Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Cecylia

w KRS

Cecylia Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Cecylia
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Porszewice (Łódzkie)
Przetargi:253 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Andrzej Józef, Włodarczyk Mateusz Adam, Włodarczyk Łukasz Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. J., Porszewice − KRS 0000076423

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Remont drogi powiatowej Wronowice - Kolumna (odcinek 370m). Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216 (odcinek 500m).
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Zakres robót dla drogi powiatowej Wronowice - Kolumna: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, - skropienie nawierzchni drogowej, - wyrównanie istniejącej podbudowy - naprawa ubytków w jezdni, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, - mechaniczne ścinanie poboczy, - ręczne formowanie poboczy i wjazdów z destruktu bitumicznego, - oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Zakres robót dla drogi powiatowej Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, - skropienie nawierzchni drogowej, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, - mechaniczne ścinanie poboczy, - formowanie poboczy wykonywane ręcznie pospółką, - oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu, - oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
 2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk, podzielone na dwa obszary:
  A - teren gminy Ksawerów i gminy Pabianice,
  B - teren gminy Lutomiersk.
  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:
  -mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w odpowiednich standardach zgodnie z załączonym wykazem, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką i koparko - ładowarką,
  -usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno - piaskową 30% odcinków nawierzchni dróg powiatowych zleconych przez dyżurnego Powiatu,
  -mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno - piaskową 30% odcinków nawierzchni dróg powiatowych zleconych przez dyżurnego Powiatu.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ
 3. PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA I KLASZTORNEJ W LUTOMIERSKU
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa ulicy Kopernika i Klasztornej w
  Lutomiersku. 2. Zadanie będzie realizowane wg zgłoszenia robót budowlanych z dnia 04-07-2013r. oraz z dn. 21-08-2013r. do Starostwa Powiatowego w
  Pabianicach. Szczegółowy opis wykonania i odbioru robót zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 7
  do siwz. Lokalizacja obiektu robót: Gmina Lutomiersk; Lutomiersk, ulice Kopernika i Klasztorna. (Ulice do przebudowy zostały wskazane na mapie - w
  załączniku nr 7 do siwz). Zakres rzeczowy zamówienia - według załączonych przedmiarów robót, które stanowią załącznik nr 7 do siwz. 3. Określenie według
  Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe 45.23.32.22-1 - Roboty w zakresie chodników 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie
  nawierzchni dróg 4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować i uzgodnić na czas przebudowy projekt czasowej organizacji ruchu wg
  obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
  tym zarządzaniem. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym. 5. Po
  wykonaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych materiałów. 6. Warunki
  dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace - minimum 3 lata. (Wykonawca może
  zaoferować dłuższy okres gwarancji jednak nie będzie to brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert). 7. Dodatkowe wymagania, zalecenia i
  uwagi inwestora: - Zamówienie zostanie wykonane w całości z materiałów wykonawcy. - Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być fabrycznie
  nowe. - Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem
  Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w
  czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia. - Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty
  zamówieniem w czystości i należytym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną usunięte poza teren robót zgodnie z prawem na
  koszt Wykonawcy. (Część materiału z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i zostanie przetransportowana przez Wykonawcę w miejsce wskazane
  przez Zamawiającego - zgodnie z przedmiarem robót.) - Zamawiający żąda aby zastosowane materiały budowlane posiadały niezbędne deklaracje zgodności
  lub atesty. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu. - Zamawiający żąda aby wykonawca ustanowił ze swojej strony kierownika
  budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie budowy dróg.
  Właściwe uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie kierownika budowy do Izby Inżynierów Budownictwa Wykonawca przedłoży
  Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. - Wykonawcy zobowiązani są przed złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.
  (Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej Wykonawcy złożą na formularzu ofertowym). - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe
  wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia.
  Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w
  wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i
  osoby trzecie
 4. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE - WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ULICACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI MIEJSKIEJ W PABIANICACH W OKRESIE OD DATY PODPISANIA UMOWYCDO DNIA 31.12.2013 ROKU
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2013 roku
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - wycięcie/frezowanie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
  - oczyszczenie ubytków z usunięciem rumoszu,
  - ogrzanie bitumu i skropienie uszkodzonego miejsca,
  - rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach,
  w zależności od głębokości uszkodzenia,
  - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
  - skropienie bitumem połączenia ubytków,
  - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych.
  Szczegółowy obmiar w/w prac zawarty został w kosztorysie nakładczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
  Wielkość zadania określono na 1 000 m2 ubytków o średniej głębokości 5 cm
  3. Czas przystąpienia do realizacji szczegółowego zlecenia:
  - w przypadku dużego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - do 6 godz.
