Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Elżbieta Helena

w KRS

Elżbieta Helena Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Helena
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Biała Rządowa (Łódzkie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajzert Jerzy, Bąk Magdalena Joanna, Bednarek Maria Ewa, Borucka Halina Henryka, Brant Maria Anna, Błach Agnieszka, Ciebielski Kazimierz Czesław, Ciężki Zbigniew, Furman Anna Małgorzata, Hadryś Lidia Maria, Jaśko Paweł Bolesław, Jerz Anna Danuta, Kaczmarek Anna, Kałuża Agnieszka Maria, Kot Marta Teresa, Kozik Teresa, Krysiak Zenon Stanisław, Kubak Radosław Michał, Michałczyk Ewa, Mielczarek Marta Dominika, Nawrocka Kamila, Niechcielska Ewa Stanisława, Olejnik Małgorzata, Papierkowska Karolina, Pawlak Janusz Piotr, Pichlak Teresa Krystyna, Podyma Antoni, Skał Leszek, Smugowski Ignacy, Sobańtka Krystyna Anastazja, Szafran Przemysław Jan, Szczepaniak Elżbieta, Szymajda Ireneusz Bernard, Szyszka Anna, Słonina Dorota, Włodarczyk Kazimierz, Zawieja Jadwiga, Zdziebko Andrzej Jan, Łodo Beata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żółtaszek Jarosław Julian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej, Biała Rządowa − KRS 0000156227
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Łyskorni, Łyskornia − KRS 0000014437
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Skomlinie, Skomlin − KRS 0000153110
 4. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej, Skomlin − KRS 0000240114

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Pątnowie, Pątnów − KRS 0000197463

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Skomlin, Skomlin
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w roku 2015
 2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 220 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na okres
  9 lat w wysokości 220 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Biała.

  Kredyt będzie spłacany w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu 31 marca 2013 r. po trzymiesięcznym okresie karencji. Odsetki płatne będą od dnia postawienia kredytu do dyspozycji w okresach miesięcznych.

  Oprocentowanie kredytu będzie zmienne - za dany (kwartalny) okres odsetkowy równe sumie b + m, gdzie:
  b - stopa bazowa, równa średniej arytmetycznej z pięciu kolejnych notowań stóp WIBOR 3M, z których ostatnie bezpośrednio poprzedza dzień spłaty odsetek za poprzedni okres odsetkowy, oraz dzień zaciągnięcia kredytu za pierwszy okres odsetkowy,
  m - stała marża banku.

  Prowizja będzie zapłacona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego, od całej kwoty kredytu.

  Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco.
 3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1120365,37 PLN
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na okres
  9 lat w wysokości 1 120 365,37 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Biała.

  Kredyt będzie spłacany w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu 31 marca 2013 r. po sześciomiesięcznym okresie karencji. Odsetki płatne będą od dnia postawienia kredytu do dyspozycji w okresach miesięcznych.

  Oprocentowanie kredytu będzie zmienne - za dany (kwartalny) okres odsetkowy równe sumie b + m, gdzie:
  b - stopa bazowa, równa średniej arytmetycznej z pięciu kolejnych notowań stóp WIBOR 3M, z których ostatnie bezpośrednio poprzedza dzień spłaty odsetek za poprzedni okres odsetkowy, oraz dzień zaciągnięcia kredytu za pierwszy okres odsetkowy,
  m - stała marża banku.

  Prowizja będzie zapłacona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego, od całej kwoty kredytu.

  Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Skomlin
  Zamawiający: Gmina Skomlin, Skomlin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin na rok 2012. Okres kredytowania ustala się na lata 2012 - 2018, karencja w spłacie kredytu będzie wynosiła 4 miesiące, spłata kapitału następować będzie w okresach miesięcznych ustalonych w harmonogramie, począwszy od dnia 31.01.2013r.; datę wymagalności rat kapitałowych ustala się na ostatni dzień miesiąca, którego rata dotyczy. Harmonogram spłat stanowi załącznik SIWZ. W przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty i odsetek kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym, po wyznaczonej dacie. Wykonawca uruchomi środki kredytu w następującej wysokości i terminach: I transza - 350.000,00- do 30.09. 2012r, II transza - 600.000,00- do 05.11. 2012r, III transza - 350.000,00- do 05.12.2012r Okres spłaty kredytu wynosi 6 lat (lata 2013 - 2018) zgodnie z harmonogramem spłat - załącznik nr 4 do SIWZ. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej wysokości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych naliczoną w oparciu o średnią arytmetyczną ostatnich 5-ciu notowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, - obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji równe sumie b + m gdzie: b - stopa bazowa, oparta o stawkę WIBOR 1M naliczoną w oparciu o średnią arytmetyczną ostatnich 5-ciu notowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, m - stała marża banku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca za który zostały naliczone. Prowizja będzie zapłacona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od całej kwoty kredytu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową..
 5. USŁUGI BANKOWE - świadczenie zastępczej obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Wieluniu, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług bankowych przez bank w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002r, Nr 72, poz. 665 ze zm.) poprzez wykonywanie zastępczej obsługi kasowej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieluniu.
  Przedmiotem zamówienia jest przyjmowanie wpłat gotówkowych - bez prowizji i opłat bankowych :
  1. Z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych od podatników i płatników ( nie prowadzących podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych,) których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy i dla których właściwy miejscowo jest Urząd Skarbowy w Wieluniu w zakresie :
  podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, wynikającego z rozliczenia rocznego tego podatku, na rachunek bankowy nr 12101013710029742223000000
  podatku dochodowego od osób fizycznych wpłacanego przez podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, na rachunek bankowy nr 12101013710029742223000000,
  zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych, na rachunek bankowy nr 12101013710029742223000000,
  podatku dochodowego od osób fizycznych wpłacanego przez płatników będących podatnikami podatku dochodowego nie prowadzących księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na rachunek bankowy nr 12101013710029742223000000,
  podatku dochodowego od osób fizycznych wpłacanego w formie karty podatkowej, na rachunek bankowy nr 06101013710029742227000000,
  zaliczek i podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z tytułu rent i emerytur, sprzedaży akcji i obligacji, wynajmu lokali, sprzedaży nieruchomości, na rachunek bankowy nr 12101013710029742223000000,
  zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ( PIT 7), na rachunek bankowy nr 12101013710029742223000000,
  podatku od towarów i usług od podatników rozliczanych w formie ryczałtu lub karty podatkowej oraz z tytułu podatku od towarów i usług od najmu, na rachunek bankowy nr 62101013710029742222000000,
  podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych, ( z wyjątkiem podatku pobieranego przez płatników, w tym notariuszy, komisantów, przewoźników), na rachunek bankowy nr 06101013710029742227000000,
  innych należności, do których określenia lub poboru właściwym organem jest urząd skarbowy,
  z wyłączeniem działalności gospodarczej nie rozliczanej w formie karty podatkowej i ryczałtu
  ewidencjonowanego.
  2. Od poborców skarbowych na rachunki Urzędu Skarbowego w Wieluniu, rachunki innych urzędów
  skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej ;
  3.Z tytułu mandatów karnych gotówkowych , mandatów karnych kredytowanych wymierzonych przez Urząd Skarbowy w Wieluniu, kary grzywny z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności oraz kosztów postępowania karnego skarbowego na rachunek numer 97 1010 13710029 7422 3100 0000.
  4.Od pracowników Urzędu Skarbowego w Wieluniu z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych na rachunek nr 50 1010 1371 0029 7422 3000 0000.
  5.Wpłat na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nr 20 1010 1371 0029 7418 9110 0000.
  6.Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie - bez prowizji i opłat bankowych obciążających pobierającego - wypłat gotówkowych :
  - z tytułu nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z rozliczenia rocznego tego podatku,
  - z tytułu nadpłat i zwrotów podatków dla podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej,
  - z tytułu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wskutek zmiany stawki VAT na materiały budowlane,
  7.Przedmiotem zamówienia jest :
  - potwierdzanie wpłat odpowiednim dokumentem.,
  - informowanie podatnika, w przypadku dokonywania wpłaty po terminie płatności danego rodzaju podatku lub niepodatkowych należności budżetowych o uchybieniu terminu i naliczanie od wpłaty, za zgodą wpłacającego, odsetek do dnia zapłaty,
  - sporządzanie zestawień dowodów wpłat codziennie w układzie poszczególnych subkont,
  - przekazywanie drogą elektroniczną równowartości wpłacanych gotówką środków na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego prowadzone w NBP O/ Łódź najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 6. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 996 280,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 996 280 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wymagana data postawienia kredytu do dyspozycji: 28 października 2011 r.

  Kredyt będzie spłacany w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu 31 marca 2012 r. po pięciomiesięcznym okresie karencji a ostatnia
  30 czerwca 2019 r. Odsetki płatne będą od dnia postawienia kredytu do dyspozycji w okresach miesięcznych.

  Oprocentowanie kredytu będzie zmienne - za dany (kwartalny) okres odsetkowy równe sumie b + m, gdzie:
  b - stopa bazowa, równa średniej arytmetycznej z pięciu kolejnych notowań stóp WIBOR 3M,
  z których ostatnie bezpośrednio poprzedza dzień spłaty odsetek za poprzedni okres odsetkowy, oraz dzień zaciągnięcia kredytu za pierwszy okres odsetkowy,
  m - stała marża banku.

  Prowizja będzie zapłacona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego, od całej kwoty kredytu.

  Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco.
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Skomlin w roku 2011
  Zamawiający: Gmina Skomlin, Skomlin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.300.000 zł (słownie jeden milion trzysta tysięcy złotych), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 Gminy Skomlin. Okres kredytowania ustala się na lata 2011-2017. Spłata kapitału następować będzie w okresach ustalonych w harmonogramie spłaty rat kredytu począwszy od dnia 31.01.2012. Spłata odsetek od kredytu następować będzie w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca, w którym zostanie uruchomiona pierwsza transza kredytu. Data wymagalności rat odsetkowych - pierwszy dzień miesiąca następująca po miesiącu którego rata dotyczy. Termin uruchomienia kredytu - pobranie w transzach: I transza - 400.000 zł - do 30.06.2011r, II transza - do 15.10.2011r, III transza - do 31.12.2011r. Okres spłaty kredytu wynosi 6 lat (lata 2121- 2017). Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej wysokości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte według stawki WIBOR 1M plus marża banku , zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin
  Zamawiający: Gmina Skomlin, Skomlin
  udzielenie kredytu w kwocie 400.000,00 zł (słownie czterysta tysięcy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin.
 9. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 112 120 zł
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie kredytu długoterminowego na okres 5 lat
  w wysokości 112 120,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Biała Druga - Johanka.
 10. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 5 LAT W WYSOKOŚCI 2 084 010 zł
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 2 084 010,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zwiazane z:
  przebudową drogi gminnej Młynisko - Huby - Brzoza w kwocie 584 010,00 zł,
  budową Gimnazjum wraz z salą gimnastyczna w Białej Parceli - etap II - Budowa Gimnazjum - 1 500 000,00 zł.

Inne osoby dla Włodarczyk Elżbieta Helena (34 osoby):