Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Czesław Stanisław

w KRS

Czesław Stanisław Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Czesław
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Mrozy (Mazowieckie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiak Janusz, Bajszczak Elżbieta, Ceregra Robert, Gałązka Jan, Gójska Halina, Górski Jan Zdzisław, Ilczuk Lucyna Barbara, Jurkowski Jan Andrzej, Kisielińska Marianna, Koseska Bożena, Koszel Ryszard, Kowalik Mirosław, Krzewiński Jan, Kulesza Jolanta Teresa, Lipińska Ewa, Mroczek Krystyna, Padzik Janusz, Parobczy Jacek Dariusz, Podobas Zofia, Powałka Janusz, Sekular Bolesław Stanisław, Uchmański Andrzej Marian, Zawiska Tadeusz, Żydkiewicz Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sychulec Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Mrozach, Mrozy − KRS 0000078921
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Cegłowie, Cegłów − KRS 0000050657
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Jeruzalu, Jeruzal − KRS 0000147331
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Małej Wsi, Mała Wieś − KRS 0000151175

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Mrozach, Mrozy − KRS 0000071537

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Mrozy kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mrozy z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec w wysokości 355.593,32 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł 32/100).
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Gminie Mrozy kredytu
  i jego obsługę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) zgodnie z poniższymi założeniami i wymogami:
  1) waluta kredytu - PLN złoty polski;
  2) kwota kredytu - 355.593,32 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł 32/100);
  3) przeznaczenie kredytu - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec;
  4) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zobowiązanie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
  5) uruchomienie kredytu - postawienie do dyspozycji Gminy Mrozy pełnej kwoty kredytu nastąpi w jednej transzy do dnia 18 grudnia 2014 roku, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;
  6) wykorzystanie kredytu nastąpi w jednej transzy w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Mrozy wskazany w umowie;
  7) oprocentowanie kredytu - miesięczne, zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny wskaźnik oprocentowania kredytów WIBOR 1M, notowany na ostatni dzień miesiąca, powiększony o stałą marżę;
  8) oferta składana wg WIBOR 1M na dzień 01.12.2014 roku;
  9) odsetki płatne od miesiąca grudnia 2014 roku;
  10) spłata kredytu następować będzie w następujących ratach:
  kwota 56.097,00 zł - spłata do 30.06.2015 roku,
  kwota 25.000,00 zł - spłata do 30.06.2016 roku,
  kwota 25.000,00 zł - spłata do 30.06.2017 roku,
  kwota 25.000,00 zł - spłata do 30.06.2018 roku,
  kwota 224.496,32 zł - spłata do 30.06.2019 roku;
  11) spłata kapitału i odsetek następować będzie w formie obciążenia rachunku Gminy Mrozy lub w formie przelewu na rachunek kredytowy;
  12) Zamawiający będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez naliczania i pobierania przez Wykonawcę dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu;
  13) w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy;
  14) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami, niż wymienionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę.
 2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2013 roku do wysokości 1.100.000,00 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cegłów i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cegłów nr XXXVIII/311/13 z dnia 21 listopada 2013 r..
  Zamawiający: Gmina Cegłów, Cegłów
  1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2013 roku do wysokości 1.100.000,00 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cegłów i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cegłów nr XXXVIII/311/13 z dnia 21 listopada 2013 r. Zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony zgodnie z powołaną wyżej uchwałą. 2. Kredyt będzie zaciągnięty w dwóch transzach w roku 2013 tj. pierwsza transza w kwocie 432.250,00 PLN winna być przekazana w terminie 2 dni od podpisania umowy, druga transza w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie 2 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego jednak nie później niż do 30 grudnia 2013r. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części lub całości drugiej transzy kredytu, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek kosztów, opłat, prowizji, czy odszkodowań ze strony Wykonawcy 4. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty (zawiadomienia na 14 dni przed spłatą). W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od niespłaconej kwoty kredytu a Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. 5. Kredyt winien być przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 6. Kredyt zostanie udzielony w PLN. 7. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 maksymalny okres kredytowania do 8 lat. 8. Spłata kapitału kredytu w 4 równych ratach kwartalnych do 20 marca, 20 czerwca, 20 września i 20 grudnia każdego roku zgodnie z harmonogramem rocznym rat stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (raty kapitałowe zaokrągla się do pełnych złotych, dopuszcza się ostatnią kwartalną ratę jako nierówną) 9. Karencja w spłacie kredytu do 20 listopada 2014r. 10. Spłata odsetek miesięczna, począwszy od stycznia 2014r. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 11. Spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy okres obrachunkowy. 12. Koszty kredytu stanowią: a)oprocentowanie kredytu- zmienne. Oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku (dopuszcza się marżę ujemną). b)Wykonawcy należą się wyłącznie koszty kredytu za pobrany przez Zamawiającego kredyt. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania przez bank prowizji/opłaty za udzielenie kredytu (lub jakiejkolwiek innej prowizji/opłaty pobieranej przez bank w związku z zawartą umową kredytową i/lub uruchomieniem kredytu). Oferta, w której przewidziana zostanie prowizja/opłata zostanie odrzucona. 14. Szczegółowe warunki Zamawiającego do przedmiotu zamówienia ustalone są w Załączniku Nr 6 do niniejszej SIWZ, które są załącznikiem SIWZ i stanowią istotne postanowienia umowy 15.Zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 3. Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.360.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy).
