Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Grzegorz Łukasz

w KRS

Grzegorz Łukasz Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Drugie imię:Łukasz
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Myszków (Śląskie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiak Marzanna Wiesława, Bączyński Robert Daniel, Będkowska Karolina Anna, Ciszek Barbara Antonina, Dub Renata Elżbieta, Froncisz Tomasz Jan, Godek Jerzy, Górecki Ryszard, Gradek Anna Elżbieta, Gładysz Grzegorz Sergiusz, Jąderko Henryk, Jakubczyk Zofia Maria, Jaskuła Małgorzata Weronika, Jędruszek Władysław Kazimierz, Jędryszczak Barbara Pelagia, Jeziorska Monika Magdalena, Kajdas Urszula Maria, Kawka Antoni, Kawka Damian Stanisław, Kazimierczyk Teresa Franciszka, Kaźmierczak Lidia Teresa, Kościow Elżbieta, Kot Michał Piotr, Kowacka Barbara, Kołodziejczyk Dorota Renata, Krzosak Aleksandra Dominika, Kwiatkowska Katarzyna Marta, Machura Bogusława Janina, Maślanka Teresa Anna, Matusiak Wiesława, Małota Jolanta Agnieszka, Minkina Danuta Iwona, Mizerska Leokadia Cecylia, Morawiec Justyna Maria, Morawska Małgorzata Olga, Mośny Piotr, Motyl Sylwia, Motyl Wanda, Muchla Anna Wiesława, Muszczek Jadwiga, Noczyński Włodzimierz, Nowak Grażyna Maria, Nowak Stanisława, Nowicki Tomasz Wacław, Pluta Andrzej Jan, Rychlik Agnieszka Magdalena, Sionek Bożena Anna, Sitek Katarzyna Magdalena, Skabek Krystyna, Skorek Aleksandra Helena, Szczygieł Fuja Iwona Katarzyna, Szecówka Ewa Katarzyna, Tarnawska Palacz Joanna Barbara, Trybuszewska Małgorzata Barbara, Wawrzków Beata Zofia, Wnuk Justyna Agnieszka, Wójcik Violetta, Wręczycka Lucyna Maria, Wyporska Urszula Jolanta, Żak Krystyna Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tarnawski Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Myszków − KRS 0000234617
 2. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy W Myszkowie, Myszków − KRS 0000160368
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Żarkach Letnisko, Żarki Letnisko − KRS 0000178758
 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pol-rem Sp. Z O.O., Myszków − KRS 0000171530
 5. Soya Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000442908
 6. Stowarzyszenie Kultura Plus, Żarki Letnisko − KRS 0000459276
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki, Leśniaki − KRS 0000361433
 8. Stowarzyszenie Przyjaciele Jury, Kroczyce − KRS 0000449750
 9. Stowarzyszenie Społeczne - Zdrowie Dla Wszystkich, Myszków − KRS 0000132985
 10. Towarzystwo Rekreacyjno-sportowe Relaks W Myszkowie, Myszków − KRS 0000025957
 11. Vgw Sp. Z O.O., Kroczyce − KRS 0000505906

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Częstochowa − KRS 0000046477
 2. Eselmex Spółdzielnia Rzemieślnicza, Myszków − KRS 0000302288
 3. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Myszków − KRS 0000080352
 5. Promed Łazy Sp. Z O.O., Łazy − KRS 0000424757
 6. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Farmer W.noczyński Sp. J., Myszków − KRS 0000079084
 7. Rejestr Rzetelności Kredytowej Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000157177

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tys. PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Lelów, Lelów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 800.000,00 PLN, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. a) Kwota kredytu: 800.000,00 PLN b) Termin uruchomienia transzy kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu 6 dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona przez Zamawiającego pisemna dyspozycja wypłaty. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu termin uruchomienia transzy kredytu jest jednocześnie kryterium oceny ofert, które rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty, dotyczącej zaoferowanego przez wykonawcę terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty (patrz pkt. 15 SIWZ). c) Kwota kredytu będzie postawiona do dyspozycji zamawiającego do 31 grudnia 2016 r. d) Forma zabezpieczenia – weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Nie przewiduje się podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji u notariusza. Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu, deklaracji i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. e) Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2025 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. f) Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31 października 2017 r. Okresu karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. g) Raty kapitałowe kredytu płatne miesięcznie, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, począwszy od listopada 2017 roku. Liczba rat: 96, w tym; - 26 rat po 2.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od listopada 2017 roku do grudnia 2019 roku, - 69 rat po 10.700,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2020 roku do września 2025 roku, - 1 rata (ostatnia) w wysokości 9.700,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w październiku 2025 roku. h) Spłaty odsetek dokonywane miesięcznie po dniu uruchomienia kredytu, w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przez Bank. i) Oprocentowanie kredytu będzie ulegało zmianie na podstawie stawki WIBOR. j) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty – według stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia zamówienia tj. dzień 4 listopada 2016 r. Do obliczenia oferty należy przyjąć jako datę wypłaty całości kredytu dzień 28 listopada 2016 r. - do umowy - oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z oferty plus marża Wykonawcy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania może następować tylko w wyniku zmiany stawki WIBOR, z wyłączeniem pierwszego miesiąca (obowiązuje WIBOR z oferty). k) Kredyt nie może być obciążony prowizją z tytułu udzielenia kredytu, z tytułu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego oraz opłatami dodatkowymi z tytułu aneksów do umowy, z tytułu wydawania Zamawiającemu zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez kredytodawcę w związku z zawartą umowa kredytową. l) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz rzeczywistą kwotę uruchomionego kredytu. m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu
 2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Niegowa, Niegowa
  Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015.128 j. t ze zm., dalej: Prawo bankowe) w walucie polskiej w kwocie 830.000,00 PLN (osiemset trzydzieści tysięcy), na warunkach określonych w umowie kredytu.
