Kogo reprezentuje osoba

Wilk Maciej Przemysław

w KRS

Maciej Przemysław Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Przemysław
Nazwisko:Wilk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Chorzów (Śląskie)
Przetargi:43 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gawron Dorota Paulina, Januszek Damian Marek, Langer Jacek Teofil, Suwalski Leszek Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majgier Izabela Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Exeles Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000174180
 2. Klub Sportowy Stadion Śląski Chorzów, Chorzów − KRS 0000153876

Powiązane przetargi (43 szt.):
 1. Wykonanie remontów lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pie-karach Śląskich. Część 1 – ul. Oświęcimska 1/I/4 i Oświęcimska 1/I/5 Część 2 ul. Wyszyńskiego 34/3 i Wyszyńskiego 34/4
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Piekary Śląskie
  Zamówienie polega na: Wykonaniu remontów lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pie-karach Śląskich.
  Część 1 – ul. Oświęcimska 1/I/4 i Oświęcimska 1/I/5
  Część 2 ul. Wyszyńskiego 34/3 i Wyszyńskiego 34/4
 2. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 24
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 24. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
 3. Remont mieszkań socjalnych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o., Świętochłowice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mieszkań socjalnych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z podziałem na części, w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie podzielono na 3 części: CZĘŚĆ NR 1 – obejmuje remont mieszkań socjalnych w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia 4a/15, 4a/17 w Świętochłowicach; CZĘŚĆ NR 2 – obejmuje remont mieszkań socjalnych w budynku komunalnym przy ul. Wróblewskiego 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 w Świętochłowicach; CZĘŚĆ NR 3 – obejmuje remont mieszkania socjalnego w budynku komunalnym przy ul. Kubiny 16/1 w Świętochłowicach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiary robót – Załączniki nr 2a do SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy (dla każdej części zamówienia) - licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ) - dla każdej części zamówienia. 6. UWAGA! Zamawiający wymaga sporządzenia oddzielnego kosztorysu szczegółowego dla każdego remontowanego lokalu socjalnego (dla każdej części zamówienia). 7. Jeżeli przedmiary robót lub STWiORB wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora przedmiaru i STWiORB robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 8. Tam gdzie w przedmiarach robót lub STWiORB przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora przedmiarów robót i STWiORB lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
 4. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 21
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 21.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
 5. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 20
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 20. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
 6. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 19
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 19.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
 7. Przebudowa budynku TS Gwarek przy ul. Wojska Polskiego 2 w Tarnowskich Górach - etap I
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu pierwszego etapu przebudowy I piętra budynku TS Gwarek obejmującej: - likwidację dwóch słupów drewnianych i montaż mieczy, wymianę słupów drewnianych opierających się na ścianach nośnych na słupy o pełnej wysokości, - rozbiórkę ścian nośnych i działowych, - budowę kominów wentylacyjnych, - rozebranie zniszczonej wylewki cementowej i wykonanie nowej wraz z montażem ogrzewania podłogowego (bez warstwy końcowej), - remont klatki schodowej z rozbiórką górnych biegów (na gotowo), - remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem (na gotowo), - wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, - wykonanie instalacji c.o. z wymianą kotła stalowego retortowego z zasobnikiem opału oraz wymiana zasobnika c.w.u. o pojemności 500 litrów, - wykonanie instalacji wentylacji wymuszonej, - wykonanie instalacji elektrycznej. Szczegółowo zakres robót objętych kontraktem określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Całość powyższych dokumentów jak i Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. Załączona dokumentacja zawiera szerszy zakres robót niż przedmiotowe zamówienia ponieważ dotyczy wszystkich prac przewidzianych w ramach przebudowy pierwszego piętra budynku. Wykonawcy winni brać po uwagę tylko te zapisy dokumentacji, które dotyczą zakresu niniejszego zamówienia wskazanego powyżej jak i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA ! Jeżeli zastosowanie tzw. rozwiązań równoważnych wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynacje międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
 8. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 14
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 14.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot, który występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 9. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 13
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 13.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
  Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot, który występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 10. Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Przedszkolu nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Część 1 – roboty adaptacyjne wewnątrz obiektu
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:

  1. Roboty ogólnobudowlane: rozbiórki, roboty murarskie, posadzki, malowanie, stolarka okienna i drzwiowa, dostawa mebli.
  2. Wymiana instalacji elektrycznej.
  3. Instalacje sanitarne: instalacje wod – kan, instalacje CO.
  Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanym przedmiarem robót, specyfikacją techniczną
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich
  użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych
  Część 2– roboty dekarskie

  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:

