Kogo reprezentuje osoba

Wilk Katarzyna Krystyna

w KRS

Katarzyna Krystyna Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Krystyna
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1987 r., wiek 32 lata
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Protaś Danuta Apolonia
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gojczyk Kornelia Krystyna, Protaś Danuta Apolonia

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Machnio Sylwester Czesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gojczyk Kornelia Krystyna, Protaś Danuta Apolonia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Beativonne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000393022
 2. Best Finance-barzykowski, Horczyńska Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000280030
 3. Ms2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000767025
 4. Platinium Go Investment Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000469922
 5. Pralnia Silesia Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000470613
 6. Secretary Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000448631
 7. Secretary Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Chotomów − KRS 0000459664

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Nowe Finanse Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000546389

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Wykonanie usług pralniczych (2)
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
  Wykonanie usług pralniczych (2). Szacunkowa ilość na 24 miesiące została oszacowana na około 167.400 kg prania. Kat. 27. Oznaczenie sprawy: PNU/23/2016
 2. przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na kompleksowe wykonywanie usług pralniczych znak sprawy: K.C.O.PN 16 2016
  Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie usług pralniczych dla Katowickiego Centrum Onkologii w pralni spełniającej wymogi sanitarno epidemiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U. z 2012 r. poz. 739 zgodnie z wymogami sanitarno epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia, bezwzględnie przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, z zastosowaniem preparatów posiadających atest wyrobu medycznego oznakowanie znakiem CE i dopuszczonych do prania bielizny noworodkowej.
  Kompleksowe wykonywanie usług pralniczych obejmuje w szczególności: odbiór brudnego prania z poszczególnych oddziałów, transport do pralni, dezynfekcję, pranie, płukanie przy użyciu płynu antystatycznego w zależności od potrzeb, suszenie, maglowanie, prasowanie, bieżącą reperację serwis bieliźniarski, segregację i pakowanie prania, transport do szpitala i dostarczanie czystego prania bezpośrednio na oddziały.
  Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Usługa musi być wykonana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zastosowaniem środków piorąco dezynfekujących skutecznie działających na B,F,V,Tbc co muszą potwierdzać odpowiednie atesty, badania.
  Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia 4 razy w roku tj. raz na 3 miesiące badań mikrobiologicznych na czystość prania.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli audytu prawidłowości wykonywania usług przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia procedur dotyczących świadczonych usług. W przypadku wykonywania usług w odległości powyżej 100 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia transportu i pokrycia kosztów przejazdu przedstawiciela Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia audytu.
 3. Zamówienie uzupełniające na Wykonanie usług pralniczych.
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
  Zamówienie uzupełniające na Wykonanie usług pralniczych. Szacunkowa ilość: 12250kg. Oznaczenie sprawy: WRU/5/2016. Kat. 27
 4. Wykonywanie usług prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.35.2015
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wykazem jednostek organizacyjnych UJ CM, na rzecz których będzie realizowana usługa zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 21.07.2015r.) lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
  Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 74 419,82 zł netto;
  W tym kwota zamówienia podstawowego: 62 016,52 zł netto
  oraz kwota zamówienia uzupełniającego: 12 403,30 zł netto
 5. Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z transportem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Siemianowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich usług pralniczych, dezynfekcji i czyszczenia chemicznego wraz z transportem zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie, z zastosowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących.
  Usługa ma być wykonywana w pralni oraz przy użyciu urządzeń i środków wykonawcy, przy czym pralnia musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego oraz spełniać wymogi bariery higienicznej.
  Pralnia musi posiadać automatyczne (komputerowe) dozowanie używanych środków piorących w oparciu o normy zużycia podane przez producenta tychże środków.
  Wykonawca musi dysponować pralnicą tunelową lub specjalistycznymi pralnico-wirówkami z barierą higieniczną.

  Pranie bielizny szpitalnej w ilości około 1.100 kg/m-c wraz z stosowaniem chemiczno-termicznej dezynfekcji.

  Wykonywanie usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi z zastosowaniem dopuszczonych atestami Państwowego Zakładu Higieny środków piorących i dezynfekujących w oparciu o przyjętą technologię i reżim prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej.
  Posiadanie zdolności do przyjęcia w razie konieczności zwiększonej ilości bielizny, oraz mocy przerobowych na wykonanie usługi pralniczej w ciągu 24 godzin.

  Dokonywanie terminowego odbioru brudnej bielizny i dostarczanie czystej codziennie od poniedziałku do soboty ( bez wyłączenia świąt ) w godzinach od 09:00 do 14:00 własnymi środkami transportu odpowiadającymi wymogom sanitarno-epidemiologicznym w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu.
  W przypadku zwiększonej liczby dni wolnych od pracy, strony mogą uzgodnić termin wykonania usługi z trzydniowym wyprzedzeniem, celem zapewnienia ciągłości świadczonych usług.

  Wykonywanie usług maglowania i prasowania.

  Foliowanie płaskie oraz kompletowanie czystej bielizny wg. asortymentu i pakowanie czystej bielizny do worków foliowych, opisanie na worku ilości i wagi.

  Drobne usługi szwalnicze i krawieckie w postaci uzupełniania guzików, reperacji uszkodzonej bielizny.

