Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Adam

w KRS

Adam Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Suchedniów (Świętokrzyskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarski Łukasz, Maciejczyk Łukasz Paweł

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarski Łukasz, Maciejczyk Łukasz Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Poldimex Sp. Z O.O., Suchedniów − KRS 0000308106

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Moxx Sp. Z O.O., Skarżysko-kamienna − KRS 0000572791

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 na długości 2637 mb - ETAP I.
  Zamawiający: Powiat Konecki, Końskie
  Przebudowa odcinka drogi obejmować będzie wykonanie następujących robót : Roboty drogowe - przebudowa jezdni, budowa chodników, rowów przydrożnych i zjazdów gospodarczych - z zakresem robót podstawowych do wykonania: ROBOTY ZIEMNE 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 2,7 km, 2) Nasypy wykonane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-II - 724 m3, 3) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat I-II z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowcze - 994,46 m3, POSZERZENIA JEZDNI 1) Koryta gł.38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - 1145,8 m2, 2) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 1145,8 m2, 3) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm - 1145,8 m2, CHODNIKI 1) Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cem.-piaskowej - 2637 m, 2) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 2353 m, 3) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 3559,5 m2, 4) Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 3559,5 m2, ZJAZDY 1) Przepusty rurowe pod zjazdy - rury karbowane PCV o średnicy 40 cm - 943 m, 2) Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypywania do 4 m; grunt kat. I-II - 282,9 m3, 3) Warstwa odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (zjazdy o nawierzchni z kamienia łamanego) - 1003,95 m2, 4) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - 1003,95 m2, 5) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zjazdy o nawierzchni brukowej) - 1061,33 m2, 6) Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy) - 1061,33 m2, 7) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (ograniczenie nawierzchni z kostki na zjazdach) - 296 m, 8) Krawężnik betonowy na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cem.-piaskowej - 496 m, 9) Wykonanie podjazdów do posesji z mieszanki mineralno-bitumicznej - 24,8 Mg, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 1) Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - 30 m, 2) Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier - 8 m, 3) Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - 30 m, 4) Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakończenia barier - 8 m, 5) Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 15 szt, 6) Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - 15 szt. ODWODNIENIE 1) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - 3 szt, 2) Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej 200 mm - 9 m, 3) Oczyszczenie przepustów śr. 1,0 lub 1,25 m z namułu do 50 % jego średnicy - 12,8 m, 4) Oczyszczenie przepustów śr. 1,5 m z namułu do 50 % jego średnicy - 44,1 m, 5) Obudowy wylotów (wlotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych płytami betonowymi prefabrykowanymi - 50 m3, 6) Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III - 11985,71 m2. 3. Wykonawca robót zobowiązany będzie do : - protokolarnego przejęcia od zamawiającego odcinka drogi, na którym realizowane będą roboty, - bezpiecznego prowadzenia - wymagania określone w załączniku Nr 1 do SIWZ -Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym, - realizowania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przy zastosowaniu materiałów, wyrobów, prefabrykatów, urządzeń dopuszczonych do wbudowania przy realizacji robót objętych zamówieniem . Warunki wykonania i odbioru robót określone są w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegółowych specyfikacjach technicznych (załącznik nr 6) i opisach technicznych, a także rysunkach rozwiązań szczegółowych. - zgłaszania i uczestniczenia w odbiorach robót ulegających zakryciu, końcowego i odbioru pogwarancyjnego. 4. Roboty prowadzone będą bez wstrzymywania ruchu lokalnego - przy wyłączeniu z ruchu połowy jezdni, przy uwzględnieniu Warunków prowadzenia robót w pasie drogowym określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykopy liniowe przewidziane do wykonania (koryta na poszerzenie jezdni) będą wykonywane przy użyciu koparek. W czasie prowadzenia robót zwrócić uwagę na urządzenia obce umieszczone w pasie drogi - w obrębie których roboty ziemne wykonać należy ręcznie. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę dla przebudowanego odcinka drogi.
 2. Remont chodnika i schodów terenowych w ul. Krasińskiego w Skarżysku - Kam. na odcinku wzdłuż bloku nr 13 -rejon skrzyżowania z ul. Sikorskiego.
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  - roboty rozbiórkowe: krawężników betonowych, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych 50x50x7, nawierzchni z betonu, wywiezienie gruzu, - wykonanie schodów nr 2 i 3 o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm oraz na podbudowie z chudego betonu grubości 12 cm i warstwie piasku średnioziarnistego grubości 10 cm, - wykonanie schodów nr 1 i 4 w ciągu pieszym z pochylnią dla wózków i poręczami - nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm, - ustawienie obrzeży betonowych chodnika o wymiarach 6x20 cm, - ustawienie obrzeży betonowych schodów o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm, - wykonanie odwodnienia - ściek korytkowy o grubości 12 cm na podbudowie cementowo - piaskowej grubości 10 cm.
 3. Remont chodnika w ul. Chałubińskiego w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Jaracza do ul. Młodzawy -strona zachodnia
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  - roboty rozbiórkowe: krawężników betonowych, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych, wywiezienie gruzu, - ustawienie krawężników 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, - wykonanie zieleńca - rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, - wykonanie wjazdu do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego, - korekta wysokościowa istniejących studzienek.
 4. Remont chodnika w ul. Sikorskiego w Skarżysku - Kam. na odcinku wzdłuż bloku nr 14 oraz w rejonie skrzyżowania z ul Krasińskiego i Norwida.
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  - roboty rozbiórkowe: krawężników betonowych, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych i nawierzchni chodnika z mieszanek mineralno - bitumicznych, wywiezienie gruzu, - ustawienie krawężników 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, - wykonanie zieleńca - rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, - wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studzienek.
 5. Remont chodnika i wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Górniczej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Kochanowskiego (chodnik-strona północna).
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  Remont chodnika oraz nakładki bitumicznej w ul. Górniczej w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Kochanowskiego /chodnik - strona północna/ obejmuje wykonanie : - roboty rozbiórkowe: krawężników betonowych, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych 50x50x7, nawierzchni chodników z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchni z betonu, nawierzchni z płyt betonowych gr. 15cm/bloczki betonowe/, nawierzchni z tłucznia, wywiezienie gruzu, - ustawienie krawężników 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej nieregularnej grubości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm, - wykonanie schodów - nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej grubości 10cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 12 cm, - ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, - wykonanie nakładki bitumicznej - dwie warstwy: ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm i wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - wykonanie nowej nawierzchni wjazdów do posesji z kostki kamiennej nieregularnej grubości 10 cm na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3cm oraz podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 15 cm, - zamontowanie słupków żeliwnych ozdobnych z łańcuchami - rozstaw słupków 1,5 m, - wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, - wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studzienek, Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z : - projektem umowy - zał. Nr 4, - dokumentacją projektową - zał. 8 sporządzoną przez Biuro Projektowo-Wykonawcze DROGI i ULICE Zenon Kubicki ; ul. Romualda 4/67; 25-322 Kielce - Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - zał. Nr 9 sporządzoną przez Biuro Projektowo-Wykonawcze DROGI i ULICE Zenon Kubicki ; ul. Romualda 4/67;25-322 Kielce Wykonawca robót zobowiązany jest do: - urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia terenu na którym wykonywane będą prace. - zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż., - usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233222-1, 45233142-6, 45233221-4,.
 6. Przebudowa drogi wjazdowej wewnętrznej i chodnika na bazie gospodarczej uzdrowiska w Wełczu k/ Buska - Zdroju.
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
  Przebudowa drogi wjazdowej wewnętrznej i chodnika na bazie gospodarczej uzdrowiska w Wełczu k/ Buska - Zdroju.
 7. Remont dróg i chodników na drogach powiatowych w terenie Gminy Końskie.
  Zamawiający: Powiat Konecki, Końskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg powiatowych (na trzech drogach) na terenie Gminy Końskie .

