Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Anna

w KRS

Anna Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Piotrków Trybunalski (Łódzkie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Agatowska Izabela, Alama Anna, Bartnik Edward, Bociek Damian, Bociek Ewa, Chmielewska Danuta, Ciesielski Zdzisław, Cygan Lucyna, Czerwik Bogusława, Drapała Barbara, Dudek Elżbieta, Dudzic Alicja, Dworniak Anna, Dziembor Ewa Małgorzata, Dziubek Anna, Frączak Janina Barbara, Gaik Barbara, Gieroń Alicja, Górniak Maria, Grzywacz Zenobia Danuta, Jagiełło Joanna, Jędraszczyk Bożenna, Jończyk Teresa, Kaleta Danuta, Kalinowska Anna, Kawnik Elżbieta, Kopacka Karolina, Koszek Wanda, Kowalski Paweł, Wojtera Małgorzata, Kraszkiewicz Marta, Krzysztofik Danuta, Kubiszewski Marek, Kwiecień Janusz, Lenarczyk Halina, Lesiak Katarzyna, Leśniewska Alina, Lewera Jan, Miarka Bożena, Nojek Waldemar, Nowak Lucyna, Nowakowska Barbara, Olejniczak Marianna, Pawelec Zofia, Piekarska Małgorzata Iwona, Pietras Liliana, Poradzisz Maria, Przybył Anna, Purgał Barbara, Purgał Beata, Puto Halina, Puto Wiesław, Sikorska Aneta, Sitarz Leokadia, Ślęzak Teodora, Snochowska Jolanta, Snokowska Małgorzata Maria, Snokowski Maciej, Śpiewak Ewa, Stempień Magdalena, Wach Irena, Więcławski Jerzy, Wlaźniak Grażyna, Wójcik Mariola Danuta, Włuka Jolanta, Zając Joanna, Zawadzka Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zięba Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej W Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski − KRS 0000059303
 2. Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości, Częstochowa − KRS 0000213524
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Bukowcu Nad Pilicą, Bukowiec Nad Pilicą − KRS 0000177011
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kiełczówce, Kiełczówka − KRS 0000221091
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rusocinach, Rusociny − KRS 0000178590
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Sierosławiu, Sierosław − KRS 0000237948
 7. Opoczyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Regionalnej, Opoczno − KRS 0000215340
 8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borowej, Borowa − KRS 0000204945
 9. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Mosz-pigmos, Gazomia Nowa − KRS 0000665725
 10. Stowarzyszenie Aktywni Na Działanie, Grabica − KRS 0000693210
 11. Stowarzyszenie Lokalne Nasza Gmina, Szczerców − KRS 0000219159
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabica Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica, Kamocin − KRS 0000449547
 13. Stowarzyszenie Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój, Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000231059
 14. Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Przyjazny Kąt, Szydłów − KRS 0000154970

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grabicy -, Grabica − KRS 0000106469
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Mniszkowie, Mniszków − KRS 0000149451
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Radomsku, Radomsko − KRS 0000144299
 4. Piotrkowska Spółdzielnia Producentów Rolnych, Piotrków Trybunalski − KRS 0000238133

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU W KWOCIE 10.878.000,00 ZŁ NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
  Zamawiający: Gmina Sulejów, Sulejów
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.878.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetowego. Jest to kredyt długoterminowy – powyżej 5 lat.
  Usługa udzielenia kredytu jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad sektorem bankowym. Usługa charakteryzuje się powtarzalnością i typowością – tylko cena umożliwia odróżnienie od siebie przedmiotu zamówienia. Zasady polityki kredytowania regulują obowiązujące powszechnie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.). Oferty w postępowaniu mogą złożyć wszystkie banki działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
  Zamawiający: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, Opoczno
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł / słownie złotych: trzy miliony złotych / przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego”. Jest to usługa powszechnie dostępna o określonych normach technicznych i standardach wynikających z określonych przepisów prawa, ustawy Prawo Bankowe.Powtarzalne cechy jakościowe i techniczne usługi nie wymagają skomplikowanego opisu i podania zróżnicowanych cech jakościowych . Usługa kredytu dla jednostki samorządu terytorialnego jest w tym samym kształcie dostępna dla każdej potencjalnej jednostki samorządu terytorialnego, nie ma potrzeby wyrażania jednostkowych i unikalnych wymagań nabywcy i cech specyficznych przedmiotu zamówienia. W usługach udzielenia kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu . Zamawiana usługa udzielenia kredytu jest porównywalna z innymi oferowanymi na rynku.