 3. Usługa finansowa polegająca na przekazywaniu wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Kielce
  1)Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, związana z przekazywaniem wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, tj. emerytur, rent, jednorazowych odszkodowań oraz zasiłków: pogrzebowych, chorobowych i macierzyńskich na indywidualne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców (ROR) prowadzone przez banki mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2)Usługa wykonywana będzie na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, z którego następnie Wykonawca przekaże świadczenia na wskazane przez Zamawiającego indywidualne rachunki ROR . Zamawiający nie przewiduje zakładania odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy. 3)Wypłaty świadczeń wymienionych w pkt 1 realizowane są w następujących terminach: a)świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane w cyklach miesięcznych i kwartalnych realizowane są w terminach płatności 10 i 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, b)zasiłki chorobowe, macierzyńskie i jednorazowe odszkodowania wypłacane w cyklach miesięcznych realizowane są w terminach płatności 15 i 28 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, zwane dalej świadczeniami terminowymi. Uwaga! Termin płatności oznacza dzień miesiąca wskazany przez Zamawiającego w decyzji oraz na blankiecie -Polecenie przelewu, do którego kwota świadczenia musi być dostępna na rachunku ROR świadczeniobiorcy. c)pozostałe świadczenia, tj. zasiłki pogrzebowe, świadczenia pierwszorazowe, wyrównania i inne wypłaty z ubezpieczenia społecznego rolników realizowane będą w zależności od potrzeby, tj. dowolnego dnia roboczego miesiąca z zastrzeżeniem, że dzień przekazania środków na rachunek Wykonawcy jest jednocześnie dniem przekazania przez Wykonawcę środków do banku, w których świadczeniobiorcy posiadają rachunki ROR. 2.Szacunkowe dane dotyczące wypłacanych świadczeń, będących przedmiotem zamówienia są następujące: -przeciętna miesięczna liczba wypłat (poleceń przelewu) - 29.400 szt. -przeciętna miesięczna kwota wypłat - 26.367.603,21 zł, -łączna kwota wypłat w okresie trwania umowy, tj. 36 miesięcy - 949.233.715,56 zł. 3.Liczba poleceń przelewu i wartość wypłacanych świadczeń są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający nie gwarantuje stałej ilości poleceń przelewów w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Dodatku nr 1 do SIWZ. 5.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (Dodatek nr 9 do SIWZ), który stanowi integralną część SIWZ. 6.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z realizacji zamówienia na inny/e podmiot/y. 7.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby wszystkie zadania wchodzące w zakres zamówienia były wykonywane przez Wykonawcę składającego ofertę i nie wyraża zgody na powierzenie jakichkolwiek czynności podwykonawcom. 8.Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: a)Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, b)Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej, c)Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, d)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, e)Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy. 9.Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich
 4. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  Zamawiający: Gmin Poczesna, Poczesna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt przeznaczony zostanie na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna
 5. Obsługa bankowa w zakresie zlecenia bankowi dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest:obsługa bankowa w zakresie zlecenia bankowi dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu.
  Oznacza to wykonanie usługi wypłat bezgotówkowych i gotówkowych osobom bezrobotnym,innym osobom i podmiotom na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy.Otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego służącego do przechowywania środków pieniężnych,prowadzenia rozliczeń pieniężnych,dokonywania wypłat świadczeń ze środków Funduszu Pracy.Bezpłatne założenie i prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na okres pobierania świadczeń dla klientów PUP(stosowne umowy będą zawierane przez wykonawcę(bank) z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (Urząd Pracy). Szczegółowy zakres oraz wielkość zamówienia została określona w SIWZ.
 6. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na przebudowę drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Przyłubsko - Pradła
  Zamawiający: Gmina Kroczyce, Kroczyce
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie 577 776,33 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 33/100). 1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Rodzaj kredytu: długoterminowy 2.Kwota kredytu: 577 776,33 zł 3.Waluta: PLN 4.Okres kredytowania: 1.07.2014 - 31.05.2030 r. 5.Termin i sposób udostępnienia środków Zamawiającemu (kredytobiorcy): Przewidywana jest jednorazowa wypłata kredytu nie wcześniej niż 1.07.2014 r. Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, jednak nie wcześniej niż po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (umowy kredytowej). Postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. Kredytobiorca będzie korzystać z kredytu bezgotówkowo, wydając dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego. Zamawiający zastrzega możliwość: 1) zmiany terminu uruchomienia kredytu, 2) wcześniejszej spłaty kredytu, 3) renegocjacji kwot i terminów spłat kredytu. - w każdym z przypadków - bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 6.Oprocentowanie kredytu i warunki jego spłaty: a)Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o WIBOR 3M + marża (stała - niezmienna w okresie obowiązywania umowy), b)Odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia do ostatniego dnia każdego miesiąca zaczynając od miesiąca uruchomienia kredytu. c)Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok obrachunkowy liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. d)Spłata kredytu nastąpi w 31 ratach w terminie począwszy od dnia 31.05.2015 r. e)Propozycja harmonogramu spłaty rat kredytu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7.Forma zabezpieczenia kredytu: Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego. 8.Przeznaczenie kredytu: Kredyt zostanie wykorzystany na współfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Przyłubsko - Pradła
 7. Świadczenie usługi przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń krótkoterminowych na konta rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przekazywaniem świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń krótkoterminowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe osób uprawnionych do banków mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  1) szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi 19.150 szt. co przez okres 36 miesięcy wykonania zamówienia daje łączną liczbę szacunkową przelewów wynoszącą 689.400 szt.
  2) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66.00.00.00-0 usługi pośrednictwa finansowego.
  Ilość przelewów jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz ubezpieczonych.

  1. Realizacja zamówienia będzie polegała na świadczeniu usługi przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego rolników miesięcznych i jednorazowych (10 i 25 dnia każdego miesiąca oraz na bieżąco w zależności od potrzeb) oraz świadczeń krótkoterminowych (08, 18, 28 dnia każdego miesiąca oraz na bieżąco w zależności od potrzeb) na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe osób uprawnionych do banków mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Zamawiający przekazywać będzie środki niezbędne do zabezpieczenia wypłat świadczeń na wskazany rachunek Wykonawcy oraz należną opłatę najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności świadczeń emerytalno-rentowych w terminie 10 i 25, a w przypadku świadczeń jednorazowych i krótkoterminowych (na bieżąco w zależności od potrzeb). W celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje zakładania odrębnego rachunku u Wykonawcy.
  3. Wykonawca przekaże powyższe środki na konta indywidualne świadczeniobiorców w tym samym dniu po ich przyjęciu w systemie ELIKSIR lub równoważnym.
  4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi (home banking lub równoważnego) w ramach, którego Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaszyfrowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie VIDEOTEL.
  5. Wykonawca zapewni, aby autoryzacja i wysyłka zleceń odbywała się przy użyciu podpisu elektronicznego, który powinien być udostępniony przez Wykonawcę i na jego koszt. Przez podpis elektroniczny Zamawiający rozumie kartę mikroprocesorową z wgranym certyfikatem lub token.
  6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na okres realizacji zamówienia bezpłatnie dostarczył i zainstalował na wskazanym serwerze terminalowym z systemem operacyjnym Windows Serwer 2008 R2 64 bit/usługi terminalowe w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie służące do elektronicznego przekazywania zleceń płatniczych w wersji sieciowej zwane dalej systemem. Użytkownicy systemu korzystają z terminali wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych. Zamawiający korzysta z przeglądarki IE 8 i aplikacji Java 6 upd. 26. Instalacji oprogramowania dokona osoba upoważniona przez Wykonawcę w obecności informatyka Zamawiającego.
  7. Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
  8. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnień w zakresie szczegółowego sposobu realizacji świadczenia przez Wykonawcę usługi bankowości elektronicznej w formie porozumienia, które stanowić będzie załącznik do umowy. Treść porozumienia nie może naruszać postanowień SIWZ, umowy i oferty.
  9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy.
