Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Jacek Walenty

w KRS

Jacek Walenty Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Walenty
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Strabel Wiesława Walentyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arch-urbs Architektoniczno-urbanistyczne Biuro Projektowo-badawcze Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000078037

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Usługa wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej rekonstrukcji budynku zabytkowego kościoła ewangelickiego z Bytomia-Bobrka, w tym aktualizacja projektu budowlanego rozbiórki, przeniesienia, posadowienia i odtworzenia budynku zabytkowego kościoła z uwzględnieniem posadowienia na terenie Zamawiającego, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, koncepcji zagospodarowania terenu oraz projektu układu drogowego i sieci uzbrojenia terenu celem realizacji inwestycji Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu. 1. Wykonanie opracowania przedprojektowego oraz dokumentacji projektowej rekonstrukcji drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, a w szczególności: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, projektu konstrukcji (projekt posadowienia wraz z oceną stanu technicznego elementów ocalałych z pożaru), projektów budowlanych i wykonawczych instalacji wewnętrznych, projektów niezbędnych sieci zewnętrznych wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokonanie uzgodnień z rzeczoznawcami i właściwymi organami, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ze wszystkimi wymaganymi właściwymi przepisami załącznikami. 2. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu o powierzchni około 6 ha uwzględniającej w szczególności włączenie planowanego układu komunikacyjnego w istniejący układ komunikacyjny (w tym układ komunikacyjny Zamawiającego), sieci uzbrojenia terenu (energetyczne, wodno-kanalizacyjne, teletechniczne itp.), rozbudowę ekspozycji na podstawie wytycznych Zamawiającego. 3. Wykonanie opracowania przedprojektowego (w tym uzgodnienia z gestorami mediów zaopatrzenia przedmiotowego terenu w media) oraz dokumentacji projektowej układu drogowego i sieci uzbrojenia terenu, sporządzonej na podstawie koncepcji (pkt 2), a w szczególności: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ze wszystkimi wymaganymi właściwymi przepisami załącznikami
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla rewitalizacji fragmentu terenu nad rzeką Ślepiotką jako akcji pilotażowej do projektu REURIS (Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych) w ramach Programu dla Europy Środkowej
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są prace projektowe obejmujące:

  odtworzenie systemu retencjonującego wodę - starorzecza A i B,

  częściową renaturyzację koryta Ślepiotki,

  ulepszenie istniejących elementów służących odprowadzaniu wód
  deszczowych,

  uzupełnienie okrywy roślinnej,

  budowę ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych o funkcjach edukacyjnych,

  budowę 2 placów edukacyjno-rekreacyjnych.

  Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in. następujące opracowania:

  Projekt zagospodarowania terenu - w pełnym zakresie docelowego zagospodarowania terenu, obejmujący niezbędne prace hydrotechniczne,

  Projekt oświetlenia zewnętrznego - na podstawie warunków uzyskanych od firmy Vattenfall,

  Projekt małej architektury - w zakresie urządzeń edukacyjnych, zabawowych i innych elementów wyposażenia terenu,

  Projekt drogowy - w zakresie przejść pieszych, ścieżek pieszo-rowerowych i placów oraz nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi,

  Projekt urządzenia zieleni, z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem - w zakresie elementów zieleni projektowanej, z uwzględnieniem drzew i krzewów adaptowanych, ze wskazaniem drzew i krzewów istniejących do usunięcia.

Inne osoby dla Włodarczyk Jacek Walenty (35 osób):