Kogo reprezentuje osoba

Wilk Halina

w KRS

Halina Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Przysucha (Mazowieckie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrychiewicz Zawieranie Umów, Baranowska Teresa, Bartosińska Stanisława Elżbieta, Berdyga Józef, Białek Stanisław, Bielecki Jakub, Bochyńska Urszula Teresa, Bogatek Halina, Borkowska Edyta, Borowiecka Zawieranie Umów, Borowiecki Andrzej, Bors Paulina, Chrapczyńska Edyta Joanna, Dąbrowski Lucjan, Dudek Bogusława, Dybalska Zawieranie Umów, Fitas Marianna, Gawrońska Anna Bożena, Górska Bogumiła Wanda, Grabarczyk Zawieranie Umów, Grusiecka Aleksandra Agnieszka, Gruszczyńska Zawieranie Umów, Grzegorczyk Elżbieta Ewa, Grzegorczyk Ewa, Grzegorczyk Marian, Grzegorczyk Szymon, Grzybowska Monika Marta, Głuch Barbara Jadwiga, Głuch Krystyna Anna, Jaciubek Jolanta Elżbieta, Jakubczyk Bogumiła, Jakubczyk Ewa Katarzyna, Janczara Elżbieta, Jarząbek Jadwiga Franciszka, Jaworska Emilia Salomea, Jędrzejczak Elżbieta Monika, Jonczyk Michał Kamil, Kazimierska Zawieranie Umów, Komorowska Krystyna, Kopczyńska Halina, Koselska Elżbieta Maria, Kosiec Tadeusz, Krzemińska Anna, Krzemiński Jan, Krzyżanowska Agnieszka, Krzyżanowski Czesław, Kucharczyk Zawieranie Umów, Kwaśniewska Kinga Agata, Kwiecień Janina, Liwińska Izabela, Mazur Józef, Miszkowski Czesław, Natorska Władysława Zofia, Nowak Danuta, Pawlak Renata Anna, Pałyga Bogusława Jadwiga, Pielas Helena, Rosłaniec Grzegorz Tomasz, Sambor Marta Marianna, Sambor Zawieranie Umów, Sarba Zawieranie Umów, Siedlecka Renata Anna, Skałban Bogumiła Maria, Śledź Stanisława Marianna, Ślufarska Anna, Sobczak Anna Barbara, Sobótka Maria Wiesława, Stocka Teresa Władysława, Stolarek Kazimierz Stanisław, Stolarek Wiesława Danuta, Stolarek Wojciech, Studziński Witold Marian, Sułecki Adam, Szyszka Anna Bogumiła, Tomasik Zawieranie Umów, Urantowska Barbara, Wasilewska Aleksandra Iwona, Wlazło Józef, Wlazło Rafał Marek, Wojciechowska Katarzyna, Wojtunik Aneta Bogumiła, Woźnica Anna Ewa, Wrzosek Teresa Wiesława, Źycka Alicja Regina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Przysusze, Przysucha − KRS 0000038188
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Potworowie, Potworów − KRS 0000433702
 3. Stowarzyszenie Blask, Odrzywół − KRS 0000333655
 4. Stowarzyszenie Supermenki Z Potworowa, Kozieniec − KRS 0000617295

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Abc Logistic - S.A., Radom − KRS 0000096323
 2. Centrum Technologii Bankowości Spółdzielczej Ctbs S.A., Warszawa − KRS 0000245553
 3. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 4. Sam-rol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000173458
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki W Studziannie, Studzianna − KRS 0000214858

