Kogo reprezentuje osoba

Wilk Katarzyna Magdalena

w KRS

Katarzyna Magdalena Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Magdalena
Nazwisko:Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Chojnów (Dolnośląskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biegacz Aleksandra Maria, Borowy Monika Katarzyna, Burzmińska Magdalena Agata, Cieślak Piotr Łukasz, Dąbrowska Bożena Eugenia, Diakowska Maria Monika, Dudek Agnieszka Edyta, Działo Waldemar Dariusz, Giersok Sylwia Rozalia, Górny Janusz, Gruca Marzena Renata, Halikowski Zbigniew, Kościk Franciszek, Kozińska Grażyna, Kołodziej Weronika Kamila, Kołpak Henryk, Lis Maria Katarzyna, Merunowicz Iwona Alina, Mrozik Bogusława, Mrozik Karolina, Pisarska Barbara, Preisner Anna Teresa, Rzepa Jolanta, Sitnicka Grażyna, Śliwa Iwona Jadwiga, Stal Bogumiła, Światłoń Józefa, Tomaś Anna Maria, Traczyk Anita Jadwiga, Wiszniewska Renata Beata, Wojsiat Elżbieta Marta, Woźniczka Małgorzata, Włodarczyk Jarosław, Zawierucha Helena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zielińska Grażyna Bogusława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Chojnowie, Chojnów − KRS 0000114801
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Chojnów − KRS 0000076170
 3. Gminny Związek Rolników,kółek i Organizacji Rolniczych, Chojnów − KRS 0000098407
 4. Jeździecki Klub Sportowy W Jaroszówce, Jaroszówka − KRS 0000098679
 5. Rokitki - Nasza Wspólna Sprawa, Rokitki − KRS 0000508735
 6. Stowarzyszenie Aleja Lipowa, Groble − KRS 0000615672
 7. Stowarzyszenie Sołtysów Dolny Śląsk, Legnica − KRS 0000137736
 8. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Imienia Franciszka Stefczyka, Warszawa − KRS 0000160603

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Rosa, Wrocław − KRS 0000207472
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Zagrodno − KRS 0000150432
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Gromadce, Gromadka − KRS 0000050705
 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Sp. Z O.O. Agro-farmer, Zagrodno − KRS 0000158417
 5. Spółdzielnia Handlowo Usługowa W Bolesławcu, Bolesławiec − KRS 0000063571
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Białej, Biała − KRS 0000154400

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę w 2015 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Gromadka, Gromadka
  1. Nazwa zamówienia:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 PLN
  z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku planowanego deficytu budżetu gminy
  i spłatę w 2015 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
  i kredytów.

  2. Warunki udzielenia i obsługi kredytu bankowego do zamówienia
  1 ) Kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy z przeznaczeniem na finansowanie
  w 2015 roku planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę w 2015 roku wcześniej
  zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  2) Miejsce wykonania usługi:
  Gmina Gromadka
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
  59-706 Gromadka
  3) Kwota i waluta kredytu 2 000 000,00 PLN. ( dwa miliony złotych złotych)
  4) Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy w formie przelewu
  na wskazany rachunek bankowy, w wysokości 2 000 000,00 PLN,
  najpóźniej do dnia 24.12.2015 r.
  5) Zamawiający zastrzega sobie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwość:
  - niewykorzystania całości kredytu,
  - prawo przedterminowej spłaty kredytu,
  - prawo przyspieszenia spłaty transz kredytu
  - zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu
  6) Okres kredytowania od dnia 01.01.2016 r do dnia 31.12.2023 r.
  7) Sposób spłaty kapitału: spłata kapitału w 32 jednakowych ratach, kwartalnych
  na koniec każdego kwartału, począwszy od 2016 r
  8) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy
  procentowej, opartej na stawce WIBOR - 1 MC dla depozytów 1-miesięcznych z
  ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek powiększone o stałą marżę Wykonawcy.
  9) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od
  aktualnego zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu.
  10) Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie, począwszy od 2016 roku, na koniec
  ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na
  miesięczny okres odsetkowy.
  11) O wysokości oprocentowania kredytu oraz odsetkach należnych do zapłaty w
  kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przed terminem
  ich spłaty. W informacji Wykonawca określi części składowe zastosowanego
  oprocentowania kredytu ( stawka WIBOR, marża Wykonawcy)
  12) Jako liczbę bazową, dni potrzebnych do obliczenia oprocentowania przyjęto 365 .
  13) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  14) Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym prowizje związane
  z przyznaniem i uruchomieniem kredytu, Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie
  ofertowej.