  2. Zakres robót do wykonania - w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego przedmiary robót.

  Zamówienie podzielono na trzy części obejmujące wykonanie następujących robót:
  CZĘŚĆ 1.
  Remont drogi powiatoej Nr 0428 T ( Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Giełzów -
  Gowarczów - Baczyna - Paruchy w km od 14+711 do km 16+471

  - do wykonania następujące rodzaje i zakresy robót:
  1) Mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z masy bitumicznej w ilości 50 kg na m2 - 255,75 Mg
  2) Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej grubości 4 cm, ruch KR - 2 - 5115,0 m2
  3) Pogłębienie rowu średnio 30 cm z plantowaniem dna i skarp
  ( odwóz ziemi do 1 km ) - 510,0 m³
  4) Kopanie rowu głębokości 50 cm wraz z plantowaniem dna i skarp z odwozem urobku
  do 1 km - 720,0 m³
  5) Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych na szerokości średnio
  1,5 m - 3200,0 mb
  6) Wykonanie zjazdów gospodarczych z rur Ø 40 - 60 mb

  CZĘŚĆ 2
  Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0422 T Modliszewice - Sierosłwaice - Nowy Kazanów - Brody Stare - Sielpia Wielka w km 0+000 - 0+615 ( str. lewa ) , w km 1+040 - 1+160 i 1+778 - 2+593 ( str. prawa )

