunięciu wszystkich roślin przerastających daną nawierzchnię (płytki betonowe, kostka, asfalt, usunięciu zbędnych nakładów ziemi w szczelinach płyt, pęknięciach nawierzchni, itp., zamieceniu nawierzchni, uprzątnięciu i wywozie zebranych odpadów nie później niż do 9:00 następnego dnia po zakończeniu prac.
  5.2. Usuwanie roślin z krawężników
  Czynność polega na usunięciu wszystkich roślin przerastających krawężniki, odcięciu trawy na szerokości 5 cm od krawężnika, zamieceniu nawierzchni, uprzątnięciu i wywozie zebranych odpadów nie później niż do 9:00 następnego dnia po zakończeniu prac.
  Wyklucza się usuwanie roślin z nawierzchni jw. przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych (chwastobójczych).
  Ceny jednostkowe prac określone w pkt 5.1-5.2 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2A do Zaproszenia muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z oczyszczaniem chodników i krawężników, zebraniem, załadunkiem i wywozem odpadów oraz opłaty za składowanie.

  6. Ławki i kosze (dot. pkt 6.1-6.11 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2A do niniejszego Zaproszenia)
  W ramach utrzymywania w stanie używalności ławek betonowo-stalowo-drewnianych typ A-1 Firmy ZIG-ZAG sc. (zdjęcie ławki-załącznik nr 1C do Zaproszenia), koszy betonowo-stalowo-drewnianych typ S-1 oraz koszy na odchody zwierząt domowych typu PIES Firmy ZIG-ZAG sc. (zdjęcie koszy - załącznik nr 1D do Zaproszenia) ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów, należy wykonać w zależności od potrzeb oraz w uzgodnieniu z pzedstawicielem Zamawiającego, prace polegające na :
  6.1. Utrzymaniu ławek w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie)
  6.2. Utrzymaniu koszy w stanie używalności (prace porządkowe tj. mycie)
  Czynność polega na myciu z kurzu i błota oraz usuwaniu graffiti z ławek i koszy: typ S-1 (wraz
  z metalowym wkładem) oraz koszy typu PIES.
  Czyszczenie i mycie ławek i koszy obu typów należy wykonywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków chemicznych. Usuwanie zanieczyszczeń z ławek i koszy nie może spowodować uszkodzenia jakichkolwiek ich elementów.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu środków chemicznych użytych do
  czyszczenia ławek i koszy oraz wszystkie czynności związane z myciem tych urządzeń.

  Naprawa, prace remontowe ławek i koszy
  6.3. Drobne naprawy (przykręcanie obluzowanych desek, dokręcenie lub uzupełnienie mocowań, usuwanie ostrych zakończeń itp.) ławek i koszy dot. pkt 6.3.1-6.3.2 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2A do Zaproszenia).
  Czynność polega na wykonaniu ww. niezbędnych drobnych napraw ławek (typ A-1) i koszy (typ S-1).
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz wszystkie czynności związane z drobnymi naprawami tych urządzeń.
  6.4.Wymiana deski w ławce -jw.
  Czynność polega na: zakupie i uzupełnieniu brakujących lub wymianie całkowicie zniszczonych desek
  w ławce, wykonanych z drewna sosnowego klasy 1-2 o grubości 48 mm, zabezpieczonego impregnatem wysokiej jakości i dwukrotnie pokrytego lakierem wysokiej jakości.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane
  z wymianą deski w ławce.
  6.5. Malowanie desek w ławkach - jw. (dot.1 szt. ławki tj.5 desek)
  Czynność polega na: pomalowaniu desek zgodnie z istniejącą kolorystyką, farbami wysokiej jakości., odpornymi na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych a jednocześnie bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane ze szlifowaniem i pomalowaniem desek w ławce.
  6.6. Wymiana boku w ławce - jw.
  Czynność polega na : zakupie i wymianie uszkodzonego boku w ławce, wykonanego z betonu klasu B-25, wytworzonego w formach gumowych, zbrojonego i impregnowanego.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane
  z wymianą boku w ławce.
  6.7. Wymiana deski w koszu - jw.
  Czynność polega na: zakupie i uzupełnieniu brakujących lub wymianie całkowicie zniszczonych desek
  w koszu, wykonanych z drewna sosnowego klasy 1-2 o grubości 48 mm, zabezpieczonego impregnatem wysokiej jakości i dwukrotnie pokrytego lakierem wysokiej jakości.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane
  z wymianą desek w koszu
  6.8. Malowanie desek w koszu - jw. (dot.1 szt. kosza tj.6 desek)
  Czynność polega na: pomalowaniu desek zgodnie z istniejącą kolorystyką, farbami wysokiej jakości, odpornymi na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych a jednocześnie bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane ze szlifowaniem i pomalowaniem desek w koszu.
  6.9. Wymiana boku w koszu - jw.
  Czynność polega na : zakupie i wymianie uszkodzonego boku w koszu, wykonanego z betonu klasu B-25, wytworzonego w formach gumowych, zbrojonego i impregnowanego.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty zakupu materiałów oraz wszystkie czynności związane
  z wymianą boku w koszu.
  6.10. Zakup i uzupełnienie wkładów w koszach
  Czynność polega na zakupie i uzupełnieniu (w miejsce brakującego) lub wymianę całkowicie zniszczonego metalowego wkładu do kosza typ S-1 Firmy ZIG-ZAG sc.
  6.11. Przestawienie ławki lub kosza
  Zakres czynności obejmuje: transport ławki typ A-1 lub kosza typ S-1, na odległość do 100 m oraz zamontowanie poprzez mocowanie do podłoża na głębokość 50 cm, za pomocą kotew stalowych, natomiast w przypadku koszy typu PIES Firmy ZIG-ZAG sc. - zakopanie ich betonowej podstawy na głębokość ca. 40 cm, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, wraz z poprawieniem nawierzchni utwardzonej w obrębie mocowania.
  Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty wszystkich czynności związanych z przestawieniem ławki lub kosza.
  Okres udzielonej gwarancji na naprawione elementy ławek i koszy wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac.

