Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Daria Katarzyna

w KRS

Daria Katarzyna Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Daria
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Skalmierzyce (Wielkopolskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Artmańska Teresa Maria, Banasiak Karol, Brzeziński Kazimierz, Budzik Jarosław Wacław, Cyffert Edyta Urszula, Fabiszczak Marta Jadwiga, Fabiszczak Łucja Cecylia, Florczak Monika, Gąsiorek Rafał Marian, Glinkowska Anna, Golińska Danuta Renata, Gruszka Elżbieta, Jaśkiewicz Władysław, Jędroszka Henryk, Jędrzejewska Maria Dorota, Jurga Mieczysław, Kardas Maciej, Kałużny Janusz Stanisław, Konasiewicz Joanna Krystyna, Majchrzak Barbara, Marek Józef, Masłowska Joanna Maria, Nagięć Lucyna Weronika, Napadłek Józef, Ptak Anna Maria, Rosa Henryk, Sobczak Danuta, Szukalska Irena Maria, Tomczak Agata Monika, Tomczak Kamila Katarzyna, Walczak Agnieszka Teresa, Wawrzyniak Stanisław, Woźniak Iwona Teresa, Woźniak Magdalena, Włodarczyk Leszek Stanisław, Zawiślak Sabina Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Nowych Skalmierzycach, Skalmierzyce − KRS 0000016333
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Rososzycy, Rososzyca − KRS 0000009733
 3. Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000048650
 4. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Kaliszu, Kalisz − KRS 0000058613
 5. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza W Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000067951
 6. Spółdzielczy Bank Ludowy W Skalmierzycach, Skalmierzyce − KRS 0000069519
 7. Zrzeszenie Producentów Indyków Grupa Kaliska, Gałązki Małe − KRS 0000656062

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agala Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka, Śliwniki − KRS 0000263879
 2. Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, Nowe Skalmierzyce − KRS 0000042798
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kotowiecku, Kotowiecko − KRS 0000153309
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Skalmierzycach, Śliwniki − KRS 0000091010
 5. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Skalmierzyce − KRS 0000026768
 6. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.653.870,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2017 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Sieroszewice, Sieroszewice
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego
  w kwocie 3.653.870,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2017 roku”
  Zakres zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  w wysokości 3.653.870,70 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych ujętych
  w załączniku nr 3 do uchwały XIII/163/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia
  29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 i uchwały XXVI/186/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
 2. Obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego polegająca na:
  1. przekazywaniu osobom uprawnionym posiadającym rachunki bankowe środków pieniężnych w terminach i wysokości wskazanych przez zamawiającego
  2. dokonywanie wypłat dla osób nie posiadających rachunków bankowych, realizowanych przez co najmniej 6 godzin dziennie w terminach ustalonych przez zamawiającego określonych w harmonogramie wypłat.
