Kogo reprezentuje osoba

Wilk Barbara

w KRS

Barbara Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Skawina (Małopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarniewska Katarzyna, Czarniewski Robert Dominik, Gwóźdź Barbara, Gwóźdź Marcin, Wilk Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cellar Sp. Z O.O., Grojec − KRS 0000696457
 2. Cellar Sp. Z O.O. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Grojec − KRS 0000696051
 3. Compaas Sp. Z O.O., Grojec − KRS 0000697026
 4. Polcom Its Sp. Z O.O., Skawina − KRS 0000286026
 5. Polcom Its Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa, Skawina − KRS 0000291622
 6. Polcom S.A., Skawina − KRS 0000417507
 7. Polcom Sp. Z O.O., Skawina − KRS 0000087639
 8. Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych - Związek Pracodawców, Skawina − KRS 0000625283
 9. Syntegia Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000745722

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Lmone Sp. Z O.O., Oświęcim − KRS 0000628774

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Usługa hostingu serwisów internetowych, portali informacyjnych i edukacyjnych NBP
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług hostingu serwisów internetowych, portali informacyjnych i edukacyjnych Narodowego Banku Polskiego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
  3. Zamawiający wymaga świadczenia usług określonych w przedmiocie umowy w języku polskim.
  4. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w okresie:
  1) 45 dni od daty zawarcia Umowy - w zakresie wykonania prac, o których mowa w § 2 ust. 1 Wzoru Umowy oraz udostepnienia usług określonych w §2 ust. 2 - 6 Wzoru Umowy;
  2) do 24 miesięcy - w zakresie świadczenia usług, o których mowa § 2 ust. 2-10 Wzoru Umowy, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Funkcjonalnego.
  Szczegółowe zasady dotyczące terminów realizacji wykonania zamówienia zawarte są we Wzorze Umowy.
 2. Utrzymanie Systemu Biuletynu Zamówień Publicznych
  Zamawiający: Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie Systemu Biuletynu Zamówień Publicznych poprzez realizację następujących usług: a) świadczenie usługi hostingu, b) świadczenie obsługi serwisowej, c) świadczenie opieki administracyjnej
  oraz świadczenie usług rozwoju.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pełnej migracji danych z SI-BZP do Systemu Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do świadczenia usługi wsparcia Zamawiającego przy eksploatacji SI-BZP do czasu przeprowadzenia pełnej migracji danych.
  2. Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz opis Systemu zostały zamieszczone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy (IPU), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
  W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazał w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych.
  3. Zamawiający przewidział możliwość zaprezentowania działania Systemu Biuletynu Zamówień Publicznych oraz wglądu w kod źródłowy aplikacji. Spotkanie odbyło się w dniu 7 czerwca 2016 r. godz. 10:00.
  4. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania przewiduje prawo opcji. Maksymalny zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia do 31 grudnia 2018 r. W ramach opcji Zamawiający może skrócić okres świadczenia usług maksymalnie o 3 miesiące. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca wybrany w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany będzie świadczyć usługi będące przedmiotem umowy co najmniej do 30 września 2018 r.
 3. Świadczenie usługi zapewnienia ośrodka zapasowego (Disaster Recovery Center) na potrzeby funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia ośrodka zapasowego (Disaster Recovery Center) na potrzeby funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  2. W ramach Usługi Wykonawca musi zapewnić: 1) powierzchnię w centrum
  przetwarzania danych, 2) sprzęt sieciowy i serwerowy, 3) łącze do sieci Internet, 4) dedykowane łącze do ośrodka podstawowego, 5) infrastrukturę teletechniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami, 6) oprogramowanie i licencje niezbędne do uruchomienia i prawidłowego działania Usługi,zgodnie z określonymi parametrami.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Systemu Monitoringu Miejskiego w Łodzi oraz świadczenia usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego przez okres 3 lat.
  Zamawiający: Straż Miejska w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Systemu Monitoringu Miejskiego w Łodzi oraz świadczenia usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego przez okres 3 lat. Szczegółowy opis oraz ilości dostaw zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do instalacji i uruchomienia wszystkich elementów Systemu Monitoringu. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, w tym wszelkich opłat skarbowych, itp. 2) Opracowanie projektu Systemu Monitoringu w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego, tak, aby rozwiązanie spełniało wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3) Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i utrzymania Systemu Monitoringu na podstawie opracowanego projektu. 4) Montaż, instalację oraz konfigurację wszystkich elementów infrastruktury Systemu Monitoringu. 5) Konfigurację i uruchomienie oprogramowania, które będzie funkcjonowało w ramach Systemu Monitoringu. 6) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów Systemu Monitoringu. 7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu Monitoringu. 8) Wykonanie instrukcji użytkowania Systemu Monitoringu. 9) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i administrowania systemem monitoringu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10) Świadczenie usług gwarancyjnych oraz wsparcia technicznego wdrożonego systemu przez okres 3 lat od daty jego uruchomienia..
 5. Usługi hostingu serwisów internetowych Narodowego Banku Polskiego
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług hostingu serwisów internetowych Narodowego Banku Polskiego
 6. PN 11/05/2014 - serwis STORAGE
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych z gwarantowanym czasem serwisu i naprawy dotyczących bibliotek taśmowych, serwerów oraz macierzy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
 7. Rozbudowę biblioteki taśmowej Quantum Scalar i2000 na potrzeby backupu środowisk wirtualnych
  Zamawiający: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa
  3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej Quantum Scalar i2000. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) Dostawę sprzętu oraz licencji zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt II Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ,
  b) Wykonanie usług określonych w pkt III Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ,
  c) Zapewnienie wsparcia technicznego zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt IV Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
  3.1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, poza dostarczeniem sprzętu oraz licencji określonych w pkt II Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, dokona wdrożenia dostarczonego sprzętu, w szczególności:
  3.1.2.1. Zapozna się ze środowiskiem bibliotek taśmowych Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
  3.1.2.2. Zainstaluje i skonfiguruje dostarczony sprzęt oraz, o ile jest to konieczne licencje.
  3.1.2.3. Wykona dokumentację powdrożeniową.