Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Izabela

w KRS

Izabela Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach, 19 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pręgowski Jerzy Władysław, Pręgowski Piotr Jerzy, Staroń Paweł, Wirkus Jerzy

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fijałkowski Jerzy Wiesław, Pręgowski Jerzy Władysław, Pręgowski Piotr Jerzy, Staroń Paweł, Wirkus Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Waldemar Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Accomo.com Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000458173
 2. Be Medical Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000532931
 3. Brw Trading Sp. Z O.O., Stary Tomyśl − KRS 0000346960
 4. Centrum Fotografów Polskich Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000511297
 5. Dąbrówka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000014147
 6. Dome International Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000113367
 7. Dome International Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000345665
 8. Dome Venture Jerzy Pręgowski Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000662978
 9. Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A., Paproć − KRS 0000418744
 10. Fabryka Konstrukcji Drewnianych Sp. Z O.O., Paproć − KRS 0000328267
 11. Fkd Employees Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677499
 12. It Incubator Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000410514

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bona Fk Sp. Z O.O., Konstancin-jeziorna − KRS 0000165452
 2. Kuban i Salak Pracownia Konstrukcji Budowlanych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000152596
 3. Nomos Wealth Management Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000364175
 4. Nomos Wealth Management Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000373509
 5. Spectra Sp. Z O.O., Dąbrówka Wlkp. − KRS 0000016323
 6. Talar Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000079294

Powiązane przetargi (38 szt.):
 1. Dokończenie budowy Obwodu Utrzymania Drogowego „Oleśnica-Północ” w ramach zadania „Rozbudowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław (Psie Pole) – Syców o budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej na węźle „Gęsia Górka” wraz z budową kanalizacji teletechnicznej dla Systemu Zarządzania i Monitorowania Ruchem wzdłuż obwodnicy Oleśnicy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Niniejsze zamówienie obejmuje w szczególności: -uruchomienie przepompowni wod-kan, -dokończenie budowy dróg wewnętrznych, -dokończenie budowy budynku garażowo- warsztatowego, -dokończenie budowy budynku socjalno- biurowego, -dokończenie wiaty magazynowej, boksów magazynowych, wiaty na odpady komunalne, -wykonanie stacji meteo. -dostawę i montaż anteny radiowej, -dokończenie budowy oświetlenia terenu -wykonanie instalacji teletechnicznej, -dokończenie budowy ogrodzenia wraz z uruchomieniem bramy wjazdowej na teren posesji. Należy przewidzieć dostawę i montaż systemu napędowego do bramy wjazdowej uruchamianej systemem zdalnego sterowania i dostawę i montaż wraz z uruchomieniem domofonu pomiędzy bramką wejściową a pomieszczeniem portierni.
 2. Remont obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział Rzeszów: Zadanie 1: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku magazynowo-socjalnym na Obwodzie Drogowym w Koniaczowie Zadanie 2: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku administracyjno-magazynowym na Obwodzie Drogowym w Przeworsku Zadanie 3: Wykonanie robót remontowych posadzki w magazynie murowanym o nr inw. 469/180 oraz magazynie soli o nr inw. 993/139 zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego w Żurawicy Zadanie 4: Kontynuacja remontu wiaty na sól na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział Rzeszów:

  Zadanie 1: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku magazynowo-socjalnym na Obwodzie Drogowym w Koniaczowie
  Zadanie 2: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku administracyjno-magazynowym na Obwodzie Drogowym w Przeworsku
  Zadanie 3: Wykonanie robót remontowych posadzki w magazynie murowanym o nr inw. 469/180 oraz magazynie soli o nr inw. 993/139 zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego w Żurawicy
  Zadanie 4: Kontynuacja remontu wiaty na sól na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej
 3. Budowa Bazy Obwodu Drogowego w Krasnosielcu (rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku administracyjno - socjalnego, łącznie z budową magazynu soli) w systemie projektuj i buduj - nr postępowania 050/16.
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  ) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Budowa Bazy Obwodu Drogowego w Krasnosielcu (rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku administracyjno - socjalnego, łącznie z budową magazynu soli) w systemie projektuj i buduj a także wszelkich innych czynności zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
 4. Zaprojektowanie i wybudowanie magazynów soli na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie: Zadanie nr 1: zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli w miejscowości Parczew przy ul. 11 Listopada 98; działka nr 347 Zadanie nr 2: zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli w miejscowości Dobropol; działka nr 17/1 Zadanie nr 3: zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli w miejscowości Zamość przy ul. Batorego 2; działka nr 55/8
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu magazynów soli na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie: Zadanie nr 1: zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli w miejscowości Parczew przy ul. 11 Listopada 98; działka nr 347 Zadanie nr 2: zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli w miejscowości Dobropol; działka nr 17/1 Zadanie nr 3: zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli w miejscowości Zamość przy ul. Batorego 2; działka nr 55/8 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 3.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 4.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 5.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje Inspektorowi Nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie. 6.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
 5. Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na drodze ekspresowej S8: w OUS Sieradz w km 0+478,55 łącznika II S8
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Łódź
  Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na drodze ekspresowej S8:
  w OUS Sieradz w km 0+478,55 łącznika II S8
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, ul. Sulęcińska dz. Nr 789/1
  Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Zakres inwestycji obejmuje:
  1/ Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu soli o podstawie w kształcie koła lub wieloboku zbliżonego do kształtu koła o pojemności 1000 ton wraz z pomieszczeniem zawierającym komplet urządzeń służących do wytwarzania roztworu soli oraz magazynu o min. poj. 12000 L na w/w roztwór wg opracowanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz dokumentację powykonawczą geodezyjną.
  Uwaga: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za projekt wykonawczy.