  - w przypadkach pozostałych - należy przystąpić do realizacji robót w terminie
  uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od daty określonej w zgłoszeniu.
  W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa wyżej Wykonawca odpowiada za skutki ewentualnych zdarzeń drogowych powstałych z przyczyny ubytków w nawierzchni.
  4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji.
  5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie.
  6. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonania i utrzymywania niezbędnego oznakowania.
  7. W przypadku użycia przez Wykonawcę frezarki, destrukt stanowi własność Zamawiającego i zostanie dostarczony we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 10 km.
  8. Termin realizacji - od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2013 roku.
  9. Rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego.
  10. Termin i sposób płatności - płatność na podstawie faktury w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
  11. Okres gwarancji - 12 miesięcy.
  12. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: miasto Pabianice.
 5. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Magnusy.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady
  Zakres Robót obejmuje: - roboty przygotowawcze - 0,755km, - podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm 5 cm po zagęszczeniu, - nawierzchnia warstwa grubości 4 cm po zagęszczeniu, - roboty wykończeniowe ( pobocza, regulacja studzienek ,oznakowanie).
 6. Zgierz: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu
  Zamawiający: Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgierz
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu. Odcinek od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Marysińskiej bez skrzyżowania. 2. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia zawarte są w: 1) PRZEDMIAR - zał. nr 7 do SIWZ, 2) OST D-04.07.01a,D-05.03.05a (05b,05c,07a,12a,13a,24a) - zał. nr 8 do SIWZ, 3) OST D-M -00.00.00 - zał. nr 9 do SIWZ, 4) OST D-05.03.05b- zał. nr 10 do SIWZ, 5) OST D-05.03.05a - zał. nr 11 do SIWZ, 6) OST D-01.02.04 - zał. nr 12 do SIWZ, 7) OST D-03.02.01a-zał. nr 13 do SIWZ, 8) OST D-04.03.01 - zał. nr 14 do SIWZ, 9) OST D-08.01.01 -zał. nr 15 do SIWZ, 10) SST regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej - zał. nr 16 do SIWZ, 11) SST nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza WG PN-EN - zał. nr 17 do SIWZ, 12) SST nawierzchnia z betonu warstwa ścieralna WG PN-EN - zał. nr 18 do SIWZ, 13) SST oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych - zał. nr 19 do SIWZ, 14) SST rozbiórka elementów dróg - zał. nr 20 do SIWZ, 15) SST krawężniki betonowe - zał. nr 21 do SIWZ 3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 4. Zamawiający informuje, że jeżeli w dokumentacji wskazano: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz nazwy ich producentów to zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, będą zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp, przepisami prawa techniczno-budowlanego, muszą spełniać wymogi prawa budowlanego tj. posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono polskiej Normy oraz muszą być atestowane i dopuszczone do stosowania. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów równoważnych traktowane będzie jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji i przedmiarach robót. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom złożone w formie oświadczenia. 6. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę Listy Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.) w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa odpowiednią informację zgodną ze stanem faktycznym. 7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 na poszczególne części, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych tego samego rodzaju jak w zamówieniu podstawowym. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia..
 7. Przebudowa dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
  Przebudowa obejmuje 7 dróg gminnych szczegółowo określonych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wbudowanie i uzupełnienie destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni bitumicznych, powierzchni małogabarytowych ulic w Konstantynowie Łódzkim.
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  1.Przebudowę nawierzchni i poboczy ul. Bechcice (za mostem na rzece Ner)-1708,5 m2;
  2.Przebudowę nawierzchni ul. Dębowej (od ul. Sasankowej) -500,0 m2;
  3.Przebudowę nawierzchni ul. Górnej (od rzeki Jasieniec do posesji nr 56)-1250,0 m2;
  4.Przebudowę nawierzchni ul. Krótkiej (sięgacz po północnej stronie rzeki Łódki)- 750,0 m2;
  5.Przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki (od ul. Jana Pawła II do ul. Kilińskiego)-1440,0 m2
  6.Przebudowę nawierzchni ul. Słowackiego (na wysokości ul. Gdańskiej)-300,0 m2;
  7.Przebudowę poboczy w ul. Srebrzyńskiej (od ul. M. Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej do ul. Zagajnikowej) - 300,0 m2;
  8.Naprawy i uzupełnienia ulic (małogabarytowe) destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni bitumicznych przebudowywanych ulic - 600,0 m2 powierzchni.
