Kogo reprezentuje osoba

Wilk Jarosław

w KRS

Jarosław Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Bochnia (Małopolskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skura Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mixtum Jarosław Wilk, Stanisław Skura Sp. J., Bochnia − KRS 0000622617

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Dostawy środków dezynfekcyjnych, worków mikcyjnych oraz pudełek aptecznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, worków mikcyjnych oraz pudełek aptecznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ). Uwagi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietów nr: 3, 4 i 5 znajdują się w pkt III.5.,6. i 7. SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów). Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w obszarze medycznym na terenie Polski zgodnie z przepisami prawa: 1) Ustawą Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 r. Nr 126 poz. 1381 z póź. zm.), 2) Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015
  r., poz. 876 z późn. zm.), 3) Ustawą o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 r. poz. 1926), 4) Ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2009 r. Nr 20 poz. 106 z póź. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminem ważności (przydatności do stosowania) nie krótszym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostawy do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje
  asortymentowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o
  których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 2. Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do:
  Pakietu nr 1 – Środki do utrzymania czystości.
  Pakietu nr 2 – Rękawice robocze.
  Pakietu nr 3 – Materiały foliowe.
  Pakietu nr 4 – Materiały i środki do utrzymania czystości.
  Pakietu nr 5 - Akcesoria do utrzymania czystości
  Pakietu nr 6 – Polimery i koncentraty do mycia podłóg i glazury.
  Pakietu nr 7 – Mydło.
  Pakietu nr 8 – Wyposażenie odkurzaczy i froterek.
  Pakietu nr 9 – Środki toaletowe.
  Pakietu nr 10 – Środki myjące dla Działu Żywienia.
  Pakietu nr 11 – Środki do mycia i dezynfekcji maszynowej dla Centralnej Sterylizatorni do myjni typu Innowa M3, M5 zalecane przez producenta, kompatybilne z centralnym systemem dozowania
 3. Dostawa środków do utrzymania higieny dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
  Zamawiający: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Busko-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia
  są sukcesywne dostawy środków do utrzymania higieny do magazynu Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój. 2. Zamawiający dopuszcza
  składanie ofert częściowych na jeden lub więcej PAKIET-ów 3. Przedmiot zamówienia w ramach tego postępowania został podzielony na części/pakiety: 1)
  PAKIET I – RĘCZNIKI PAPIEROWE I PAPIER TOALETOWY – zał. nr 1 do SIWZ; 2) PAKIET II – WORKI FOLIOWE – zał. nr 2 do SIWZ; 3) PAKIET III –
  DOZOWNIKI I MYDŁO W PIANIE – zał. nr 3 do SIWZ; 4) PAKIET IV – ŚRODKI MYJĄCE I CZYSZCZĄCE – zał. nr 4 do SIWZ; 5) PAKIET V –
  ARTYKUŁY CATERINGOWE – zał. nr 5 do SIWZ; 6) PAKIET VI – ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO KUCHNI I RĄK – zał. nr 6 do SIWZ; 7) PAKIET VII –
  ŚRODKI UTRZYMANIA HIGIENY KUCHNI – zał. nr 7 do SIWZ; 8) PAKIET VIII – ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ – zał. nr 8 do
  SIWZ; 9) PAKIET IX – PREPARATY DEZYNFEKCYJNE– zał. nr 9 do SIWZ; 10) PAKIET X – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ – zał. nr 10 do
  SIWZ. 4. Prawo opcji – art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: 1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, określił maksymalną wielkość przedmiotu
  zamówienia będącego składową zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia z prawem opcji. 2) wartość przedmiotu zamówienia: a)
  podstawowego (gwarantowanego) wynosi 80%; b) z prawem opcji wynosi do 20% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia. 3) ceny jednostkowe w ramach
  zamówienia z prawem opcji będą tożsame z cenami zamówienia podstawowego (gwarantowanego); 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez
  Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie; 5) Zamawiający przewiduje możliwość
  skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego; 6) niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie
  maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
  nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Terminy dostaw: 1) 1-2 razy w miesiącu; 2) od poniedziałku
  do czwartku, a) w godz. 800 – 1400, b) w godz. 800 – 1000, 3) czas realizacji zamówienia: a) do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; b) „na cito” w
  przedziale czasowym: do 2 – 3 dni jako najkrótszy i najdłuższy realny termin dostawy od złożenia zamówienia, a jeżeli dniem dostawy jest dzień ustawowo
  wolny od pracy to dostawa będzie realizowana w pierwszym dniu roboczym, po dniu ustawowo wolnym od pracy. Uwaga: Termin dostawy „na cito” jest
  uzależniony od ewentualnie zadeklarowanego przez Wykonawcę kryterium pozacenowego określonego w rozdz. XIII pkt 3 ppkt 2 niniejszej SIWZ tj. skrócenia
  terminu dostawy. 6. Przedmiot zamówienia ma być dopuszczony do obrotu na rynku krajowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać
  wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 7. Wszystkie opakowania jednostkowe środków i
  preparatów muszą posiadać etykietę w języku polskim wraz z opisem i charakterystyką produktu. 8. Wykonawca zobowiązany będzie na czas realizacji umowy
