Kogo reprezentuje osoba

Wilk Bernadeta

w KRS

Bernadeta Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bernadeta
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Długomiłowice (Opolskie), Kędzierzyn-koźle (Opolskie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bobolińska Aneta Brygida, Bochenek Joachim, Daciów Mroczko Bożena Małgorzata, Dembończyk Bernard, Gadomska Teresa Maria, Gattnar Róża Maria, Gawlitza Gerhard, Goleniewska Ewelina, Jośko Helmut, Kaczmarczyk Feliks, Kalbrun Jolanta Anna, Kochon Rafał, Komorek Józef, Kondlów Joanna Monika, Kościelny Jerzy, Kołeczko Jerzy Henryk, Lamber Elżbieta Jolanta, Lustig Edmund, Machulak Adam Antoni, Mikula Józef Franciszek, Mroczko Stanisław, Nowak Jan, Nycz Kornelia Barbara, Orlik Paweł, Pazurek Sylwia Maria, Piekielny Monika Agnieszka, Pytlik Teresa Anna, Saczko Maria Elżbieta, Szczepańska Mieczysława, Szewior Alina Marzena, Traczyk Ludmiła, Woszczycka Renata Beata, Żbikowska Maria Anna, Łękawska Edyta Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rosak Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Pawłowiczki − KRS 0000062190
 2. Kędzierzyńsko-strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, Kędzierzyn-koźle − KRS 0000617757
 3. Ochotnicza Straż Pożarna, Gościęcin − KRS 0000026953
 4. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Kędzierzynie-koźlu, Kędzierzyn-koźle − KRS 0000027247
 5. Stowarzyszenie Aktywna Wieś, Gierałtowice − KRS 0000337300
 6. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Polska Cerekiew, Polska Cerekiew − KRS 0000304726
 7. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Przy Südzucker Polska Z Siedzibą Przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew, Ciężkowice − KRS 0000064763

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Euro-country-partnerstwo Dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zakrzów − KRS 0000259342
 2. Mastercomp Sp. Z O.O., Chrósty − KRS 0000002768
 3. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Polskiej Cerekwi, Polska Cerekiew − KRS 0000174112
 4. Südzucker Polska S.A., Wrocław − KRS 0000134177

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczonego na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku”
  Zamawiający: Gmina Głuchołazy, Głuchołazy
  Kredyt długoterminowy w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku. 2. Kredyt zaciągany na podstawie uchwały nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego, zmienionej uchwałą nr XXI/208/16 z dnia 29 czerwca 2016r. oraz uchwałą nr XXIV/233/16 z dnia 28 października 2016r. 3. Kwota zaciąganego kredytu: 2.196.991 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) 4. Data zaciągnięcia kredytu – zakłada się, że kredyt będzie uruchomiony jednorazowo na pisemny wniosek gminy w terminie do dnia 22 grudnia 2016 roku. 5. Terminy spłaty kredytu: kredyt będzie spłacany w latach 2017-2022 w 72 ratach płatnych do 20 dnia każdego miesiąca 6. Odsetki od kredytu – odsetki naliczane w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia, począwszy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca za które są naliczane, płatne będą do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który nastąpiło naliczenie. 7. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Burmistrza wraz z kontrasygnatą Skarbnika. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokości 200% kwoty kredytu. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie podpisane przez Burmistrza wraz z kontrasygnatą Skarbnika. 8. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów (prowizji i opłat bankowych) związanych z obsługą kredytu innych niż prowizja od udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu opartego na zaoferowanej przez Bank stawce. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów związanych z ewentualną zmianą postanowień umowy z Bankiem Kredytującym. 9. Prowizja Banku od udzielanego kredytu nie może przekroczyć 0,5 % kwoty zaciąganego kredytu. 10. Prowizja określona w % od kwoty wykorzystanego kredytu, będzie płatna w terminie uruchomienia transzy kredytu. 11. Bank Kredytujący nalicza prowizję tylko od kwoty wykorzystanego kredytu i nie pobiera prowizji ani innych opłat od kwoty kredytu, który nie został wykorzystany przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez pobierania przez Bank prowizji i opłat.
 2. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset cztery zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Zamawiający: Gmina Olszanka, Olszanka
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset cztery zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  a) Rodzaj kredytu: długoterminowy;
  b) Waluta kredytu: PLN;
  c) Kwota kredytu: 837 804,00 zł;
  d) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30.09.2030r.;
  e) Okres karencji w spłacie kredytu: do końca 2020 roku;
  f) Okres karencji w spłacie odsetek: brak;
  g) Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa ustalana na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M;
  h) Marża banku: stała przez cały okres kredytowania;
  i) Termin uruchomienia kredytu: w dwóch transzach, na pisemny wniosek Zamawiającego, w którym zostanie określona wysokość transzy. Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie określonym w złożonej ofercie. Poprzez uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Zamawiającego;
  j) Uruchomienie kredytu: przelew na konto bankowe nr 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202;
  k) Termin spłaty kredytu (kapitału): 2x w roku w terminie do 31 maja i 30 września każdego roku;
  l) Termin spłaty odsetek: miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca – odsetki naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu;
  m) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  n) Brak prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku);
  o) Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat (brak opłat i prowizji);
  p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat (brak opłat i prowizji). W takim przypadku odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy;
  q) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych dodatkowych opłat związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wszystkie opłaty manipulacyjne i inne towarzyszące operacjom i czynnościom związanym z realizacją umowy zostaną uwzględnione w niezmiennej stawce procentowej marży;
  r) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
  s) W celu weryfikacji wymogu, opisanego pod lit. s) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w czasie realizacji przedmiotu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu do wglądu:
  - kopie umów o pracę zawarte z osobami, o których mowa w lit s). W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych osób zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, lub
  - kopie umów o pracę zawarte z osobami, o których mowa w lit s) zawierającymi zanonimizowane dane osobowe lub dane objęte tajemnicą na podstawie odrębnych przepisów (w szczególności: PESEL, adres zamieszkania, wynagrodzenie).
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł
  Zamawiający: Gmina Baborów, Baborów
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr X-114/15 z 7 grudnia 2015r zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XIV-136/16 z 28 kwietnia 2016 r. 1. Podstawowe dane o kredycie:a) Rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, b) Kwota i waluta kredytu: 1.118.267 PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2016 r. W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:- 3 października 559.133 zł - 2 listopada 559.134 zł. Rzeczywisty termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie. 2. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2022 r. 3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów gminy uzyskanych z dochodów z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej budżetu państwa, w sposób następujący: - w 2017 r. w kwocie 5.000 zł (2 raty po 2.500 zł.) - w 2018 r. w kwocie 5.000 (4 raty po 1.250 zł.) - w latach 2019 do 2021 po 300.000 zł rocznie (4 raty po 75.000 zł.) - w 2022 r. w kwocie 208. 267 zł (3 raty po 52.100 zł oraz 1 rata 51.967 zł) Płatne ostatniego dnia kalendarzowego każdego kwartału. Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do 30 września 2017 r. Terminy spłaty odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, na podstawie otrzymanego od banku zawiadomienia o ich wysokości, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uruchomienie kredytu w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który odsetki naliczono. Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego miesiąca. Dla porównywalności ofert przyjmuje się WIBOR 1M w wysokości 1,65 % w stosunku rocznym. 4. Oprocentowanie kredytu: kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane. 5.Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości ...% w stosunku rocznym. (WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. 6. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 1,65% oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w pkt 3. W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. 7. Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia. 8. Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą. 9. Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016 r. 10.Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji. 11. Wykonawca zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W tym przypadku odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia. 12. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SWIZ i przedstawionymi w ofercie
 4. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Dobrodzień, Dobrodzień
