Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Jan

w KRS

Jan Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Góral Dorota Teresa, Górczewska Janina Danuta, Kapczyński Michał Jarosław, Kawczyńska Julita, Kaźmierowski Henryk Jan, Kokot Grzegorz Tadeusz, Kościelska Irena Jadwiga, Miękisiak Wojciech Teodor, Olszewska Mariola Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sierański Bogumił Sebastian

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Pracy Oświata W Poznaniu, Poznań − KRS 0000216642
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000153776

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. spawacz MAG i TIG
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80530000-8) w zakresie:

  Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG dla
  grupy do 10 osób bezrobotnych

  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 10 czerwca 2013r.
  Czas realizacji: do trzech miesięcy

  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika
  szkolenia:
  a)spawanie metodą MAG - minimum 205 godzin zegarowych w tym:
  - teoretycznych - minimum 25 godzin zegarowych
  - praktycznych w ośrodku szkoleniowym - minimum 120 godzin
  zegarowych
  - praktyki u producentów kotłów - minimum 60 godzin zegarowych
  b) spawanie metodą TIG - minimum 171 godzin zegarowych w tym:
  - teoretycznych - minimum 31 godzin zegarowych
  - praktycznych w ośrodku szkoleniowym- minimum 80 godzin zegarowych
  - praktyki u producentów kotłów - minimum 60 godzin zegarowych

  Godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy.

  Opis przedmiotu zamówienia.
  Celem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z zagadnieniami z zakresu spawania metodą MAG i TIG, na poziomie pozwalającym na uzyskanie uprawnień spełniających warunki Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie PN-EN 287-1. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 376 godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut
  Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników szkolenia.
  Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i
  modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o
  których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i
  instytucjach rynku pracy.
  Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
  Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia.
  Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, opatrzone logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia
  Wykonawca zapewni serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę, cukier, wodę i ciastka lub kanapki.
  Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego.
  Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia praktyki u producentów kotłów mających siedzibę na terenie powiatu pleszewskiego - minimum 3 zakłady kotlarskie.
  Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną i obuwie robocze.
  Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy w okresie do 30.09.2013r. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
  Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 18.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.
  Wykonawca zapewni minimum 6 stanowisk spawalniczych do realizacji zamówienia. Każde stanowisko spawalnicze musi być wyposażone w urządzenia do spawania metodą MAG i TIG.
  Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dane szkolenie.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.
  Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
  Wykonawca wystawi odpowiednie zaświadczenie każdemu uczestnikowi szkolenia po jego zakończeniu które musi być zgodne z §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat opatrzony logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI a także książeczkę spawacza oraz inne wymagane dokumenty.
  Na certyfikacie musi być umieszczona informacja o współfinansowaniu ze środków
  EFS oraz nazwa projektu LEPSZA PRACA a także nazwa działania i poddziałania, zgodna z przedstawiona w SIWZ.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz warunków higieniczno-sanitarnych dzień wcześniej lub w dowolnym dniu po rozpoczęciu szkolenia.
  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji, która musi być opatrzona logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI:
  a) dziennika z tematami zajęć i liczbą godzin;
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.
  Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 2. spawacz MAG
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80530000-8) w zakresie:

  Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG dla grupy do 10 osób bezrobotnych
  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 26 listopad 2012r.
  Czas realizacji: do 21.12.2012r.


  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia:
  Ogółem minimum 145 godzin zegarowych w tym:
  - teoretycznych - minimum 25 godzin zegarowych
  - praktycznych - minimum 120 godzin zegarowych

  Godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy.


  Opis przedmiotu zamówienia.
  Celem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z zagadnieniami z zakresu spawania metodą MAG, na poziomie pozwalającym na uzyskanie uprawnień spełniających warunki Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie PN-EN 287-1. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 145 godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut
  Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników szkolenia.
  Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i
  modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o
  których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i
  instytucjach rynku pracy.
  Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
  Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić więcej niż jednego wykładowcę do realizacji zamówienia.
  Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
  Wykonawca zapewni serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę, cukier, wodę i ciastka lub kanapki.
  Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego.
  Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną i obuwie robocze.
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
  Szkolenie będzie się odbywało w dni robocze nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin dziennie.
  Wykonawca zapewni minimum 6 stanowisk spawalniczych do realizacji zamówienia. Każde stanowisko spawalnicze musi być wyposażone w urządzenie do spawania metodą MAG.
  Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dane szkolenie.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.
  Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
  Wykonawca wystawi odpowiednie zaświadczenie każdemu uczestnikowi
  szkolenia po jego zakończeniu które musi być zgodne z §6 rozporządzenia
  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji
  zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216) oraz certyfikat zawierający PESEL uczestnika szkolenia a także książeczkę spawacza oraz inne
  wymagane dokumenty.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz warunków higieniczno-sanitarnych dzień wcześniej lub w dowolnym dniu po rozpoczęciu szkolenia.
  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
  a) dziennika z tematami zajęć i liczbą godzin;
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników;
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.
  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia minimum 70% efektywności zatrudnienia dla uczestników szkolenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia.
  Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.

Inne osoby dla Włodarczyk Jan (42 osoby):