Kogo reprezentuje osoba

Wilk Elżbieta

w KRS

Elżbieta Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Przemyśl (Podkarpackie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piejko Ryszard, Toczek Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pogorzelec Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Technobud Sp. Z O.O., Przemyśl − KRS 0000160134
 2. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - Cis W Przemyślu, Przemyśl − KRS 0000034952

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Dodatkowe roboty budowlane przy realizacji Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I w zakresie zadania nr 1.
  Zamawiający: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane przy realizacji Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w zakresie zadania nr 1 (Projekt składa się z 7 zadań)
  Zamówienie obejmuje roboty dodatkowe związane z konstrukcją obiektu i wykonanie ekspozycji w piwnicach na zadaniu nr 1 - Zagospodarowanie terenu parku i pałacu Humnickich w Birczy. Pałac Humnickich jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-43.
  Zakres zamówienia: roboty konstrukcyjne piwnic na podstawie dokumentacji projektowej zamiennej: wykonanie części murów ścian zewnętrznych z kamienia na mur z bloczków betonowych licowanych obustronnie kamieniem; wykonanie nowych ścian wewnętrznych z bloczków betonowych; wykonanie nowych nadproży drzwiowych i okiennych; wykonanie konstrukcji żelbetowych stóp fundamentowych, rdzeni, podciągów i żeber; rozebranie podłóg, zasypek i starych stropów; wykonanie nowych stropów na belkach stalowych wraz z wykonaniem nowych wieńców żelbetowych; rozbiórka części ścian i kominów powyżej piwnic dla wykonania części projektowanych robót konstrukcyjnych; wykonanie tynków zewnętrznych poniżej terenu wraz z wykonanie izolacji; przemurowanie cegłą ściany zewnętrznej północnej; wykonanie warstwy oblicówki z kamienia; niwelacja terenu wraz z wywozem ziemi; wykonanie części robót konserwatorskich w/g opracowanego programu konserwatorskiego; a w szczególności: roboty budowlane: wzmocnienie podziemnych naroży ścian piwnic (naroża południowo-wschodnie i południowo-zachodnie), wymiana osypujących i rozpadających się murów z kamienia naturalnego (polnego) wzdłuż podbijanych murów lub wykonanie brakujących murów bez wywozu ziemi i gruzu i bez rozbiórki ław fundamentowych ścian parteru, dodatkowe żelbetowe elementy konstrukcyjne w piwnicach ze sklepieniami kolebkowymi, zabezpieczenia sklepień kolebkowych, nadproża w ścianach piwnic - pozostała ilość, przemurowanie zewnętrznej warstwy części ścian z cegły od strony północnej do gzymsu, tymczasowe podparcie ścian parteru I pietra na czas wykonywania brakujących ścian piwnic i dodatkowych, monolitycznych, żelbetowych elementów konstrukcyjnych stropu nad piwnicą, wymiana (obniżenie) sklepienia kolebkowego z cegły w komunikacji - pomieszczenie nr 15, wymiana stropu wież i balkonu wieży północno-zachodniej na parterze, roboty dodatkowe w strefie ryzalitu ściany wschodniej, roboty budowlane w piwnicach - kotłownia i magazyn oleju, roboty ziemne - niwelacja terenu od strony zachodniej, odbój wzdłuż ściany zachodniej z kamienia - zabezpieczenie ściany z kamienia przed rozbryzgami wody opadowej i błota, zabezpieczenie pomieszczeń piwnic ryzalitu wschodniego na czas przerwy w robotach przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, roboty inne - ulepszona posadzka w wybranych pomieszczeniach, tynki wewnętrzne renowacyjne w pomieszczeniach kuchni nr 8 i magazynie nr 7, zabezpieczenie ściany południowej poprzez wykonanie izolacji, tymczasowe ogrodzenie terenu, tymczasowa zabudowa otworów okiennych i drzwiowych oraz tymczasowe drzwi i balustrady, zabezpieczenie wejść na parter z piwnicy w strefie klatki schodowej oraz wejść do pomieszczeń, ukształtowanie terenu, odwodnienie terenu i dojście do budynku od strony północnej, od strony wschodniej, wykonanie prac konserwatorskich w zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich w pomieszczeniach nr 7 i 8 pomieszczenie nr 16 komunikacja, pomieszczeniach nr 17, 18 - sale szkoleń audiowizualnych, prace przy kamiennym murze w ścianach zachodniej i południowej - zabezpieczenie przed wpływem wilgoci, instalacja monitoringu CCTV, wykonanie ekspozycji pn. Historia Birczy od powstania do I wojny światowej Prace budowlano-konserwatorskie w Pałacu Humnickich prowadzone w ramach projektu Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I, na podstawie Szczegółowej Specyfikacji dostaw/usług dotyczących ekspozycji w Pałacu Humnickich w Birczy wraz z Opisem poszczególnych pomieszczeń piwnic Pałacu Humnickich w Birczy znajdujących się w załączeniu do SIWZ.
