Kogo reprezentuje osoba

Wilk Dorota Daria

w KRS

Dorota Daria Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Drugie imię:Daria
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Mała Wieś (Mazowieckie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamska Jolanta Wanda, Gruszczyński Wiesław, Jóźwiak Anna Monika, Jóźwiak Stanisław Henryk, Kacprzak Małgorzata Teresa, Kioch Agnieszka, Kordalewska Renata Anna, Ksieniewicz Anna, Ostrowski Henryk, Pankowska Bożena Agnieszka, Radzki Janusz Józef, Sieklucka Beata Elżbieta, Stanowska Anna, Stanowski Marek, Szmulewicz Wiktor Władysław, Wernikiewicz Waldemar, Zmysłowski Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sobolewski Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Małej Wsi, Mała Wieś − KRS 0000117739
 2. Kółko Rolnicze W Brodach Dużych, Brody Duże − KRS 0000583424
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Brodach Dużych, Brody Duże − KRS 0000193840
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Małej Wsi Przy Sur W Małej Wsi, Mała Wieś − KRS 0000196217
 5. Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Mała-wieś − KRS 0000199367
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Małej Wsi, Mała Wieś − KRS 0000132510
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic, Orszymowo − KRS 0000385451

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Małej Wsi, Mała Wieś − KRS 0000068042
 2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Toruń − KRS 0000084678
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O. W Małej Wsi, Mała Wieś − KRS 0000408078

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów
  Zamawiający: Gmina Bodzanów, Bodzanów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów.
  CPV: 66.11.30.00-5
  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

  1. Rodzaj waluty: PLN

  2. Kwota kredytu: 846 483,00 zł.

  3. Okres kredytowania: 2012-2019

  4. Spłata rat kredytu. Spłata kwoty kapitału - kwartalna w ciągu roku. Począwszy od 1 kwartału roku 2015 (na 20 dzień miesiąca).

  5. Przeznaczenie kredytu: finansowanie planowanego deficytu budżetu gm. Bodzanów.

  6. Postawienie kredytu do dyspozycji: Kredyt przekazywany będzie na rachunek bankowy Zamawiającego. Termin przekazania kredytu zgłoszony będzie przez Zamawiającego: do 25 grudnia 2012r.

  7. Zabezpieczenie kredytu: dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu, akceptowaną przez Zamawiającego jest weksel własny in blanco ewentualnie wraz z deklaracją wekslową.

  8. Terminy i wysokości spłaty kredytu w ciągu roku:
  20.03.2015 - 10 812zł
  20.06.2015 - 10 810zł
  20.09.2015 - 10 810zł
  20.12.2015 - 10 810zł
  20.03.2016 - 9 456zł
  20.06.2016 - 9 455zł
  20.09.2016 - 9 455zł
  20.12.2016 - 9 455zł
  20.03.2017 - 72 905zł
  20.06.2017 - 72 905zł
  20.09.2017 - 72 905zł
  20.12.2017 - 72 905zł
  20.03.2018 - 50 000zł
  20.06.2018 - 50 000zł
  20.09.2018 - 50 000zł
  20.12.2018 - 50 000zł
  20.03.2019 - 68 450zł
  20.06.2019 - 68 450zł
  20.09.2019 - 68 450zł
  20.12.2019 - 68 450zł

  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bądź nie zaciągania w/w kredytu w pełnej wysokości.

  9. Oprocentowanie kredytu: Ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym na bazie rzeczywistej liczby dni w roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach kwartalnych. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego, lecz nie uruchomionego.

  10. Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych do 10 każdego miesiąca za miesiąc miniony. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.

  11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  13. Bank gwarantuje przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości zadłużenia z tytułu kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.

  14. Z tytułu zawarcia umowy kredytu, jej realizacji i ewentualnych zmian wprowadzonych do umowy na wniosek Stron, Bank nie pobiera innych opłat.

  15. Wszelkie spory związane z umową lub wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sądy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  16. Strony poddają umowę przepisom prawa polskiego
 2. Usługi bankowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji mających otworzyć i prowadzić rachunek pomocniczy PUP w Płocku i dokonywać z tego rachunku wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw, dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych.
  Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych pobierających świadczenia miesięcznie z poszczególnych gmin:
  Z gminy Bodzanów - około 50
  Z gminy Bielsk - około 60
  Z gminy Brudzeń Duży - około 60
  Z gminy Bulkowo - około 50
  Z gminy Łąck - około 40
  Z gminy Mała Wieś - około 30
  Z gminy Nowy Duninów - około 60
  Z gminy Radzanowo - około 60
  Z gminy Stara Biała - około 70
  Z gminy Staroźreby - około 60
  Z gminy Słupno - około 40
  Z gminy Słubice - około 30
  Z Miasta i Gminy Drobin - około 70
  Z Miasta i Gminy Gąbin - około 60
  Z Miasta i Gminy Wyszogród -około 30
  Płock - około 70
  Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych do wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest liczbą stałą. Liczba ta w każdym miesiącu może być inna z uwagi, że osoby tracą prawo do zasiłku po ustawowym okresie jego pobierania, podejmują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, rozpoczynają pozarolniczą działalność gospodarczą, rejestrują się jako bezrobotne itd.
 3. Usługi bankowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji mających otworzyć i prowadzić rachunek pomocniczy PUP w Płocku i dokonywać z tego rachunku wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw, dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych.
  Ilość części 16 (usługa bankowa dla poszczególnej gminy stanowi odrębną część zamówienia). Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych pobierających świadczenia miesięcznie z poszczególnych gmin: Z gminy Bodzanów - około 50,
  Z gminy Bielsk - około 50, Z gminy Brudzeń Duży - około 70, Z gminy Bulkowo - około 50, Z gminy Łąck - około 40, Z gminy Mała Wieś - około 30, Z gminy Nowy Duninów - około 60, Z gminy Radzanowo - około 40, Z gminy Stara Biała - około 50
  Z gminy Staroźreby - około 40, Z gminy Słupno - około 40, Z gminy Słubice - około 30, Z Miasta i Gminy Drobin - około 50, Z Miasta i Gminy Gąbin - około 40
  Z Miasta i Gminy Wyszogród -około 30, Płock według potrzeb - około 50
  Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych do wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest liczbą stałą. Liczba ta w każdym miesiącu może być inna z uwagi, ze osoby tracą prawo do zasiłku po ustawowym okresie jego pobierania (6, 12 i 18 miesięcy), podejmują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, rozpoczynają pozarolniczą działalność gospodarczą, rejestrują się jako bezrobotne itd.
 4. Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu wraz z wyposażeniem placu zabaw
  Zamawiający: Urząd Gminy w Bodzanowie, Bodzanów
  Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu wraz z wyposażeniem placu zabaw