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego do 950.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Białaczów, Białaczów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Białaczów Kredytu długoterminowego w kwocie do 950.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białaczów.
  Zakres usługi obejmuje:
  1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania 7 lat
  3. Kwota kredytu do 950.000,00 zł
  5. Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2022 r.
  6. Harmonogram spłaty:
  a) spłata kapitału kwartalna w równych ratach począwszy od pierwszego kwartału 2016roku tj. od dnia 31.03.2016 r.
  b) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca którego dotyczą
  7. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2016 r.
  8. Początek spłaty odsetek - od dnia 31.01.2016 r.
  9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco
  10. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia
  11. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy
  12. Weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika
  13. Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego, które stanowi załącznik do umowy kredytowej
  14. Pozostałe warunki
  a) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredyty w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  b) zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego z umowy - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem
  c) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej tj. oprocentowaniem i prowizją od uruchamianego kredytu
  d) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
  15. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie korzysta z finansowania typu factoring.
  16. Gmina Białaczów nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności
 2. Kredyt długoterminowy.
  Zamawiający: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie: kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/155/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r. Zakres zamówienia: Kwota kredytu - do wysokości 4.000.000,00 zł, ( słownie: cztery miliony złotych). Cel kredytowania - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres kredytowania do 31.10.2021 r. Uruchomienie kredytu w transzach maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego w miarę zaistniałych potrzeb płatniczych nie później niż do dnia 29.12.2015 r. Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego prowadzony przez ING Bank Śląski SA o numerze 82 1050 1461 1000 0023 6464 4274. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. Kwota przekazanych środków na konto Zamawiającego do 29.12.2015 r. stanowić będzie faktyczną kwotę udzielonego kredytu. Od niewykorzystanej części kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje odrębna prowizja. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Oprocentowanie - stawka depozytów międzybankowych WIBOR - 1M plus marża Banku. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych tj. w ostatnim dniu roboczym miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. Spłata rat kapitału będzie następować w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym, począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. do października 2021 r. w sposób następujący: Rok Spłata kapitału ogółem Raty miesięczne 2017 - 180.000,00:12x15.000,00, 2018 - 600.000,00: 12x50.000,00 2019 - 600.000,00: 12x50 000,00 2020 - 1.200.000,00: 12 x 100.000,00 2021 - 1.420.000,00: 9 x 150.000,00 1 x 70.000,00 Razem 4.000.000,00 Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania tj. przed końcem 31.10.2021 r., jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż przedstawione w harmonogramie spłaty. Zmiana harmonogramu spłaty kapitału wymaga uprzedniego poinformowania Wykonawcy i jest uzależniona od jego zgody. Za powyższe czynności Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji. Wszelkie zmiany w umowie będą wprowadzane w formie aneksu akceptowanego przez obie strony. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu. Poza oprocentowaniem kredytu wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielonego zamówienia. Zabezpieczeniem kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania kredytu, w okresie kredytowania będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta..
 3. zaciągniecie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 złotych (trzy miliony złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Zamawiający: Gmina Kowala, Kowala
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  2.O zaciągnięciu kredytu zdecydowała Rada Gminy Kowala na podstawie uchwały Rady Gminy Kowala Nr VIII/47/2015 z dnia 31 marca 2015roku. 3.Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 4.Zamawiający dokona spłaty kredytu w 12 ratach kapitałowych po 250 000,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 5.Raty kredytu będą spłacane w okresach kwartalnych do ostatniego dnia każdego kwartału.
  6.Oprocentowanie naliczone będzie przez Wykonawcę od kwoty kredytu faktycznie wykorzystanego. Spłata odsetek będzie następowała w ratach kwartalnych, na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed data płatności. 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty rat kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu od Zamawiającego nie będzie pobierana żadna prowizja, ani inna opłata bankowa. 8.Wykonawca dokona ostatecznego rozliczenia dokonanych spłat w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej kredytu oraz odsetek bankowych. 9.Za datę spłaty kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 10.Do celów wyliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć WIBOR 3M ogłoszony przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.11. Bank nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu. 12.Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 13.Dodatkowe informacje Prawno - finansowe:
  1)Gmina nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansowych. 2)Gmina nie posiada udziałów lub akcji spółek prawa handlowego. 3)Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu leasingu, factoringu i forfaitingu oraz umów o charakterze publiczno-prawnym. 4)Gmina nie emitowała papierów wartościowych. 5)Gmina nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach. 6)Rachunki bankowe Gminy są wolne od obciążeń egzekucyjnych. 7)W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych. 8)Wobec Gminy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 14.Dokumenty w wersji elektronicznej, określające sytuację prawną, finansową oraz inwestycyjną Zamawiającego dostępne są wraz z dokumentacją przetargową w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem http://www.bip.kowala.pl 15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wypełniania dokumentów (formularzy, zestawień analitycznych itp.) otrzymanych od Wykonawców dot. sytuacji finansowo-inwestycyjnej Gminy
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.
  Zamawiający: Gmina Przytyk, Przytyk
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przytyk na 2015 r. Do oceny zdolności kredytowej Gmina Przytyk przedkłada się - dokumentacja budżetowa wg. załącznika nr 6. 2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) kwota kredytu: 2 650 000,00 PLN, (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych - PLN), b) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do dnia 31 grudnia 2015 roku, c) wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Przytyku Nr 70 91150002 0070 0700 0055 0001. Termin wykonania- zakończenie;31 grudnia 2015r w transzach i kwotach: Lp. Data uruchomienia transz kredytu; kwota transzy kredytu (PLN) I transza w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy; 2 000 000,00
  II transza 15.10.2015 r. ; 650 000,00 Razem : 2 650 000, 00. UWAGA! Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia mniejszej raty kredytu w przypadku pozyskania środków . W tym celu Kredytobiorca złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 5 dni przed datą uruchomienia transzy. d) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 czerwca 2016 roku, e) spłata ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 29 grudnia 2023 roku, f) spłata kapitału kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach w PLN: Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN 1. I rata 30.06.2016 r. 80 000,00 2. II rata 30.06.2017 r. 160 000,00, 3. III rata 29.12.2017 r. 160 000,00, 4. IV rata 30.06.2018 r. 189 000,00 5. V rata 31.12.2018 r. 189 295,00, 6. VI rata 30.06.2019 r. 100 000,00, 7. VII rata 31.12.2019 r. 100 000,00, 8. VIII rat 30.06.2020r. 100 000,00, 9. IX rata 31.12.2020r. 100 000,00, 10. X rata 30.06.2021r. 100 000,00, 11. XI rata 31.12.2021r. 100 000,00, 12. XII rata 30.06.2022r. 100 000,00, 13. XIII rata 31.12.2022r. 100 000,00, 14. XIV rata 30.06.2023r. 535 000,00, 15. XV rata 29.12.2023r. 536 705,00. Razem 2 650 000,00. g) Odsetki naliczane będą kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, począwszy od dnia 01 września 2015r.h)Spłata odsetek i kapitału będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy okres obrachunkowy, jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. i)Karencja spłaty kredytu; j) Ostateczny termin wykorzystania kredytu - do 31 grudnia 2015r.k) Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę potencjalnego Banku - kredytodawcy. l) Dla celów porównawczych kredytodawca do oferty winien przyjąć marżę do WIBOR 3M ze strony NBP - z dnia ogłoszenia o zamówieniu mniejszego postępowania. m)Koszty kredytu stanowią; - oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi suma stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.- prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu. Prowizja musi zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. n)Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części kredytu lub przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.o) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy.p) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.r) Wymaga się, od wykonawcy, że nie będzie naliczał kosztów z tytułu:- prowizji przygotowawczej,- prowizji za sporządzenie aneksów,- prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,- prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu, s) Waluta; PLN. t)Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia środków kredytowych w terminie max 3 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego. u) Uruchomienie następować będzie na podstawie polecenia przelewu.Zamawiający informuje, że nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczanych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed zawarciem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający dostarczył w dokumentacji postępowania wszelkie dane, które umożliwiają sporządzenie przez Banki własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ.
 5. Udzielenie Powiatowi Przysuskiemu długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 5 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
  Zamawiający: Powiat Przysuski, Przysucha
  Udzielenie Powiatowi Przysuskiemu długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 5 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