 2. Dodatkowe roboty budowlane w związku z realizacją robót budowlanych i konserwatorskich oraz wyposażenia obiektów dla Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I, w zakresie Części nr 1: Zadanie nr 1.
  Zamawiający: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w związku z realizacją robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I, w zakresie Części nr 1:
  Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie terenu parku i pałacu Humnickich w Birczy.
  Zakres robót dodatkowych: 1. Żelbetowe ławy fundamentowe i przemurowania ścian fundamentowych . 2. Odtworzenie murów z głazów z kamienia polnego. 3. Roboty przygotowawcze na poziomach powyżej piwnic. 4. Dodatkowe obniżenie poziomu posadzek w części piwnic. 5. Brakujące ściany fundamentowe i dodatkowe elementy konstrukcyjne. 6. Renowacja podziemnej części powierzchni ścian zewnętrznych wież.
 3. Roboty remontowe związane z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem elewacji budynku wraz z obróbkami blacharskimi, remontem opaski odwadniającej przy budynku i chodników - budynek nr 3 w Przemyślu przy ul. Okrzei 3
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty remontowe związane z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem elewacji budynku wraz z obróbkami blacharskimi, remontem opaski odwadniającej przy budynku i chodników - budynek nr 3 w Przemyślu przy ul. Okrzei 3. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 1) Remont elewacji budynku, 2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wstawianie krat wraz z robotami towarzyszącymi, 3) Wykonanie paski odwadniającej i chodnika, 4) Wykonanie robót związanych ze ścianką, drzwiami specjalistycznymi, wideodomofonem, kratami i punktem dystrybucyjnym, 5) Wykonanie kanalizacji zewnętrznej, 6) Wymiana złącza kablowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Przedmiarach Robót (Załącznik nr 9), Opisie Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót Budowlanych (Załącznik nr 10) oraz wynika z Rysunków technicznych (Załącznik nr 11). 4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: gwarancja - 10% Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 36 miesięcy - zostanie odrzucona. 6. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. 8. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń. 9. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 4. LIKWIDACJA BARIER W ZAKRESIE PORUSZANIA SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU I NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Przemyśl
  Roboty budowlane wchodzące w zakres zadania p.n. LIKWIDACJA BARIER W ZAKRESIE PORUSZANIA SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU I NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU
 5. Termomodernizacja wybranych obiektów Policji województwa podkarpackiego, numer postępowania ZP/25/2014
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wybranych obiektów Policji województwa podkarpackiego. Postępowanie podzielone zostało na 4 zadania: 1) Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, 2) zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim, 3) zadanie nr 3 - Termomodernizacja budynków B1 i B2 Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, 4) zadanie nr 4 - Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. 2. Przedsięwzięcie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS -Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych dla zakresu robót budowlanych ujętych w ETAPIE I
 6. Przetarg nieograniczony na poprawę efektywności energetycznej budynków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne - Termomodernizacja budynku przy ul. Wodnej 13 w Przemyślu (znak sprawy: OA-XVI.272.6.2014)
  Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wodnej 13 w Przemyślu w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej Postępowanie prowadzone jest z podziałem na części:
  Cz. I - Termomodernizacja budynku;
  Cz. II - Wykonanie kotłowni gazowej;
 7. 1.Remont pomieszczeń Muzeum Dzwonów i Fajek w Wieży Zegarowej. 2.Wykonanie oświetlenia (iluminacji)Wieży Zegarowej. 3.Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w Muzeum Dzwonów i Fajek.