 8. Przebudowa nawierzchni ulicy Moniuszki.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa nawierzchni ulicy Moniuszki Roboty polegają na : wykonaniu nawierzchni ulicy Moniuszki - droga o długości 0,13km jezdnia szerokości 4,00m: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa dolna i górna podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych , pobocza z kruszywa łamanego, ścieki na ławie betonowej Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej , przedmiarze robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 9. Roboty budowlane polegające na utwardzeniu jezdni i poboczy oraz odwodnieniu ul . Jęczmiennej w Kopance w gm. Nowosolna.
  Zamawiający: Gmina Nowosolna, Łódź
  Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu jezdni i poboczy oraz odwodnieniu ul. Jęczmiennej w sołectwie Kopanka w gm. Nowosolna. Początek trasy jest w km 0+800 wybudowanego odc.1 drogi gminnej o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 4,5 m. Koniec trasy znajduje się na skrzyżowaniu zwykłym drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej - ul. Aksamitnej. Długość przebudowywanej drogi 0,554 km. II etap Przewiduje się remont istniejącej nawierzchni tłuczniowej poprzez jej wzmocnienie kruszywem łamanym 0-63 mm i ułożenie nawierzch¬ni bitumicznej o grubości 4 cm. Projektuje się przekrój drogowy o spadku jednostronnym bez rowów, z odprowadzeniem wody na przyległy teren. Uwaga : w około stojącego dębu przewiduje się dwa oddzielne pasy ruchu , jeden o szerokości 2,25m drugi o szerokości 3m . Cała droga posiada organizacje ruchu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w: 1. Przedmiarze robót-zał. nr 8 do SIWZ. 2.Dokumentacji projektowej cz. opisowej-zał. nr 9 do SIWZ. 3.Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót-zał. nr 10 do SIWZ. 4.BIOZ-zał. nr 11 do SIWZ. 5.Mapach orientacyjnych, sytuacyjnych, przekrojach-zał. nr 12.1 - 12.4 do SIWZ.
 10. PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ, POŁUDNIOWEJ I WSPÓLNEJ W LUTOMIERSKU
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
  1. Przedmiotem zamówienia jest : PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ,
  POŁUDNIOWEJ I WSPÓLNEJ W LUTOMIERSKU. 2. Zadanie będzie realizowane wg zgłoszenia robót budowlanych z dnia 04-07-2013r. do Starostwa
  Powiatowego w Pabianicach. Szczegółowy opis wykonania i odbioru robót zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
  stanowiących załącznik nr 7 do siwz. Lokalizacja obiektu robót: Gmina Lutomiersk; Lutomiersk, ulice Kwiatowa, Południowa i Wspólna. (Ulice do przebudowy
  zostały wskazane na mapie - w załączniku nr 7 do siwz). Zakres rzeczowy zamówienia - według załączonych przedmiarów robót, które stanowią załącznik nr
  7 do siwz. 3. Określenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe 45.23.32.22-1 - Roboty w zakresie chodników
  45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować i uzgodnić na czas przebudowy projekt
  czasowej organizacji ruchu wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom
  ratunkowym i technicznym. 5. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych
  materiałów, kosztorys powykonawczy oraz inwentaryzację powykonawczą. Kosztorys zostanie sporządzony metodą uproszczoną z zachowaniem podziału
  rzeczowego takiego jak w przedmiarach robót. 6. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres gwarancji na wbudowane
  materiały i wykonane prace - minimum 3 lata. (Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji jednak nie będzie to brane pod uwagę przez
  Zamawiającego przy ocenie ofert). 7. Dodatkowe wymagania, zalecenia i uwagi inwestora: - Zamówienie zostanie wykonane w całości z materiałów
  wykonawcy. - Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być fabrycznie nowe. - Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania
  zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie bierze na siebie odpowiedzialności za
  ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca
  zamówienia. - Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należytym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność
  Wykonawcy i zostaną usunięte poza teren robót zgodnie z prawem na koszt Wykonawcy. (Część materiału z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i
  zostanie przetransportowana przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego - zgodnie z przedmiarem robót.) - Zamawiający żąda aby
  zastosowane materiały budowlane posiadały niezbędne deklaracje zgodności lub atesty. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca przedstawi je
  Zamawiającemu. - Zamawiający żąda aby wykonawca ustanowił ze swojej strony kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające
  do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie budowy dróg. Właściwe uprawnienia budowlane wraz z aktualnym
  zaświadczeniem o wpisie kierownika budowy do Izby Inżynierów Budownictwa Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. -