  2.Wymagane warunki udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego:
  2.1. kredyt w PLN.
  2.2. środki pieniężne powinny być udostępnione do 30.12.2016 r.
  2.3. okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do 01.12.2022r.,
  2.4. termin uruchomienia kredytu – niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do dnia 30.12.2016r.(dla potrzeb ustalenia ceny,datę uruchomienia kredytu ustala się na 28.12.2016r.),
  2.5. uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej w banku, nie później niż dwa dni przed planowaną datą wypłaty – przelewem na konto Kredytobiorcy,
  2.6. nie ma karencji w spłacie kredytu. I rata płatna 01.03.2017 r.
  2.7. spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych, pierwszego dnia miesiąca kończącego kwartał tj. pierwsza rata 01.03.2017 r. ostatnia rata kredytu płatna w dniu 01.12.2022r., w przypadku, gdy termin rat przypadnie na dzień wolny od pracy, za dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy przypadający po tym dniu,
  2.8.odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia,
  2.9. spłata odsetek następować będzie miesięcznie od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  3. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych powiększonej o marżę banku.
  4.Bank nie pobiera prowizji bankowejod kwoty uruchamianegokredytu.
  5.Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  7. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku w całym okresie kredytowania, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca okresu kredytowania wynikającego z umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
  8.W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie o którym mowa w pkt 2.4., Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.
  9.Maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego wynosić będzie 2 dni robocze. Forma złożenia dyspozycji – pisemna, fax.
 3. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulejów, w tym jednostek budżetowych Gminy
  Zamawiający: Gmina Sulejów, Sulejów
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sulejów oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Wykaz jednostek objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą Wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Sulejów. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Sulejów polegającej na: a) przyjmowaniu i przechowywaniu środków pieniężnych, b) przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych dokonywanych zgodnie z przepisami prawa, c) realizacja dyspozycji pieniężnych najpóźniej w następnym dniu po ich przyjęciu. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte jest na stawce WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, pomniejszonej o marżę banku, przy kapitalizacji kwartalnej, d) możliwość umieszczenia wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight). Negocjowane oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight) oparte jest na stawce WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jak średnia ostatnich 10 dni poprzedzających okres obrachunkowy, e) możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku maksymalnie do wysokości 1%, f) otrzymywaniu wyciągów wraz z kompletem załączników z rachunków bankowych najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, g) możliwość współpracy w systemie elektronicznej bankowości w tym: - możliwość zastosowania elektronicznego systemu obsługi rachunku z siedziby Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 4, - prowadzenie rozliczeń w systemie ELIXIR, h) bezpłatnym prowadzeniu rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. 2) Prowadząc rachunki bankowe bank nie może pobierać opłat i prowizji bankowych od: - wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu podatków, darowizn, opłat lokalnych oraz innych należności bankowych, - wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunków gminy i jej jednostek organizacyjnych, - otwarcia rachunku bankowego (w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, - wyciągów z rachunku bankowego. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, to jest od salda niewykorzystanej części kredytu. 4) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział lub filie w Sulejowie lub bez dodatkowych opłat codziennie odbierać gotówkę z kasy Urzędu i podległych jednostek, a także zasilać kasę Urzędu i kasy podległych jednostek. 5) Na stronie internetowej Zamawiającego www.sulejow.pl można zapoznać się z dokumentami związanymi z budżetem gminy
 4. Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego
  Zamawiający: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, Opoczno
  1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu opoczyńskiego oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.08.2016r. do 31.07.2020r.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a)Obsługę bankową (otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ).
  b)Prowadzenie rachunków dla obsługi środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
  c)Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych w trakcie trwania umowy następuje na pisemny wniosek właściciela rachunku, bez opłat.