  Zamawiający: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia jest :
  1.Remont pomieszczeń Muzeum Dzwonów i Fajek w Wieży Zegarowej.
  Zakres prac:
  Roboty budowlane, w tym:
  -odbicie tynków wewnętrznych ,
  -neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym,
  - naprawa rys zaprawa uszczelniającą,
  -wykonanie ręczne tynków renowacyjnych,
  -zeskrobanie i zmycie starej farby w pozostałej części ścian i sufitów,
  -gruntowanie powierzchni tynków,
  -szpachlowanie powierzchni tynków,
  -malowanie sufitów i ścian,
  -zabezpieczenie folią okien , gablot i podłóg,
  -wywiezienie i utylizacja gruzu,
  -uszczelnianie styków ścianki z poliwęglanu z fundamentem,
  -wykonanie posadzki z płytek terakotowych,
  -wykonanie i montaż kraty kutej,
  -wykonanie cokolików.
  2. Wykonanie oświetlenia (iluminacji) Wieży Zegarowej.
  Roboty elektryczne, w tym:
  - wymiana rozdzielni głównej,
  - wyposażenie rozdzielni w urządzenia zabezpieczające,
  - wykonanie instalacji elektrycznej,
  - badania i pomiary instalacji i skuteczności zerowania.
  3. Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w Muzeum Dzwonów i Fajek.
  Roboty instalacyjne - wewnętrzna instalacja gazowa, w tym;
  - wykonanie rurociągu gazowego wewnątrz budynku,
  - montaż kotła gazowego,
  - malowanie farbą chlorokauczukową rurociągu gazowego,
  - wykonanie próby ciśnieniowej,
  - przyłączenie do istniejącej instalacji c.o
  - czyszczenie - płukanie istniejącej instalacji i grzejników.
 8. Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich oraz wyposażenia obiektów dla Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I
  Zamawiający: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich oraz wyposażenia obiektów dla Projektu pn.: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I, w zakresie obejmującym realizację następujących zadań:
  Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie terenu parku i pałacu Humnickich w Birczy.
  Zakres: prace remontowo-budowlane w piwnicach, zmiana układu przestrzennego pomieszczeń, wzmocnienie fundamentów, drenaż opaskowy, instalacje: elektryczna, c.o., c.w.u., kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna, wyposażenie pomieszczeń, prace porządkowe i pielęgnacyjne w parku.
  Zadanie nr 2 - Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce.
  Zakres: rewitalizacja odcinka drogi fortecznej: remont nawierzchni, wycinka drzew, krzaków, rozmieszczenie urządzeń turystycznych; odbudowa drogi wewnętrznej w Prałkowcach wraz z odbudową parkingu, modernizacja drogi i dojazdu do mostu, przebudowa ogrodzenia cmentarza.
  Zadanie nr 3 - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach.
  Zakres: prace budowlane i montażowe, prace wyburzeniowe, wykonanie instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, wyposażenie.
  Zadanie nr 4 - Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w siedliskach i Fortu XV Borek.
  Zakres: prace rewitalizacyjne obiektu fortyfikacyjnego - Fortu XV Borek, koszar w Siedliskach oraz sieci komunikacyjnej fragmentu południowej części twierdzy.
  Zadanie nr 5 - Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu.
  Zakres: prace rozbiórkowe, budowlane, prace konserwatorskie, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wewnętrzna instalacja: wod.- kan., elektryczna, nawierzchnia na placykach i ścieżkach, prace konserwatorskie muru kurtynowego, trapy i schody, schody żelbetowe terenowe, platforma widokowa z barierką, montaż oświetlenia, wycinka drzew.
  Zadanie nr 6 - Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników.
  Zakres: adaptacja dróg gruntowych i ciągów pieszych w trasie ścieżki oraz miejsc lokalizacji przystanków, nasadzenia drzew i krzewów, budowa drewnianych obiektów małej architektury budowa palenisk z cokołem kamiennym.