  1) Rozbiórka z odwozem do 1 km:
  - krawężnika betonowego - 110,0mb
  - płytek betonowych 50x50x7 - 67,40 m2
  2) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej śr. gr 15 cm z odwozem
  na odległość do 1 km - 2323,50 m2.
  3) Ustawienie krawężnika betonowego 15x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem z uprzednim wykonaniem rowka z odwozem ziemi na odległość do 1 km : wg KPED tab. 03.10 - 1565,0 mb
  4) Ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - 1496,0mb
  5) Wykonanie koryta pod podbudowę na wjazdach
  grubości 15 cm - 333,65 m2.
  6) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na wjazdach - 333,65 m2.
  7) Wykonanie w-wy odsączającej piaskowej grubości 10 cm pod chodnik - 2089,0 m2.
  8) Ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej grubości 6 cm na posypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - 2089,0 m2.
  9) Ułożenie kostki brukowej szarej grubości 8 cm na wjazdach na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - 333,65 m2.
  10) Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy krawężnikiem, a istniejącą nawierzchnią mieszanką betonową - 11,74 m3.
  11) Regulacja zasuw wodociągowych - 24,0 szt.
  12) Wbudowanie pod chodnikiem ścieków prefabrykowanych - 15,0 mb
  13) Przedłużenie części przelotowej istniejącego przepustu z rur Ø 50 cm
  na ławie z tłucznia gr. 15 cm - 2,0 mb
  14) Mechaniczne wykonanie ścinki poboczy śr.15 cm z odwozem ziemi na
  odległość do 1 km - 2143,50 m²
  15) Umocnienie płytkami betonowymi ( z odzysku ) skarp rowu na wlocie do
  przepustu - 5,0 m²

  CZĘŚĆ 3
  Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej ( ul. Wjazdowa ) w Końskich od km 0+000 do km 0+615 ( strona prawa ) i od km 0+453 do km 0+615 (strona lewa)

  1) Rozbiórka z odwozem do 1 km
  - krawężnika betonowego - 794,0 mb
  - płytek betonowych 50x50x7 - 1733,5 m2.
  - nawierzchni z bloczków betonowy gr.12 cm - 274,0 m²
  - obrzeży betonowych 6x20x100 - 705,0 mb
  2) Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z uprzednim wykonaniem - 812,0 mb. rowka z odwozem ziemi na odległość do 1 km :
  3) Ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - 771,0 mb.
  4) Wykonanie koryta pod podbudowę na wjazdach
  grubości 15 cm z odwozem urobku na odległość 1 km - 293,0 m²
  5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na wjazdach - 293,0 m2.
  6) Ułożenie chodnika z kostki brukowej czerwonej grubości 6 cm na posypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm - 1458,0 m2
  7) Ułożenie kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm na wjazdach na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. - 293,0 m2
  8) Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy krawężnikiem, a istniejącą nawierzchnią mieszanką betonową - 6,1 m3.
  9) Mechaniczne frezowanie pni drzew ( w chodniku do poziomu jezdni
  a w poboczu 10 cm poniżej poziomu gruntu ) o średnicach
  - Ø 30 cm - 2 szt.
  - Ø 40 cm - 5 szt.
  - Ø 50 cm - 7 szt.
  - Ø 60 cm - 10 szt.
  - Ø 70 cm - 12 szt.
  - Ø 80 cm - 7 szt.
  - Ø 90 cm - 3 szt.
  - Ø 100 cm - 2 szt.
  - Ø 120 cm - 1 szt.
  10) Regulacja zasuw
  - wodociągowych, gazowych - 14 szt.
  - studni telekomunikacyjnych - 11 szt.
  11) Humusowanie i obsianie trawą, grubość warstwy 5 cm - 450 m²

  3. Wykonawca robót zobowiązany będzie do :
  - protokolarnego przejęcia od zamawiającego odcinka drogi ( ulicy ), na którym realizowane będą roboty
  - bezpiecznego prowadzenia - wymagania określone w załączniku do SIWZ - Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym
  - realizowania robót zgodnie z przedmiarem robót i SST przy zastosowaniu materiałów, wyrobów, prefabrykatów, urządzeń dopuszczonych do wbudowania przy realizacji robót objętych zamówieniem .
  Warunki wykonania i odbioru robót określone w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  4. Roboty prowadzone będą bez wstrzymywania ruchu lokalnego - przy wyłączeniu z ruchu
  połowy jezdni, przy uwzględnieniu Warunków prowadzenia robót w pasie drogowym
  określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.
  Przy wykonaniu robót nawierzchniowych Wykonawca zobowiązany będzie posiadać
  aktualne receptury dla produkowanej masy mineralno - bitumicznej dla kategorii ruchu
  KR-1 .

  5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość części na jakie podzielono zamówienie. Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest wykazać rodzaj i zakres robót jakie zamierza wykonać przy udziale podwykonawcy. Podwykonawcy nie mogą być podzlecone roboty nawierzchniowe z masy mineralno - bitumicznej.