Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Arkadiusz

w KRS

Arkadiusz Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Arkadiusz
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Marcinowski Tomasz Grzegorz, Przydatek Zbigniew, Wojciechowski Włodzimierz Stefan, Włodarczyk Ewa, Zajączkowski Andrzej, Zajączkowski Jarosław, Zajączkowski Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wykrota Marian Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eurodom Sp. Z O.O., Zgórsko − KRS 0000134041
 2. Kombinat Budowlany - Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000048577
 3. M8 Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000555995
 4. Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000070912
 5. Stowarzyszenie Las Taborski, Ostróda − KRS 0000062572

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cerkam J. Zajączkowski B. Marcinowska Sp. J., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000212366
 2. Csk - Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kielce − KRS 0000234111
 3. Explo-erg Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000005116
 4. Miejska Energetyka Cieplna Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000010670
 5. Promat Sp. Z O.O., Wolica − KRS 0000097245
 6. Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe Budrem Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000152660
 7. Przedsiębiorstwo Budowlano-produkcyjne Betonchem Sp. Z O.O., Zgórsko − KRS 0000163226
 8. Sse Polska Sp. Z O.O., Rogów Sobócki − KRS 0000150741

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Rozbudowa i przebudowa Sądu Rejonowego w Starachowicach
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania Inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa Sądu Rejonowego w Starachowicach, na podstawie prawomocnej Decyzji nr 483-13 o pozwoleniu na budowę znak: BK.I.6740.1.180.2013.EM z dnia 25.09.2013r., zmienionej Decyzją nr 149-14, znak BK.I.6740.1.23.2014.EM z dnia 09.04.2014r. oraz Decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów znak: GKS-GO.6131.115.2013 z dnia 19.11.2013 r. oraz z dnia 10.03.2014 r. zgodnie z
  Projekcie budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją technicznej wykonania i odbioru robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedmiarami stanowiącymi Zał. nr 9 do SIWZ
 2. Przebudowa systemu grzewczego polegająca na wymianie grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe dwu i trzy-płytowe w budynkach ZOZ objętych termomodernizacją
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
  Przebudowa systemu grzewczego polegająca na wymianie grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe dwu i trzy-płytowe w budynkach ZOZ objętych termomodernizacją w ramach zadania pn.
  Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 3. Przebudowa i budowa kompleksu budynków KPP w Sandomierzu - roboty uzupełniające. Postępowanie nr 122/ZZWR/2013
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Przebudowa i budowa kompleksu budynków KPP w Sandomierzu - roboty uzupełniające.
 4. Przebudowa i budowa kompleksu budynków KPP w Sandomierzu.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Przebudowa i budowa kompleksu budynków KPP w Sandomierzu.
 5. Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania:
  Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim -
  dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 6. Przebudowa oraz budowa kompleksu obiektów dla KPP w Staszowie - roboty uzupełniające. Nr postępowania: 74/ZZWR/2013
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Przebudowa oraz budowa kompleksu obiektów dla KPP w Staszowie - roboty uzupełniające. Roboty polegające na powtórzeniu robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych będących przedmiotem zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/PN/2012
 7. PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA PAWILONU C SZPITALA UZDROWISKOWEGO KRYSTYNA
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa pawilonu C Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna w Busku - Zdroju zlokalizowanego przy ul. Gen. F. Rzewuskiego. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem zawierają projekty, STWiOR i przedmiary robót. Warunki i zakres obowiązków i odpowiedzialności stron zawiera Projekt umowy oraz pozostałe załączniki do SIWZ.
 8. Wykonanie prac termomodernizacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jachowicza 13 w Tarnobrzegu, projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
  : 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac termomodernizacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jachowicza 13 w Tarnobrzegu, projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - oś priorytetowa 2.2 Infrastruktura energetyczna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotowy zamówienia: Wykonanie prac w Liceum Ogólnokształcącym: Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne, docieplenie ścian, stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji C.O., wykonanie wentylacji mechanicznej, obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie instalacji odgromowej, krat stalowych, daszków wejściowych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie opaski, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej 1 szt. w/g odrębnego wzoru. wraz z załącznikami 1) a)projekt budowlany b)kosztorys inwestorski c)przedmiar robót d)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy a) kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) w wersji papierowej b) harmonogram rzeczowo terminowo - finansowy zgodnie z załączonym załącznikiem nr 9 do SIWZ 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia: 1)Projekt budowlany 2)Projekt wykonawczy 3)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4)Przedmiary robót 5.Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz lub równoważne. 6.Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 7.Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie norm, aprobat, specyfikacji i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. 8.Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza parametry technologiczne. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje dokumentacja projektowa - zał. nr 8 do SIWZ 10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).
 9. Przebudowa oraz budowa kompleksu obiektów dla KPP w Staszowie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Przebudowa oraz budowa kompleksu obiektów dla KPP w Staszowie. Roboty budowlane obejmują roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne
 10. KPP w Staszowie - przebudowa oraz budowa kompleksu budynków ul. Armii Krajowej 10 - roboty uzupełniające;postępowanie nr 118/pn/2012
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  KPP w Staszowie - przebudowa oraz budowa kompleksu budynków ul. Armii Krajowej 10 - roboty uzupełniające
 11. Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu polegająca na: przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynku internatu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. M. Kopernika na działkach nr ewid. 1858/20, 1858/21, 1858/22, 1858/29 i zjazdem publicznym z drogi gminnej nr ewid. 1722/3 (ul. Kopernika). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót będzie obejmował wykonanie: 1. Robót branży budowlanej 2. Robót branży drogowej 3. Robót branży elektrycznej 4. Instalacji c.o. 5. Instalacji kanalizacji wewnętrznej 6. Wymiany przykanalików 7. Wentylacji 8. Instalacji wodociągowej 9. Branży telekomunikacyjnej 10. Sieci strukturalnej Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje dokumentacja projektowa - zał. nr 8 do SIWZ 2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)..

Inne osoby dla Włodarczyk (1000 osób):