  Zadanie nr 7 - Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl.
  Zakres: prace zabezpieczające i adaptacyjne, prace ziemne, ścieżki żwirowe, montaż tablic informacyjnych, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci, usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniem nowych, prace konserwatorskie w obiektach fortecznych, remont istniejącej nawierzchni w systemie Mc Adam i nawierzchni asfaltowej w wybranych odcinkach dróg dojazdowych do fortów na terenie trasy, 3 parkingi z drogami manewrowymi i miejscami postojowymi oraz chodnikami, ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 77 w m. Duńkowiczki.

  Zamówienie zostaje podzielone na 4 części:
  Część nr 1: Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie terenu parku i pałacu Humnickich w Birczy.
  Część nr 2: Zadanie nr 3 - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach.
  Część nr 3: Zadanie nr 5 - Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu.
  Część nr 4: Zadanie nr 2 - Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce.
  Zadanie nr 4 - Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach i Fortu XV Borek.
  Zadanie nr 6 - Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników.
  Zadanie nr 7 - Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl
 9. Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu.
  Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu.
  Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

  2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania częściowe:
  Zadanie częściowe Nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14
  przy ul. Borelowskiego 12
  - pow. zabudowy - 1 593, 40 m2
  - kubatura 13 659,80 m3
  Zakres prac budowlanych obejmuje:
  1.Docieplenie ścian metodą lekką-mokrą styropianem :
  - ściany zewnętrzne - 1 601,67 m2,
  - ściany cokołowe - 339,47 m2,
  2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na :
  - okna PCV - 171 sztuk z wymianą parapetów wewnętrznych i obróbkami szpaletów,
  - drzwi aluminiowe 3 sztuki (Uwaga: istniejące drzwi drewniane DZ-3 zdemontować w sposób umożliwiający ich ponowny montaż),
  3.Docieplenie stropodachu styropianem gr.15 cm dwustronnie laminowanym - 1625,88 m2 wraz z remontem kominów.
  4.Obróbki blacharskie, daszki zewnętrzne, remont schodów zewnętrznych.
  5.Instalacja odgromowa.
  6.Opaska odbojowa z kostki brukowej gr.6 cm - 213,48 m2
  7.Przebudowa i remont instalacji c.o. w całym obiekcie

  Zadanie częściowe Nr 2 Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych
  przy ul. Dworskiego 25 w Przemyślu.
  - pow. zabudowy - 682,80 m2
  - kubatura - 9 927,90 m3
  Zakres prac budowlanych obejmuje:
  1.Docieplenie ścian metodą lekką-mokrą styropianem :
  - ściany zewnętrzne - 1 438,30 m2
  - ściany cokołowe - 158,23 m2
  2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na :
  - okna z PCV 45 szt.,
  - drzwi aluminiowe - 5 sztuk
  3.Docieplenie stropodachu wełną celulozową gr.18 cm - 603,80 m2.z remontem kominów
  4.Docieplenie ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową- 159,69 m2
  5.Obróbki blacharskie, daszki zewnętrzne, remont schodów zewnętrznych.