  10. W przypadku pisemnego lub telefonicznego (potwierdzonego faksem lub e-mailem) polecenia zwrotu świadczenia wydanego przez Zamawiającego przed ostateczną realizacją przekazania świadczenia przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie przekazywał tego świadczenia i zwróci środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
  11. Zwroty świadczeń wpływające na konto Wykonawcy (likwidacja rachunku ROR przez świadczeniobiorcę lub inne przyczyny), zostaną przekazane na konto bankowe Zamawiającego nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu. Wykonawca będzie zobowiązany do zamieszczenia w treści zwrotu następujących informacji: nazwisko i imię osoby uprawnionej, adres, nr świadczenia, kwota, przyczyna zwrotu. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  12. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania nieodpłatnie informacji o dokonywanym przekazaniu świadczeń, jak i nieodpłatnego załatwiania reklamacji dotyczących przekazywania świadczeń nie później niż w ciągu dwóch godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia.
  13. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
  W razie wypłacenia osobie nieuprawnionej, nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca pokrywa szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości.
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 PLN przeznaczonego na spłatę zaległych zobowiązań
  Zamawiający: Wójt Gminy Kamienica Polska, Kamienica Polska
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 PLN przeznaczonego na spłatę zaległych zobowiązań. 1. Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminie od dnia następnego przypadającego po dniu podpisania umowy. Uruchomienie kredytu następować będzie na podstawie każdorazowej dyspozycji Gminy Kamienica Polska. 2. Okres karencji w spłacie kapitału do 30.04.2018r. Karencja nie dotyczy spłaty odsetek. 3. Spłata kredytu następować będzie zgodnie z załącznikiem nr 20 do specyfikacji. 4. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości lub części kredytu. Bankowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu prowizji i odsetek jedynie od kwoty wykorzystanego kredytu. 5. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i będą podlegać spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. 6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w zakresie zmian terminów spłat kredytu (zmiana harmonogramu spłat) w przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy. Zmiana terminów spłat zwolniona będzie z opłat i prowizji bankowych. 9. Oprocentowanie - korzystne dla kredytobiorcy - odsetki naliczane będą według 1M WIBOR + stała marża banku, niezmienna w okresie obowiązywania umowy. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 28.02.2014r. 10. Oprocentowanie będzie ulegało zmianie w okresie kredytowania wraz ze zmianą WIBOR. 11. Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Rozliczenie usługi pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN)
 9. Usługa udzielenia i obsługi kredytu lub poŜyczki przeznaczonej na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Janowie oraz zakupu samochodu asenizacyjnego.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o., Janów
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu lub pożyczki w łącznej kwocie 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy zł 00/100 gr.) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji. Zamawiający przeznaczy kwotę 2.350.000,00 zł. na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Janowie, pozostałą zaś kwotę 450.000,00 zł na zakup samochodu asenizacyjnego.
  2. Kredyt lub pożyczka uruchomiona będzie przelewem na konto Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisaniu umowy.
  3. Spłata kredytu lub pożyczki nastąpi do dn. 30 września 2014 r., Zamawiający będzie mógł dokonać spłaty kredytu lub pożyczki wcześniej, niż to zostało określone powyżej, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu lub pożyczki. Odsetki będą spłacane miesięcznie na koniec miesięcy: I, II, III, IV, V, VI, VII, VII i IX 2014 r.
  4. Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu lub pożyczki bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  6. Zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Zamawiającego oraz umowa wsparcia ze strony Gminy Janów niepolegająca na poręczeniu, do kwoty kredytu lub pożyczki powiększonej o całkowity koszt jej udzielenia.
  7. Spłata odsetek będzie następować miesięcznie na koniec miesięcy: I, II, III, IV, V, VI, VII, VII i IX 2014 r. Odsetki liczone będą od malejącego kapitału, według oprocentowania stałego w całym okresie finansowania. Termin pierwszej spłaty odsetek wyznacza się na 31 styczeń 2014 r., zaś ostatniej na 30 września 2014 r.
  8. Termin spłaty odsetek przypadający na dzień wolny przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie.
  9. Ewentualna prowizja od kredytu lub pożyczki będzie płatna w terminie do 31 marca 2014 r. Zamawiający określa maksymalną wysokość prowizji na 1,00 % kwoty udzielonego kredytu/pożyczki.
  10. Okres finansowania: od daty uruchomienia kredytu lub pożyczki do 30 września 2014 r.
  11. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN)
 10. BANKOWA OBSŁUGA RACHUNKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSZKOWIE
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, Myszków
  Przedmiotem zamówienia jest otwarcie i prowadzenie bankowej obsługi rachunków Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie w tym rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, jak również wypłaty gotówkowe zasiłków i innych świadczeń dla klientów PUP. Wykonawca winien zapewnić obsługę zamawiającego w co najmniej dwóch placówkach (filiach lub oddziałach) na terenie miasta Myszkowa. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu bądź gotowości utworzenia oddziału lub filii (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ). W przypadku : a/ nie posiadania bądź nie zadeklarowania chęci utworzenia przez Wykonawcę oddziału lub filii oferta zostanie odrzucona. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ. W przypadku nie załączenia do oferty ww. oświadczenia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona! b/ nie otwarcie przez Bank w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy oddziału lub filii na terenie miasta Myszkowa bądź też likwidacji oddziału lub filii w trakcie trwania umowy Zamawiąjący rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym, bez konieczności wcześniejszego wypowiedzenia. Wykonawca zobowiązany jest do: - wyjaśnienia, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunku Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku; - realizowania wypłaty zasiłków i innych świadczeń wyłącznie do rąk bezrobotnego, potwierdzonej czytelnym podpisem po okazaniu dowodu osobistego; - realizowanie wypłaty innej osobie upoważnionej na podstawie upoważnienia udzielonego przez bezrobotnego potwierdzonego podpisem upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz pieczęcią Zamawiającego; - zaznaczania w sposób czytelny wypłaty zasiłków i innych świadczeń dokonywanych z listy zgodnie z datą dokonywanej wypłaty (lista wypłat ważna 1 dzień). W czasie trwania umowy funkcjonować będzie system bankowości elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie. Wszystkie terminy dotyczące systemu i jego obsługi będą uzgadniane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Szacunkowe wypłaty gotówkowe w skali roku: około 10.000 zł, przepływ środków w stosunku rocznym, około: 18.000.000 zł. Obsługa bankowa wykonywana od 01.01.2014r. do 31.12.2018r. obejmuje: - otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego), - nieodpłatne dokonywanie przelewów w formie elektronicznej i papierowej w tym samym banku dla klientów PUP, - odpłatne dokonywanie przelewów w formie elektronicznej i papierowej do innych banków dla klientów PUP, - wypłaty gotówkowe zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych na podstawie list wypłat z PUP Myszków dla osób nieposiadających rachunków bankowych, - wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, nadawanie użytkownikom uprawnień niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej), przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej, w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji , - udzielanie informacji o stanie i obrotach środków na rachunkach, - potwierdzanie sald rachunków, - nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych dokumentów i zaświadczeń, - bezpłatne założenie i prowadzenie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych na okres pobierania zasiłków i innych świadczeń dla klientów PUP, - umożliwienie poboru środków z ROR za pomocą wydanej przez bank karty bankomatowej bez ponoszenia kosztów jej wydania przez wskazanego klienta PUP oraz Zamawiającego w okresie pobierania zasiłków i innych świadczeń osób bezrobotnych, - nieodpłatne przyjmowanie wpłat od klienta PUP na konto PUP Myszków, - nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeń dla klienta PUP. Wypłaty powinny być dokonywane w godzinach od 8.30 do 15.00 w dni robocze w danym miesiącu wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy. Wysokość kosztów wypłaconych w danym miesiącu świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć wysokości 0,8% wypłaconych kwot dla klientów PUP. Wysokość kosztów wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób przez banki i inne instytucje finansujące określają przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z dnia 17.10.2011r.)
 11. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Woźniki oraz jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki
  Zamawiający: Gmina Woźniki, Woźniki
  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Woźniki oraz jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki
 12. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Niegowa, Niegowa
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 poz.1376 ) w walucie polskiej w kwocie 1.145.904,00 PLN ( jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset cztery złote), na warunkach określonych w umowie o kredyt. 3.2. Podstawowa charakterystyka zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.145.904,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2017 roku. Kredyt udzielany jest na okres od dnia 23.12.2013 do dnia 31.12.2020 r., tj. w okresie obowiązywania umowy. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w dniu podpisania umowy. Za datę przekazania środków uważa się datę ich wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową
 13. obsługa bankowa
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, Zawiercie
  obsługa bankowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu polegająca na prowadzeniu rachunków bankowych i rozliczeń przeprowadzanych za ich pośrednictwem oraz prowadzenie lokat krótkoterminowych (overnight i weekendowe) i kredytu obrotowego w rachunku podstawowym (bieżącym)
 14. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 970 805,09 zł dla Gminy Żarki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013.
  Zamawiający: Gmina Żarki, Żarki
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 970 805,09 zł dla Gminy Żarki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013. Kredyt będzie przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych pn. Rozbudowa targowiska miejskiego w Żarkach oraz Rozbudowa ul. Ogrodowej w Żarkach 2. Kredyt udzielony będzie w dwóch transzach: I - transza w wysokości 970.805,09 zł postawiona do dyspozycji kredytobiorcy w dniu 20 września 2013 r., II - transza w wysokości 1.000.000 zł postawiona do dyspozycji kredytobiorcy w dniu 20 listopada 2013r. Zamawiający zastrzega prawo zmiany kwot i terminów wypłaty transz udzielonego kredytu oraz kwot i terminów spłat rat kapitału. 4. Kod CPV: 66.11.30.00-5 (usługi udzielania kredytu); 5. Kredytobiorca może refinansować poniesione już wydatki na które uzyskał kredyt. 6. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN); 2. Okres spłaty - do 31 grudnia 2018 r.; 3. Spłata kapitału - wg harmonogramu: a) 31 grudzień 2014 - 385.625,72 zł b) 31 grudzień 2015 - 350.000 zł c) 31 grudzień 2016 - 350.000 zł d) 31 grudzień 2017 - 400.000 zł e) 31 grudzień 2018 - 485.179,37 zł 4. Spłata odsetek - od dnia uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie informacji Banku przekazanej drogą elektroniczną w terminie 7 dni przed dniem płatności. 5. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 6. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 7. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 1 M plus marża Banku (marża stała w całym okresie kredytu). 8. Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 2,62% z dnia 20 sierpnia 2013r. 9. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 10. Kredyt udzielony będzie w dwóch transzach: I - transza w wysokości 970.805,09 zł postawiona do dyspozycji kredytobiorcy w dniu 20 września 2013 r. , II - transza w wysokości 1.000.000 zł postawiona do dyspozycji kredytobiorcy w dniu 20 listopada 2013r. 11. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 12. Prowizja, w razie jej ustalenia, od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco bez protestu
 15. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myszkowskiego, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży.
  Zamawiający: Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie, Myszków
  I. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myszkowskiego, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży. II. Bankowa obsługa budżetu Powiatu obejmuje: 1.Jednostkę samorządu terytorialnego (jst) - Powiat Myszkowski. 2.Starostwo Powiatowe w Myszkowie. 3.Powiatowe jednostki organizacyjne, w tym inspekcje i straże : 1) Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie, 4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, 6) Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie, 7) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie, 8) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Myszkowie, 9) Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie, 10) Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, 11) Zespół Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, 12) Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach. III. Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myszkowskiego, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, polegającej na: 1) Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji oprocentowanych rachunków bieżących, w tym lokat weekendowych i oprocentowanych rachunków pomocniczych, w tym rachunków walutowych (EURO), obejmujących budżet Powiatu, Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, bez pobierania opłat i prowizji. 2) Wydawaniu książeczek czekowych, bez pobierania opłat i prowizji. 3) Realizacji czeków, bez pobierania opłat i prowizji. 4) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych, bez pobierania opłat i prowizji. 5) Dokonywaniu wypłat gotówkowych, bez pobierania opłat i prowizji. 6) Odbiór wartości pieniężnych z Punktu Kasowego Starostwa Powiatowego w Myszkowie, w dni robocze, w godzinach: a. poniedziałek, środa, czwartek od godz.15:15 do godz. 15:25 b. wtorek od godz. 15:45 do godz. 15:55 c. piątek od godz. 14:45 do godz. 14:55 i wpłata na odpowiednie rachunki bankowe w dniu operacji oraz zapewnienie ochrony odebranych wartości pieniężnych w formie pakietu zamkniętego od momentu odebrania z Punktu Kasowego Starostwa Powiatowego do momentu wpłaty ich do Banku na odpowiednie rachunki bankowe. Uwaga: - w uzasadnionych przypadkach godziny odbioru wartości pieniężnych z Punktu Kasowego Starostwa Powiatowego w Myszkowie mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający powiadomi Bank pisemnie z jednodniowym wyprzedzeniem. - wszystkie koszty i opłaty związane z odbiorem i ochroną wartości pieniężnych zawarte będą w cenie ofertowej. 7) Realizacja poleceń przelewów elektronicznych w systemie bankowości elektronicznej będzie miała miejsce na następujących zasadach : a) przelewów na konto w banku obsługującym, bez pobierania opłat i prowizji, b) przelewów na konto do innego banku, c) przelewy winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności , d) realizacja zleceń płatniczych - przelewów, z wpływów bieżących, e) za zainstalowanie oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji , f) elektroniczny system bankowy będzie zainstalowany na 7 stanowiskach dla 14 użytkowników systemu bankowości elektronicznej, z możliwością bezpłatnego zwiększenia stanowisk. 8) Realizacja poleceń przelewów papierowych w systemie bankowości elektronicznej będzie miała miejsce w sytuacjach losowych (np. awaria systemu, brak prądu) bez pobierania opłat i prowizji na następujących zasadach: a) umożliwienie realizacji poleceń przelewów na konto w banku obsługującym oraz do innego banku, b) przelewy winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności, c) realizacja zleceń płatniczych - przelewów, z wpływów bieżących. 