Kogo reprezentuje osoba

Wilk Hubert Józef

w KRS

Hubert Józef Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Hubert
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bolt Adam Feliks, Bolt Tomasz Zbigniew, Byczkowski Marek Marian, Horodecki Grzegorz, Parzuchowska Alicja Teresa

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bolt Adam Feliks, Bolt Tomasz Zbigniew, Byczkowski Marek Marian, Horodecki Grzegorz, Parzuchowska Alicja Teresa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Geo-ekspert Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000204933
 2. Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne, Warszawa − KRS 0000329763

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Geosyntex Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000190121
 2. Polski Komitet Geotechniki, Warszawa − KRS 0000092234

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Zabezpieczenie skarpy przy ul. Armii Krajowej w Gdańsku.
  Zamawiający: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańsk
  Remont, odtworzenie i docelowe zabezpieczenie skarpy przy u. Armii Krajowej w Gdańsku.
 2. Wykonanie robót dodatkowych do umowy 109/2014/NZ dotyczących wykonania zabezpieczenia skarpy powstałej na skutek wystąpienia osuwiska przy ul. Kolonia Anielinki w Gdańsku
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
  Należy wykonać:
  <br>1. Podparcie stropu w pomieszczeniu osiowej galerii przeciwskarpowej umieszczonej pod drogą na styku z rekonstruowanym murem przeciwskarpy - zgodnie z załączonym rysunkiem tytuł rysunku: plan prac naprawczych przekrój C-C w sąsiedztwie naprawianego muru.
  <br>2. Rozbiórkę zniszczonych fragmentów muru oporowego i ścian osiowej galerii przeciwskarpowej do miejsca pęknięcia położonego przed budynkiem przy ul. Kolonia Anielinki 12C - zgodnie z załączonym rysunkiem jw.
  <br>3. Wypełnienie iniekcyjne kawerny na końcu obu korytarzy wychodzących prostopadle do osiowej galerii przeciwskarpowej zgodnie z załączonym rysunkiem planem prac naprawczych.
  <br>4. Schodkowe profilowanie mas ziemnych skarpy wykopu pod wypełnienie konstrukcji nawierzchni odbudowywanej drogi z podbudowy z pianobetonu ujętego w zakresie etapu Ia oraz wypełnienie pianobetonem dodatkowo odspojonych fragmentów powstałych przy profilowaniu schodkowym - zmiana technologii przygotowania krawędzi wykopu skarpy od ścianki berlińskiej w stronę posesji budynków przy ul. Kolonia Anielinki 12 c, 13, 14 b, 14 a w Gdańsku.
 3. Wykonanie zabezpieczenia skarpy powstałej na skutek wystąpienia osuwiska wraz z wykonaniem konstrukcji tymczasowej nawierzchni i wyposażenia technicznego drogi w Gdańsku przy ul. Kolonia Anielinki, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia skarpy powstałej na skutek awarii muru oporowego stanowiącego zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego w Gdańsku przy ul. Kolonia Anielinki.

