Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Andrzej Józef

w KRS

Andrzej Józef Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Porszewice (Łódzkie)
Przetargi:427 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Cecylia, Włodarczyk Mateusz Adam, Włodarczyk Łukasz Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. J., Porszewice − KRS 0000076423

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna na odcinku od km 0+000 do km 0+517.
  Zamawiający: Gmina Wodzierady, Wodzierady
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna na odcinku od km 0+000 do km 0+517.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice , gmina Pabianice
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice na odcinku długości 2,228 km. Początek przebudowy od skrzyżowania z drogą gminną na Wysieradz obręb Janowice do skrzyżowania z drogą gminną obręb Wola Żytowska.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 5 225 000 Euro na robotę budowlaną polegającą na remoncie nawierzchni dróg Osiedla Szadkowice Ogrodzim, ul. Młynarska, ul. Łąkowa, ul. Leśna na terenie Gminy i Miasta Szadek
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie nawierzchni dróg Osiedla Szadkowice Ogrodzim, ul. Młynarska, ul. Łąkowa, ul. Leśna na terenie Gminy i Miasta Szadek
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2938E
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
  W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi powiatowej Nr 2938E w granicach istniejącego pasa drogowego , która posiada klasę „Z” na długości 960m W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię bitumiczną o zróżnicowanej szerokości 4,7m -5,0m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym wymagającym przebudowy i poszerzenia . Przyjęto szerokość jezdni i poboczy na przedmiotowej drodze jak dla klasy technicznej „L” tj. 5,5m , Zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 1,00m. Istniejące zjazdy należy wyregulować w odniesieniu do nowej niwelety drogi. Szczegółowy opis Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (projekt budowlany, przedmiary robót) stanowiąca załącznik 3.7 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3.8. do SIWZ. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ Roboty należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażowane będą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy., z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 5. Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  A/ Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę nawierzchni dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz tj.: - ul. Perłowej na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Ciosnowskiej, - ul. Przygranicznej na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Inżynierskiej, - ul. Chełmskiej (tzw. rękaw ul. Chełmskiej) - ul. Zawiszy na odcinku od ul. Na skarpie do terenu PKP Zamówienie obejmuje remont nawierzchni dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz tj.: - ul. Kamiennej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Witkacego, zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonymi dokumentacjami technicznymi (załącznik nr 1a,b,c,d,e), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót (załącznik nr 3a,b,c,d,e), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje: 1. Przebudowa nawierzchni ul. Perłowej na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Ciosnowskiej o łącznej długości ok. 161 mb, w tym: a) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm pozagęszczeniu, c) wykonanie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,50 cm z wypełnieniem spoin i otworów w płytach piaskiem, d) wykonanie krawężników betonowych na płask na ławie fundamentowej w miejscach połączenia jezdni z płyt betonowych z jezdnią gruntową e) wykonanie wyprofilowania poboczy gruntowych, uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia mechanicznego (wałowania) do poziomu krawężników na szerokości ok. 1 m, uzupełnienie winno zostać wykonane z wykorzystaniem materiału pozyskanego w trakcie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a w przypadku niewystarczającej ilości tego materiału uzupełnienie materiałem o właściwościach podobnych do materiału rodzimego. f) zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego, 2. Przebudowa nawierzchni ul. Przygranicznej na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Inżynierskiej o łącznej długości ok. 275 mb, w tym: a) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5,0 cm, wykonać po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy, c) wykonanie krawężnika betonowego zwykłego 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem (obustronny), wystający 10 cm powyżej nawierzchni asfaltowej (strona wschodnia) oraz zatopiony (strona zachodnia), obniżony do 3-4 cm na wjazdach do posesji w celu umożliwienia sprawnej komunikacji, d) wykonanie krawężników betonowych na płask na ławie fundamentowej w miejscach połączenia jezdni bitumicznej z jezdnią gruntową, e) wykonanie podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża za pomocą spoiw hydraulicznych w ilości odpowiadającej ok. 30 kg cementu na 1 m² powierzchni, grubość 30 cm, (wytrzymałość podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa), w miejscach gdzie projektowana jezdnia nie pokrywa się z istniejącą jezdnią należy przed wykonaniem stabilizacji usunąć warstwę humusu i wzbogacić podłoże 8 cm warstwą kruszywa łamanego 0-31,5, f) wykonanie wyprofilowania poboczy gruntowych, uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia mechanicznego (wałowania) do poziomu krawężników na szerokości ok. 1 m, uzupełnienie winno zostać wykonane z wykorzystaniem materiału pozyskanego w trakcie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a w przypadku niewystarczającej ilości tego materiału uzupełnienie materiałem o właściwościach podobnych do materiału rodzimego. Istniejące chodniki w przypadku zbliżenia do nowo wykonanej jezdni wyprofilować z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego, g) zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego. 3. Przebudowa nawierzchni ul. Chełmskiej (tzw. rękaw ul. Chełmskiej) o łącznej długości ok. 165 mb, w tym: a) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, z uwzględnieniem rozbiórki istniejącego fragmentu nawierzchni asfaltowej, b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5,0 cm, wykonać po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy, c) wykonanie krawężnika betonowego zwykłego 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem (obustronny), wystający 10 cm powyżej nawierzchni asfaltowej, obniżony do 3-4 cm na wjazdach do posesji w celu umożliwienia sprawnej komunikacji, należy wykorzystać istniejący krawężnik w ilości ok. 90mb, d) wykonanie krawężników betonowych na płask lub zatopionych na ławie fundamentowej w miejscach połączenia jezdni bitumicznej z jezdnią gruntową lub kostką brukową, e) wykonanie podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża za pomocą spoiw hydraulicznych w ilości odpowiadającej ok. 30 kg cementu na 1 m² powierzchni, grubość 30 cm, (wytrzymałość podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa), f) wykonanie wyprofilowania poboczy gruntowych, uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia mechanicznego (wałowania) do poziomu krawężników na szerokości ok. 1 m, uzupełnienie winno zostać wykonane z wykorzystaniem materiału pozyskanego w trakcie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a w przypadku niewystarczającej ilości tego materiału uzupełnienie materiałem o właściwościach podobnych do materiału rodzimego. Istniejące