  2/ Lokalizacja: Baza Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, ul. Sulęcińska dz. Nr 789/1

  3/ Wymagane parametry techniczne magazynu:
  - pojemność magazynowa - 1000 ton
  - drzwi wjazdowe - wysokość min.8 m, szerokość min. 5m

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, ul. Sulęcińska dz. Nr 789/1
  Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Zakres inwestycji obejmuje:
  1/ Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu soli o podstawie w kształcie koła lub wieloboku zbliżonego do kształtu koła o pojemności 1000 ton wraz z pomieszczeniem zawierającym komplet urządzeń służących do wytwarzania roztworu soli oraz magazynu o min. poj. 12000 L na w/w roztwór wg opracowanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz dokumentację powykonawczą geodezyjną.
  Uwaga: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za projekt wykonawczy.

  2/ Lokalizacja: Baza Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, ul. Sulęcińska dz. Nr 789/1

  3/ Wymagane parametry techniczne magazynu:
  - pojemność magazynowa - 1000 ton
  - drzwi wjazdowe - wysokość min.8 m, szerokość min. 5m

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 8. Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na drodze ekspresowej S8: w OUS Sieradz w km 0+478,55 łącznika II S8
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Łódź
  Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na drodze ekspresowej S8: w OUS Sieradz w km 0+478,55 łącznika II S8
 9. Budowa magazynu soli przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Sucha Beskidzka.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Kraków
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa magazynu soli przy drodze krajowej
  nr 28 w miejscowości Sucha Beskidzka.
  Zamówienie obejmuje wykonanie, w systemie Projektuj i buduj, magazynu soli
  o pojemności 1000 Mg wraz z ogrzewanym budynkiem technicznym dla urządzeń służących do wytwarzania i magazynowania roztworu soli, na terenie Obwodu Drogowego Rejonu Wadowice. Dokładną lokalizację magazynu określono w załącznikach do Programu funkcjonalno - użytkowego (Tom III SIWZ).
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z planem zagospodarowania terenu,
  opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych,
  uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń,
  wykonanie magazynu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę,
  dostawa i montaż wyposażenia magazynu;
  wykonanie operatu kolaudacyjnego i dokumentacji powykonawczej.
  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
 10. Budowa zbiornika do magazynowania soli drogowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie w systemie zaprojektuj i zbuduj
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika do magazynowania soli drogowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie w systemie zaprojektuj i zbuduj.
  Opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera:
  - program funkcjonalno - użytkowy stanowiący zał. nr 1 a) do SIWZ,
  - badania geotechniczne gruntu stanowiące zał. nr 1 b) do SIWZ,
  - mapa sytuacyjno - wysokościowa stanowiąca zał. nr 1 c) do SIWZ.
  Wykonawca udzieli na przedmiot niniejszego zamówienia gwarancji jakości na okres min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszego zamówienia.
  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 ze zm.).

  Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 19 tygodni od dnia podpisania umowy z tym zastrzeżeniem, iż:
  a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji oraz uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych - do 8 tygodni od daty podpisania umowy,
  b) wykonanie robót ziemnych, podłoża, posadzki, ścian oporowych oraz innych prac niezbędnych do wykonania przykrycia dachu - do 12 tygodni od daty podpisania umowy,
  c) wykonanie przykrycia dachu wraz z instalacjami - do 17 tygodni od daty podpisania umowy,
  d) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - do 19 tygodni od daty podpisania umowy.
 11. Wykonanie robót nawierzchniowych o powierzchni 1461,5m2 na istniejącym placu w siedzibie Obwodu Drogowego - roboty dodatkowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania magazynu soli w m. Nietążkowo, ul. Leśna 53, 64 - 050 Śmigiel.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie robót nawierzchniowych o powierzchni 1461,5m2 na istniejącym placu w siedzibie Obwodu Drogowego - roboty dodatkowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania magazynu soli w m. Nietążkowo, ul. Leśna 53, 64 - 050 Śmigiel.
 12. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49.
  Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Zakres inwestycji obejmuje:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu soli o podstawie w kształcie koła lub wieloboku zbliżonego do kształtu koła o pojemności 1000 ton wraz z pomieszczeniem zawierającym komplet urządzeń służących do wytwarzania roztworu soli oraz magazynu o min. poj. 12000 L na w/w roztwór wg opracowanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz dokumentację powykonawczą geodezyjną.
  Uwaga: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za projekt wykonawczy.

  2. Lokalizacja: Baza Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49

  3. Wymagane parametry techniczne magazynu:
  - pojemność magazynowa - 1000 ton
  - drzwi wjazdowe - wysokość min.8 m, szerokość min. 5m

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 13. Budowa magazynu do składowania środków zimowego utrzymania na terenie Obwodu Drogowego we Wlonicach - Ożarów w systemie Zaprojektuj i Zbuduj
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Budowa magazynu do składowania środków zimowego utrzymania na terenie Obwodu Drogowego we Wlonicach - Ożarów w systemie Zaprojektuj i Zbuduj
 14. Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Miliczu
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Miliczu
 15. Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy ), uzyskanie pozwolenia na budowę i na jego podstawie wybudowanie magazynu soli wraz z budynkiem technicznym wyposażonym w urządzenia do produkcji i magazynowania solanki. Magazyn solanki posadowiony na istniejącej, nieprzepuszczalnej nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej zlokalizowanego na terenie siedziby Obwodu Drogowego w Nietążkowie, ulica Leśna 53, 64 - 050 Śmigiel.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy ), uzyskanie pozwolenia na budowę i na jego podstawie wybudowanie magazynu soli wraz z budynkiem technicznym wyposażonym w urządzenia do produkcji i magazynowania solanki. Magazyn solanki posadowiony na istniejącej, nieprzepuszczalnej nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej zlokalizowanego na terenie siedziby Obwodu Drogowego w Nietążkowie, ulica Leśna 53, 64 - 050 Śmigiel.
 16. Dostawa fabrycznie nowego sprzetu dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym Rudka k. Chełma z podziałem na czesci: Czesc 1: dostawa i montaż 2 sztuk solarek Czesc 2: dostawa i montaż wytwornicy solanki
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzetu do zimowego utrzymania dróg wraz z ich montażem, dla potrzeb obwodu Drogowego Rudka k. Chełma (woj. Lubelskie) oraz szkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie czesci: Czesc 1 - dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych solarek do zimowego utrzymania dróg wraz z ich montażem; Czesc 2 - dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej wytwornicy solanki wraz z jej montażem
 17. DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH WYTWORNIC SOLANKI
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż w Obwodach Drogowych w Gniewie i Łosinie dwóch uniwersalnych wytwornic solanki przystosowanych do produkcji solanek z chlorku wapnia (CaCl2), chlorku magnezu (MgCl2) lub chlorku sodu (NaCl).
 18. Budowa magazynu soli na terenie Rejonu GDDKiA w Jędrzejowie w systemie Zaprojektuj i Zbuduj
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Budowa magazynu soli na terenie Rejonu GDDKiA w Jędrzejowie w systemie Zaprojektuj i Zbuduj
 19. Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Polwicy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Polwicy
 20. Dostawa i montaż uniwersalnej wytwornicy solanki NaCl, CaCl2, MgCl2
  Zamawiający: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o., Pruszków
  Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa uniwersalna wytwornica solanki NaCl, CaCl2, MgCl2

  A. Głowne części wytwornicy
  1. Wanna o pojemności min. 4000l o wymiarach umożliwiających załadunek min. 3 ton soli, ładowarką czołową z łyżką o szerokości min. 3100mm wraz z agregatem produkcyjnym z pompą o wydajności min. 10 000 l/godz. Wanna ma umożliwić ciągłą produkcję 15 000 l roztworu o średnim stężeniu min. 20%.
  2. Agregaty dystrybucyjne z pompą o wydajności min. 24 000 l/godzinę - 2 szt.
  3. Niezależne zbiorniki o pojemności 10 000 l, które mogą pracować zarówno razem jak i rozdzielnie - 2 szt.
  4. Węże podające roztwór o długości 8m każdy, zakończone bagnetem i zaworem kulowym
  umożliwiające podłączenie do stosowanych w Polsce solarek.