9) Udzielaniu Powiatowi na jego wniosek kredytu w rachunku bieżącym w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wniosku - do wysokości określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Uwaga: dla zabezpieczenia kredytu Zamawiający nie może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. 10) Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu i będzie spłacany na koniec każdego roku budżetowego. 11) Każda wpłata na rachunek bankowy budżetu Powiatu pomniejsza kwotę zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym. 12) Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych dla budżetu Powiatu, Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży odbywać się będzie na jednakowych warunkach. 13) Wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez pobierania opłat i prowizji. 14) Wydawanie promesy kredytowej na wniosek Powiatu w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia informacji koniecznych do wydania takiego dokumentu, bez pobierania opłat i prowizji. 15) Generowanie za pośrednictwem bankowości elektronicznej dla potrzeb służb finansowo - księgowych, wyciągu do rachunku bankowego każdego dnia, najpóźniej do godziny 8:00, bez pobierania opłat i prowizji. 16) Zapewnieniu bezpłatnej pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży pracujących w systemie bankowości elektronicznej. 2. Wykonawca winien zapewnić obsługę Zamawiającego, w co najmniej jednej placówce (filii, oddziale) na terenie miasta Myszkowa. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu bądź gotowości utworzenia oddziału lub filii (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). W przypadku: a) nie posiadania bądź nie zdeklarowania chęci utworzenia przez Wykonawcę oddziału lub filii oferta zostanie odrzucona. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku nie załączenia do oferty ww. oświadczenia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona! b) nie otwarcia przez Bank w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy oddziału lub filii na terenie miasta Myszkowa bądź też likwidacji oddziału lub filii w trakcie trwania umowy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym, bez konieczności wcześniejszego wypowiedzenia. 3. Zamawiający nie dopuszcza pobierania żadnych opłat i prowizji od uruchomienia i obsługi kredytu, w tym również od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym. 4. Posiadacz rachunku składa dyspozycje rozliczeniowe w godzinach od 8:00 do 16:00.. 5. Przelewy wychodzące, złożone do godziny 16:00, powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. 6. Na dzień ogłoszenia przetargu wszystkie jednostki organizacyjne są jednostkami budżetowymi. 7. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, nadawanie użytkownikom uprawnień niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej), przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej, w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. 8. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Myszkowskiego zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. 9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych będą naliczane w okresach miesięcznych i kapitalizowane na koniec każdego miesiąca, z wyjątkiem lokat weekendowych. 10. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym lokat weekendowych będą naliczane i kapitalizowane w dniu następnym po zakończeniu lokaty weekendowej. 11. Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych, z wyjątkiem lokat weekendowych. 12. Opłaty i marża Banku są stałe w okresie obowiązywania umowy. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach. 14. Zapłata za wykonane usługi bankowe nastąpi na podstawie wystawionej przez Bank faktury VAT na koniec każdego miesiąca, w terminie 14 dni od daty wpływu . 15. Automatyczne lokowanie środków pieniężnych (lokata weekendowa) zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Powiatu, wskazanym przez Zamawiającego, bez wniosków obsługiwanej jednostki, z możliwością odstąpienia od zasady na wniosek Zamawiającego. 16. Zamawiający zastrzega sobie, iż na ostatni dzień roboczy każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy, środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu Powiatu (jst) nie podlegają lokacie weekendowej (na 31 grudnia środki zgromadzone na rachunku bieżącym jst muszą pozostawać w dyspozycji Zamawiającego). 17. Zapewnienie prowadzenia rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów, programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące w/w środki. 18. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych - lokat weekendowych na rachunku bankowym budżetu Powiatu wynosi stawkę WIBID T/N z dnia poprzedzającego okres lokaty weekendowej, urzeczywistniając ją o + marżę Banku. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi ...... w stosunku rocznym, w tym stała marża Banku wynosi....... Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała. 19. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych (PLN ) na rachunkach bieżących i pomocniczych (jedna stopa dla wszystkich rachunków) wynosi stawkę WIBID 1M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres obrachunkowy (1 miesiąc kalendarzowy) urzeczywistniając ją o + marżę Banku. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi ...... w stosunku rocznym, w tym stała marża Banku wynosi....... Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych. Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała. 20. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w walucie obcej wynosi stawkę EURIBOR 1M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres obrachunkowy (1 miesiąc kalendarzowy) urzeczywistniając ją o + współczynnik przeliczeniowy Banku. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi ...... w stosunku rocznym, w tym współczynnik przeliczeniowy Banku wynosi....... Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych. Współczynnik przeliczeniowy Banku w okresie obowiązywania umowy jest stały. 21. Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym wynosi stawkę WIBOR 1M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres obrachunkowy (1 miesiąc kalendarzowy) urzeczywistniając ją o + marżę Banku. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi ...... w stosunku rocznym, w tym stała marża Banku wynosi....... Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych. Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała. 22. Średni stan na wszystkich rachunkach bankowych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego może wynosić około 1.400.000 zł. 23. Średnia dzienna wielkość odbieranych wartości pieniężnych z Punktu Kasowego Starostwa Powiatowego w Myszkowie mieści się w granicy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. 24. Rachunek bankowy w walucie obcej może być niezbędny przy realizacji Projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. 25. Informacja o planowanych wielkościach budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2013, na koniec miesiąca kwietnia br. Plan dochodów 63.468.077,35 zł Plan wydatków 69.394.110,35 zł Plan przychodów 10.991.190,00 zł Plan rozchodów 5.065.157,00 zł 26. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian. Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności: a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy, b) na Powiat Myszkowski zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu Myszkowskiego, c) pojawią się nowe korzystne dla Powiatu Myszkowskiego produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, korzystne dla Powiatu Myszkowskiego, d) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych.