chodniki w przypadku zbliżenia do nowo wykonanej jezdni wyprofilować z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego, g) zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego, 4. Przebudowa nawierzchni ul. Zawiszy na odcinku od ul. Na skarpie do terenu PKP o łącznej długości ok. 50 mb, w tym: h) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, i) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 + 4 cm, wykonać po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy, j) wykonanie krawężnika betonowego zwykłego 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem (obustronny), wystający 10 cm powyżej nawierzchni asfaltowej, obniżony do 3-4 cm na wjazdach do posesji w celu umożliwienia sprawnej komunikacji, k) wykonanie krawężników betonowych na płask lub zatopionych na ławie fundamentowej w miejscach połączenia jezdni bitumicznej z jezdnią gruntową, l) wykonanie podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża za pomocą spoiw hydraulicznych, grubość 20 cm, (wytrzymałość podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa), m) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm, n) wykonanie od strony północnej wyprofilowania poboczy gruntowych, uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia mechanicznego (wałowania) do poziomu krawężników na szerokości ok. 1 m, uzupełnienie winno zostać wykonane z wykorzystaniem materiału pozyskanego w trakcie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a w przypadku niewystarczającej ilości tego materiału uzupełnienie materiałem o właściwościach podobnych do materiału rodzimego, o) zjazdy na posesje od strony północnej: nieutwardzone wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym, zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego, p) wykonanie chodnika i przebudowa zjazdów od strony południowej. Konstrukcja chodnika: kostka brukowa szara gr. 6 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm, kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm. Konstrukcja zjazdów: kostka brukowa szara gr. 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm, kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm. Od strony posesji chodniki zakończyć obrzeżem betonowym. 5. Remont nawierzchni ul. Kamiennej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Witkacego o łącznej długości ok. 350 mb, w tym: a) frezowanie istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej na grubość ok. 3 – 4 cm – ok. 1750 m2 b) mechaniczne czyszczenie nawierzchni – ok. 1750 m2 c) skropienie nawierzchni mineralno – asfaltowej emulsją asfaltową – ok. 1750 m2 d) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych AC11 o grubości 4 cm – ok. 1750 m2 e) rozebranie krawężników i wykonanie nowych na ławie betonowej z oporem – ok. 700 m B/ Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych. 2. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3. Wysokość nowo wykonanej nawierzchni nie powinna znacząco odbiegać od wysokości istniejącej nawierzchni. 4. Nowo wykonaną nawierzchnię z istniejącą nawierzchnią utwardzoną należy połączyć na dotychczasowym poziomie. 5. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty. 6. Destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni zostanie przetransportowany i rozłożony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Miasto Zgierz. W ramach powyższych czynności Wykonawca uwzględni koszty transportu, profilowania i mechanicznego zagęszczenia destruktu. 7. Fragmenty chodników i zjazdów podlegające rozbiórce na skutek wykonywania wymiany krawężników, Wykonawca winien odtworzyć zgodnie z istniejącą konstrukcją. Wykonawca przedmiotowe prace winien wykonywać z należytą starannością, a uszkodzone lub zniszczone elementy nawierzchni chodników i zjazdów wymienić na elementy pozbawione wad. 8. Krawężniki z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca. 9. Wykonawca opracuje niezbędne projekty organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związane z ograniczeniami w ruchu na czas robót dla wszystkich odcinków ulic będących przedmiotem zamówienia, a także docelowo projekty stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny, w tym na ul. Kamiennej należy uwzględnić wykonanie progów zwalniających. 10. Projekty organizacji ruchu winny zostać w pierwszej kolejności uzgodnione z Zamawiającym. 11. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie pasa drogowego. Ulice Perłowa, Przygraniczna, Chełmska oraz Kamienna są drogami gminnymi. 12. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowych ulic. 13. „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz w okresie kwiecień - maj 2017r. będzie wykonywała prace polegające na przebudowie sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasach drogowych ulicy Chełmskiej oraz Kamiennej. Planowane prace będą realizowane metodą bezwykopową (przewiert sterowany), jedynie przebudowa przyłączy wodociągowych prowadzona będzie w wykopie otwartym. Prace wodociągowe muszą być wykonane przed przebudową nawierzchni ulic. 14. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie w okresie kwiecień – maj 2017r. będzie wykonywała przebudowę sieci gazowej wraz z przełączeniami w ul. Kamiennej. Prace będą prowadzone w obrębie chodnika. 15. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto w 2017r. planuje wykonanie modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym ul. Przygranicznej. 16. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przystępując do postępowania przetargowego fakt konieczności ustalenia przed przystąpieniem do wykonywania robót wspólnego harmonogramu prac, tak aby realizacja inwestycji przebiegała w sposób sprawny i skoordynowany, z jak najmniejszymi ograniczeniami dla frontu robót. 17. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. 18. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem. C/ Załączniki: 1 a,b,c,d,e Dokumentacja techniczna 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3 a,b,c,d,e Przedmiar robót UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: roboty drogowe, roboty brukarskie.
 6. Przebudowa ul. Dworskiej w Głownie na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Wigury wraz z przebudową mostu na rzece Brzuśni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie".
  Zamawiający: Gmina Miasta Głowno, Głowno
  Przebudowa ul. Dworskiej w Głownie na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Wigury wraz z przebudową mostu na rzece Brzuśni, w tym: 1. Przebudowa ulicy. Klasa techniczna: "L" - lokalna. Szerokość jezdni 6,00 m. Długość 349 m Ulica: - Nawierzchnia bitumiczna; warstwa ścieralna AC11S 50/70 grubości 5 cm na warstwie wyrównawczej z AC16W 50/70. - Obramowanie jezdni: krawężnik betonowy 15x30 cm i opornik betonowy 15x25 cm, na ławie betonowej C8/10 z oporem Chodniki: - Wymiana nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 50x50 na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub.8 cm - Chodniki obramowane obrzeżem betonowym 8x30 cm Zjazdy: - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem-piask - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 mm - Warstwa podsypkowa z piasku, grub. 10 cm - Istn. zjazdy bitumiczne: nakładka - warstwa AC11S 50/70, grub. 4 cm 2. Przebudowa mostu żelbetowego przez rzekę Brzuśnię w ciągu ulicy Dworskiej, w tym: - Rozbiórka nawierzchni, warstwy ochronnej i izolacji - Skucie skorodowanego betonu z powierzchni płyty nośnej mostu, z pow. gzymsów - Uzupełnienie ubytków na powierzchni betonu, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej - Wykonanie płyt przejściowych na dojazdach do obiektu. - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych obiektu