  1. Wymiana instalacji odgromowej.
  2. Wymiana obróbek blacharskich.
  3. Wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 2 warstwowej.
  Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanym przedmiarem robót, specyfikacją techniczną
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich
  użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych
 11. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 10
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 10. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot, który występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 12. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 8
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 8. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot, który występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 13. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 7
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 7.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
  Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot, który występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 14. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 6
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 6. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot, który występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 15. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 4
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 4. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot, który występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 16. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 1
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 1.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
  Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot, który występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 17. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 48
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 48.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.
  Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 18. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XVII/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Zamówienie podzielone jest na 17 części:
  Część 1 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Agnieszki 27/6, ul. Markiefki 70A/3,
  ul. Grażyńskiego 61/13; Część 2 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Katowickiej 50A/10, ul. Katowickiej 3/2,
  ul. Grażyńskiego 38A/4; Część 3 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Ordona 22/16, ul. Misjonarzy Oblatów 4/3, Pl. Grunwaldzkim 4/31; Część 4 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Chopina 8/13, ul. Chopina 8/21, ul. Cynkowej 12/8; Część 5 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Koszalińskiej 14/49, ul. Koszalińskiej 32/4,
  ul. Koszalińskiej 10/6; Część 6 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Szenwalda 61/3, ul. Wojtalewicza 6/1, ul. Koszalińskiej 10/8; Część 7 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Słupskiej 5/16, ul. Wojtalewicza 5/15; Część 8 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Francuskiej 27/13, ul. Francuskiej 27/15, ul. Powstańców 4/11; Część 9 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Obrońców Westerplatte 15b/5, ul. Le Ronda 81/3, ul. Wandy 14/2; Część 10 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Przedwiośnie 13B/42, ul. Obrońców Westerplatte 30/2, ul. Obrońców Westerplatte 32/11; Część 11 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Opolskiej 13a/3, ul. Tysiąclecia 33/33, ul. Gliwickiej 55/15; Część 12 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Agnieszki 20/6, ul. Agnieszki 25/7, ul. Agnieszki 20/5; Część 13 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Katowickiej 58/14, ul. Ordona 22/65, ul. Dunikowskiego 28/12; Część 14 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Gnieźnieńskiej 4/12, ul. Okrzei 15/239, ul. Sokolskiej 55/8;
  Część 15 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Strzelców Bytomskich 53/12, ul. Szabelnianej 6/16, ul. Katowickiej 11/4a; Część 16 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Ścigały 57/14, ul. Gnieźnieńskiej 4/11, ul. Rysia 2/1, ul. Markiefki 70/12;
  Część 17 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Reja 6/16, ul. Cynkowej 14a/4,
  ul. 1 Maja 7/10.

  UWAGA! Zamawiający na podstawie art. 36aa ust. 2 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 6 części zamówienia.

  4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 19. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 45
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 45. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę – właściciela kontenera.
 20. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XV/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mieszkań zarządzanych KZGM w Katowicach. Zamówienie podzielone jest
  na 12 części: Część 1 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Mikusińskiego 10c/37, ul. Broniewskiego 3/18, ul. Sobieskiego 23a/6; Część 2 obejmuje
  remont mieszkań przy: ul. Zarębskiego 5a/1, ul. Powstańców 7a/29, ul. Janasa 12/8; Część 3 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Świdnickiej
  15/97, ul. Słupskiej 7/1, ul. Zagrody 15/3; Część 4 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Iłłakowiczówny 19a/7, ul. Ordona 22/48, ul. Sokolskiej
  45/5; Część 5 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Pogodnej 4A/6, ul. Pogodnej 2A/17, ul. Paderewskiego 1/6; Część 6 obejmuje remont mieszkań
  przy: ul. Kochanowskiego 4/18, ul. Kościuszki 52/6, ul. Jordana 13B/7; Część 7 obejmuje remont mieszkań przy: ul. 11 Listopada 6/12, ul.
  Chemicznej 2/24, ul. Cynkowej 16/5; Część 8 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Nowowiejskiego 4g/46, ul. Ordona 22a/78, ul. Francuskiej
  80/419; Część 9 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Cynkowej 16/6, ul. Cynkowej 16/12, ul. Cynkowej 12/1, ul. Paderewskiego 10/2; Część 10
  obejmuje remont mieszkań przy: ul. Warszawskiej 25/5, ul. Warszawskiej 49/9, ul. Granicznej 13/3; Część 11 obejmuje remont mieszkań przy: ul.
  11 Listopada 6/1, ul. Francuskiej 25/3, ul. Dąbrowskiego 2/8; Część 12 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Wyszyńskiego 18/4, ul. Katowickiej
  35a/9, Al. Korfantego 102/2
 21. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 42
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 22. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XVI/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 23. Remont pokoi mieszkalnych na IV piętrze oraz pomieszczeń piwnicznych w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice
 24. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 38
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 25. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 35
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 26. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 36
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 27. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XI/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 28. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (IX/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 29. SP29 (ul. Lwowska 36) - remont korytarzy wraz z wymianą drzwi do sal oraz wymianą wykładzin
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
 30. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach(VI/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 31. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (IV/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 32. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (V/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 33. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 15
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 34. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 11
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 35. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 9
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 36. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 8
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 37. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (II/2016)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 38. Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 7
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 39. Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - paczka nr 38
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 40. Modernizacja auli wykładowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice
 41. Wykonanie remontów klatek schodowych w budynkach mieszkalnych - paczka nr 1
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 42. Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - paczka nr 29
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 43. Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - XXVIII
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów