Kogo reprezentuje osoba

Wilk Bogusława Elżbieta

w KRS

Bogusława Elżbieta Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusława
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Żyrardów (Mazowieckie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badełek Wanda, Domżał Zofia Jolanta, Drozdowski Edward, Kalisiak Agnieszka Aleksandra, Piaseczna Małgorzata, Przybylska Magdalena Antonina, Przybylska Renata Maria, Szymański Wojciech Franciszek

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badełek Wanda, Białecka Bożenna Maria, Domżał Zofia Jolanta, Drozdowski Edward, Flakiewicz Mirosław Włodzimierz, Jodłowska Anna, Kiełbowicz Alina Ewa, Maliszewska Teresa, Piaseczna Małgorzata, Przybylska Magdalena Antonina, Przybylska Renata Maria, Swatowska Anna Cecylia, Szymański Wojciech Franciszek, Zarębski Henryk Wojciech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Słomiński Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Musi Novum Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000381493
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Novum Sp. Z O.O., Żyradów − KRS 0000228698
 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem Być, Żyrardów − KRS 0000235954

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów Novum, Żyrardów − KRS 0000118012

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Usługa ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, Błonie
  Symbol – Główny kod CPV:
  79 71 00 00 – 4 – Usługi ochroniarskie
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach należących do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie.
  Zamówienie zostało podzielone na części w związku z powyższym mona składać ofertę na poszczególne zadania:
  Zadanie 1 - Obiekty położone są w Radzikowie k. Błonia: teren IHAR – PIB Zakład Doświadczalny Radzików, (podwórze, obiekty magazynowe, gospodarcze i biurowe w Radzikowie) oraz Ferma inwentarza żywego w Radzikowie.
  Zadanie 2 – Gospodarstwo Młochów, 05-831 Młochów, gmina Nadarzyn (podwórza, obiekty magazynowe i gospodarcze w Młochowie)

  Ochrona fizyczna obiektów, osób, mienia i zwierząt hodowlanych (ok.400 szt), połączona z funkcją portiera zorganizowana będzie w ramach jednego posterunku w obsadzie jednoosobowej we wszystkie dni tygodnia w czasie wskazanym w punkcie 4, szczegóły określa załącznik nr 5a, 5b, 5c do SIWZ i umowy.
  3.1 Obowiązki Wykonawcy:
  3.1.1 Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
  3.1.2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał pracowników ochrony w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób, mienia i zwierząt hodowlanych, a także wskazał, iż osoby nadzorujące i kontrolujące pracę osób bezpośrednio realizujących zamówienie posiadają niezbędne do tego uprawnienia - licencję drugiego stopnia.
  3.1.3 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się, w terminie 2 dni od dnia objęcia stanowiska z topografią chronionego obiektu - rozkładem pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych, lokalizacją poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, systemem monitoringu, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz bieżącą działalnością Zamawiającego.
  3.1.4 Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania pracowników ochrony posiadających aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania usługi ochrony.
  3.1.5 Zamawiający zastrzega sobie aby pracownik ochrony posiadał aktywny telefon komórkowy.
  3.1.6 Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony posiadali jednolite umundurowanie służbowe wraz z przypiętym w widocznym miejscu identyfikatorem imiennym. Pracowników obowiązuje schludny i czysty wygląd.
  3.1.7 Zamawiający wymaga aby w pomieszczeniu przeznaczonym dla ochrony – w portierni przebywał wyłącznie pracownik ochrony , a w przypadku kontroli osoba kontrolującej - nadzór ochrony. W pomieszczeniu tym nie mogą przebywać inne osoby, bez względu na stopień pokrewieństwa z ochroną lub miejsce zatrudnienia.
  3.1.8 Wykonawca musi posiadać grupę interwencyjną, która jest w stanie dotrzeć do obiektów chronionych w ciągu 10 minut.

  3.2 Usługa w zakresie ochrony obejmuje:
  3.2.1 Zapewnienie ochrony mienia i osób przebywających na terenie ochranianego obiektu oraz monitorowanie prawidłowości jego funkcjonowania.
  3.2.2 Skuteczne przeciwdziałanie kradzieżom, włamaniom, napadom, wandalizmowi, dewastacji i innym zakłóceniom spokoju i porządku na terenie ochranianego obiektu.
  3.2.3 Kontrolę i nadzór nad ruchem interesantów w Zakładzie. Otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej - wyjazdowej na i z terenu Zakładu, podnoszenie i zamykanie zapory – szlabanu sterowanego pilotem.
  3.2.4 Sprawdzanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz stanu zabezpieczenia przed włamaniem - każdorazowo przed objęciem obowiązków oraz w czasie pełnienia dyżuru zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
  3.2.5 Dokonywanie obchodów wewnątrz budynku oraz bieżące sprawdzanie stanu bezpieczeństwa, porządku i mienia.
  3.2.6 Egzekwowanie przestrzegania obowiązujących w siedzibie Zakładu regulaminów, instrukcji porządkowych, bhp, przeciwpożarowych oraz innych instrukcji dostarczonych przez Zamawiającego.
  3.2.7 Udzielanie niezbędnych informacji będących w kompetencji osoby ochraniającej obiekt osobom przybywającym do Zakładu w celu załatwienia spraw.
  3.2.8 W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych zdarzeń (np. pożaru, włamania, kradzieży, awarii urządzeń technicznych, zalewania pomieszczeń, naruszenia porządku lub bezpieczeństwa itp.) przedsięwzięcie niezbędnych czynności wraz z zatrzymaniem sprawców i powiadomieniem właściwych służb (policji, straży pożarnej i innych), swoich przełożonych i osób funkcyjnych Zamawiającego.
  3.2.9 Obsługę urządzeń systemu monitoringu znajdującego się w budynku po uprzednim przeszkoleniu.
  3.2.10 Przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń służbowych dla pracowników. Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku administracyjnego. Sprawdzanie i ewentualne zamykanie okien pomieszczeń publicznie dostępnych (ubikacje, korytarze itp.).
  3.2.11 Kontrolę i nadzór w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  3.2.12 Informowanie Zamawiającego o wszystkich zauważonych awariach, usterkach zaistniałych w trakcie dyżuru oraz odnotowanie w książce awarii i usterek.
  3.2.13 Każdorazowo (po zgłoszeniu) w przypadku awarii należy powiadomić firmę obsługującą budynek oraz właściwego Kierownika. Nadzorować prace usuwania zgłoszonych awarii i usterek oraz dokonać odnotowania usunięcia awarii.
  3.2.14 Przyjmowanie i ewidencjonowanie wszelkich zgłoszeń awarii i usterek w prowadzonej książce zgłoszeń awarii i usterek.
  3.2.15 Wypełnianie każdorazowo po skończonej służbie książki raportów i odnotowanie w niej wszystkich zaistniałych wydarzeń w trakcie pełnionego dyżuru.
  3.2.16 Udostępnianie obiektu organom kontrolującym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli.
  3.2.17 Znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, gazu, zaworów wodnych i instalacji ppoż. oraz telefonów alarmowych.
  3.2.18 Zamawiający ma prawo do niezapowiedzianej kontroli pracownika ochrony i sposobu wykonywania przez Wykonawcę usług ochrony.
  3.2.19 W uzasadnionych przypadkach (w oparciu o przepisy kodeksu pracy) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać wymiany pracownika ochrony.
  3.2.20 Wykonawca zobowiąże swoich pracowników ochrony do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu.
  3.2.21 Wykonawca przyjmuje, że nie ma prawa do udzielania informacji osobom postronnym.
  3.2.22 Wykonawca oznakuje obiekt, w którym wykonuje usługę ochrony w formie oraz miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
  3.2.23 Pomieszczenie wyznaczone przez Zamawiającego dla pracowników ochrony jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników ochrony. Nie mają prawa przebywać w tym pomieszczeniu inne osoby tj. pracownicy ZD lub osoby obce.
  3.2.24 Dostawa urządzeń wizyjnych do monitoringu.
 2. Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w następujących lokalizacjach:
  - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych- Warszawa, ul. Postępu 9 (zadanie 1)
  - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych- Warszawa, ul. Kupiecka 4 (zadanie 2)
 3. usługi ochrony obiektów i mienia/2016
  Zamawiający: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, Bełchatów
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:1.Zakład/Instalacja w Julkowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie zakładu/instalacji w Julkowie. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ. 2.Zakład/Instalacja w Ostrzeszowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie zakładu/instalacji w Ostrzeszowie. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ. 3.Zakład/Instalacja w Gotartowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie zakładu/instalacji w Gotartowie. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ. 4.Zakład Wewnętrzny w Skierniewicach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie Zakładu Wewnętrznego w Skierniewicach. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ. 5.Zakład/Przesypownia w Woli Kruszyńskiej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie Zakładu/Przesypowni w Woli Kruszyńskiej. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ.
 4. Ochrona i dozorowanie budynków oraz terenu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest stały dozór - ochrona fizyczna obiektu znajdującego się w Warszawie, przy ul. Sterniczej 125, polegająca na ochronie osób i mienia. Obiekt nie znajduje się na liście wojewody (podlegającej obowiązkowej ochronie) zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie osób i mienia.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej: 1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia na usługę ochrony. 2) Zakres czynności oraz dodatkowe wymagania zostały określone w projekcie umowy.