 16. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA ORAZ WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu miasta Myszkowa oraz jednostek organizacyjnych miasta. 2. Rodzaj zamówienia: usługa. 3. Kod CPV dotyczący zamówienia: 66151000-3 - usługi obsługiwania rynków finansowych; 4. Opis przedmiotu zamówienia (zakres obsługi banku). 1) Obsługa budżetu miasta Myszkowa będzie prowadzona na rzecz następujących jednostek organizacyjnych gminy Myszków (miasta Myszkowa): a) Urząd Miasta Myszkowa, b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, d) Miejski Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, e) Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół, Przedszkola w ilości 14 szt. 2) Wykonawca, zwany również Bankiem, w okresie realizacji umowy zapewni możliwość dokonywania operacji bankowych w postaci elektronicznej, dlatego Bank zobowiązany jest w ramach ceny oferty do: a) wyposażenia Zamawiającego (dostarczenia) w niezbędne do realizacji umowy urządzenia systemu elektronicznej obsługi, w tym zapewni niezbędną ilość, czytników, kart, tokenów, itd., b) zainstalowania w siedzibie Zamawiającego, na co najmniej czterech stanowiskach pracy oraz w jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem jednolitego oprogramowania z niezbędnymi do jego obsługi akcesoriami, c) zapewnienia licencji na zainstalowane oprogramowanie (system) bez żadnych wyłączności na korzystanie z programu przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne gminy Myszków, które zostały objęte zamówieniem, d) dokonywania aktualizacji zainstalowanego oprogramowania na każdym stanowisku pracy, na którym zostało oprogramowanie zainstalowane, e) wdrożenia u Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych gminy Myszków, objętych zamówieniem, bezusterkowego działania systemu, w tym zapewnienie automatycznej komunikacji z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych gminy Myszków - poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego, f) zapewnienia serwisu dostarczonych urządzeń i zainstalowanego oprogramowania. W ramach obsługi serwisowej systemu Wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym będzie miał nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu w sposób zapewniający prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, oraz udzielał wyjaśnień użytkownikom systemu w trybie niezwłocznym, w tym również drogą telefoniczną, g) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie obsługi zainstalowanego oprogramowania oraz urządzeń systemu elektronicznej obsługi; 3) Bank uruchomi i będzie prowadził rachunek bieżący budżetu miasta Myszkowa, na który wpływać będą dochody miasta oraz, z którego przekazywane będą środki na wydatki jednostek organizacyjnych Miasta oraz inne wydatki i rozchody. W rachunku tym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia, a Bank zobowiązany do udzielenia bez zabezpieczenia, odnawialnego kredytu (kredyt w rachunku bieżącym) do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, przy czym kwota odnawialnego kredytu na 2013r. wynosi: 2.000.000,00zł; 4) Bank uruchomi i będzie prowadził rachunki bieżące Urzędu Miasta Myszkowa jako jednostki budżetowej oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych, objętych zamówieniem; 5) Bank uruchomi i będzie prowadził inne rachunki budżetu miasta Myszkowa, Urzędu Miasta Myszkowa i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takie jak: rachunek dotacji, rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek kaucji i depozytów, rachunek mandatów i opłat za parkowanie, rachunki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej itp.; 6) Otwarcie rachunków bankowych winno nastąpić w terminie, który nie spowoduje zakłóceń w przekazywaniu środków z dotychczasowych rachunków na nowe rachunki tj. w dniu 01.07.2013r. winna istnieć możliwość dokonywania wpłat i wypłat z nowo utworzonych rachunków bankowych). 7) Bank będzie prowadził konsolidację sald dla wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych. Środki zgromadzone na skonsolidowanym rachunku obniżą kwotę zadłużenia w rachunku bankowym budżetu Miasta - w przypadku występowania tego zadłużenia, a w przypadku salda dodatniego będą przedmiotem lokaty typu overnight łącznie z pozostałymi środkami na rachunku budżetu miasta Myszkowa, oprocentowane w oparciu o stawkę (WIBID O/N + - marża banku), tj. na zasadach oprocentowania określonych w pkt. 21. Konsolidacji będą podlegać codziennie wszystkie środki, niezależnie od ich wielkości pozostające na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego. Konsolidacji nie będą podlegać tylko rachunki wskazane przez Zamawiającego; 8) Bank umożliwi Zamawiającemu podgląd na wszystkie uruchomione rachunki bankowe; 9) Bank zagwarantuje, że otwarcie nowo zgłoszonych rachunków będzie następowało w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia złożenia wniosku; 10) Bank zagwarantuje nieodpłatne wydawanie na wniosek - Zamawiającego, opini o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku oraz innych zaświadczeń związanych z prowadzoną obsługą bankową; 11) Bank zapewni w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogi związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, tj.: jednoznaczną identyfikację użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowe uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowanie transmisji danych, automatyczną blokadę konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem, tworzenie rejestru czynności użytkowników; 12) Bank zagwarantuje weryfikację danych kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego; 13) Bank umożliwi dostęp upoważnionym pracownikom do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system; 14) Bank umożliwi przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg. rodzaju operacji, daty, kwoty, nazwy kontrahenta oraz innych możliwych do określenia kryteriów w całym okresie obowiązywania umowy; 15) Bank zagwarantuje jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie; 16) Bank umożliwi generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formie PDF do godziny 800 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t.j. z 2002 r. Dz.U. nr 72, poz. 665 z późn. zm) - dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać: ­ wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów
  w opisie płatności, ­ informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie; ­ pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie, informację o terminie i godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego. 17) Bank zapewni możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu miasta). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotowych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, pomniejszonej lub powiększonej o marżę banku w wysokości podanej w %, w ofercie Wykonawcy. 18) Bank zapewni w Urzędzie Miasta Myszkowa system identyfikacji płatności masowych umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego. 19) Bank będzie wydawał czeki do wypłat gotówkowych - za cenę jednostkową zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym; 20) Bank zapewni możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Miasta Myszkowa do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu miasta) bez dodatkowego zabezpieczenia przez Zamawiającego: a) oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym budżetu Miasta Myszkowa oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR O/N dla pożyczek międzybankowych o wartości notowania z dnia, w którym zaciągany jest kredyt w rachunku bieżącym, powiększonej o marżę banku od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w % w ofercie Wykonawcy; b) bank nie będzie pobierał innych opłat od udzielonego kredytu (za złożenie wniosku, za rozpatrzenie wniosku, przygotowawczej, za gotowość /zaangażowanie/ do uruchomienia kredytu itp.); c) kredyt w rachunku bieżącym będzie podlegał spłacie ostatniego dnia roboczego danego roku lub ostatniego dnia obowiązywania umowy; d) od kwoty wykorzystanego kredytu wykonawca będzie naliczał i pobierał odsetki z dołu w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca, e) jednorazowa prowizja bankowa pobierana będzie od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w % w ofercie Wykonawcy. 21) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(-ki) bankowy(-e) Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych banku (Wykonawcy umowy). 22) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od dokonywanych wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych Zamówieniem, w tym również w formie wypłat elektronicznych lub za pomocą czeków we wszystkich punktach kasowych Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Myszkowa. 23) Bank będzie dokonywał przelewów wewnątrz banku oraz poza bank Wykonawcy - innych niż przelewy wynagrodzeń - za cenę jednostkową, podaną przez Wykonawcę w ofercie. Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku Wykonawcy umowy i poza bank Wykonawcy będzie dokonywana w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku Beneficjenta. 24) Bank będzie dokonywał przelewów wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników Urzędu Miasta Myszkowa i jednostek organizacyjnych miasta wewnątrz banku i poza bank. Realizacja zlecenia płatności będzie dokonywana w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub z przekazaniem środków do banku prowadzącego rachunek osobisty otrzymującego wynagrodzenie - za cenę jednostkową, podaną przez Wykonawcę w ofercie. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku Wykonawcy oraz innym banku, do którego przekazano wynagrodzenie, muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do zrealizowania przez bank przelewie. 25) Bank będzie przyjmował przelewy spoza banku Wykonawcy umowy oraz wewnątrz banku Wykonawcy umowy - za cenę jednostkową, podaną przez Wykonawcę w ofercie. 26) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych posiadacza rachunku bankowego i dokonywanie wypłat gotówkowych na jego zlecenie. 27) Bank udostępni Zamawiającemu środki do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji. 28) Bank uruchomi i będzie prowadził rachunki kart przepłaconych na następujących warunkach: a) jednorazowa opłata za uruchomienie rachunku - za cenę jednostkową, podaną przez Wykonawcę w ofercie, b) miesięczna opłata za prowadzenie rachunku kart przedpłaconych, obejmująca między innymi: ­ koszt zasilania kart przez posiadacza dowolną ilość razy w miesiącu, zapewnienie dostępu do środków pieniężnych użytkownikom w następnym dniu po dokonaniu przelewu na zasilenie karty przez posiadacza, ­ korzystanie przez posiadacza z telefonicznych informacji w sprawie potwierdzeń zasilenia kart, ­ blokowanie wypłaty z karty na żądanie posiadacza lub użytkownika, ­ zdjęcie blokady wypłat z karty na żądanie posiadacza w przypadku zablokowania przez posiadacza lub użytkownika, ­ zdjęcie blokady wypłat z karty na żądanie użytkownika karty tylko w przypadku blokowania wypłat przez użytkownika, ­ informowanie posiadacza o nieodebraniu świadczeń przez użytkownika po upływie 3 miesięcy od daty zasilenia karty i dokonywanie na żądanie posiadacza przelewu zwrotnego niewykorzystanych świadczeń, zapewnienie możliwości dokonywania wypłat w banknotach o nominałach od minimum 20 zł przez użytkowników w bankomatach banku bez dodatkowych opłat, ­ zapewnienie możliwości używania karty jako karty płatniczej do bezgotówkowych transakcji zakupów towarów i usług - autoryzowanych numerem PIN lub podpisem w terminalach, w których nie jest wymagany numer PIN, - za cenę jednostkową, podaną przez Wykonawcę w ofercie; c) wykonanie kart imiennych oraz ich wydanie przez bank wraz z dystrybucją numeru PIN do użytkownika oraz przekazanie użytkownikom ulotki informacyjnej dot. obsługi kart przedpłaconych w bankomatach - za cenę jednostkową, określoną przez Wykonawcę w ofercie, Przewiduje się uruchomienie i prowadzenie 1 rachunku kart przedpłaconych. 30) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od obsługi jednostkowej karty płatniczej; 31) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od przelewu elektronicznego na rachunki przedpłaconych kart płatniczych użytkowników wraz z rozksięgowaniem na konta użytkowników przez bank; 32) Bank zapewni bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek nie objętych konsolidacją w oparciu o stawkę WIBID O/N pomniejszoną lub powiększoną o marżę banku. Oprocentowanie na ww. warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. 33) Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 34) W okresie 6 miesięcy od terminu zakończenia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia, na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą, rachunku podstawowego gminy Myszków, na który przyjmowane będą wyłącznie wpłaty. 5. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego, Wykonawca może zapoznać się z uchwałami Rady Miasta Myszkowa, sprawozdaniami oraz opiniami RIO w Katowicach, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego (szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w rozdziale 18 SIWZ). 6. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert częściowych; 2) udzielania zamówień uzupełniających; 3) zawarcia umowy ramowej; 4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 6) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
 17. Świadczenie usług w zakresie wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przekazywania wynagrodzeń na indywidualne konta bankowe
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przekazywania wynagrodzeń na indywidualne konta bankowe osób fizycznych, prowadzone w różnych bankach na terenie całego kraju.
  2. Zamawiający nie gwarantuje stałej ilości poleceń przelewów.
  3. Jest to zamówienie na usługę o kodzie alfanumerycznym słownika podstawowego CPV 66.11.00.00-4 (Usługi bankowe).
  4. W ramach świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego na każde konkretne zlecenie zbiorczy przelew środków - za pomocą bankowości elektronicznej, pliki zawierające elektroniczne przelewy w formacie Videotel i egzemplarz protokołu przyjęcia i odbioru plików - za pomocą bezpiecznej poczty elektronicznej (home - banking lub równoważnej). Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia, zainstalowania, konserwowania i aktualizowania oprogramowania służącego do przesyłania bezpiecznej poczty elektronicznej (home - banking lub równoważnej) oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania - bez żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.
  5. W przypadku realizacji zleceń w formie home - bankingu lub równoważnej, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnień w formie Porozumienia dotyczącego szczegółowego sposobu realizacji świadczenia przez Wykonawcę usługi bankowości elektronicznej jako załącznik do umowy. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby autoryzacja i wysyłka zleceń odbywała się w formie podpisu elektronicznego, który winien być udostępniony przez Wykonawcę i na Jego koszt. Ponadto Wykonawca zapewni kontrolę i zabezpieczenie systemu przed podwójną realizacją tych samych plików.
  6. System powinien charakteryzować się przejrzystym interfejsem graficznym opartym o system Windows 32, oraz 64-bitowy lub przeglądarkę internetową.
  7. Nie dopuszcza się programu opartego o system DOS.
  8. Nie dopuszcza się modemu do komunikacji z bankiem oraz transmisji przelewów.
  9. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie plików za pomocą poczty elektronicznej, Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania płyty CDR zawierającej wszystkie niezbędne dane do wypłaty świadczeń w opieczętowanej kopercie z siedziby KRUS OR w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, za pokwitowaniem, przez upoważnionego do tego pracownika.
  10. Świadczenia emerytalno - rentowe płatne będą w terminach 10, 15 i 20 dzień każdego miesiąca a świadczenia krótkoterminowe i jednorazowe płatne będą w terminach 10, 20 i 30 dzień każdego miesiąca i w tych dniach muszą znaleźć się na rachunkach bankowych świadczeniobiorców. W przypadku gdy 10,15 lub 20 dzień miesiąca dla świadczeń emerytalno - rentowych albo 10, 20 lub 30 dzień miesiąca dla świadczeń krótkoterminowych i jednorazowych, będzie dniem wolnym od pracy (soboty, niedziele, święta), wypłata następuje w dniu poprzedzającym. Wynagrodzenia na indywidualne konta bankowe płatne będą na bieżąco.
  11. Wykonawca odbierał będzie pliki wyłącznie w dni robocze (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 9:00 do 15:00. Usługa wypłat na indywidualne konta bankowe musi być dokonana najbliższą sesją w dniu otrzymania od Zamawiającego zbiorczego polecenia przelewu, o którym mowa w ust. 4 i środków pieniężnych na jego realizację do godziny 15:00 danego dnia.
  12. W przypadku gdy środki na wypłatę świadczeń oraz zbiorcze polecenia przelewu zawierające dane do wypłaty, wpłyną do Wykonawcy po godzinie 15:00, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wypłat pierwszą sesją w następnym dniu roboczym.
  13. Wykonawca będzie realizował zlecenia Zamawiającego podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione.
  14. W przypadku nieterminowych wypłat z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy odsetki należne z tego tytułu świadczeniobiorcom i pracownikom w całości pokrywa Wykonawca z własnych środków.
  15. Za czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający uiści Wykonawcy opłatę naliczoną w oparciu o ilość sztuk zrealizowanych przelewów w danym miesiącu pomnożoną przez stawkę opłaty za 1 sztukę przelewu na indywidualne konta bankowe prowadzone przez inne banki.
  16. Przelewy świadczeń na indywidualne konta (ROR) świadczeniobiorców i pracowników prowadzone przez Wykonawcę, jego oddziały i filie będą bezpłatne.