  6.Uziom otokowy, instalacja odgromowa,
  7.Opaska odbojowa z kostki brukowej gr.6 cm- 145,56 m2
  8.Przebudowa i remont instalacji c.o. w całym obiekcie
 10. zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego na wykonanie zadania p.n. MODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM LIKWIDACJI BARIER W PORUSZANIU SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Przemyśl
  <br>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych uzupełniających, nie objętych zamówieniem podstawowym rozpoczętym w 2010 r., w tym:
  <br>
  <br>I. ROBOTY BUDOWLANE
  <br>1. roboty budowlane zewnętrzne :
  <br>- wymiana poręczy i uchwytów na pochylni umożliwiającej dojazd i dojście osób niepełnosprawnych do budynku
  <br>1. roboty budowlane wewnętrzne:
  <br>- wymiana poręczy na odbojoporęcze w ciągach komunikacyjnych I i II piętra,
  <br>- wymiana 2 stalowych drzwi wewnętrznych oddzielających hol od wydzielonych części budynku tzw. strony męskiej na kondygnacji I i II piętra - na drzwi przeciwpożarowe EIS 60 z funkcją dymoszczelności, z montażem ścianek EI 120 nad drzwiami,
  <br>- montaż poręczy i pochwytów w ciągu komunikacyjnym działu rehabilitacji i fizjoterapii - parter,
  <br>- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w ciągu komunikacyjnym działu rehabilitacji i fizjoterapii - parter,
  <br>- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,
  <br>- wykonanie posadzki antypoślizgowej z tworzyw sztucznych w ciągu komunikacyjnym działu rehabilitacji i fizjoterapii,
  <br>- wymiana drzwi drewnianych do sal pacjentów na lekkie drzwi aluminiowe (na I i II piętrze po stronie kobiecej) z obróbką ościeży
  <br>- demontaż drewnianej boazerii na ścianach korytarza działu rehabilitacji i fizjoterapii - parter,
  <br>- przecieranie i uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach korytarza działu rehabilitacji i fizjoterapii - parter
  <br>- malowanie korytarza działu rehabilitacji i fizjoterapii (parter) po demontażu boazerii i posadzki,
  <br>- malowanie korytarzy I i II piętra po wymianie poręczy i drzwi ,
 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu murków oporowych i balustrad przy budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10
  Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu murków oporowych i balustrad przy budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10.
  2.Zakres robót określono szczegółowo w części B SIWZ, w której zakres wchodził:
  Przedmiar robót - 1 szt.,
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - 1 szt.
  3.Warunki prowadzenia remontu zostały opisane w części C SIWZ.
  4.Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia były standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istniała możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w SIWZ - część techniczna. Wykonawca zobowiązany był wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych.
  W przypadku niewskazania proponowanego rozwiązania równoważnego, Zamawiający uznałby, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej - część B SIWZ.
  5.Zamawiający wymagał zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 3 lat. Istniała możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 13 SIWZ, przez co można było uzyskać dodatkowe 15 pkt
  w kryterium - dodatkowa gwarancja.
 12. zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego na wykonanie zadania p.n. Modernizacja - rozbudowa istniejącego budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 15. Etap III
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych uzupełniających, nie objętych zamówieniem podstawowym rozpoczętym w 2010 r., w tym:<br>
  <br>
  <br>I. ROBOTY BUDOWLANE
  <br>1. roboty budowlane III piętro:
  <br>a)środkowa klatka schodowa pomiędzy II, a III piętrem:
  <br>- wykonanie okładzin z płyt gipsowo kartonowych (strop i zabudowa instalacji c.o.),
  <br>- usunięcie starych farb, wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów,
  <br>- wykonanie okładzin schodów z płytek ceramicznych,
  <br>- malowanie krat i balustrad,
  <br> b)wykonanie ścianki działowej przy drzwiach EI 30 na III piętrze :
  <br>- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową ,
  <br>- gruntowanie i malowanie ścian ,
  <br>- wykonanie cokolików przypodłogowych z płytek ceramicznych
  <br> c)wykonanie konstrukcji i zabudowa pomieszczenia nieużytkowego na poddaszu:
  <br>- wykonanie rusztów pod okładziny z płyt gipsowo kartopnowych,
  <br>- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych na suficie i ścianach na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu magazynowym na poddaszu,
  <br>- wykonanie okładzin ściennych z płyt gipsowo - kartonowych,
  <br>- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian ,
  <br> d)montaż listew progowych aluminiowych we wszystkich drzwiach zamontowanych na III piętrze,
  <br><br>2. roboty budowlane na parterze budynku :
  <br>a) montaż płyt gipsowo - kartonowych (obudowa rur kanalizacyjnych, wyrównanie ścian - gabinet masażu, strylizatornia, pokój dzienny),
  <br>b) wykonanie tynków zwykłych na ścianach po skuciu starych płytek w 4 pomieszczeniach dz. rehabilitacji, sterylizatorni, pokoju dziennym,
  <br>c) gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów w/w pomieszczeń,
  <br>d) Przygotowanie podłoża oraz wykonanie posadzek i cokolików z płytek ceramicznych (2 pomieszczenia rehabilitacji, strylizatornia, pokój dzienny),
  <br>e) montaż listew progowych aluminiowych w drzwiach 3 pomieszczeń.