  Wykonawcy zobowiązani są przed złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. (Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej Wykonawcy
  złożą na formularzu ofertowym). - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków
  bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę
  prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie
 11. Roboty budowlane i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez Rejon w Kutnie i Rejon w Radomsku w latach 2013-2016 z podziałem na 4 części zamówienia
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Łódź
  Roboty budowlane i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez Rejon w Kutnie i Rejon w Radomsku w latach 2013-2016 z podziałem na 4 części zamówienia

  Część nr 1 - Roboty budowlane i usługi w zakresie nawierzchni, poboczy, chodników, odwodnienia oraz robót mostowych w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez Rejon w Kutnie w latach 2013-2016
  Część nr 2 - Roboty budowlane i usługi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez Rejon w Kutnie w latach 2013-2016
  Część nr 3 - Roboty budowlane i usługi w zakresie nawierzchni, poboczy, chodników, odwodnienia oraz robót mostowych w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez Rejon w Radomsku w latach 2013-2016
  Część nr 4 - Roboty budowlane i usługi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez Rejon w Radomsku w latach 2013-2016
 12. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Osiedla w Rydzynach
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  Podbudowa z destruktu asfaltowego, nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm, szer. 3,5 mb, wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 75 cm i grubości 10 cm. Przebudowa nawierzchni drogi na odcinku o łącznej długości 422,25 mb.
 13. Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu - Znak sprawy: BPzp-262-83/13
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie
 14. Przebudowa-modernizacja dojazdów pożarowych nr 51 i 52 w leśnictwie Krzemień Nadleśnictwie Grotniki
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Nadleśnictwa Grotniki robót budowlanych w zakresie remontu -modernizacji dwóch dojazdów pożarowych nr 51 i 52 w leśnictwie Krzemień.
  Kod CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień:45 23 31 20-6 (roboty w zakresie budowy dróg), 45 11 12 00 -0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowy i roboty ziemne)

  Zgodnie z art.31 ust.1 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej ( załączniki do SIWZ nr 7.1, 7.2) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( załączniki do SIWZ nr 9.1,9.2) stanowiącej załączniki do SIWZ natomiast poniżej przedstawiono opis przedmiotu zamówienia.
  Zamówienie zostało podzielone na 2 części zamówienia (nr I - II), tj:  Opis części zamówienia


  Część I :
  Obejmuje przebudowę dojazdu pożarowego nr 51 w km 0+000 do 2+010 poprzez wykonanie:
  - karczowania pni drzew i krzaków;
  - zdjęcia warstwy humusu lub darniny;
  - robót ziemnych podłużnych i poprzecznych;
  - dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej grubości 18 cm z niesortu kamiennego
  0-63 mm;
  - dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej grubości 14 cm z niesortu kamiennego
  0-63 mm na zjazdach i mijankach;
  - górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej grubości 9 cm z niesortu kamiennego
  0-31,5 mm, w tym zamknięcie grysem kamiennym lub mieszaniną grysu 0-8mmm
  (ok.2cm) ;
  - przepustów - 8szt;
  - zjazdów na linie oddziałowe - 9 sztuk;
  - zjazdów na szlaki zrywkowe - 6 sztuki;
  - mijanek - 9 sztuk.

  Część II :
  Obejmuje przebudowę dojazdu pożarowego nr 52 w km 0+000 do 2+020 poprzez wykonanie:
  - karczowania pni drzew i krzaków;
  - zdjęcia warstwy humusu lub darniny;
  - robót ziemnych podłużnych i poprzecznych;
  - na długości od PT do km 0+920 od km 0+990 do KT dolnej warstwy nawierzchni
  tłuczniowej grubości18 cm z niesortu kamiennego 0-63 mm oraz górnej warstwy
  nawierzchni tłuczniowej grubości 9 cm z niesortu kamiennego 0-31,5 mm,
  w tym zamknięcie grysem kamiennym lub mieszaniną grysu 0-8mm (ok.2cm) ;
  - na długości od km 0+920 do km 0+990 -nawierzchnia z płyt drogowych;
  - na zjazdach i mijankach dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej grubości14 cm
  z niesortu kamiennego 0-63 mm oraz górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej grubości
  9 cm z niesortu kamiennego 0-31,5 mm, w tym zamknięcie grysem
  kamiennym lub mieszaniną grysu 0-8mm (ok.2cm) ;
  - przepustów - 12 szt;
  - zjazdów na linie oddziałowe - 6 sztuk;
  - zjazdów na szlaki zrywkowe - 6 sztuki;
  - mijanek - 7 sztuk.
  a. Zamawiający umożliwi na życzenie Wykonawcy dokonanie pomiarów i oględzin robót objętych przedmiotem zamówienia w celu przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  sztuką budowlaną w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ oraz w załącznikach do specyfikacji.

  b. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż określone w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wskazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy. W związku z tym jest on zobowiązany złożyć stosowne dokumenty.

  c. Zamawiający wymaga udzielenia 36-miesięcznej gwarancji na wykonanie robót licząc od daty podpisania przez strony odbioru końcowego.

  d. Adres inwestycji:
  Leśnictwo Krzemień, gmina Zgierz.
 15. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach
  Zamawiający: Gmina Dłutów, Dłutów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach na odcinku 1958,11m zgodnie z projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę.
  2. Zakres prac obejmuje, w szczególności:
  - przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej częściowo zastabilizowanej kruszywem kamiennym dolomitowym zgodnie z normami i wytycznymi przyjętymi w projekcie,
  (m.in. podbudowa z tłucznia dolomitowego 0/63mm, warstwa wyrównawczo- wiążąca asfaltobeton 50kg/m2, warstwa ścieralna asfaltobeton gr. 3cm),
  - formowanie poboczy,
  - odwodnienie,
  - remont przepustów pod drogą,
  - wycinka drzew,
  - oznakowanie docelowe drogi.
  2. Szczegółowy zakres robót, stanowiących przedmiot umowy, określają:
  - projekt budowlany Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drzewociny;
  - szczegółowe specyfikacje techniczne (Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; Podbudowa z tłucznia kamiennego; Formowanie poboczy);
  - szczegółowe specyfikacje techniczne - Przepusty drogowe żelbetowe;
  - ogólne specyfikacje techniczne - Rowy;
  - szczegółowe specyfikacje techniczne - Warstwy asfaltobetonowe;
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Warstwa odcinająca z pospółki;
  - kosztorys nakładczy;
  - przedmiar robót,
  - projekt organizacji ruchu;
  - zestawienie drzew do wycinki.
  3. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. niżej wymienione czynności i roboty:
  - wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia a wynikających z umownego zakresu zamówienia,
  - pełną obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą budowy,
  - przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediów instalacycjnych, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza,
  - zabezpieczenie dojazdu do posesji na czas realizacji robót,
  - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy,
  - ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy,
  - poniesienie odszkodowań za wyrządzone szkody,
  - sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowanie terenu budowy,
  - odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,
  4. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej lub w przedmiarze robót występują nazwy firmowe urządzeń, materiałów lub nazwy producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i rozwiązań równoważnych do opisanych (o parametrach nie gorszych niż wskazane) - art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5. CPV- 45 233140-2, 45 233290-8, 45 111200-0, 45 232452-5.
 16. Remont nawierzchni ulic: Miodowa, Leśna, Cicha, Słowackiego, Kosmowskiej, Zielona w Ksawerowie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  Remont nawierzchni ulic : Miodowa, Leśna, Cicha, Słowackiego, Kosmowskiej, Zielona w Ksawerowie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.
  Przedsięwzięcie przewiduje:
  ul. Leśna :
  I. odcinek od ul. Hubala
  - szerokość - 6 m
  - długość - 69 m
  Korytowanie na głębokość około 30 cm celem uzyskania spadku podłużnego do ul. Hubala, profilowanie całości z zachowaniem spadku poprzecznego minimum 2% , ułożenie warstwy kruszywa o grubości 20 cm,
  skropienie emulsją asfaltową całości, ułożenie warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm , ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm,
  II. pozostały odcinek
  - szerokość - 4,5 m
  - długość - 56 m
  Profilowanie o grubości 2 cm całości z zachowaniem spadku poprzecznego minimum 2%, skropienie emulsją asfaltowa, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.
  ul. Miodowa
  - szerokość - 4,50 m
  - długość - 240 m
  Frezowanie o grubości 2 cm całości, profilowanie całości z zachowaniem spadku poprzecznego minimum 2%, spryskanie emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

  ul. Cicha
  I. odcinek od ul. Łódzkiej
  - szerokość - 5 m
  - długość - 61,80 m
  Spryskanie emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.