  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, oraz z zachowaniem należytej staranności.

  Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

  3.Wykonawca wykaże posiadanie Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub innego
  dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia i prowadzenia działalności bankowej
  przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
  (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.)
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych
  5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
  7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  9.Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę na warunkach określonych
  w załączniku do SIWZ (projekt umowy).
 2. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chojnów oraz jednostek podporządkowanych tj.: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowe, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w likwidacji
  Zamawiający: Gmina Chojnów, Chojnów
  Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy
  Chojnów oraz jednostek podporządkowanych tj.: Gminna Biblioteka Publiczna,
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i
  Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowe, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w
  likwidacji
 3. Bankowa obsługa budżetu Miasta Chojnowa oraz jednostek podległych w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Chojnowie, Chojnów
  1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta Chojnowa Chojnów i jego jednostek organizacyjnych, tj:

  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie,
  - Gimnazjum nr 1 w Chojnowie,
  - Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
  - Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie,
  - Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
  - Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie,
  - Miejska Bibiloteka Publiczna w Chojnowie,
  - Muzeum Regionalne w Chojnowie,
  - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
  - Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, - Urząd Miejski w Chojnowie,
  - Miasto Chojnów

  w okresie od 1 października 2011 r. - 30 września 2015 r. obejmująca:
  - otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
  - realizacja poleceń przelewu w tym, w systemie elektronicznym,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziale, punkcie lub filii banku
  położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu należytego
  bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
  - dokonywanie wypłat gotówkowych w oddziale, punkcie lub filii banku
  położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu należytego
  bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
  - potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy ( wyciągi)
  Ponadto obsługa bankowa obejmuje:
  1) przyjmowanie wolnych środków na lokaty overnight, wekendowe, tygodniowe
  i terminowe,
  2) udostępnienie bezpłatnie systemu poprzez elektroniczne kanały dostępu co najmniej na dwóch stanowiskach komputerowych, umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bezpośrednio z komputerów mieszczących się w siedzibie Zmawiającego,
  3) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym bez procedury kredytowej na warunkach określonych odrębną umową, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, zgodnie z ofertą, oraz zgodnie z zapisem uchwały budżetowej rady miejskiej na dany rok,
  4) telefoniczne udzielanie informacji o stanie środków na rachunku,
  5) przyjmowanie na lokaty krótkoterminowe wolnych środków od kwoty,
  6) przyjmowanie zleceń Zamawiającego, w tym poleceń przelewu w systemie elektronicznym codziennie (oprócz sobót) do godz.15.00
  7) w okresie obowiązywania umowy Wykonawca:
  - oprocentuje rachunek bieżący Zamawiającego,
  - oprocentuje lokaty typu: lokaty overnight, wekendowe, tygodniowe, terminowe,
  - Bank zobowiązany jest realizować dyspozycje rozliczeniowe w dniu ich złożenia przez dysponenta rachunku, natomiast wyciągi bankowe wraz z wtórnikami będą do dyspozycji Zamawiającego w dniu następnym do godz. 11.00 za dzień poprzedni,
  8) zapewnia usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości
  elektronicznej w terminie 24 godz. od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku
  zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub
  w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następnego po tych dniach wolnych.
  9) Zapewnienie Skarbnikowi dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych
  jednostek.
  10) w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał:
  - innych, niż uwzględnione w cenie oferty opłat i prowizji z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,
  - prowizji bankowych od udzielonego kredytu,
  - opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od części niewykorzystanego kredytu,
  - opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych na rzecz gminy i jednostek podporządkowanych,
  - opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostek podporządkowanych,
  - opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
  - opłat za wydanie zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
  - opłat za wydanie opinii i historii rachunków bankowych
  10) w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - dokona bezpłatnej instalacji oprogramowania systemu bankowości elektronicznej,
  - dokona bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
  - nie będzie pobierał opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu do rachunku bankowego,
  - nie będzie pobierał opłat od przelewów dokonywanych miedzy rachunkami bieżącymi i rachunkami pomocniczymi Zamawiającego
  - nie będzie pobierał opłat za przelew do innego banku w wersji elektronicznej,
  - nie będzie pobierał opłat za udostępnienie codziennych wyciągów bankowych.
  2. Zamawiający przewiduje następujące ilości i wartości operacji:
  Lp.
  Czynność

  Jednostka miary
  Szacunkowa ilość (wartość)
  w miesiącu Szacunkowa ilość (wartość)
  w okresie 4 lat
  48 m-cy


  1. 2. 3. 4. 5.
  1. otwarcie rachunku Ilość - szt. 37(jednorazowo) 37
  2. prowadzenie rachunku Ilość - szt. 37 37
  3. przelew do innego banku
  - w formie papierowej Ilość - szt. 20 48 x 20 = 960
  4. przelew na rachunek Zamawiającego
  - w formie papierowej Ilość - szt. 10 48 x 10 = 480
  5. przelew do innego banku
  - w formie elektronicznej Ilość - szt 1705 48 x 1705 = 81 840
  6. wplata gotówkowa przez osoby trzecie wartość - zł 1 000 48 x 1000 = 48 000
  7. wpłata gotówkowa wartość - zł 500 000 zł 48 x 500 000 =
  = 24 000 000
  8. Wypłata gotówkowa wartość - zł 70 000 48 x 70 000 =
  = 3 360 000
  9. zakup czeków Ilość - szt 22 48 x 22 = 1 056
  10. odbieranie codziennych wyciągów w banku Ilość - szt 250 48 x 250 = 12 000
  11. uruchomienie kredytu
  w rachunku bieżącym wartość 1 500 000 zł / rok -

  3. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia kredytu w żadnej formie.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów bankowych stosowanych
  przez bank, ale z uwzględnieniem zapisów w SIWZ oraz ze złożoną ofertą.

  UWAGA !

  Zamawiający udostępnia następujące dokumenty finansowe:
  1. Wykonanie budżetu za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  2. Budżet na 2011 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  3. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011.
 4. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chojnów oraz jednostek podporządkowanych tj.: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
  Zamawiający: Gmina Chojnów, Chojnów
  Na przedmiot zamówienia składa się :
  1.Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chojnów oraz jednostek podporządkowanych tj.: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,
  2.1. Prowadzeniu rachunków bankowych,
  2.2. Możliwość lokowania środków:
  a) przyjmowania na autolokaty (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID 1M pomniejszonej o marżę banku przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50 000 zł (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego),
  b) oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a stawką wyjściową oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M - marża Wykonawcy.
  2.3. Możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym oparte na WIBOR dla 1 - miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku w wysokości .........% . Przy czym środki winny być postawione do dyspozycji zamawiającego w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
  2.4. Realizacja przelewów.
  Zamawiający oczekuje od banku obsługującego budżet zapewnienia systemu elektronicznego, umożliwiającego wykonanie bankowej obsługi budżetu oraz jednostek podporządkowanych bez konieczności osobistej wizyty w banku. System ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami.
  2.5. Umożliwienie wypłat świadczeń społecznych, przyznanych przez Gminny Ośrodek
  Pomocy Społecznej, klientom nie posiadającym rachunku bankowego.
  W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej zamawiającego do specyfikacji załącza się następujące dokumenty:
  a) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
  b) Budżet gminy na 2011 rok.
  W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział wykonawcy , którzy posiadają placówkę bankową w Chojnowie lub po wyborze ich oferty taką uruchomią.
  Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym.
  Wykonawca nie będzie pobierała opłat:
  a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek podporządkowanych(podatków, opłat lokalnych i innych należności budżetowych),
  b) tytułem wypłat gotówkowych z rachunku gminy i jednostek odporządkowanych
  c) tytułem otwarcia rachunku bankowego,
  d) tytułem przelewów na konto w banku obsługującym,
  e) wyciągów z rachunku bankowego,
  f ) za wydanie blankietów czekowych,
  g) za prowadzenie rachunków pomocniczych
  - Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego.

Inne osoby dla Wilk Katarzyna Magdalena (35 osób):