  17. Opłata za wykonanie usługi nie będzie podlegała podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy i nie przewiduje się stosowania żadnych innych opłat, z zastrzeżeniem przypadku gdy opłata będzie podlegała zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT o różnicę wynikającą ze zmiany tej stawki, począwszy od dnia zmiany stawki
  18. Opłata o której mowa w ust. 15, płatna będzie raz w miesiącu, na podstawie ilości zrealizowanych przelewów środków pieniężnych na indywidualne konta bankowe prowadzone przez inne banki w miesiącu poprzednim i faktury sporządzonej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na konto podane na fakturze.
  19. Środki na wypłatę świadczeń przekazywane będą na rachunek techniczny Wykonawcy.
  20. W przypadku niezrealizowania przelewu np. z powodu likwidacji konta, błędnego numeru konta, Wykonawca najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu zwrotu zwraca niewykorzystane środki na rachunek Zamawiającego podany w umowie.
  21. W przypadku niezrealizowania przelewu dla danego świadczeniobiorcy lub pracownika, Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w treści zwrotu przelewu danych dotyczących przelewu takich jak:
  - nazwisko i imię,
  - adres,
  - kwota,
  - treść,
  - nr świadczenia.
  22. Wykonawca będzie miał prawo odmówić realizacji wszystkich przelewów na podstawie otrzymanego pliku jeśli:
  a) na rachunku o którym mowa w ust. 19 nie będzie wystarczających środków do pokrycia wszystkich przelewów w pliku,
  b) przekazany lub przesłany plik uległ uszkodzeniu lub zawierał błędy,
  c) przesłany pocztą elektroniczną plik nie został prawidłowo zaszyfrowany i podpisany lub został przesłany z innego adresu poczty elektronicznej niż ten który zostanie wskazany w umowie.
  23. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego pokrycia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez nieterminową realizację wypłat świadczeń lub wypłacenie świadczeń osobie nieuprawnionej oraz wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartej umowy, jeżeli szkoda ta powstanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  24. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwot należnego odszkodowania z opłaty należnej Wykonawcy za wykonania czynności będących przedmiotem umowy.
  25. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy lub jej części, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę.
  26. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
  27. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności do zabezpieczenia danych osobowych świadczeniobiorców i pracowników oraz do przetwarzania tych danych, wyłącznie w zakresie i w celu realizacji postanowień zawartej umowy.
  28. Wykonawca zobowiązany będzie do nie udostępniania danych osobowych świadczeniobiorców i pracowników innym osobom i podmiotom.
  29. Wszelkie dodatkowe (szczegółowe) regulacje Wykonawcy, tj. regulaminy, specyfikacje, konfiguracje, itp., w zakresie systemów bankowości elektronicznej oraz w zakresie dokonywania rozliczeń pieniężnych będą wiążące, o ile nie są sprzeczne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
  30. Szacunkowa ilość wypłacanych świadczeń emerytalno - rentowych w okresie trwania umowy (tj. 36 m-cy) wynosi około 29000 szt. miesięcznie. Ilości wypłacanych świadczeń są wartością szacunkową (średnia miesięczna za okres III kwartału br.) i mogą ulegać zmianom.
  Szacunkowa ilość wypłacanych wynagrodzeń na indywidualne konta bankowe w okresie trwania umowy (tj. 36 m-cy) wynosi około 735 szt. miesięcznie. Ilości wypłacanych świadczeń są wartością szacunkową (średnia miesięczna za okres III kwartału br.) i mogą ulegać zmianom.
  Szacunkowa ilość wypłacanych świadczeń krótkoterminowych i jednorazowych w okresie trwania umowy (tj. 36 m-cy) wynosi około 6000 szt. miesięcznie. Ilości wypłacanych świadczeń są wartością szacunkową (średnia miesięczna za okres III kwartału br.) i mogą ulegać zmianom.
  Zmiana wartości przedmiotu zamówienia, która wystąpiłaby w związku ze zmianą ilości świadczeniobiorców lub pracowników nie będzie stanowić zmiany umowy
 18. Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
  Zamawiający: Gmina Ogrodzieniec, Ogrodzieniec
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysiące złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w tym: termomodernizacje Szkoły Podstawowej w Podzamczu i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Rodzaj kredytu: długoterminowy, 2) Kwota kredytu: 400.000,00 zł, 3) Waluta: PLN, 4) Okres kredytowania: 30.11.2012 r. do 30.12.2017 r. 5) Termin, wysokość i
  sposób udostępnienia środków Zamawiającemu (kredytobiorcy): Transza: 1, Wysokość środków w zł: 400.000,00 Termin uruchomienia: 30.11.2012 r. Zamawiający (kredytobiorca) będzie korzystał z udostępnionego kredytu poprzez przekazanie przez Wykonawcę (bank) transzy środków na rachunek Zamawiająceg Zamawiający zastrzega możliwość: 1) zmiany terminu uruchomienia kredytu, 2) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Oprocentowanie kredytu i warunki jego spłaty: 1) Kredyt oprocentowany będzie w
  oparciu o WIBOR 1M + marża (stała - niezmienna w okresie obowiązywania umowy); 2) Prowizja przygotowawcza od kredytu płatna będzie jednorazowo po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę (bank); 3) Odsetki będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia płatne do 30 każdego miesiąca; 4) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok obrachunkowy liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni; 5) Spłata kredytu nastąpi w terminie do 30.12.2017 r. w ratach kwartalnych, pierwsza rata płatna
  30.03.2013 r. Forma zabezpieczenia kredytu: Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego.
 19. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 729.935,00 zł dla Gminy Żarki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego budynków Szkoły Podstawowej w Jaworzniku.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Żarki, Żarki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 729.935,00 zł dla Gminy Żarki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego budynków Szkoły Podstawowej w Jaworzniku
 20. Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach
  Zamawiający: Gmina Woźniki, Woźniki
  Zaciągnięcie kredytu na refinansowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach
 21. Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
  Zamawiający: Gmina Ogrodzieniec, Ogrodzieniec
 22. Usługa polegająca na wypłacie drogą elektroniczną świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe (ROR) do banków wskazanych przez świadczeniobiorców.
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Kraków
 23. przekazywanie świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne konta osobiste (ROR) świadczeniobiorców, prowadzone w różnych bankach, na podstawie zbiorczego przelewu
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
 24. Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miej-scowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska.
  Zamawiający: Gmina Starcza, Starcza
 25. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Lubliniec
 26. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy
  Zamawiający: Gmina i Miasto Koziegłowy, Koziegłowy
 27. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Woźniki
  Zamawiający: Urząd Miejski w Woźnikach, Woźniki
 28. Udzielenie złotowego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 750 000,00 zł z przeznaczeniem na: 1. finansowanie inwestycji pn. - Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie w kwocie 770.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 6890 004 S w m. Ślęzany-Staromieście 500.000,00 zł 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 480.000 zł
  Zamawiający: Gmina Lelów, Lelów
 29. Zaciągniecie kredytu na zadanie inwestycyjne - budowa miejsko-gminnej hali sportowej w Woźnikach
  Zamawiający: Urząd Miejski w Woźnikach, Woźniki

Inne osoby dla Włodarczyk Grzegorz Łukasz (28 osób):