 7. REMONT CHODNIKÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO W 2017 ROKU
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Pabianice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników, miejsc postojowych oraz nawierzchni drogowych – wykonaniem nawierzchni bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:
  1.1 Część I – chodniki i miejsca postojowe I:
  a) ulica DOLNA (20 Stycznia - posesja 36A - strona północna) o powierzchni ok. 1.629 m2,
  b) ulica DOLNA (na wysokości bloku 284 - strona południowa) o powierzchni ok. 405 m2,
  c) ulica NIECAŁA (strona zachodnia) o powierzchni ok. 1.254 m2,
  d) ulica WAJSÓWNY 8 (strona północna) o powierzchni ok. 387 m2,
  e) ulica MONIUSZKI (łopatka - strona południowa) o powierzchni ok. 582 m2.
  1.2. Część II – nakładki bitumiczne:
  a) ulica SMUGOWA (Wajsówny - Popławska) - o powierzchni ok. 504 m2,
  b) ulica BRACKA (Nawrockiego – 20 Stycznia) - o powierzchni ok. 3.273 m2,
  c) ulica SMUGOWA (20 Stycznia – Waltera Janke) - o powierzchni ok. 3.100m2.
  1.3. Część III – chodniki i miejsca postojowe II:
  a) ulica CHŁODNA (strona południowa) o powierzchni ok. 870 m2,
  b) ulica PROSNAKA (Ossowskiego – Dolna - strona wschodnia) o powierzchni ok. 167 m2,
  c) ulica DĄBROWSKIEGO (Kochanowskiego – Tkacka - strona północna) o powierzchni ok. 615 m2,
  d) ulica TKACKA (Łaska – Dąbrowskiego - strona wschodnia) o powierzchni ok. 712 m2,
  e) ulica PRÓŻNA (strona wschodnia) o powierzchni ok. 480 m2.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według powyższego podziału.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  CZĘŚĆ I
  a) ulica DOLNA (20 Stycznia – posesja 36A), strona północna
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 20 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na wjazdach,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (Stabilizacja 5 Mpa),
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  b) ulica DOLNA (na wysokości bloku 284), strona południowa
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (Stabilizacja 5 Mpa),
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  c) ulica NIECAŁA, strona zachodnia
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (Stabilizacja 5 Mpa),
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  d) ulica WAJSÓWNY 8, strona północna
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (Stabilizacja 5 Mpa),
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  e) ulica MONIUSZKI (łopatka)
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa),
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  CZĘŚĆ II
  a) ulica SMUGOWA (Wajsówny – Popławska) – likwidacja odcinka z płyt drogowych
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - wykonanie warstwy podbudowy betonowej gr. 10 cm (Stabilizacja 2,5 Mpa),
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm,
  - skropienie podbudowy asfaltem,
  - wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 7 cm,
  - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 5 cm
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  b) ulica BRACKA (Nawrockiego – 20 Stycznia)
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie obrzeża 8x30x100 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa),
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną,
  - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 5 cm
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  c) ulica SMUGOWA (20 Stycznia – Waltera Janke)
  - frezowanie nawierzchni wraz z wywozem,
  - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
  - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno – asfaltowych,
  - skropienie nawierzchni asfaltem,
  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych,
  - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  CZĘŚĆ III
  a) ulica CHŁODNA, strona południowa
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na wjazdach,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach,
  - ustawienie obrzeża 8x30x100 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa),
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  b) ulica DĄBROWSKIEGO (Kochanowskiego – Tkacka), strona północna
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa),
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  c) ulica TKACKA (Łaska – Dąbrowskiego), strona wschodnia
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa),
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  d) ulica PROSNAKA (Ossowskiego – Dolna), strona wschodnia
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15),
  - koryta wykonywane mechanicznie gł 35 cm i 15 cm z wywozem urobku,
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
  - ustawienie obrzeża 8x30x100 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa),
  - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  e) ulica PRÓŻNA, strona wschodnia
  - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu,
  - koryta wykonywane mechanicznie gł 25 cm z wywozem urobku,
  - ustawienie obrzeża 8x30x100 cm,
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,
  - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa).
  3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na którą składają się:
  a) Materiały zgłoszeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, a wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  c) Kosztorysy nakładcze (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Przy czym należy zaznaczyć iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi.
  4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: miasto Pabianice.
  5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
  6. Termin realizacji zamówienia:
  a) Część I - do 90 dni od daty przekazania placu budowy,
  b) Część II - do 60 dni od daty przekazania placu budowy,
  c) Część III - do 80 dni od daty przekazania placu budowy.
  Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
  Zamawiający wymaga aby Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawił harmonogram terminowy wykonywania robót.
  7. Uwagi realizacyjne:
  a) Zamawiający informuje, że przedstawiony przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Umowa zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania.
  b) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie,
  c) Po wykonanym remoncie nakładki bitumiczne mają spełniać standard drogi jak dla KR 1-2,
  d) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek,
  e) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego,
  f) Od daty protokolarnego przekazania terenu robót do chwili protokolarnego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.
  g) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w miejscach prowadzonych robót Wykonawca odtworzy te punkty na własny koszt.
  h) Uzyskany w toku prowadzonych prac materiał w postaci płyt chodnikowych, krawężnika, obrzeży trawnikowych, destruktu Zamawiający zagospodarowuje we własnym zakresie jako utwardzenie innych dróg gminnych, do Wykonawcy należy tylko jego transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
  i) Zamawiający dokona wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania w terminie 5 dni od momentu podpisania umowy a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie.
  8. Warunki finansowe rozliczeń:
  a). Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych) z zastrzeżeniem, iż będzie to rozumiane jako fakturowanie etapowe dla poszczególnych ulic, podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy; Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót.
  b). przebieg czynności odbiorowych:
  - Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
  - Odbiór dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów.
  Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót.
  c). każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku), ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy - Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
  d). podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
  e). sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania.
  9. Kody CPV:
  - 45.23.32.22 – 1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
  - 45.23.31.42-6 – Wymiana nawierzchni drogowej.