  <br>Rejon objęty awarią muru oporowego znajduje się w obszarze historycznym Stare Szkoty, leżącym pomiędzy osiedlem Orunia Św. Wojciech-Lipce i Chełm. Mur przeciwskarpowy Szańca Jezuickiego zlokalizowany jest w ciągu ulicy Kolonia Anielinki, na odcinku pomiędzy posesjami nr 12B i 14A.
  <br>Mur oporowy fosy Szańca Jezuickiego przy ul. Kolonia Anielinki 1 wpisany został do rejestru zabytków pod nr 269 (477) decyzją WKZ w Gdańsku dnia 14.06.1968 r.
  <br>Zakres prac objęty dokumentacją projektową został podzielony na etapy: etap IA, IB i II.
  <br>Etap II dotyczy rozbiórki uszkodzonych fragmentów muru przeciwskarpy, prac rekonstrukcyjnych muru przeciwskarpy oraz osadzenia elementów wyposażenia technicznego (odwodnienie, zakotwienie płyt żelbetowych) nie obejmuje niniejszego zakresu zamówienia.
  <br>Prace budowlane do wykonania w trybie natychmiastowym dotyczą etapu IA i IB.
  <br>2. Zakres robót obejmuje między innymi:
  <br>Etap Ia
  <br>- wykonanie zabezpieczenia skarpy powstałej na skutek osuwiska,
  <br>- wykonanie prac kubaturowych związanych z wykonaniem wykopu liniowego,
  <br>- usunięcie koluwium,
  <br>- wypełnienie przestrzeni pianobetonem,
  <br>- rozbiórkę fragmentu muru przeciwskarpy i istniejącej konstrukcji nawierzchni.
  <br>Etap IB
  <br>- wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni ul. Kolonia Anielinki,
  <br>- wykonanie wyposażenia technicznego drogi w zakresie liniowej bariery drogowej oraz ogrodzenia panelowego.
  <br>3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  <br>a) Projekt budowlany. Zabezpieczenie skarpy powstałej na skutek wystąpienia osuwiska wraz z odbudową zabytkowej ściany oporowej, stanowiącej zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego Gdańsk, ul. Kolonia Anielinki (dz. Nr 32) - załącznik nr 1 do siwz.
  <br>b) Projekt budowlano-wykonawczy. Zabezpieczenie skarpy powstałej na skutek wystąpienia osuwiska wraz z odbudową zabytkowej ściany oporowej, stanowiącej zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego Gdańsk, ul. Kolonia Anielinki (dz. Nr 32) - załącznik nr 2 do siwz.
  <br>c) Ekspertyza Geotechniczna. Określenie przyczyn wystąpienia awarii muru oporowego (osuwiska) stanowiącego zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego wraz z badaniami geotechnicznymi Gdańsk, ul. Kolonia Anielinki (dz. Nr 32) - załącznik nr 3 do siwz.
  <br>d) Ekspertyza Geotechniczna. Określenie przyczyn wystąpienia awarii muru oporowego (osuwiska) stanowiącego zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego wraz z badaniami geotechnicznymi Gdańsk, ul. Kolonia Anielinki (dz. Nr 32) - suplement - załącznik nr 4 do siwz.
  <br>e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu budowlanego: Zabezpieczenie skarpy powstałej na skutek wystąpienia osuwiska wraz z odbudową zabytkowej ściany oporowej, stanowiącej zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego Gdańsk, ul. Kolonia Anielinki (dz. Nr 32) - załącznik nr 5 do siwz.
  <br>f) Zmodyfikowany przedmiar. Zabezpieczenie skarpy powstałej na skutek wystąpienia osuwiska wraz z odbudową zabytkowej ściany oporowej, stanowiącej zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego przy ul. Kolonia Anielinki w Gdańsku - załącznik nr 6 do siwz.
  <br>4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.
 4. Wykonanie projektu wielobranżowego budowlanego i wykonawczego budynku basenu modelowego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych opracowań umożliwiających
  wykonanie budynku badań modelowych Wydziału wzdłuż ściany północnej istniejącego kompleksu, od strony ul. Do Studzienki. W projektowanym dwukondygnacyjnym budynku należy zaprojektować basen badań modelowych o
  minimalnej długości 45m, szerokości 4m (wewnątrz) oraz głębokości 2,60 m z możliwością montażu na nim odpowiedniej aparatury badawczej oraz z zachowaniem przestrzeni dla prowadzenia zajęć dydaktycznych.W poziomie piętra należy zaprojektować zespół pomieszczeń dydaktycznych i dla pracowników naukowych. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać opracowania przedprojektowe i projektowe w zakresie:inwentaryzacji części budynku istniejącego podlegającej przebudowie wraz z częścią podlegającą zmianom istotnym z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji budynku;
  orzeczenie o stanie technicznym istniejącego budynku z uwzględnieniem warunków jego przebudowy i wskazaniem uwarunkowań jego przebudowy; koncepcji budowy budynku i basenu wewnętrznego wraz z przebudową istniejącego; projekt zagospodarowania terenu;projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy budowy budynku basenu modelowego wraz z przebudową istniejącego w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wody zimnej, instalacji wody pożarowej, instalacji c.o. i wody ciepłej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji n.n. gniazd 1 fazowych i oświetlenia, instalacji niskoprądowej (tel-kom, komput., dozoru, sygnalizacji pożaru), instalacji siłowej, sieci elektrycznych, sieci tel-kom, sieci c.o.w tym potencjalnie jej przebudowy, sieci wod-kan w tym i potencjalnie przebudowy istniejącej, drogowej; kosztorysy inwestorskie z przedmiarami; specyfikacje techniczne; aneks p.poż.; inne niezbędne opracowania pozwalające na uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wytycznych, w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie zaprojektowanego obiektu.
 5. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, badań i ekspertyz oraz wykonanie z materiałów własnych robót budowlano - remontowych klatki schodowej z wzmocnieniem fundamentów w Spichlerzu Błękitny Baranek w Gdańsku przy ul. Chmielnej 53 (ZP/31/2011)
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, badań i ekspertyz oraz wykonanie z materiałów własnych robót budowlano - remontowych klatki schodowej z wzmocnieniem fundamentów w Spichlerzu Błękitny Baranek w Gdańsku przy ul. Chmielnej 53, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy

Inne osoby dla Wilk Hubert Józef (33 osoby):