  <br><br>3. roboty budowlane związane z koniecznością wydzielenia ostatniej klatki schodowej i dostosowania jej do obecnie obowiązujących przepisów p.poż.
  <br>a) montaż 3 drzwi aluminiowych przeciwpożarowych EI 30 na parterze, I i II piętrze,
  <br>b) zabudowa prześwitów nad drzwiami EI 30 płytą gipsowo - kartonową ,
  <br>c) zabudowa płytą gipsowo - kartonową prześwitów nad drzwiami aluminiowymi na korytarzu I i II piętra w części środkowej budynku wraz z wykonaniem izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych ,
  <br>d) gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian ,
  <br>e) wymontowanie starego okna na III piętrze klatki schodowej,
  <br>f) montaż 2 szt. okien oddymiających 1,38 x 1,78 wraz z obróbką ościeży
  <br>
  <br>II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
  <br>1. instalacja oddymiania klatki schodowej
  <br>2. instalacja oświetleniowa awaryjna
 13. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Grochowcach wraz z instalacją kolektorów słonecznych - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
  Zamawiający: Gmina Przemyśl, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. wymianie instalacji c.o. w budynku szkoły i sali gimnastycznej, 2. demontażu ościeżnic stalowych wypełnionych oknami i luxferami na elewacji wschodniej sali gimnastycznej, pomniejszeniu otworów i wstawienie 8 sztuk okien z PCV, 3. rozbiórce istniejącej podłogi w sali gimnastycznej wraz z rozebraniem paraizolacji z papy, drewnianych podłóg ślepych, legarów podłogowych wraz z podkładkami betonowymi, 4. wykonaniu nowej podłogi wraz z wykonaniem wylewki cementowej, izolacji z płyt styropianowych, paraizolacji na poziomie posadzkowym, ślepej podłogi z desek, paraizolacji, ślepej podłogi z płyt OSB, wykładziny wierzchniej z linoleum sportowego typu DLW LINODUR SPORT lub równoważnej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym oraz pomalowaniem linii boisk i wykonaniem listew przyściennych, 5. malowaniu sali gimnastycznej, 6. przerobieniu i dostosowaniu istniejących krat metalowych do zabezpieczenia okien w sali gimnastycznej, 7. wykuciu wnęk na grzejniki w sali gimnastycznej wraz z wykonaniem drewnianej drabinki zabezpieczającej wnęki, 8. ociepleniu dachu budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem warstwą wełny mineralnej, 9. ociepleniu dachu szkoły w przestrzeni stropodachu wentylowanego warstwą granulatu wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą nawiewu z wszystkimi robotami towarzyszącymi, 10. ociepleniu ścian zewnętrznych budynku szkoły i sali gimnastycznej systemem typu ATLAS STOPTER lub równoważnym metodą lekką mokrą w kolorystyce zastosowanej w projekcie, 11. modernizacji instalacji c.w.u. wraz z montażem kolektorów słonecznych, model typu Urlich 1800/24 lub równoważnym, oraz przeprowadzeniem prac związanych z ich prawidłowym działaniem. 12. wykonaniu nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku szkoły i sali gimnastycznej, 13. wymianie pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich w budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz demontażem i ponownym montażem istniejących rur spustowych i rynien, 14. wymianie instalacji odgromowej, 15. wykonaniu wentylacji nawiewnej w pomieszczeniach kotłowni (obok hali kotłów) oraz w szatni i w szatniach przy sali gimnastycznej, 16. zlikwidowaniu istniejących w szatni szkolnej nawietrzaków podokiennych wraz z zamontowaniem nawiewników okiennych, 17. wyczyszczenie i odmalowanie przewodu instalacji wywiewnej oraz wymiana wentylatora dachowego w pomieszczeniu szatni szkolnej. W zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić wszystkie czynności niezbędne do pełnego wykonania zamówienia, w zakresie określonym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz projektami wykonawczymi. 1.4Szczegółowy zakres robót określają: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 1.1, Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót - Załączniki 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 Przedmiary robót - Załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 oraz Projekty wykonawcze (Załącznik nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) - stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 14. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budynek mieszkalny wielorodzinny E 1 przy ul. Brudzewskiego w Przemyślu
  Zamawiający: Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o., Przemyśl
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budynek mieszkalny wielorodzinny E 1 przy ul. Brudzewskiego w Przemyślu.