  B. Funkcje i cechy wytwornicy
  5. Wydajność produkcji solanki musi wynosić min. 6000 l/godz., przy użyciu powszechnie stosowanych w Polsce rodzajów soli o zawartości NaCl powyżej 92%. Wymagane stężenie 20-22%.
  6. Wanna produkcyjna (wanna zarobowa) musi:
  6.a. uniemożliwiać zamarzanie wody w przewodach oraz przechodzenie solanki w postać kaszowatą,
  6.b.zapewniać w pełni bezpieczną, ciągłą i bezobsługową produkcję solanki
  7. Urządzenie musi być wyposażone w wielostopniowy system segregacji zanieczyszczeń, zapewniający podawanie do pompy czystego roztworu i zapewniający długotrwałą eksploatację bez konieczności częstych przerw na czyszczenie pompy.
  8. Urządzenie i wszystkie zespoły i podzespoły narażone na kontakt z produkowanymi roztworami musi być wykonane z materiałów trwale odpornych na środki chemiczne a zwłaszcza NaCI, CaCI2 i MgCI2.
  9. Układ musi posiadać
  9.a. zabezpieczenia przed przelaniem wanny produkcyjnej oraz zbiorników, automatycznie odłączające pompy i zasilanie wodą zapewniając bezpieczną pracę urządzenia.
  9.b. niezależny od systemu dystrybucji system ciągłego przepompowywania roztworu z wanny produkcyjnej do zbiorników.
  10. Dwa niezależne układy dystrybucji solanki muszą umożliwić równoczesny załadunek solanką dwóch solarek w czasie krótszym niż 6 minut. Agregaty dystrybucyjne muszą być wyposażone w niezależne systemy sterowania oraz muszą zapewnić zwrot solanki do zbiorników.
  11. Urządzenie musi być wyposażone w system pobierania próbek przed przepompowaniem do zbiorników oraz musi zapewniać możliwość cyrkulacji solanki w zbiornikach.
 21. Zaprojektowanie i budowa 4 szt. magazynów na sól w Obwodach Drogowych w Szubinie, Odolionie, Świeciu Przechowo i Młyńcu, z podziałem zamówienia na części: Część nr 1: Budowa magazynu soli w m. Szubin, Część nr 2: Budowa magazynu soli w m. Odolion, Część nr 3: Budowa magazynu soli w m. Przechowo, Część nr 4: Budowa magazynu soli w m. Młyniec
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 22. Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Koronowie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 23. Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Strzelnie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 24. zaprojektowanie i budowa magazynu soli
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Koszalin
 25. Zaprojektowanie i wybudowanie magazynu soli.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 26. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i projekt budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Sławie, ul. Kolonii
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, Kożuchów
 27. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i projekt budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Sławie, ul. Kolonii
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, Kożuchów
 28. ZPU-14/2010 Konserwacja magazynów soli w Olsztynku i Biskupcu.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 29. Budowa magazynu soli drogowej w GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu Obwód Drogowy w Pasłęku ul. Westerplatte 45 według typowego, własnego projektu wykonawcy - II postępowanie.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 30. Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Oleśnicy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 31. Budowa dwóch magazynów soli, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na bazach Obwodów Drogowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, znajdujących się w miejscowościach: Zgórsko 124, Staszów ul.Radzików 34 - Postępowanie nr 14
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 32. Budowa dwóch magazynów soli, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na bazach Obwodów Drogowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, znajdujących się w miejscowościach: Zgórsko 124, Staszów ul.Radzików 34 - Postępowanie nr 14
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 33. Zaprojektowanie i budowa magazynu soli - Obwód Drogowy w Malechowie w Rejonie Koszalin.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 34. Budowa magazynów soli szt. 2, Obwód Dróg Wojewódzkich Biała Rawska, Obwód Dróg Wojewódzkich Uniejów
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 35. Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, Kartuzy
 36. Budowa pięciu magazynów soli, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na bazach Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, znajdujących się w miejscowościach: Węgrów, Sanniki, Żuromin, Warka, Nowe Miasto n/Pilicą - nr postępowania 021/09
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 37. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), uzyskanie pozwolenia na budowę i na tej podstawie zbudowanie dwóch magazynów soli na terenie Obwodu Drogowego w Lubsku, ul. Kolejowa 44i Obwodu Drogowego Bobrowice 115 B
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
 38. Budowa magazynu soli szt. 1
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź

Inne osoby dla Włodarczyk (1000 osób):