  2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 05.07.2013 roku.
  3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2019r.:
  2019 r. - 11 rat po 110.000,00 PLN = 1.210.000,00 PLN
  ostatnia 1 rata 150.000,00 PLN = 150.000,00 PLN
  4. Łącznie 12 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.
  5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.
  6. Odsetki płatne od miesiąca lipca 2013 roku.
  7.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca na podstawie informacji z banku.
  8. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 31.05.2013r.
 4. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu gminy Mrozy
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu gminy Mrozy w wysokości 500000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy).
  2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 02.04.2013 roku.
  3. Okres spłaty kredytu (proponowany): jednorazowo do dnia 31.12.2013 r.:
  4. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.
  5. Odsetki płatne od miesiąca wypłaty kredytu w 2013 roku.
  6.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca na podstawie informacji z banku.
  7. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 28.02.2013 r.
 5. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Mrozy w 2012 r. - wydatki majątkowe.
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1.Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Mrozy w 2012 r. - wydatki majątkowe w wysokości 1.870.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy ).
  2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 21.12.2012 roku.
  3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty lipiec 2013r.:
  2013 r. - 4 raty po 100.000,00 PLN = 400.000,00 PLN
  ostatnie 2 raty 735.000,00 PLN = 1.470.000,00 PLN
  4. Łącznie 6 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.
  5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.
  6. Odsetki płatne od miesiąca grudnia 2012 roku.
  7.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca na podstawie informacji z banku.
  8. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 30.11.2012 r.
  9. Wartość nominalną kredytu należną do zapłaty w dniu wymagalności należy uwzględnić w umowie.
 6. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Mrozy w 2012 r. - wydatki majątkowe
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1.Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Mrozy w 2012 r. - wydatki majątkowe w wysokości 1.552.483,00 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy).
  2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 29.08.2012 roku.
  3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2018 r.:
  2018 r. - 11 rat po 130.000,00 PLN = 1.430.000,00 PLN
  ostatnia 1 rata 122.483,00 PLN = 122.483,00 PLN
  4. Łącznie 12 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.
  5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.
  6. Odsetki płatne od miesiąca sierpnia 2012 roku.
  7.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca na podstawie informacji z banku.
  8. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 31.07.2012 r.
  9. Wartość nominalną kredytu należną do zapłaty w dniu wymagalności należy uwzględnić w umowie.
 7. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetu gminy Mrozy
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetu gminy Mrozy w wysokości 1000000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion).
  2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 29.03.2012 roku.
  3. Okres spłaty kredytu (proponowany): jednorazowo do dnia 31.12.2012 r.:
  4. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.
  5. Odsetki płatne od miesiąca marca 2012 roku.
  6.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca na podstawie informacji z banku.
  7. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 29.02.2012 r.
 8. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu gminy - wydatki majątkowe w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu gminy - wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości 472.195,00 PLN (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć).
  2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 27.12.2011 roku.
  3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2016 r.:
  2016 r. - 11 rat po 39.000,00 PLN = 429.000,00 PLN
  1 rata po 43.195,00 PLN = 43.195,00 PLN
  ostatnia rata 31.12.2016 r.
  4. Łącznie 12 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.
  5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.
  6. Odsetki płatne od miesiąca grudnia 2011 roku.
  7.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca na podstawie informacji z banku.
  8. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 30.11.2011 r.
  9. Wartość nominalną kredytu należną do zapłaty w dniu wymagalności należy uwzględnić w umowie.
 9. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu gminy - wydatki majątkowe w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
   