  Uwaga:
  1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.
  2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
  3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
 8. Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Lutomiersk.
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie dróg w miejscowościach Florentynów (3 etapy) i Puczniew na
  terenie Gminy Lutomiersk. 3.1.1 Część nr 1 przedmiotu zamówienia obejmuje: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Florentynów - etap
  I, II i III. Przedmiot zamówienia w części nr 1 został szczegółowo określony w: 3.1.1.a) Opis techniczny-Florentynów-I, II, III etap-zał. 1a,1b i 1c do SIWZ, 3.1.1.b) Organizacja ruchu-opis-Florentynów-zał. 1d do SIWZ, 3.1.1.c) Projekt zagospodarowania terenu-Florentynów-I, II i III etap-zał. 1e, 1f i
  1g do SIWZ, 3.1.1.d) Przedmiar oznakowanie drogi-Florentynów-zał. 1h do SIWZ, 3.1.1.e) Przedmiar robót-Florentynów- I, II, III etap-zał. 1i, 1j i 1k
  do SIWZ, 3.1.1.f) Przekrój konstrukcyjny-Florentynów-I, II, III etap-zał. nr 1l, 1ł i 1m do SIWZ, 3.1.1.g) STWiORB-Florentynów-zał. nr 1n do SIWZ.
  3.1.2. Część nr 2 przedmiotu zamówienia obejmuje: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Puczniew. Przedmiot zamówienia w części nr
  2 został szczegółowo określony w: 3.1.2.a) Projekt budowlany-opis-Puczniew- zał. nr 2 a do SIWZ, 3.1.2.b) Projekt zagospodarowania terenu-
  Puczniew-zał. nr 2 b do SIWZ, 3.1.2.c) Przedmiar robót-Puczniew-zał. nr 2 c do SIWZ, 3.1.2.d) STWiORB-Puczniew-zał. nr 2 d do SIWZ. Wykonawca
  na czas przebudowy drogi w częściach nr 1 i 2, ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i
  technicznym. Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest: - załączyć niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych materiałów ; -
  załączyć kosztorys powykonawczy; -załączyć opracowaną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zaewidencjonowaną w Powiatowym Ośrodku
  Geodezji i Kartografii w Pabianicach, ul. Kościuszki 25; - oznakować wykonane zadanie ( cz.1 Florentynów ) tablicą informacyjną o wymiarach co
  najmniej 80x120 cm zgodnie z wzorem znajdującym się pod adresem: www.lodzkie.pl/rolnictwo.
 9. Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód
  Zamawiający: Powiat Zduńskowolski, Zduńska Wola
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją zezwalającą na użytkowanie, wolnej od wad nowo projektowanej drogi o długości około 4,3 km stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód w ramach zamówienia: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód”, realizowanego w ramach Projektu: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) (wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do PFU) i opracowanej na jego podstawie przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, zweryfikowanej przez Zamawiającego za zgodność z PFU, obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami, do których PFU się odwołuje.

 10. Przebudowa drogi gminnej nr 103108E Wygwizdów - Szadek.
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
  W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przebudowy drogi gminnej obejmującej ; 1) Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe - rozbiórka przepustów - zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej - karczowanie pni drzew 2) Roboty ziemne i wykonanie przepustów - wykopy -wykonanie przepustów - formowanie zagęszczanie nasypów 3) Wykonanie jezdni - czyszczenie istniejącej nawierzchni - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową -ułożenie geosiatki - wykonanie nawierzchni - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna o długości 1,486 km - wykonanie chodników z kostki brukowej 4) Roboty wykończeniowe , wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną

 11. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
  Dostawa masy bitumicznej na „zimno” wraz z wyładunkiem i zakup masy bitumicznej „na gorąco” z podziałem na zadania.
  Zadanie Nr 1 Dostawa „masy bitumicznej na zimno” wraz z wyładunkiem w łącznej ilości 255 Mg.
  Zadanie Nr 2 Zakup „masy na gorąco” w ilości 120 Mg dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim.
  Zadanie Nr 3 Zakup „masy na gorąco” w ilości 140 Mg dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach.
 12. Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest remont i naprawa dróg gminnych w roku 2017, w granicach administracyjnych gminy Konstantynów Łódzki.

  3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  1. Remont i naprawa nawierzchni dróg o nawierzchniach bitumicznych.
  2. Remont i naprawa nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych.

  3.3. Szczegółowy zakres obejmuje:
  1. Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi BA (AC 11S 50/70 KR1-2) z frezowaniem,
  oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową – 150 ton;
  2. Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego (MA 5 S 35/50 KR1-2) z frezowaniem, oczyszczeniem i
  skropieniem emulsją asfaltową – 150 ton;
  3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 KR1-2 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu
  5 cm z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową – 1 200 m2;
  4. Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagęszczeniem
  mechanicznym – 450 m3;
  5. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 50 szt.
  6. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 50 szt.
  7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 50 szt.
  8. Profilowanie z wałowaniem nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych – 250 000 m2;
  9. Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 mm z profilowaniem i zagęszczeniem
  mechanicznym – 500 m3.
  10. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm oraz załadowanie urobku na samochód samowyładowczy i odwiezieniem
  na składowisko Wykonawcy - 10 000 m2;
  11. Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 5 000 m2;
  12. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu oraz załadowanie urobku na samochód samowyładowczy i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy - 10 000,00 m.
 13. Przebudowa ulicy: Bocznej, Białej, Muzycznej, Owocowej, Uroczej (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza), Spokojnej, Hucznej, Zacisze w Ksawerowie.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  Przedsięwzięcie obejmuje:
  ul. Boczna
  - etap I: Rozebranie nawierzchni z kruszywa o długości 332,0 mb.i szerokości 4,5 mb (od ul. Wschodniej do skrzyżowania ulic Dobra/Urocza). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,8 m i powierzchni 1.593,60 m2. Szerokość utwardzenia pobocza kruszywem – 1,0 m. Przedłużenie przepustu rurowego o średnicy 60 cm o 1,5 m w każdą stronę i wykonanie przyczółków betonowych.
  - etap II: Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o szerokości 3,0 m i długości 352,0 mb (na odcinku - przedłużenie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych w kierunku ulicy Kosmowskiej).Szerokość utwardzenia pobocza kruszywem – 1,0m.
  ul. Biała
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 165,0 mb. i szerokości 4,0 mb, (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,0 m i powierzchni 730,90 m2 . Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0m.
  ul. Muzyczna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 329,0 mb. i szerokości 4,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,5 m i powierzchni 1.481 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0 m.
  ul. Owocowa
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 91,00 mb. i szerokości 2,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych o szerokości o 2,5 mb. i powierzchni 227,82 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Urocza (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza)
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 82,42 mb. i szerokości 4,0 mb (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnejo szerokości o 4,0 mb. i powierzchni 360,51 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Spokojna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 198,35 mb. i szerokości 4,5 mb (od ul. Jana Pawła II). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 4,5 mb. i powierzchni 946,83 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Huczna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 47,00 mb. i szerokości 2,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 2,5 mb. i powierzchni 117,50 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Zacisze
  Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o długości 352,0 mb (od ulicy Szkolnej). Płyty należy ułożyć na ul. Bocznej. Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 3,0 mb. i powierzchni 1.056,00 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0 m.
 14. Przebudowa ulicy: Bocznej, Białej, Muzycznej, Owocowej, Uroczej (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza), Spokojnej, Hucznej, Zacisze w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  ul. Boczna
  - etap I: rozebranie nawierzchni z kruszywa o długości 332,0 mb.i szerokości 4,5 mb (od ul. Wschodniej do skrzyżowania ulic Dobra/Urocza). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,8 m i powierzchni 1.593,60 m2. Szerokość utwardzenia pobocza kruszywem – 1,0 m. Przedłużenie przepustu rurowego o średnicy 60 cm o 1,5 m w każdą stronę i wykonanie przyczółków betonowych.
  - etap II: Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o szerokości 3,0 m i długości 352,0 mb (na odcinku - przedłużenie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych w kierunku ulicy Kosmowskiej).
  Szerokość utwardzenia pobocza kruszywem – 1,0m.
  ul. Biała
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 165,0 mb. i szerokości 4,0 mb, (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,0 m i powierzchni 730,90 m2. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0m.
  ul. Muzyczna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 329,0 mb. i szerokości 4,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,5 m i powierzchni 1.481 m2. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0 m.
  ul. Owocowa
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 91,00 mb. i szerokości 2,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych o szerokości o 2,5 mb. i powierzchni 227,82 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Urocza (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza)
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 82,42 mb. i szerokości 4,0 mb (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 4,0 mb. i powierzchni 360,51 m2. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Spokojna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 198,35 mb. i szerokości 4,5 mb (od ul. Jana Pawła II). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 4,5 mb. i powierzchni 946,83 m2. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Huczna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 47,00 mb. i szerokości 2,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 2,5 mb. i powierzchni 117,50 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Zacisze
  Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o długości 352,0 mb(od ulicy Szkolnej). Płyty należy ułożyć na ul. Bocznej. Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 3,0 mb. i powierzchni 1.056,00 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0 m.
 15. Remont drogi gminnej Nr 121155E w miejscowości Jasień w km 1+732 - 2+242 oraz trzech przepustów w km 1+797, 1+836, 1+838 i rowów
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
  zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac :

  - roboty ziemne
  - rowy odwadniające
  - przepusty
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm gr 25cm
  - warstwa wiążąca- 4cm i ścieralna – 4cm

  Przyjęto szerokość jezdni – 5,0 m i poboczy - 0,75m
  Szczegółowy opis konstrukcji nawierzchni jezdni zawiera dokumentacja techniczna
 16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1907E Kalinowa – Żagliny – Prusinowice na odcinku o długości ok. 1350m
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Przebudowy drogi powiatowej nr 1907E Kalinowa – Żagliny – Prusinowice na odcinku o długości ok. 1350m obejmują:
  • odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie,
  • zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej,
  • remont przepustu rurowego w km 1+828 średnicy 50cm (rzędne oraz długość przepustu pozostawić bez zmian),
  • oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową k≥65 w ilości 0.50kg/m2,
  • ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11W w ilości średnio 70kg/ m2,
  • ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11S,
  • dokonanie ścinki poboczy przy średniej grubości 10cm z odwozem urobku do 5km na odkład,
  • utwardzenie poboczy na szerokości 0.75m od krawędzi jezdni mieszanką tłucznia kamiennego 0÷32mm i grubości 10cm,
  • plantowanie pozostałej części poboczy wraz z zagęszczeniem,
  • odmulenie rowów przydrożnych z plantowaniem dna i skarp.
 17. Dostawa masy mineralno – asfaltowej remontowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco oraz dostawa emulsji asfaltowej
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Łask
  Dostawa masy mineralno-asfaltowej remontowej dla ruchu średniego do wbudowania na gorąco (warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Łaskiego w ilości nie większej niż 400 Mg. Masa mineralno-asfaltowa na gorąco powinna spełniać następujące wymagania: - Masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0 ÷ 8, przy czym nie mniej niż 45% kruszywa powyżej 2,0 mm, z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-2. Minimalna zawartość lepiszcza – 4%. - Masa winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1:2008. Dostawca powinien opracować i przedstawić receptę na w/w masę do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Dostawca będzie przedstawiał deklaracje zgodności na każde żądanie Zamawiającego. Podana ilość masy mineralno – asfaltowej jest wartością szacunkową, w przypadku nie zrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy zakup uznaje się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65% w ilości nie większej niż 5 Mg. Oferowana emulsja winna spełniać parametry wymagane i zawarte w opracowaniu „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” - IBDiM – 1999.
 18. „Dostawa masy mineralno – asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco”
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno – asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco, CPV 44113600-1
 19. Przebudowa dróg gminnych w gminie Parzęczew
  Zamawiający: Gmina Parzęczew, Parzęczew
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w gminie Parzęczew.
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych inwestycji:
  A. Przebudowa drogi gminnej nr 120282E we wsi Kowalewice – etap II, polegająca na wykonaniu m.in.:
  a) Robót przygotowawczych – geodezyjne wytyczenie osi drogi,
  b) Robót rozbiórkowych – cięcie nawierzchni, zdjęcie znaków i słupków,
  c) Zabezpieczenia infrastruktury podziemnej linii teletechnicznych i energetycznych,
  d) Wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 16 cm,
  e) Wykonanie nawierzchni – warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej
  o grubości 3 cm,
  f) Robót wykończeniowych – ścięcie poboczy oraz wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości
  10 cm; regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, hydranty; ustawienie słupków oraz znaków drogowych, barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego.
  g) Oczyszczenie rowu przydrożnego i przepustu.
  Zatwierdzenie i wykonanie projektów organizacji ruchu (stałej i na czas robót) na przedmiotowe oznakowanie leży po stronie Wykonawcy.
  Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z n/w przepisami:
  1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  Wymiary oznakowania pionowego użyte w przedmiotowy zadaniu nie mogą być mniejsze niż wymiary znaków drogowych stosowanych na drodze gminnej.
  Stare oznakowanie pionowe i bariery stanowią własność Gminy. Wykonawca dostarczy zdemontowane materiały we wskazane miejsce przez Zamawiającego – plac Urzędu Gminy w Parzęczewie.
  Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

  B. Przebudowa drogi gminnej nr 120268E – Ignacew Folwarczny, polegająca na wykonaniu m.in.:
  a) Robót przygotowawczych – geodezyjne wytyczenie osi drogi, wycinka drzew, karczowanie pni,
  b) Robót rozbiórkowych – cięcie nawierzchni, zdjęcie znaków i słupków,
  c) Zabezpieczenia infrastruktury podziemnej linii energetycznych,
  d) Wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 16 cm,
  e) Wykonanie nawierzchni – warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej
  o grubości 3 cm,
  f) Robót wykończeniowych – ścięcie poboczy oraz wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości
  10 cm; regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, hydranty; ustawienie słupków oraz znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

  Zatwierdzenie i wykonanie projektów organizacji ruchu (stałej i na czas robót) na przedmiotowe oznakowanie leży po stronie Wykonawcy.
  Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z n/w przepisami:
  1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  Wymiary oznakowania pionowego użyte w przedmiotowy zadaniu nie mogą być mniejsze niż wymiary znaków drogowych stosowanych na drodze gminnej.
  Stare oznakowanie pionowe i bariery stanowią własność Gminy. Wykonawca dostarczy zdemontowane materiały we wskazane miejsce przez Zamawiającego – plac Urzędu Gminy w Parzęczewie.
  Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

  C. Przebudowa drogi gminnej nr 120284E w miejscowości Chociszew, gmina Parzęczew, polegająca
  na wykonaniu m.in.:
  a) Robót przygotowawczych – geodezyjne wytyczenie osi drogi, karczowanie krzaków
  b) Robót rozbiórkowych – cięcie nawierzchni,
  c) Zabezpieczenia infrastruktury podziemnej linii energetycznych,
  d) Wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 16 cm,
  e) Wykonanie nawierzchni – warstwy wiążącej grubość 4 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm,
  f) Robót wykończeniowych – ścięcie poboczy oraz wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości
  10 cm; ustawienie słupków oraz znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

  Zatwierdzenie i wykonanie projektów organizacji ruchu (stałej i na czas robót) na przedmiotowe oznakowanie leży po stronie Wykonawcy.
  Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z n/w przepisami:
  1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  Wymiary oznakowania pionowego użyte w przedmiotowy zadaniu nie mogą być mniejsze niż wymiary znaków drogowych stosowanych na drodze gminnej.
  Stare oznakowanie pionowe i bariery stanowią własność Gminy. Wykonawca dostarczy zdemontowane materiały we wskazane miejsce przez Zamawiającego – plac Urzędu Gminy w Parzęczewie.
  Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
 20. Zadanie 1 - przebudowa drogi gminnej nr 108258E – ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice, zadanie 2 - przebudowa drogi gminnej nr 108283E – ul. Złota w Piątkowisku, gm. Pabianice
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie następujących lokalnych dróg gminnych:
  • zadanie 1 - przebudowa drogi gminnej nr 108258E – ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice,
  • zadanie 2 - przebudowa drogi gminnej nr 108283E – ul. Złota w Piątkowisku, gm. Pabianice