  Zakres inwestycji:
  1)budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzyklatkowego, wolnostojącego. Budynek czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z boksami garażowymi , realizowany w technologii tradycyjnej, częściowo prefabrykowany, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną, c.o. i c.w.u. W budynku nie przewiduje się instalacji gazowej. Dach wielospadowy w konstrukcji płatwiowo-kleszczowej kryty blachą stalową ocynkowaną tłoczoną.
  2)Budowa dróg osiedlowych oraz parkingów, zjazdów do garaży, chodników z kostki betonowej gr. 8 cm oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
  3)Wykonanie przyłączy do budynku.

  Parametry techniczne budynku:
  - kubatura: 8.300,00 m3
  - powierzchnia użytkowa: 1.468,80 m2
  - powierzchnia mieszkalna: 939,00 m2
  - powierzchnia zabudowy: 562,00 m2
  - ilość mieszkań: 24
  - ilość garaży w budynku: 7

  Zamówienie obejmuje:
  a)wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami a także zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego; uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,
  b)wszystkie elementy zgodnie z dokumentacją projektową niezależnie od faktu umieszczenia lub nieumieszczenia ich przez projektanta w przedmiarze;
  c)ustalenie z Zamawiającym sposobu lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
  d)ubezpieczenie placu budowy i robót,
  e)obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  f)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy - Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic;
  g)oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,
  h)utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,
  i)wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
  j)wykonanie dla każdego lokalu mieszkalnego świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201, poz. 1240),
  k)uporządkowanie placu budowy,
  l)przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) - Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego,(w przypadku braku oświadczeń za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),
  m)wszystkie pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
 15. MODERNIZACJA - ROZBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU. ETAP III w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 - nr UDA-RPPK.05.02.00-18-012/09-00.
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne dotyczące zadania p.n. MODERNIZACJA - ROZBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU. ETAP III w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 - nr UDA-RPPK.05.02.00-18-012/09-00. <br>
  W skład robót budowlanych wchodzą: <br>
  I. roboty budowlane:<br>
  1. Modernizacja istniejących wind :<br>
  a)szpitalnej osobowo-towarowej: wydłużenie biegu istniejącej windy hydraulicznej o jedną kondygnację, <br>
  b)wymiana istniejącej windy towarowej 3 kondygnacyjnej na nową 4 kondygnacyjną (w istniejącym szybie ),<br>
  2. Roboty wykończeniowe III piętra ,<br>
  3. Dobudowa do budynku zadaszonego podjazdu dla karetek,<br>
  4. Termomodernizacja budynku,<br>
  5. Modernizacja części pomieszczeń parteru, <br>
  II. Instalacje elektryczne<br>
  1. Silnoprądowe (III piętro, parter)<br>
  2. Słaboprądowe - instalacja przyzywowa, logiczna i zasilania dedykowanego (III piętro),<br>
  III. . Instalacja wodno - kanalizacyjna <br>
  1. Instalacja wody zimnej i kanalizacyjna (IIIp. z przyłączem do istniejącej sieci i wymianą wszystkich pionów od poziomu piwnic),<br>

  2. Instalacja ciepłej wody (IIIp. z przyłączem do kotłowni i wymianą wszystkich istniejących pionów od poziomu piwnic),<br>
  IV . Instalacja centralnego ogrzewania <br>
  1. IIIp. i dobudowana klatka schodowa wraz z przyłączem do istniejącej sieci grzewczej i wymianą wszystkich pionów,<br>
  2. w modernizowanej części pomieszczeń parteru . <br>
  3. działania termomodernizacyjne: montaż regulatorów ciepła na wszystkich grzejnikach w całym budynku.<br>