  do: 1) nieodpłatnego udostępnienia, montażu i regulacji użyczonych systemów dozowania: a) PAKIET VI - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI KUCHENNYCH I RĄK: 1 szt. przepływowego dozownika dwu-funkcyjny z pianotwórczym systemem dozująco-myjącym zasilanym wodą, umożliwiającym
  precyzyjne dozowanie, właściwe dla stosowanych koncentratów, wyposażonym w wąż o długości 15 m oraz pistolet pianotwórczy wyposażony w funkcję
  płukania czystą wodą, 1 szt. dozownika pojedynczego (mieszalnika) na jeden rodzaj chemii z możliwością pobierania preparatu mieszanego z wodą w
  odpowiednim stężeniu, 6 szt. dozowników typu Airless, 3 szt. pojedynczych pojemników zamykanych na klucz (zamek i klucz metalowy) do
  przetrzymywania 5 litrowych pojemników z koncentratem, zabezpieczających dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki z systemem
  dozującym, umożliwiającym regulacje stężenia roboczego. Posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka
  chemicznego. Pojemniki czytelnie oznaczone i opisane, jakiego rodzaju środek znajduje się w środku, b) PAKIET VII - ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY
  KUCHENNEJ: 1 sztuki zasilanego wodą wielofunkcyjnego systemu dozująco-myjącego, na dwa rodzaje chemii, do mycia i dezynfekcji przy niskim ciśnieniu
  wody. Automatycznie mieszającego i dozującego chemię w postaci piany lub rozpylanej cieczy, wyposażonego w funkcję płukania czystą wodą. System odporny
  na działanie związków chemicznych. Dozownik przystosowany do pracy w gastronomii według procedur HACCP, umożliwiający precyzyjne dozowanie,
  właściwe dla stosowanych koncentratów. Wyposażony w wąż o długości 15 m oraz pistolet pianotwórczy, wyposażony w funkcję płukania czysta wodą, 1
  sztuki dozownika (mieszalnika) pojedynczego na jeden rodzaj chemii z możliwością pobierania preparatu mieszanego z wodą w odpowiednim stężeniu,
  wyposażonego w system natychmiastowego odcinania zasilania oraz blokadę podawania wody oraz 3 pojedynczych dozowników (mieszalników) każdy na
  inny rodzaj chemii (zamontowanych w szeregu) z możliwością pobierania preparatu mieszanego z wodą w odpowiednim stężeniu, wyposażony w system
  natychmiastowego odcinania zasilania oraz blokadę podawania wody, 3 szt. pojedynczych pojemników zamykanych na klucz (zamek i klucz metalowy) do
  przetrzymywania 5 litrowych pojemników z koncentratem, zabezpieczających dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki z systemem
  dozującym, umożliwiającym regulacje stężenia roboczego. Posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka
  chemicznego. Pojemniki czytelnie oznaczone i opisane, jakiego rodzaju środek znajduje się w środku, c) PAKIET VIII - ŚRODKI DO MASZYNOWEGO
  MYCIA NACZYŃ: 1 sztuki dozownika zewnętrznego do automatycznego podawania środków w odpowiednim stężeniu do zmywarki, 1 sztuki dozownika
  zewnętrznego do automatycznego dozowania środka nabłyszczającego do zmywarki; 2) serwisowania użyczonych systemów dozowania co miesiąc, potwierdzone
  protokołem wykonanych czynności. 9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy – zał. nr 16 do SIWZ. 10.
  Zamawiający na etapie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości samowolnej zmiany zaoferowanych produktów w złożonej ofercie za wyjątkiem: 1)
  zaprzestania produkcji produktów będących przedmiotem dostawy; 2) wycofania tych produktów z obrotu; 3) braku możliwości pozyskania produktów będących
  przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a na potwierdzenie tego, Wykonawca przedstawi dokument
  potwierdzający powyższe trudności z realizacją dostawy oraz zaproponuje produkt równoważny w tej samej cenie, którego równoważność będzie przedmiotem
  oceny przez Zamawiającego. 11. W przypadku złożonej uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego w zakresie braku skuteczności działania środka
  chemicznego zaoferowanego w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania produktu równoważnego w tej samej cenie, którego poprawne
  działanie będzie przedmiotem oceny przez Zamawiającego. 12. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i
  dystrybucyjnych Wykonawcy. 13. Aspekty środowiskowe - produkty biodegradowalne: 1) Zamawiający określa kryterium środowiskowe poprzez wskazanie
  przez Wykonawcę w wybranych pozycjach w PAKIET-ach IV, VI–VIII produktów biodegradowalnych; 2) Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na
  podstawie wskazania przez Wykonawcę w kol. 3 w formularzach asortymentowo-cenowych zał. nr 4, 6 – 8 do SIWZ, produktów posiadających właściwości
  biodegradowalne poprzez zapis „TAK”; 3) wskazaną ilość pozycji produktów biodegradowalnych w formularzach asortymentowo-cenowych zał. nr 4, 6 – 8 do
  SIWZ należy zamieścić w kol. 7 w formularzu ofertowym – zał. nr 11 do SIWZ; 4) Zamawiający na etapie wezwania Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy
  Pzp zażąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających właściwości biodegradowalne zaoferowanych produktów. 14. Aspekty społeczne - kryterium
  społeczne: 1) Zamawiający określa kryterium społeczne którym jest zatrudnienie do realizacji zamówienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w
  wymiarze co najmniej ½ etatu; 2) Wykonawca który złoży ofertę na więcej niż jeden PAKIET i zadeklaruje spełnienie kryterium społecznego w każdym z nich,
  musi zatrudnić lub mieć zatrudnionych tyle osób niepełnosprawnych, w ilu PAKIET-ach zadeklarował spełnienie tego kryterium; 3) Zamawiający oceni spełnienie