  Przedmiotem zamówienia jest: Kredyt I - długoterminowy zaciągnięty w roku 2016 do kwoty 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt II - długoterminowy zaciągnięty w roku 2016 do kwoty 570.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu gminy i częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Międzybórz, Międzybórz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu gminy i częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł 1. Okres kredytowania: od daty zawarcia umowy do dnia 30.12.2027 r. 2. Wypłata środków: w transzach na wskazany rachunek bankowy Gminy Międzybórz- zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy. Dla obliczenia kosztu kredytu przyjąć wypłatę jednorazową na dzień 30.09.2015 r. 3. Kredyt zostanie wykorzystany do 31.12.2015r. 4. Zastrzega się możliwość refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych. 5. Spłata kapitału nastąpi w 40 równych ratach po 30.000,00 zł, płatnych kwartalnie począwszy od 31 marca 2018 r. 6. Harmonogram spłaty kapitału: - do 31.03.2018 - 30.000,00 zł - do 30.06.2018 - 30.000,00 zł - do 30.09.2018 - 30.000,00 zł - do 30.12.2018 - 30.000,00 zł - rok 2019 w terminach j.w. - rok 2020 w terminach j.w. - rok 2021 w terminach j.w. - rok 2022 w terminach j.w. - rok 2023 w terminach j.w. - rok 2024 w terminach j.w. - rok 2025 w terminach j.w. - rok 2026 w terminach j.w. - rok 2027 w terminach j.w. 7. Odsetki płatne kwartalnie. 8. Odsetki naliczane będą wg 3M WIBORU + stała marża proponowana przez bank, niezmienna w okresie obowiązywania umowy . 9. Zamawiający nie płaci prowizji i odsetek od niewykorzystanej kwoty kredytu. Naliczanie odsetek wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu, bank nie może naliczać prowizji za gotowość. 10. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, w tym bez wcześniejszego powiadamiania Kredytodawcy. Odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 11. Prowizja (jeżeli wystąpi) wyrażona w punktach procentowych oraz w PLN płatna przy uruchomieniu każdej transzy kredytu proporcjonalnie do wysokości transzy. 12. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel In blanco, który będzie opatrzony kontrasygnatą skarbnika. 13. Sposób spłaty kredytu i odsetek: - karencja w spłacie pierwszej raty kapitału do dnia 30.03.2018r. - odsetki naliczane będą wg WIBORU 3M+ stała marża proponowana przez bank niezmienna w okresie obowiązywania umowy, karencja w spłacie odsetek do 30.03.2016r. 14. Nie będą pobierane dodatkowe opłaty za prowadzenia rachunku dot. spłaty kredytu. 15. Dla potrzeb obliczenia ceny kredytu - przyjmujemy stawkę WIBOR 3 M - na dzień 30.09.2015r. 16. Do naliczania odsetek przyjmujemy kalendarz rzeczywisty. 17. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 18. Termin uruchomienia kredytu: nie później niż 14 dnia od daty zawarcia umowy, w transzach wg dyspozycji kredytobiorcy. Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego we wniosku złożonym z trzydniowym wyprzedzeniem
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 970 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  Charakterystyka kredytu: 1. Kwota kredytu 970 000,00zł; 2. Okres kredytowania - od podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. 3. Do wyliczenia należy przyjąć uruchomienie kredytu w 1 transzy w dniu 18.11.2015r. 4. Spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała miesięcznie, do końca każdego miesiąca, z karencją spłaty pierwszej raty do 30.01.2016 r. włącznie. Spłata pierwszej raty w styczniu 2016 r., a ostatniej raty w grudniu 2023 r., z możliwością wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez pobrania od tej czynności prowizji lub opłat przez bank. 5. Spłaty rat w poszczególnych latach: 2016 r. - 12.000,00 (12 rat - 1000,00); 2017 r. - 12.000,00 (12 rat - 1000,00); 2018 r. - 24.000,00 (12 rat - 2000,00); 2019 r. - 96.000,00 (12 rat - 8000,00); 2020 r. - 120.000,00 (12 rat - 10.000); 2021r. - 236.000,00 (11 rat -19.500,00 i 1 rata - 21.500,00); 2022r. - 235.000,00 (11 rat - 19.500,00 i 1 rata - 20.500,00); 2023r. - 235.000,00 (11 rat - 19.500,00 i 1 rata - 20.500,00). 6. Spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach miesięcznych, do końca każdego miesiąca, bez okresu karencji. 7. W przypadku gdy termin spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 8. Cenę ofertową - Co stanowią: Koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 1M - 1,67% (z dnia 22.10.2015), powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych, niezmienną w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez banki uczestniczące w postępowaniu, prowizji przygotowawczej. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą będą odrzucone. 9. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M. Do sporządzenia oferty przetargowej należy przyjąć WIBOR 1M w wysokości i z dnia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku. 11. Zmienność stawki WIBOR 1M, która ma stanowić podstawę oprocentowania kredytu w okresie kredytowania, ustalona będzie dla kolejnych okresów obrachunkowych według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku gdyby stawkę należało przyjmować z dnia, w którym brak jest notowań, notowania należy przyjąć z najbliższego dnia poprzedzającego, w którym notowania są podawane. 12. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będzie stanowić: 1 ) oprocentowanie kredytu : zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik WIBOR powiększony o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych, niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 13. Zamawiający zastrzega, iż niezależnie od wysokości wykorzystanej kwoty kredytu w 2015 r., bank nie będzie pobierał prowizji lub opłat za zaangażowanie w przypadku wykorzystania kredytu niższego niż przyznana kwota. Oferty Wykonawców, które będą przewidywały prowizję lub opłaty za zaangażowanie, będą odrzucone. 14. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu 18 listopada 2015 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminach i kwotach wskazanych w w/w dyspozycji. 15. Zamawiający zastrzega, iż oprocentowanie kredytu będzie liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. 16. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający informuje, że: 1) Bank, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoży parafowany projekt umowy, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, a w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w SIWZ, 2) Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy, 3) Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na okres 2,5 lat w wysokości 1.497.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej.