  II. pozostały odcinek
  - szerokość - 5 m
  - długość - 438,20 m
  Frezowanie o grubości 2 cm na całości, profilowanie całości z zachowaniem spadku poprzecznego minimum 2 % , spryskanie emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.
  ul. Słowackiego
  - szerokość - 4 m
  - długość - 334 m ( 240m + 94 m )
  Frezowanie całości na 5 cm, spryskanie emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z zachowaniem spadku poprzecznego minimum 2 %,
  ul. Kosmowskiej
  - szerokość 5 m
  - długość 345 m
  Frezowanie na całości o grubości 2 cm, profilowanie całości z zachowaniem spadku poprzecznego minimum 2%, spryskanie emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z zachowaniem spadku poprzecznego minimum 2 %.
  ul. Zielona
  - szerokość - 4,50 m
  - długość - 396,5 m
  Frezowanie na długości 11,5 m i grubości 4 cm od ul. Wolskiej, profilowanie na długości 385 m o grubości 4 cm z zachowaniem spadku poprzecznego minimum 2 %, spryskanie emulsją asfaltową ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm ze spadkiem jednostronnym ( od ul. Wolskiej spadek na lewą stronę drogi ).

  Sfrezowany asfalt ( destrukt ) jest własnością Gminy Ksawerów.

  Ogólne zasady dotyczące wszystkich ulic:
  - regulacja armatury wod-kan tylko w przypadku wystawania ponad warstwę ścieralną,
  - operacje frezowania i profilowania należy wykonywać do uzyskania niwelety równej z niweleta ulic przyległych,
  - należy wykonać roboty pomiarowe oraz inwentaryzację powykonawczą
 17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 5 000 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Szadek w miejscowościach Rzepiszew i Tarnówka - ETAP II o długości 1.280 mb
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Szadek w miejscowościach Rzepiszew i Tarnówka - ETAP II o długości 1.280 mb. Niniejsze zamówienie stanowi kontynuację robót budowlanych wykonanych w ubiegłym roku, a polegających na remoncie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Szadek w miejscowościach Rzepiszew i Tarnówka - ETAP I o długości 1.070mb dz. na działce ewidencyjnej gruntu 56/4. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych dla remontu dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych o długości 1280m w miejscowości Rzepiszew i Tarnówka, wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach jezdni, wykonanie robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstwy konstrukcyjnej podbudowy, wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - BA 0/16, wykonanie robót związanych z oznakowaniem pionowym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Dokumentacja projektowa Przedmiar robót. Kosztorys nakładczy.
 18. Przebudowa drogi gminnej nr 108272E w Żytowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do pos. 67
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: roboty pomiarowe, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonanie podbudowy z MMA, wykonanie poszerzenia konstrukcji drogi, wykonanie warstwy ścieralnej z MMA gr. 4 cm., wykonanie obustronnych poboczy z destruktu asfaltowego, wykonanie zjazdów do posesji i gruntów rolnych z destruktu asfaltowego, oczyszczenie przepustów pod zjazdami wraz z odmuleniem rowu po każdej stronie przepustu, wykonanie rowu trapezowego wraz z umocnieniem na wlocie.
 19. Przebudowa drogi gminnej Wandzin - Kwiatkowice Las II etap.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady
  Zakres Robót obejmuje: - roboty przygotowawcze - 0,590km, - przepust drogowy, - podbudowa : warstwa odsączająca z piasku 10cm po zagęszczeniu ,mieszanka tłucznia kamiennego 0/63mm o grubości 16cm po zagęszczeniu - roboty wykończeniowe ( formowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowów z namułu).
 20. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lubianków.
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
  - roboty pomiarowe, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wyznaczenie
  przez geodetę uprawnionego i oznaczenie słupkami betonowymi granic pasa
  drogowego - km 0,484
  - wykonanie koparką koryta drogi - m3 275,55
  - profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy
  konstrukcyjne - m2 495,00
  - warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm - m2 1102,20
  - podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna grubości 15 cm po
  zagęszczeniu - m2 1102,20
  - podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna grubości 10 cm po
  zagęszczeniu - m2 1035,40
  - podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna grubości 15 cm po
  zagęszczeniu - m2 465,00
  - oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - m2
  3180
  - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna )
  grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu - m 2 1452
  - plantowanie poboczy, wyrównanie z uzupełnieniem, materiał kliniec
  kamienny 0-31,5 mm lub destrukt bitumiczny - m3 48,4
  - profilowanie i zagęszczenie poboczy -m2 484
  - ustawienie pionowych znaków drogowych o pow. ponad 0,3 m2 (słupek +
  znak) 3 szt.
  Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna.