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu gminy - wydatki majątkowe w 2011 roku
  w wysokości 1.500.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
  2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 29.09.2011 roku.
  3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2014 r.:
  · 2014 r. - 11 rat po 13.000,00 PLN = 143.000,00 PLN
  1 rata po 17.000,00 PLN = 17.000,00 PLN
  · 2015 r. - 11 rat po 51.000,00 PLN = 561.000,00 PLN
  1 rata po 59.000,00 PLN = 59.000,00 PLN
  · 2016 r. - 12 rat po 60.000,00 PLN = 720.000,00 PLN
  ostatnia rata 31.12.2016 r.
  4. Łącznie 36 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.
  5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.
  6. Odsetki płatne od miesiąca września 2011 roku.
  7.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca na podstawie pisma z banku
  o wysokości odsetek za dany miesiąc przesłanego faxem lub e-mailem dodatkowo oryginał przesłany pocztą.
  8. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 31.08.2011 r.
  9. Wartość nominalną kredytu należną do zapłaty w dniu wymagalności należy uwzględnić w umowie.
 10. Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  Opis przedmiotu zamówienia1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 roku w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony).2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 22.06.2011 roku.3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2014 r.:· 2014 r. - 12 rat po 20.000,00 PLN = 240.000,00 PLN· 2015 r. - 12 rat po 60.000,00 PLN = 720.000,00 PLN· 2016 r. - 11 rat po 86.000,00 PLN = 946.000,00 PLN2016 r. - 1 rata po 94.000,00 PLN = 94.000,00 PLN ostatnia rata 31.12.2016 r.4. Łącznie 36 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.6.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca na podstawie pisma z banku o wysokosci odsetek za dany miesiąc przesłanego faxem lub e-mailem dodatkowo oryginał przesłany pocztą.7. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 31.05.2011 r.8. Wartość nominalną kredytu należną do zapłaty w dniu wymagalności należy uwzględnić w umowie.
 11. Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu i spłatę wcześniej zacigniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mrozy
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1. Kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mrozy w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony).
  2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 30.09.2009 roku.
  3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2010 r.:
  · 2010 r. - 12 rat po 15.000,00 PLN = 180.000,00 PLN
  · 2011 r. - 12 rat po 20.000,00 PLN = 240.000,00 PLN
  · 2012 r. - 11 rat po 48.000,00 PLN
  1 rata w wys. 52.000,00 PLN = 580.000,00 PLN
  · 2013 r. - 11 rat po 48.000,00 PLN
  1 rata w wys. 52.000,00 PLN = 580.000,00 PLN
  · 2014 r. - 12 rat po 35.000,00 PLN = 420.000,00 PLN
  ostatnia rata 31.12.2014 r.
  4. Łącznie 60 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.
  5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M, płatne po zakończeniu miesiąca na podstawie pisma z banku informującego o kwocie odsetek za dany miesiąc, początek spłaty styczeń 2010 r.
  5. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 31.08.2009 r.

Inne osoby dla Włodarczyk Czesław Stanisław (30 osób):