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszęcin, Koszęcin
  Przedmiotem zamówienia jest
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na okres 2,5 lat w wysokości 1.497.500,00 zł (słownie: jeden milion
  czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
  Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej. Waluta kredytu: złoty polski
  (PLN). Dostępność kredytu w następujących częściach:*I część - dostępność kredytu w 2014 roku po podpisaniu
  umowy do kwoty 1.270.500,00 zł. Wskazana część kredytu będzie przez Zamawiającego wykorzystywana
  sukcesywnie na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę inwestycji faktur. Termin uruchomienia I części
  kredytu do 31.12.2014 roku. * II część - dostępność kredytu w 2015 roku do kwoty 227.000,00 zł, jw. Termin
  uruchomienie II część kredytu do 30.05.2015 roku. Uruchomienie ww. części kredytu będzie uzależnione od
  postępu robót i wysokości ponoszonych kosztów przy realizacji inwestycji, na którą kredyt jest przeznaczony.
  Spłata kredytu nastąpi w 11 kwartalnych ratach kapitałowych (dane szczegółowe określa Specyfikacja Istotnych
  Warunków Zamówienia). Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawiestawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o oferowaną marżę banku. Marża nie może ulec zwiększeniu w
  okresie spłaty kredytu. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć, że rok składa się z 365 dni; a WIBOR 1M
  na dzień 30.04.2014r. - stała stawka WIBOR 1M została przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia
  ofert, natomiast w rzeczywistym okresie kredytowania będzie ona zmienna. Zabezpieczeniem spłaty kredytu
  będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega sobie:- Prawo wcześniejszej
  spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, - Do obliczania odsetek należy
  przyjąć kalendarz rzeczywisty, odsetki będą naliczane wyłącznie od faktycznego wykorzystania zadłużenia, płatne
  ostatniego dnia każdego miesiąca, a pierwsze odsetki naliczone będą w następnym miesiącu po którym nastąpi
  uruchomienie kredytu.Wybrany wykonawca (bank) nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej
  obsługi budżetu Zamawiającego. Dane szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja
  Istotnych Warunków Zamówienia..
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 10.874.658zł
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 10.874.658zł., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2014r. Nr XLII/286/2014
  Podstawowe dane o kredycie:
  a)Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b)Kwota i waluta kredytu : 10.874.658,00 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2014r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30.06.2014r. - 3.000.000,00 PLN
  - 30.08.2014r. - 4.000.000,00 PLN
  - 30.10.2014r. - 2.874.658,00 PLN
  - 30.11.2014r. - 1.000.000,00 PLN
  Rzeczywiste terminy uruchomienia kredytu mogą ulec zmianie.
  c)Okres kredytowania: do 31.12.2022 r.
  d)Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych z subwencji ogólnej
  z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
  z dochodów z środków europejskich; w sposób następujący:
  - w 2015r. w kwocie 9.073.821zł. z dochodów powiatu z środków
  europejskich, w miarę wpływu środków na dochody powiatu.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert
  przyjmuje się następujące terminy spłaty kredytu:
  - 30.03.2015r. 4.000.000zł.
  - 30.06.2015r. 4.500.000zł.
  - 30.09.2015r. 300.000zł.
  - 30.11.2015r. 273.821zł.
  Rzeczywiste terminy spłaty kredytu w 2015r. mogą ulec zmianie.
  - od 2016 do 2021r. rocznie kwota 257.262zł. ( 12 miesięcznych rat po21.438,50zł.)
  - w 2022r. kwota 257.265zł.( 12 miesięcznych rat po 21.438,75zł.)ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca
  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia 2015r. do grudnia 2022 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego miesiąca.
  e)Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.
  f)Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 2,62%. oraz spłaty rat kapitału W 2015r. w sposób określony w pkt.d). oraz począwszy od 31 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2022r. miesięcznie, w sposób określony w pkt. d).
  g)W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
  h)Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
  i)Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2022r.
  j)Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą
  k)Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji
  kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2014 r.