  Kod CPV 66113000 - 5 Usługi udzielania kredytu

  Źródłem pokrycia kredytu, prowizji i odsetek będą dochody własne powiatu w latach 2015 - 2020.

  Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz odsetek będzie podpisany weksel in blanco

  Spłata kredytu nastąpi w ratach miesięcznych określonych w umowie kredytowej zawartej z bankiem wyłonionym na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych począwszy od stycznia 2015 r. do grudnia 2020 r.

  Raty kredytu płatne w ratach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca w którym przypada spłata kredytu.
  Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu.

  Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1 miesięcznych na rynku międzybankowym z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę banku zaproponowaną w ofercie.
  Wykonawca uruchomi kredyt do końca grudnia 2014 r. w transzach na żądanie zamawiającego.
  Uruchomienie transz kredytu przez bank następować będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dyspozycji.
  Spłata odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca począwszy od końca miesiąca w którym zostaną przekazane pieniądze na rachunek pożyczkobiorcy.

  Pozostałe koszty obsługi kredytu:
  - jednorazowa prowizja z tytułu udzielenia kredytu
  - zamawiający nie dopuszcza innych prowizji ani opłat
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia
 6. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
  Przedmiot zamówienia jest udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego.


  3.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga :
  3.1.1. Kwota kredytu: 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);
  3.1.2. Okres kredytowania - Zamawiający zaciągnie kredyt na 8 lat z okresem spłaty
  kapitału od 30.09.2013r.do 30.12.2020r.;

  3.1.3. Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN
  3.1.4. Przeznaczenie kredytu - pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.
  3.1.5. Zabezpieczenie kredytu - weksel in - blanco wraz z deklaracją wekslową.
  3.1.6. Oprocentowanie kredytu - Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji umowy odsetki z tytułu kredytu naliczane były w oparciu o WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje spłata raty kredytu.
  3.1.7. Naliczenie oprocentowania: Zamawiający wymaga podania ceny oferty według zasad wskazanych w pkt 11 niniejszej SIWZ.
  3.1.8. Marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy
  3.1.9. Skrócenie okresu kredytowania: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez Zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty.

  3.1.10. Dysponowanie kredytem : kredyt ma być uruchomiony najpóźniej 15 grudnia 2012
  3.1.11. Wysokość rat kapitałowych:

  1) Raty płatne zgodnie z załączonym harmonogramem w wysokości:
  - pierwsza rata płatna w wysokości 69.000,00 zł.
  - następne 25 rat płatne w wysokości 69.000,00 zł.
  - ostatnie 4 raty płatne w wysokości 176.500,00 zł
  2) Do rat kredytu wliczone będą odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w okresach kwartalnych i płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.

  3.1.12. Spłata kredytu: Zamawiający wymaga, aby następowała:
  1) W ratach kwartalnych wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego kwartału. Spłata rat kapitałowych kredytu będzie następowała po upływie karencji w 30 ratach kwartalnych począwszy od 30.09.2013r. do 30.12.2020r.
  3.1.13. Zapłata rat kapitałowo - odsetkowych -Zamawiający wymaga aby odsetki naliczane były od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
 7. Udzielenie kredytu bankowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Wolanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Wolanów na 2011 roku w związku z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych pod nazwą Budowa dróg w gminie.
 8. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kochanów
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 230 561 PLN ( dwieście trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden PLN ) na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kochanów.