 3. UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.600.000,00 ZŁ NA BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. KLASZTORNEJ, DZIAŁKA 5/18 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski
  UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.600.000,00 ZŁ NA BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. KLASZTORNEJ, działka 5-18 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM CPV 66.11.30.00-5. 1) Kwota kredytu: 1.600.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100). 2) Zabezpieczenie spłaty kredytu - hipoteka na nieruchomości przy ul. Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim, działka nr 5018, obręb 124, księga wieczysta KZ1W/00095060/8, cesja praw z umowy - polisy ubezpieczeniowej. 3) Termin wykorzystania kredytu - do dnia 31.10.2016 r. Zamawiający zastrzega prawo zmiany terminu wykorzystania kredytu, przy braku jednoczesnej zmiany okresu kredytowania. Ewentualna zmiana terminu wykorzystania kredytu nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego złożony z min 7 dniowym wyprzedzeniem. 4) Okres kredytowania do 31.10.2031r. 5) Kredyt udzielony zostanie w walucie polskiej i w takiej walucie będzie wykorzystywany. 6) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy. Od postawionych do dyspozycji środków kredytowych Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji 7) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy na maks. 3 dni przed terminem wypłaty kredytu, w transzach na rachunek wskazany w dyspozycji uruchomienia oraz wynikający z faktur związanych z realizacją budynku wielorodzinnego przy ul. Klasztornej, działka 5-18 do wartości brutto. 8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dat oraz wysokości wypłaty transz kredytu. Zamawiający przewiduje wypłatę kredytu w następujących transzach: - do dnia 31.03.2016 r. do kwoty 300.000,00 zł, - do dnia 31.05.2016 r. do kwoty 600.000,00 zł, - do dnia 31.07.2016 r. do kwoty 1.000.000,00 zł, - do dnia 30.09.2016 r. do kwoty 1.300.000,00 zł, - do dnia 31.10.2016 r. do kwoty 1.600.000,00 zł. 9) Do dyspozycji uruchomienia transzy kredytu załączona zostanie kopia faktury częściowej wykonanych prac związanych z realizacją budynku wielorodzinnego przy ul. Klasztornej, działka 5-18. Wykonawca dokonywać będzie płatności za faktury wg wartości brutto, po uprzednim zaangażowaniu i udokumentowaniu przez Zamawiającego zaplanowanego udziału własnego w realizację przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług MZGM Sp. z o.o. nie odlicza podatku VAT od inwestycji. 10) Prowizja i marża banku będą stałe w całym okresie kredytowania. 11) Łączna kwota prowizji nie może być wyższa niż 1,0% kwoty wypłaconego kredytu. Prowizja płatna jednorazowo do dnia uruchomienia kredytu. 12) Od przekazania środków kredytowych Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat. 13) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 14) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. 15) Stopa procentowa o której mowa w pkt. 14 będzie równa wysokości stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty i zmieniana w okresach kwartalnych wg zasad obowiązujących u Zamawiającego. 16) Przy naliczaniu odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty . 17) Jeżeli data spłaty kredytu i-lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. 18) O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę. 19) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji w związku z ustanowionym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu. Odsetki od zadłużenia kredytowego będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą na podstawie harmonogramu dostarczonego przez Bank, przy czym pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu w którym uruchomiony został kredyt. 20) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kredytu w wysokości 9.048,00 zł. Kolejne 179 rat w wysokości 8.888,00 zł. Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 31.10.2031 r. 21) Spłata kredytu w systemie rat malejących. 22) Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca otworzył rachunek techniczny do obsługi kredytu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadził go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. Zamawiający nie przewiduje otwarcia rachunku podstawowego ani pomocniczego w Banku, który udzieli kredytu będącego przedmiotem SIWZ 23) Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji przelewu na wzorze dyspozycji dostarczonego przez Wykonawcę. 24) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty nie później niż na 30 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 25) W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 26) Od aneksu do umowy oraz przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca nie pobierze dodatkowych opłat. 27) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem prowizji od udzielenia kredytu, która będzie ustalona w umowie kredytowej, przy czym: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykorzystania kredytu w przypadku zmiany harmonogramu robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany postanowień umowy kredytu na pisemne żądanie Zamawiającego z podaniem przyczyny przesunięcia. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w szczególności jakkolwiek prowizja i/lub opłata, b) w przypadku zmiany terminu wykorzystania kredytu, zmianie ulec może także termin rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych kredytu. 28) Zamawiający w wyniku zawarcia umowy ponosić będzie jedynie koszty udzielenia kredytu wynikające ze złożonej oferty (zawarte w formularzu ofertowym). Jakiekolwiek inne koszty związane z udzieleniem kredytu oraz jego obsługą ponosi Wykonawca. 29) Harmonogram spłaty kredytu będzie stanowił załącznik do umowy kredytu. 30) Zaświadczenia: ZUS, US oraz aktualne opinie bankowe dostarczone zostaną niewykluczonemu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy. 31) Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania przez Wykonawcę Kredytu z EBI. 32) Do umowy kredytowej zostanie wprowadzone postanowienie, iż wszelkie postanowienia warunków ogólnych czy szczególnych umowy kredytowej, które są wprost sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ, lub też czynią te wymogi w pełni lub częściowo nieskutecznymi, będą uważane za nieistniejące w takim zakresie w jakim ograniczają skuteczność wymagań określonych w SIWZ 33) Zamawiający do upływu terminu składania ofert, na każde żądanie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia udostępni ocenę ekonomiczną zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wielorodzinnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Klasztornej, działka 5-18.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r. ZP.PN.07.13
  Zamawiający: Urząd Gminy Sieroszewice, Sieroszewice
  Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r.