  l)Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Miejski w Bierutowie, Bierutów
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek o następującej charakterystyce: Kwota kredytu 2.300.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta tysięcy 00/100). Dostępność kredytu - jedna transza. Termin uruchomienia środków: 1 transza w wysokości 2.300.000,00 PLN - w dniu podpisania umowy. Spłata kredytu - do: 31.10.2025 r. Odsetki płatne w dniach spłaty kapitału. Karencja w spłacie kapitału kredytu - rozpoczęcie spłaty kredytu 28.02.2016 r. Spłata kapitału wg SIWZ. 3.Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1 M (średnia - z całego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek) plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 4.Forma zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco. 5.Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia w miesiącach spłaty kredytu, liczone do dnia poprzedzającego dzień spłaty kapitału. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych i spłacane w następujących terminach: w roku 2014 i 2015 dnia 20 każdego miesiąca, natomiast w latach 2016 -2025 w dniach spłaty kapitału. 6.Bank nie pobierze prowizji i opłat: -za przelew środków na rachunek Wykonawcy, -od niewykorzystanego kredytu lub jego części, -od zmian umowy. 7.Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 8.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 9.Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się następujące dokumenty: -Uchwała Nr XXXIX/351/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2014, -Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2014 - 2025, -Uchwała Nr XLI/376/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 10.Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS. 11.Kwartalne sprawozdanie o stanie należności Rb-N. 12.Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułu dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z
 10. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 750.000,00 zł..
  Zamawiający: Gmina Krzepice, Krzepice
  Kredyt w kwocie 750.000,00 zł. Okres kredytowania : od 12.11.2013 r. do 30.11.2017 r..
  Uruchomienie kredytu: I transza 12.11.2013 r - 350.000,00 zł.; II transza 25.11.2013 r. - 200.000,00 zł.; III transza 16.12.2013 r. - 200.00,00 zł.;
  Spłata w 8 ratach w terminie: 30.06.2016 r - 100.000,00 zł; 30.09.2016 r.- 100.000,00 zł.; 30.01.2017 r. - 100.000,00 zł; 30.04.2017 r.- 100.000,00 zł; 30.06.2017 r. - 50.000,00 zł; 31.08.2017 r. - 100.000,00 zł; 30.09.2017 r. - 100.000,00 zł; 30.11.2017 r. - 100.000,00 zł.
  Spłata odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca licząc od daty uruchomienia kredytu.
  Rodzaj oprocentowania : zmienne. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3 M + marża bankowa.
  Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową..
 11. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 800 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na okres 12 lat w wysokości 800 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Biała.
 12. Udzielenie kredytu długoterminowego na Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna
  Zamawiający: Gmina Przystajń, Przystajń
  Udzielenie kredytu długoterminowego na Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna w wysokości 200 000,00 zł.
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego na Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ługi Radły
  Zamawiający: Gmina Przystajń, Przystajń
  Udzielenie kredytu długoterminowego na Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ługi Radły w wysokości 238 485,00 zł.
 14. Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 966 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka, Wręczyca Wielka
  Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 966 000,00 zł
 15. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, Polska Cerekiew
  rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I b) kwota i waluta kredytu: 3 600 000,00 PLN, (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) c) okres kredytowania: od 2012r. do 2017r. , d) okres karencji w spłacie kredytu: do 31 grudnia 2014r. e) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji. f) terminy spłaty rat kapitałowych : kwartalnie, g) terminy spłaty odsetek : miesięcznie, h) oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa, i) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, powiększonej o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. j) do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wartość średnią WIBOR 1M za miesiąc kwiecień 2012 r. w wysokości 4,71 %, k) wysokość prowizji od przyznanego kredytu nie może być wyższa niż 1% kwoty kredytu, przy czym prowizja będzie pobierana tylko od wysokości uruchomionej transzy kredytu, l) sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, ł) pożądany termin zawarcia umowy : do 18 czerwca 2012r. m) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%, n) odsetki liczy się od zadłużenia za każdy dzień kalendarzowy jako 1/365 a w roku przestępnym 1/366 roku. Odsetki będą spłacane w ostatnim dniu miesiąca na podstawie informacji dostarczonej przez bank na 5 dni przed terminem spłaty za miesiąc, za który zostały naliczone, o) Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat i wobec tego wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem wynosi 0%, p) w przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia
 16. Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice - Harbułtowice etap II
  Zamawiający: Gmina Kochanowice, Kochanowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie złotowego kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.592.672,00zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) na okres od 20.09.2011 r. do 30.12.2020 roku
 17. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 998 817,00 złotych na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck
  Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka, Wręczyca Wielka
  Zaciągnięcie kredytu w wysokości 998 817,00 złotych na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck
 18. Świadczenie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Cisek, Cisek
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 złotych (Dwa miliony złotych) na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na 2010 rok na sfinansowanie poniesionych i planowanych do poniesienia nakładów na zadanie :
  - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Łanach, - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieznaszyn - Roszowicki Las, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2010 rok.

Inne osoby dla Wilk (1000 osób):