  d)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego wyznaczana będzie każdego dnia jako iloczyn stawki WIBID 1M zmiennej codziennie i współczynnika określonego w złożonej przez bank ofercie (+/- marża banku), kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym.
  e)Zapewnienie możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ustalanej corocznie przez Radę Powiatu w Opocznie ( nie więcej jednak niż 4.000.000,00 złotych w skali roku):
  zamawiający złoży wniosek na uruchomienie kredytu w danym roku i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty,
  szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym,
  zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową,
  termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku,
  zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych opłat i prowizji w związku z uruchomieniem i realizacją kredytu poza jego oprocentowaniem,
  oprocentowanie kredytu w rachunku będzie zmienne liczone w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy +/- marża banku,
  odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco, od dnia pierwszej wypłaty kredytu w okresach obrachunkowych i pobierane z rachunku do 10- go następnego miesiąca po okresie obrachunkowym, za który zostały naliczone, przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
  f)Prowadząc rachunki bankowe bank nie może pobierać opłat i prowizji bankowych od:
  wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Powiatu i jednostek organizacyjnych
  wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunków Powiatu i jednostek organizacyjnych,
  Wypłata gotówki z rachunków bankowych w dniu zgłoszenia do kwoty 50.000,00 PLN, a powyżej tej kwoty konieczność zgłoszenia do godziny 10-tej w przeddzień pobrania gotówki.
  g)Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym.
  h)Bank umożliwi realizację przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu (awarii) do systemu bankowości elektronicznej lub innych uzasadnionych przyczyn.
  i)Dostarczenie przez Bank wyciągów bankowych z każdego dnia najpóźniej do godziny 10-tej następnego dnia, bez opłat i prowizji.
  j)Wydawanie opinii bankowej, zaświadczeń o prowadzonym rachunku bankowym, potwierdzeń wpłat i wypłat, blankietów czeków na wniosek Zamawiającego, bez opłat i prowizji.
  k)Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, jego wdrożenie w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu opoczyńskiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji.
  l)W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności, ( bez opłat i prowizji):
  dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
  przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg nazwy kontrahenta , daty, okresu i kwoty,
  składanie poleceń przelewu , ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, pełną informację o procesie autoryzacji zleceń , poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób, import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym (finansowo- księgowym) Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych. Zamawiający przygotuje pliki w formacie wymaganym przez Wykonawcę, eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo- księgowych. Po wyborze oferty Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą wymagania jakie muszą być spełnione przez Zamawiającego w zakresie eksportu danych pomiędzy systemem elektronicznej obsługi rachunków bankowych Wykonawcy a systemem informatycznym Zamawiającego,
  generowanie (wydruk) wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
  generowanie (wydruk) historii do rachunku bankowego za okres 3 miesięcy,
  potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej),
  umożliwienie równocześnie ( w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
  przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji,
  zainstalowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
  zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi technicznej systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla powiatu opoczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych.
  m) Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat ( abonamentu ) za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.
  n)Wykonawca ( bank) zapewni instalację ( uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego , oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeżeli system, który oferuje Wykonawca, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie jak np.: token, karta, czytnik ,czy inne).
  o)Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych ( na wniosek zamawiającego), przyjmowanie automatyczne lokat typu overnight i weekend z rachunku bieżącego budżetu powiatu w kwocie nadwyżki powyżej 50.000,00 PLN . Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O N ( ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty)+/- marża banku, przy czym lokaty typu overnight i weekend będą dokonywane o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Lokowanie środków pieniężnych następuje na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego na koniec dnia, bez opłat i prowizji. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 9 -tej.
  p)Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział ły lub filie w Opocznie.
  r)Bezpłatne prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.
 5. PZOZ.DZP.PN.280.3-5/2016 KREDYT ODNAWIALNY 2
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 800.000,00zł. od dnia 15 marca 2016r. do dnia 15 grudnia 2016r. dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o następującej charakterystyce:
  Charakterystyka kredytu:
  1. Łączny kredyt do wysokości 1 610 899,12 zł (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 12/100).