  7. Płotki (wygrodzenia trawników))
  Elementy wygradzające w postaci płotka do zieleńców składają się z :
  a) słupków stalowych ocynkowanych o wysokości (nad powierzchnią ziemi) 40 cm,
  przekroju min.60 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytych lakierem proszkowy w kolorze czarnym.
  Każdy słupek zakończony jest kulką pustą tłoczoną o przekroju
  min. 60 mm, poniżej której przyklejony jest pasek z folii odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości ca 12 mm. Odległość między słupkami wynosi min. 1,5 m. Dodatkowo przy poziomie ziemi słupki zabezpieczone są rozetką maskującą z blachy tłoczonej.
  Uwaga Słupek ze zwieńczeniem stanowi nierozerwalną całość. Niedopuszczalne jest
  umocowanie zwieńczenia ze słupkiem za pomocą taśm, nitów itp.;
  b) jednej poprzeczki wykonanej z rury stalowej ocynkowanej o przekroju min. 38 mm, grubości ścianki min. 2 mm, pokrytej lakierem proszkowym w kolorze czarnym. Poprzeczka zabezpieczona jest przed wysuwaniem się ze słupka poprzez nitowanie.
  7.1. Naprawa płotków (wygrodzeń trawników) będzie polegać na demontażu uszkodzonych elementów oraz dostawie i zamontowaniu w ich miejsce nowych - wg opisu technicznego jw. oraz opisu na załączonym rysunku (załącznik nr 1E do Zaproszenia). Słupki o parametrach jw. należy zabetonować na mokro w gruncie na głębokość 40 cm (w ilości min. 0,004 m3 betonu klasy B30). Niezwłocznie po zakończeniu prac należy uporządkować miejsce robót oraz wywieźć do utylizacji zdemontowane elementy wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.
  Cena jednostkowa musi obejmować koszty wszystkich czynności związanych z naprawą płotków, utylizacją i wywozem zanieczyszczeń i zdemontowanych elementów oraz ewentualny dowóz i uzupełnienie ziemi urodzajnej oraz wysiew trawy.
  7.2. Malowanie płotków (wygrodzeń trawników)
  Czynność polega na: dokładnym umyciu wszystkich elementów płotka, usunięciu (przy pomocy szczotkowania) rdzy i ewentualnych odprysków farby, pomalowaniu (mechanicznym tj. przy użyciu kompresora i pistoletu do malowania) wszystkich elementów farbą w kolorze czarnym do ocynku. Naklejeniu w górnej części słupka paska z folii odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości ca 12 mm.
  Cena jednostkowa musi obejmować koszty wszystkich czynności związanych z pomalowaniem wszystkich elementów, płotków, utylizacją i wywozem zanieczyszczeń.

  Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na naprawione elementy płotków (wygrodzeń trawników) tj. słupki i poprzeczki oraz fundamentowanie słupków.
  Okres udzielonej gwarancji na naprawione elementy wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia
  następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
  a)pkt 1 Zaproszenia
  b)projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do Zaproszenia,
  c)warunki techniczne wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do Zaproszenia.
  d)wykaz ulic gminnych w tym dróg wewnętrznych do bieżącego utrzymania terenów zieleni niskiej stanowiący załącznik nr 1B do Zaproszenia
  e)zdjęcia ławek stanowiące załącznik nr 1C do Zaproszenia
  f)zdjęcia koszy stanowiące Załącznik nr 1D do Zaproszenia
  g)rysunek/opis dot. naprawy płotków (wygrodzeń trawników) stanowiący załącznik nr 1E do Zaproszenia
  h) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia
 20. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach - zamówienia uzupełniające
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
  Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości. Zamówienie obejmuje prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m. st. Warszawy tj. - obwód Bielany - Młociny część 1 w postępowaniu LM-W/ZP/7/10 - obwód Bemowo - Koło część 2 w postępowaniu LM-W/ZP/7/10 - obwód Kabaty część 3 w postępowaniu LM-W/ZP/7/10 obwód Las Sobieskiego część 4 w postępowaniu LM-W/ZP/7/10. Zakres prac z formularzem cenowym dla poszczególnych obwodów określa załącznik nr 1 do umowy.
 21. Roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
 22. Utrzymanie zieleni parkowej dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 23. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2011 roku - dokończenie utwardzania drogi gminnej w Turowicach
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 24. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach - zamówienia uzupełniające
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
 25. WYKONANIE PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO NA TERENIE ZIELENI MIEJSKIEJ DZIELNICY MOKOTÓW - KOMPLEKS C
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 26. Bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Raszyn
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
 27. Utrzymanie placów zabaw położonych w Dzielnicy Ursynów
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 28. Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2011 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 29. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w roku 2011
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Góra Kalwaria
 30. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz remonty dróg gruntowych poprzez wzmocnienie nawierzchni kruszywem kamiennym na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 31. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 32. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
 33. Odśnieżanie dachów w sezonie zimowym2010/2011, spr. nr ZP-I/16/10
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Warszawa
 34. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 35. Zadanie pierwsze -Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa, Zadanie drugie - Równanie z profilowaniem i ulepszanie nawierzchni gruntowych dróg mieszanką betonową lub destruktem na ulicach w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa
  Zamawiający: Miasto Żyrardów Wydział Gospodarki Komunalnej, Żyrardów
 36. Remont nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w zarządzie Miasta Piastowa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
 37. pielęgnacja i wycinka drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów - kompleks C
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 38. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2010 roku - etap II
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 39. WYKONANIE PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ DZIELNICY MOKOTÓW KOMPLEKS B.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 40. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2010 roku - etap II (nr sprawy ZP. 341/34/2010)
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 41. Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
 42. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 4. Park im. Romana Kozłowskiego - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 43. Remont nawierzchni asfaltowych ulic znajdujących się w zarządzie Miasta Piastowa.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
 44. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 4. Park im. Romana Kozłowskiego - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 45. prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach
  Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa, Warszawa
 46. Opróżnianie koszy na śmieci i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 47. PIELĘGNACJA I WYCINKA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO W PARKACH, SKWERACH I ZIELEŃCACH ORAZ PRZY ULICACH DZIELNICY MOKOTÓW
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 48. Wykonanie interwencyjnych prac przy pielęgnacji i wycince drzew oraz prac porządkowych wraz z utrzymaniem ciągów pieszych na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów, z podziałem na zadania: Zadanie 1. Al. Kasztanowa, Park Przy Bażantarni, Park im.Jana Pawła II przy ul. Romera, Park Lasek Brzozowy w rejonie ulic: Lanciego - Al.KEN, Park im. Romana Kozłowskiego, oczko wodne MOCZYDŁO przy ul. Wełnianej - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 49. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 50. Konserwacja dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka
  Zamawiający: Urząd Miejski w Milanówku, Milanówek
 51. remont nawierzchni asfaltowych ulic będących w zarządzie miasta Piastowa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
 52. Wykonanie interwencyjnych prac przy pielęgnacji i wycince drzew oraz prac porządkowych wraz zimowym utrzymaniem ciągów pieszych na terenach zieleni Dz.Ursynów,z podziałem na zadania:Zad.1.Al.Kasztanowa,Park Przy Bażantarni,Park im.Jana Pawła II przy ul.Romera,Park Lasek Brzozowy w rejonie ulic:Lanciego-Al.KEN,Park im.Romana Kozłowskiego,oczko wodne MOCZYDŁO przy ul.Wełnianej;Zad. 2.Skwer ZŁOTÓWKI w rejonie ulic:Ekologiczna-Polnej Róży,teren zieleni wraz z placem zabaw przy ul.Pala Telekiego,zieleniec przy ul.Sępa Szarzyńskiego,tereny zieleni niezagospod.usytuowane poza pasami drogowymi ulic
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa

Inne osoby dla Wieczorek Zenon Andrzej (71 osób):