  tego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w kol. 8 w formularzu ofertowym – zał. nr 11 do SIWZ poprzez zapis „TAK lub NIE”; 4) jeżeli
  Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji „TAK lub NIE”, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zadeklarował kryterium społecznego; 5) Zamawiający
  będzie oceniał zatrudnienie przez Wykonawcę, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w wymiarze co najmniej ½ etatu przez cały okres trwania umowy w
  zakresie dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej zawartej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127,poz. 721 z późn.zm.) lub w rozumieniu właściwych przepisów państw
  członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach; 6) za
  zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która już jest u Wykonawcy zatrudniona i która zostanie
  oddelegowana do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez
  Wykonawcę przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; 7)
  wymagania w zakresie zatrudnienia odnoszą się do zaangażowania osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie
  czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia; 8) status niepełnosprawnego określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia o
  niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy
  w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u; 9) Wykonawca
  obowiązany będzie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy udowodnić fakt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w szczególności poprzez udostępnienie
  dokumentów: a) umowy o pracę, b) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, oraz c) dokumentu potwierdzającego status osoby
  niepełnosprawnej. Zanonimizowane dokumenty należy złożyć w formie kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę; 10)
  Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby
  niepełnosprawnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w ciągu 10 dni od wezwania pisemnego lub za pośrednictwem środków
  komunikacji elektronicznej przedstawić dokumenty określone w ppkt 9); 11) Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie
  dotyczącej zatrudnienia osoby niepełnosprawnej; 12) Wykonawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę,
  przed terminem zakończenia realizacji umowy, zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; 13) przypadku o którym mowa w
  ppkt. 11, Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy z osobą niepełnosprawną, przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ppkt. 9,
  dotyczące tej osoby niepełnosprawnej. 15. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców. 2) Wykonawca który realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców, odpowiada za działania i zaniechania
  ewentualnych podwykonawców jak za własne; 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w
  tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców.
 4. Zakup i dostawa środków myjąco-dezynfekujących przeznaczonych dla Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków myjąco – dezynfekujących przeznaczonych dla Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym o wymogach oraz w ilościach, asortymencie wg załącznika nr 7, wraz z zainstalowaniem i użyczeniem specjalistycznych urządzeń dozujących. Opis przedmiotu zamówienia określają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 7 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.
 5. USŁUGA DERATYZACJI I DEZYNSEKCJI POMIESZCZEŃ SZPITALA
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa deratyzacji i dezynsekcji pomieszczeń Szpitala zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. Specyfikacji. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone. 4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 6. Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących wg 5 pakietów: PAKIET I: Środki do automatycznej myjni endoskopowej. PAKIET II : Środki do dezynfekcji endoskopów. PAKIET III: Środek do maszynowego mycia narzędzi i basenów. PAKIET IV: Środki do zmywarek. PAKIET V: Środki do utrzymania czystości. Zakres asortymentowy został określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 7. Dostawy środków czyszczących
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
  Zadanie nr 1 – Preparaty do utrzymania czystości - 9 poz. asort. w różnych ilościach; Zadanie nr 2 – Mydło - 5 poz. asort. w różnych ilościach; Zadanie nr 3 – Dozowniki - 4 poz. asort. w różnych ilościach; Zadanie nr 4 – Środek do mycia i konserwacji powierzchni - 1 poz. asort. w ilości 24 sztuk; Zadanie nr 5 – Płyn do ręcznego mycia naczyń - 1 poz. asort. w ilości 50 sztuk; Zadanie nr 6 – Preparaty do utrzymania czystości - 4 poz. asort. w różnych ilościach; Zadanie nr 7 – Detergenty - 12 poz. asort. w różnych ilościach; Zadanie nr 8 – Akcesoria łazienkowe - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zadanie nr 9 – Wycieraczki i inny asortyment - 3 poz. asort. w różnych ilościach;
 8. Dostawa środków dezynfekcyjnych do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Michowie.
  Zamawiający: Szpital św. Anny w Miechowie, Miechów
  Dostawa środków dezynfekcyjnych do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie.
 9. dostawa środków czystości
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa œrodków czystoœci na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zamawiajšcy dopuszcza składania ofert na całoœć lub na poszczególne zakresy. Pod pojęciem oferty częœciowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-35)..