  2. Okres kredytowania: do 25.12.2025 roku.
  3. Kredyt do wysokości 1 610 899,12 zł zostanie wykorzystany na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kredytu za co bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  5. Odsetki i prowizja będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
  6. Odsetki płatne 25-ego dnia każdego miesiąca.
  7. Odsetki będą pobierane od m-ca następnego po m-cu uruchomienia kredytu.
  8. Raty płatne zgodnie z poniższym harmonogramem.
  9. W przypadku, gdy spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatecznego naliczania do dnia ostatecznej spłaty kredytu pobierane są łącznie ze spłatą ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy wybranego banku. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. O kwocie odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 3 dni przed terminem płatności odsetek.
  10. Spłata kapitału nastąpi począwszy od 2016 roku do 2025 roku.
  11. Kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu.
  12. Oprocentowanie na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczoną jako średnia z notowań WIBOR 1M dla poprzedniego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o marżę Banku stałą w okresie kredytowania..
  13. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności:
  a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Zamawiającego całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami,
  b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania,
  c) prowizji od niewykorzystanej części kredytu,
  d) opłat za prowadzenie rachunków, opłat za przelewy.
  14. Kredytodawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  15. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu.
  16. Marża Banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu.
  17. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązania będzie weksel in blanco wraz
  z deklaracją wekslową.
  18. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.

  Uwaga. Wszystkie warunki wymienione od pkt. 1 do 18 stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.
 7. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY OPOCZNO i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Gmina Opoczno, Opoczno
  Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Opoczno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.12.2015r. do 30.11.2020r. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Obsługę bankową (otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (w ilości ok.50) prowadzoną dla: a) budżetu gminy b) Urzędu Miejskiego wraz z obsługą PKZP c) Ośrodka Pomocy Społecznej d) Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych e) Szkoły Podstawowej w Bielowicach f) Szkoły Podstawowej w Januszewicach g) Szkoły Podstawowej w Kraśnicy h) Szkoły Podstawowej w Libiszowie i) Szkoły Podstawowej w Modrzewiu j) Szkoły Podstawowej w Sielcu k) Gimnazjum w Wygnanowie l) Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim m) Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym n) Zespołu Szkół w Ogonowicach o) Przedszkola Nr 2 w Opocznie p) Przedszkola Nr 4 w Opocznie q) Przedszkola Nr 5 w Opocznie r) Przedszkola Nr 6 w Opocznie s) Przedszkola Nr 8 w Opocznie t) Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie u) Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi w Opocznie v) Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie w) Krytej Pływalni -Opoczyńska Fala x) Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie y) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie z) Muzeum Regionalnego w Opocznie Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 tj. : Załącznik nr 5- sprawozdania finansowe za 2013rok, 2014 rok i I-e półrocze 2015 roku.
 8. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 391.400,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Wielgomłyny, Wielgomłyny
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 391.400,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  a) spłata odsetek miesięczna liczona od kwoty nie spłaconego kredytu,
  b) karencja w spłacie kredytu do 30 maja 2017 roku,
  c) od 31.05.2017 roku do 30.11.2020 roku spłaty po 5 000 zł w ratach półrocznych na koniec maja i koniec listopada każdego roku - rocznie spłata 10 000 złotych,
  d) od 01.01.2021 roku do 30.11.2024 roku spłaty po 7 500 zł w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca - rocznie spłata 90 000 złotych z tym że ostatnia rata płatna 30.11.2024 roku wyniesie 6 400 złotych,
  e) pierwsza spłata raty 31.05.2017 roku, ostatnia 30.11.2024 roku,
  f) zasady oprocentowania w stosunku rocznym: wysokość stawki WIBOR-u dla depozytów miesięcznych liczona jako średnia z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obliczeniowy, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
  g) dyspozycja środków dla kredytobiorcy w dwóch transzach pierwsza w dniu 28.10.2015 roku w wysokości 300.000,00 złotych druga w wysokości 91.400,00 złotych w dniu 10.12.2015 roku

Inne osoby dla Włodarczyk Anna (46 osób):