  Wyposażenie Zamawiającego w kontener na brudną bieliznę ( zamykany pojemnik) o pojemności 1100 l i wózki transportowe.

  Ponadto :
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi prania bielizny w ciągu 24 godzin licząc od godziny odbioru bielizny brudnej od Zamawiającego, a w przypadku zlecenia wykonania usługi prania ubrań personelu może być zrealizowane w terminie 48 godzin licząc od godziny ich odbioru od Zamawiającego.
  2.Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie był w stanie przewidzieć, do:
  a) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego wykonania usługi,
  b) zabezpieczenia przez innego Podwykonawcę wykonania usługi, na koszt Wykonawcy.

  3.Wykonawca zapewni wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  4. Wykonawca zapewni stosowanie standardów i procedur higienicznych podczas prania i transportu bielizny, oraz wdrażanie narzędzi kontroli tych standardów i procedur.
 6. Wykonanie usług pralniczych
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
  Wykonanie usług pralniczych. Przedmiot zamówienia obejmuje dezynfekcje, pranie, suszenie, maglowanie - prasowanie, segregację i pakowanie oraz naprawę uszkodzonych elementów bielizny szpitalnej w tym m.in.:
  -Pranie i dezynfekcja bielizny szpitalnej (w tym pieluchy tetrowe bez wstępnego prania i płukania w szpitalu, z wkładem, pranie od pacjentów Oddziału Hematologii i Onkologii leczonych cytostatykami);
  -Pranie bielizny niemowlęcej, które powinno odbywać się oddzielnie od pozostałej bielizny szpitalnej w osobnych pralnicach
  -Pranie i dezynfekcja innego asortymentu szpitalnego (poduszki, koce, materace, chodniki, rolety, itp.);
  -Pranie i prasowanie mundurków (ubrania personelu medycznego, fartuchy itp.) (nie wykluczone krochmalenie);
  -Mundurki winny być poddawane procesowi obróbki za pomocą gorącego powietrza w pozycji wiszącej przez urządzenie umożliwiające ich odpylenie;
  -Prasowanie ubranek niemowlęcych i pieluch.
  -Prasowanie mundurków w sposób nieuszkadzający zamków błyskawicznych (ze szczególnym uwzględnieniem zamków wykonanych z tworzywa);
  -Drobne naprawy bielizny szpitalnej (w tym mundurków) - cerowanie, łatanie, przyszywanie guzików, wszywanie zamków itp.- guziki oraz suwaki do 22 cm długości, również na koszt Wykonawcy (w razie potrzeby wymiany suwaka o długości powyżej 22 cm Zamawiający zakupi suwak we własnym zakresie i przekaże Wykonawcy do wszycia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia) do 3 dni roboczych;
  -Czyszczenie chemiczne drobnej ilości ubrań zespołu wyjazdowego - przewidywana wielkość do 100 kg na 12 m-cy (m. in. bluzy polarowe z nadrukami foliowymi);
  -Codzienny (od poniedziałku do soboty) odbiór brudnej i dostawa czystej (wymiennej) bielizny szpitalnej do siedziby Zamawiającego;
  -Dostawa i odbiór bielizny szpitalnej z siedziby Zamawiającego środkiem transportu Wykonawcy;
  -Dostarczanie wypranego, suchego i wyprasowanego asortymentu;
  -Asortyment przekazywany do prania jest wielokolorowy;
  -Pranie i dezynfekcja bielizny oznaczonej jako skażona (oddzielnie od pozostałej bielizny szpitalnej w osobnych pralnicach posiadających barierę higieniczną);
  -W przypadku, kiedy odbierana przez Zamawiającego bielizna szpitalna nie spełnia jego wymagań (np. pranie jest mokre, wilgotne itp.) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania posiewów bakteriologicznych z bielizny szpitalnej (max ilości 5 próbek każdorazowo) oraz kontroli środków transportu w obecności Wykonawcy i na jego koszt. Z pobrania posiewów zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. Zamawiający wykona badanie w Laboratorium Mikrobiologicznym Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii a jego kosztami obciąży Wykonawcę.

  Pranie winno być dostarczane przez Wykonawcę w podwójnych opakowaniach foliowych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie wymogami Sanepidu, worki oznakowane kodami poszczególnych oddziałów CHCPiO, mundurki (tj. ubrania typu fartuchy lekarskie, ubrania wizytowe) mają być dostarczane na wieszakach będących własnością Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) oraz przewrócone na prawą stronę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru bielizny szpitalnej nie oznakowanej (na materiale) swoimi kodami.
  Kat. 27. Oznaczennie sprawy: PNU/5/2015
 7. Świadczenie usług pralniczych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/U/98/BL/14.
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla Politechniki Śląskiej w roku 2015 w podziale na 3 zadania. 2.CPV: 98.30.00.00-6 Różne usługi.
  3. Termin realizacji
  a) sukcesywnie w okresie od zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 02.01.2015r. do 31.12.2015r lub do wyczerpania wartości umowy ( w zależności od tego co nastąpi wcześniej) - dotyczy zadania 1 i 2;
  b) sukcesywnie w okresie od zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2015r. do 31.10.2015r lub do wyczerpania wartości umowy ( w zależności od tego co nastąpi wcześniej)- dotyczy zadania 3.

Inne osoby dla Wilk Katarzyna Krystyna (43 osoby):