 21. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ignaców o długości 1170 mb Gmina Brzeziny
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
 22. Przebudowa drogi gminnej nr 103103E Gucin - Brodnia Dolna.
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
 23. Modernizacja nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów, gmina Rogów.
  Zamawiający: Powiat Brzeziński, Brzeziny
 24. Wykonanie przebudowy drogi nr 2319E Łask, ul. Batorego od km 0+700 do km 0+820
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 25. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wola Żytowska - Konin
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
 26. Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z budową kanalizacji deszczowej, Remont nawierzchni jezdni ul. Feliksów, Remont nawierzchni jezdni ul. Gałczyńskiego w ramach zadania - Remont nawierzchni jezdni ul. Gałczyńskiego i Dąbrowskiej.
  Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice, Skierniewice
 27. Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości W. Bachorska.
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
 28. Przebudowa drogi nr 2319E Łask, ul. Batorego
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 29. PRZEBUDOWA ULIC WE WRZĄCEJ: OGRODOWEJ, SPÓŁDZIELCZEJ, ŚWIERKOWEJ, MODRZEWIOWEJ I SIENKIEWICZA
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 30. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W STANISŁAWOWIE STARYM
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 31. MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH -PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ ANTONIEW - LUTOMIERSK
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 32. WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 33. Remont drogi Grabia - Sędziejowice nr 4917E na długości 700mb od km 2+580 do km 3+280 w miejscowości Grabia, Brody Emilianów, gm. Sędziejowice, w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2010 r.
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 34. naprawa nawierzchni na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, przy ul. Smutnej 28.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Łódź
 35. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla w Pabianicach oraz Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3314E Wrząca - Lutomiersk, gm. Lutomiersk
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 36. Przebudowa drogi powiatowej nr 3307E - ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 37. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. GAWRONY (Majątek) gm. Łęczyca
  Zamawiający: Gmina Łęczyca, Łęczyca
 38. Przebudowa drogi gminnej nr 312310 w m. TOPOLA SZLACHECKA gm. Łęczyca
  Zamawiający: Gmina Łęczyca, Łęczyca
 39. Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie przebudowy pięciu dojazdów pożarowych (dróg leśnych przeciwpożarowych) oraz drogi dojazdowej do Szkółki Leśnej Drzewociny
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku, Łask
 40. REMONT DROGI GMINNEJ NR 121155E (Henryków ) dr. Woj. Nr 704 - Jasień - Mroga Górna - dz. nr 1 (część - na długości 190m) obrębu Olsza zniszczonej w wyniku ulewy w roku 2012
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 41. Wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty
  Zamawiający: Gmina Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty
 42. Modernizacja dróg w gminie Andrespol - ul. Głogowa i ulica bez nazwy (dz. nr ew. 247/4) w Andrespolu w ramach zadania Modernizacja dróg gminnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Andrespol, Andrespol
 43. Przebudowa drogi gminnej Nr 108258E - II Etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy - dł. 1.421,87 mb
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
 44. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz - Puczniew, Gm. Lutomiersk oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3308 E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gm. Pabianice.
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 45. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E relacji Stryków - Sierżnia, gm. Stryków
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 46. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI, PRZY UL. SMUTNEJ 28.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Łódź
 47. WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2013 ROKU
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 48. Dostawa masy mineralno-asfaltowej remontowej dla ruchu średniego wbudowania na gorąco (warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących administracji Powiatu Łaskiego w ilości nie większej niż 645 Mg. Masa mineralno-asfaltowa na gorąco powinna spełniać następujące wymagania: - Masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0 ÷ 8, przy czym nie mniej niż 45% kruszywa powyżej 2,0 mm, z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-2,
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Łask
 49. Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w 2012 roku - Część III - Rejon III - dzielnice Łódź-Polesie i Śródmieście
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 50. Remont ulicy Konstantynowskiej/Legionów na odcinku od al. Unii Lubelskiej do al. Włókniarzy-zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 51. Zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 52. Zamówienia uzupełniające na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2012 r z podziałem na zadania (części)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 53. Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego 2012/2013 z możliwością składania ofert częściowych.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 54. Remont ulicy Aleksandrowskiej na odcinku od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej, w Łodzi - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 55. Zamówienie uzupełniające na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2012 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 56. Remont ulicy Konstantynowskiej/Legionów na odcinku od al. Unii Lubelskiej do al. Włókniarzy
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 57. WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 58. Remont ulicy Aleksandrowskiej na odcinku od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej w Łodzi - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 59. Remont dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2012 - część III rejon III - dzielnice Polesie i Śródmieście - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 60. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 61. Wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty
  Zamawiający: Gmina Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty
 62. Zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco (warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w administrowaniu Powiatu Poddębickiego w granicach administracyjnych Gminy Zadzim w ilości nie większej niż 200,0 ton
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
 63. Przebudowa nawierzchni drogowych ulic na terenie miasta Łodzi oraz budowa zatoki parkingowej
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 64. Zmiana warstw podbudowy jezdni ul. Jana Pawła II, oraz usunięcie kolizji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i drenażu melioracyjnego w związku z budową kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II w ramach realizacji inwestycji pn.: /Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna/
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 65. Przebudowa-modernizacja dróg leśnych : Prawęcice w leśnictwie Chrośno i Kwilno w leśnictwie Gieczno oraz remont drogi leśnej Czarna Droga w leśnictwie Zgierz
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 66. Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
 67. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 68. REMONT NAWIERZCHNI ULIC: DĄBROWSKIEGO I MONIUSZKI W LUTOMIERSKU
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 69. Zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco (warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w administrowaniu Powiatu Poddębickiego w granicach administracyjnych Gminy Dalików w ilości nie większej niż 300,0 ton
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
 70. Przebudowa drogi dojazdowej Parzyce - Konary
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
 71. Remont ulicy Aleksandrowskiej na odcinku od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej, w Łodzi
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 72. Przebudowa-modernizacja dojazdów pożarowych w leśnictwie Chrośno Nadleśnictwie Grotniki
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 73. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WYGODA - MIKOŁAJEWICE
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 74. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106312E w m. Lipiny.
  Zamawiający: Gmina Nowosolna, Łódź
 75. Przebudowa ul. Prostej w Ozorkowie
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 76. Remonty dróg powiatowych w gminie Lutomiersk i w gminie Konstantynów Łódzki
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Pabianickiego, Pabianice
 77. Zakup masy mineralno - asfaltowej do wbudowania na gorąco (warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w administrowaniu Powiatu Poddębickiego w granicach administracyjnych Gminy Dalików w ilości nie większej niż 150,0 ton
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
 78. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH w m. MROGA GÓRNA
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 79. Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski - etap I
  Zamawiający: Gmina Tuszyn, Tuszyn
 80. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Ralewice i Skęczno, gm. Zadzim, pow. poddębicki, woj. łódzkie
  Zamawiający: Gmina Zadzim, Zadzim
 81. WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 82. Naprawa dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 83. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Las
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
 84. Przebudowa nawierzchni drogowych ulic na terenie miasta Łodzi
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 85. Budowa skateparku w ramach projektu -Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Konstantynowie Łódzkim-
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 86. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Reczyce Gmina Domaniewice
  Zamawiający: Gmina Domaniewice, Domaniewice
 87. Remont drogi gminnej nr 103116E Bachorzyn -Wola Bachorska na odcinku od km 0+000 do km 1+510 , działki nr 129 i 140, Gmina Buczek.
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
 88. Remont drogi Górki Grabieńskie - Siedlce Nr 2306E na długości 3 390 m, od km 0+000 do km 2+500 i od km 2+560 do km 3+450
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 89. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sławków, gmina Regnów, - długości : 1 100,00 m,
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
 90. MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH - PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W DZIEKTARZEWIE
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 91. ZAKUP I DOSTAWA KAMIENIA ŁAMANEGO WRAZ Z JEGO TRANSPORTEM DO MIASTA PABIANIC
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 92. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Ksawerowie w ramach II etapu zadania pn. /Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna/
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Pabianickiego, Pabianice
 93. Wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty
  Zamawiający: Gmina Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty
 94. Przebudowa drogi gminnej 111011 E Chodaki- Iwonie-Piotrów odcinek Piotrów - Iwonie - etap II.
  Zamawiający: Gmina Zadzim, Zadzim
 95. ZAKUP BETONU DO ROBÓT DROGOWYCH DLA POTRZEB ZDiZM W PABIANICACH
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 96. SPRZEDAŻ I DOSTAWA TRANSPORTEM WŁASNYM MASY MINERALNO - BITUMICZNEJ (ASFALTOBETON) - MASA ASFALTOBETONOWA NA GORĄCO I EMULSJA ASFALTOWA
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 97. Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2012
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 98. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2012 r. z podziałem na zadania.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 99. Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Pabianickiego, Pabianice
 100. Zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Pabianickiego, Pabianice
 101. Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego 2011/2012 z możliwością składania ofert częściowych
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki

Inne osoby dla Włodarczyk (1000 osób):