Kogo reprezentuje osoba

Wilk Edward

w KRS

Edward Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Edward
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Nowa Sarzyna (Podkarpackie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Argasiński Romuald, Bednarska Ewelina, Drożdżal Jan, Dziurzyński Janusz Ignacy, Fic Paweł Ignacy, Gągola Halina, Hołda Mirosław, Kłoczko Jan Roman, Kłysz Kazimierz, Leszczyńska Anna, Leszczyński Stanisław, Maczuga Janina, Murzyn Tadeusz, Nyc Krystyna, Nyc Władysław Michał, Płachta Cecylia, Serafin Janusz, Soldat Grażyna Leonarda, Stręk Janusz Zofia, Szklarek Zdzisław Aleksander, Trojnar Tomasz Piotr, Wojtera Jerzy, Łuszczak Stanisław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Argasiński Romuald, Bednarska Ewelina, Drożdżal Jan, Dziurzyński Janusz Ignacy, Fic Paweł Ignacy, Gągola Halina, Hołda Mirosław, Kłoczko Jan Roman, Kłysz Kazimierz, Leszczyńska Anna, Leszczyński Stanisław, Maczuga Janina, Murzyn Tadeusz, Nyc Krystyna, Nyc Władysław Michał, Płachta Cecylia, Serafin Janusz, Soldat Grażyna Leonarda, Stręk Janusz Zofia, Szklarek Zdzisław Aleksander, Trojnar Tomasz Piotr, Wojtera Jerzy, Łuszczak Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Leżajski Klub Kyokushin Karate, Leżajsk − KRS 0000082577
 2. Zakład Projektowo-usługowy Organika-projekt Sp. Z O.O., Nowa Sarzyna − KRS 0000003400

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ciech Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna − KRS 0000103271
 2. Zakład Usług Elektroenergetycznych El-chem Sp. Z O.O., Nowa Sarzyna − KRS 0000019083

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Kompleksowa modernizacja systemu przesyłu ciepła w mieście Nowa Sarzyna
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowa Sarzyna
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Kompleksowa modernizacja systemu przesyłu ciepła w mieście Nowa Sarzyna. Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji technicznej i przeprowadzenie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy.
  2.Zakres przedmiotowy robót budowlanych obejmuje:
  1)Przebudowę wymiennikowni nr 1 para - woda w zakresie układów kontrolno - pomiarowych, układu sterującego, kompatybilnego z pozostałą częścią istniejącego systemu ciepłowniczego, oraz zabudowa wymiennika ciepła para - woda o mocy 1,0 MW (szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 9 do SIWZ)
  2)Przebudowę osiedlowej linii przesyłowej polegającej na zainstalowaniu dodatkowego rurociągu o mniejszej średnicy na istniejących estakadach i w istniejących kanałach ciepłowniczych na terenie miasta Nowa Sarzyna.
  3)Przebudowę wymiennikowni ciepła nr 2 i nr 3 w zakresie układów kontrolno -pomiarowych wraz z układem sterującym, kompatybilnym z pozostałą częścią istniejącego systemu (szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 9 do SIWZ).
  4)Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej z wymiennikownią ciepła wraz z włączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego na działkach nr ewid. 1277, 1249/1, 1127/16, 1249/2, 50, 31/10, 31/2, 1123/1, 13, 2/208 i 2/209 w miejscowości Nowa Sarzyna.
  3.Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego a w szczególności ustawę Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu należytej staranności zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową.
  4.Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiającego zmian w zakresie i technologii robót.
  5.Wykonawca za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.
  6.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: wykonywanie zakresu czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia
  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),sprawowanie kontroli zgodności wykonania dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz założeniami Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP oraz obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowaniu w budownictwie, kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, kontrola, weryfikacja oraz zatwierdzanie przedkładanych przez Wykonawcę dokumentów technicznych związanych z odbiorem jak i rozliczeniem robót, a także potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót, kontrolowanie rozliczeń budowy, sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdzanie i zatwierdzanie faktur Wykonawcy robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni licząc od daty otrzymania faktury z podpisanymi dokumentami rozliczeniowymi i niezwłoczne przedłożenie ich do realizacji Zamawiającemu, tak aby Zamawiający mógł w myśl zawartej umowy z Wykonawcą wywiązać się z terminów co do zapłaty faktur, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz uczestniczenie w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy robót budowlanych oraz rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych, uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót, informowanie o ewentualnych problemach związanych z realizacją zadania, udział w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania, uczestnictwo w komisjach odbioru robót częściowych, końcowego oraz gwarancyjnych, informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, obecność na placu budowy: wymagana jest bieżąca obecność osób pełniących nadzory budowlane podczas wykonywania wszelkich prac, zarówno robót budowlanych, jak i dostaw, a także prac przygotowawczych i/lub zabezpieczających zgodnie z aktualnym harmonogramem robót. Zamawiający wymaga aby Kierownik Nadzoru Inwestorskiego był dostępny codziennie we wszystkie dni robocze co najmniej 8 godzin dziennie. Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych niż 8-16 nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia.
 2. Wykonanie odtworzeniowej dokumentacji technicznej dla istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Nowej Sarzynie.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowa Sarzyna
  4.1. Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Nowej Sarzynie w zakresie projektów konstrukcji budynków, projektu architektury, projektu instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, projektu instalacji zimnej wody i kanalizacyjnej, projektu instalacji gazowej - 2 komplety dokumentacji dla każdego budynku, zgodnie z wymogami i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
  4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia określonego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej.
  4.3. Szczegółowy wykaz dokumentacji technicznej będący przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 7.
  4.4. Zakres prac ujętych w zakresie wykonania dokumentacji technicznej stanowi podstawę wyceny dla wykonawcy.
  4.5. Dla zamawiającego kosztorys ofertowy pełni wyłącznie funkcję pomocniczą.