  2. Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy robót szczegółowo opisany był w części III SIWZ tj. dokumentacji projektowej
 21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno – Zalesie
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 22. Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice - Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 23. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 24. Zimowe utrzymanie dawnej drogi wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego, w II standardzie zimowego utrzymania
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 25. Przebudowa nawierzchni ulicy Reja i ulicy Kasprowicza
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 26. Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 27. Przebudowa nawierzchni na działkach nr 1311/20, 1311/10, 1311/6, 1306/2 w Ksawerowie – zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie” Umowa nr 41/16/Z z dnia 19.05.2016 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 225 000 Euro na robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Przatów na terenie Gminy i Miasta Szadek
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
 29. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALEW
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 30. Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część III
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
 31. Przebudowa ulicy: Konopnickiej, Penelopy, Słonecznej, Wąskiej w Ksawerowie.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 32. Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 33. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km, w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 34. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki
  Zamawiający: Gmina Dmosin, Dmosin
 35. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki.
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 36. Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie remontów miejsc postoju pojazdów oraz dróg dojazdowych
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku, Łask
 37. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 38. Remont drogi powiatowej nr 2300E Bałucz - Okup Wielki na odcinku od km 0+000 do km 1+184
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 39. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach Gminy Dobroń
  Zamawiający: Gmina Dobroń, Dobroń
 40. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 57 w Nadleśnictwie Grotniki w Leśnictwie Bełdów w oddz. 392, 399, 398, 397
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 41. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W JERWONICACH
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 42. PRZEBUDOWA DROGI SZYDŁÓW MADAJE NOWE III ETAP
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 43. Budowa drogi ulicy Rszewskiej w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 44. Budowa drogi ulicy Józefów (na odcinku od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Bocianiej)
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 45. Rewaloryzacja parku miejskiego przy Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim Etap II - zagospodarowanie terenu.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 46. Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Buczek - Luciejów na odcinku o długości ok. 4,8km
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 47. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 48. Remonty dróg powiatowych
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 49. PRZEBUDOWA DROGI SZYDŁÓW -MADAJE NOWE
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 50. PRZEBUDOWA DRÓG W STANISŁAWOWIE STARYM
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 51. PRZEBUDOWA DROGI W DZIEKTARZEWIE, PRZEBUDOWA ULICY PRZEŁAJOWEJ WE WRZĄCEJ, PRZEBUDOWA ULIC W LUTOMIERSKU (PASZKOWSKIEGO, ZACHODNIA, PARKOWA)
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 52. Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 53. Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 54. Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 55. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 56. Konserwacja drogi powiatowej nr 2302E Zduńska Wola - Pruszków na odcinku od km 0+000 do km 0+356
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Łask
 57. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów - budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.
  Zamawiający: Gmina Daszyna, Daszyna
 58. Przebudowa ul. Roweckiego w Andrespolu w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Andrespol, Andrespol
 59. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wągry - Nowe Wągry.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 60. Przebudowa nawierzchni drogi Mroga Górna - Jasień.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 61. Przebudowa odcinka drogi w Przypuście
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
 62. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia Trzecia na odcinku od km 0+000 do km 2+392 (dz. nr 81 i 227/1)
  Zamawiający: Gmina Sędziejowice, Sędziejowice
 63. Modernizacja dróg w Gminie Andrespol w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Andrespol, Andrespol
 64. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew. Remonty dróg w miejscowościach Inczew i Tubądzin.
  Zamawiający: Gmina Wróblew, Wróblew
 65. WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2016 ROKU MASĄ MINERALNO - BITUMICZNĄ ORAZ NAKŁADEK Z MASY MINERALNO - BITUMICZNEJ
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 66. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg publicznych gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa
  Zamawiający: Gmina Miasto Ozorków, Ozorków
 67. Remont drogi dojazdowej do strzelnicy w kompleksie 2617 w Sieradzu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1158, Łask
 68. Dostawa masy bitumicznej na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy bitumicznej na gorąco z podziałem na zadania:3 zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 69. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę betonu asfaltowego dla MPGK sp. z o. o.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, Zgierz
 70. Remont nawierzchni odcinków ulic: Bechcice i 1-go Maja w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 71. Remont dróg i placów w Zgierzu numer sprawy 117/ZP/15
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 72. Naprawa dróg asfaltowych w Łodzi , Naprawa dróg asfaltowych w parku sprzętu technicznego w Nowym Glinniku , Remont dróg asfaltowych w Regnach , Remont dróg i placów asfaltowych w Zgierzu numer sprawy 105/ZP/15
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 73. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Łobudzka na terenie Gminy Szadek
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
 74. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Łobudzka na terenie Gminy Szadek.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
 75. Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 z podziałem na 3 rejony - Część 3 - Rejon III - teren dzielnicy Łódź - Polesie i Śródmieście - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 76. Realizacja zadań pn:Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5129 E relacji Glinnik - Klęk -Dobra -Dobieszków - Imielnik z drogą krajową Nr 71 oraz Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice - Domaradzyn - Popów z drogą krajową Nr 14
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 77. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 103408E W MIEJSCOWOŚCI ZALEW
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 78. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E - ul. Brużyca i ul. Witosa w Aleksandrowie Łódzkim.
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 79. Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi - Część 8 - Remont ul. Kwaterunkowej - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 80. Remont fragmentów dróg pożarowych nr 15 (220/945) w leśnictwie Głowno w oddz. 138, 137 oraz nr 1 (220/1184) w leśnictwie Polesie w oddz. 190, 189, 176, 188, 200, 187, 199, 186, 198, 185, 184, 183, 182, 167, 181, 166
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 81. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa
  Zamawiający: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu, Łódź
 82. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów gminy Lutomiersk
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 83. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WE WRZĄCEJ
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 84. Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 85. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 62 w Nadleśnictwie Grotniki Leśnictwo Smulsko w oddz. 447, 451, 450, 446, 445, 449, 444, 448
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 86. Budowa drogi ul. Handlowej (od ul. Nowotki do ul. Obwodowej) w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 87. Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki - zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 73/15/Z z dn. 03.08.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 88. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 89. Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 90. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 91. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 2163/2 w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 92. Przebudowa ulic: Wysokiej, Krzywej i Armii Krajowej w Dłutowie
  Zamawiający: Gmina Dłutów, Dłutów
 93. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E - ul. Targowa oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 94. Remont nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Grotniki
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
 95. Remont nawierzchni ulic: Ogrodniczej i Kwiatowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej - zamówienie uzupełniające do umowy nr 56/15/Z z dnia 01.07.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 96. Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 97. Utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
 98. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310E Widawa - Zawady na odcinku od km 0+000 do km 1+000 - Etap I
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 99. Przebudowa drogi i budowa przepustów na terenie Nadleśnictwa Brzeziny w 2015 roku
  Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny, Koluszki
 100. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła
  Zamawiający: Gmina Słupia, Słupia
 101. Remont nawierzchni drogi gminnej 314118 w miejscowości Oraczew.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Witonia

Inne osoby dla Włodarczyk Andrzej Józef (72 osoby):