 5. Obsługa kasowo-operacyjna Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie przyjmowania wpłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu nadpłat.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych przez bank w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1376 z późn. zm.) - Prawo bankowe poprzez wykonywanie obsługi kasowo-operacyjnej Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim dotyczącej wpłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu nadpłat.
 6. Obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Obsługa w zakresie wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego

  Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  Nazwa: usługi bankowe Kod: 66110000-4
 7. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 3.453.744 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 3.453.744 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych. 1. Kwota udzielonego kredytu wynosi do 3.453.744 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote). 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 3. Kredyt zostanie przeznaczony na poczet płatności przyszłych oraz kosztów już poniesionych. 4. Wymagane jest udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy. Wypłata kredytu nastąpi w transzach na podstawie faktur lub innych dokumentów. 5. Szacunkowa ilość oraz wysokość i terminy uruchomienia transz : a) 15.06.2012 r. - do wysokości 200.000 zł b) 16.08.2012 r. - do wysokości 683.383 zł c) 20.09.2012 r. - do wysokości 967.928 zł d) 15.11.2012 r. - do wysokości 1.193.500 zł e) 17.12.2012 r. - do wysokości 408.933 zł 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wypłacanych transz, wysokości transz kredytu i terminu ich uruchomienia bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 7. Sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku. 9. Maksymalna wartość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu akceptowana przez Zamawiającego wynosi 0,5% 10. Okres kredytowania - do 31.12.2019 r. 11. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2013 r. a ostatnia w terminie 31.12.2019 r. Spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych - raty kredytu płatne na dzień 31.03. ..., 30.06. ..., 30.09. ..., 31.12. ... danego roku 12. Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego, odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca - pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2019 r. 13. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M i stałą marżę banku, 14. Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco, 15. Umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, 16. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie. 17. Wykaz wydatków majątkowych oraz ich planowana wysokość sfinansowana z kredytu : a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice (Aglomeracja Antonin) - do kwoty 677.383 zł b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (cześć) - sieć kanalizacji w miejscowości Wysocko Małe - do kwoty 700.000 zł c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa - do kwoty 267.928 zł d) Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Krańcowa -do kwoty 200.000 zł e) Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Słoneczna -do kwoty 308.000 zł f) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowo-rekreacyjne w Jankowie Przygodzkim - do kwoty 391.500 zł g) Termomodernizacja budynków z przebudową kotłowni Zespołu Szkół w Dębnicy - do kwoty 408.933 zł h) Budowa sieci wodociągowej Dębnica - Czarnylas (łącznik) -do kwoty 500.000 zł.
 8. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 663.431,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest :
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 663.431,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie
  - kwota udzielonego kredytu 663.431,00 zł,
  (słownie : sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100)
  - udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy,
  - kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku,
  - maksymalna wartość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu akceptowana przez Zamawiającego wynosi 1%,
  - okres kredytowania - do 31.12.2014r.,
  - karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2010r. a ostatnia w terminie 31.12.2014r.,
  - spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych - raty kredytu płatne na dzień 31.03. ...., 30.06. ...., 30.09. ...., 31.12. .... danego roku,
  - szacunkowy termin uruchomienia kredytu - 10.09.2009r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w terminie późniejszym,
  - wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy,
  - sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Gminy,
  - odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego,
  - odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca - pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2014r.,
  - oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M i stałą marżę banku,
  - akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco,
  - umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  - Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytuł udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie.