Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Jarosław

w KRS

Jarosław Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Chojnów (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borowy Monika Katarzyna, Burzmińska Magdalena Agata, Cieślak Piotr Łukasz, Dąbrowska Bożena Eugenia, Diakowska Maria Monika, Dudek Agnieszka Edyta, Działo Waldemar Dariusz, Giersok Sylwia Rozalia, Górny Janusz, Gruca Marzena Renata, Halikowski Zbigniew, Kościk Franciszek, Kozińska Grażyna, Kołodziej Weronika Kamila, Kołpak Henryk, Lis Maria Katarzyna, Merunowicz Iwona Alina, Mrozik Bogusława, Mrozik Karolina, Pisarska Barbara, Rzepa Jolanta, Sitnicka Grażyna, Śliwa Iwona Jadwiga, Stal Bogumiła, Światłoń Józefa, Tomaś Anna Maria, Traczyk Anita Jadwiga, Wilk Katarzyna Magdalena, Wojsiat Elżbieta Marta, Zawierucha Helena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawada Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Chojnowie, Chojnów − KRS 0000114801
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Chojnów − KRS 0000076170
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Gromadce, Gromadka − KRS 0000050705
 4. Gminny Związek Rolników,kółek i Organizacji Rolniczych, Chojnów − KRS 0000098407
 5. Jeździecki Klub Sportowy W Jaroszówce, Jaroszówka − KRS 0000098679
 6. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Agro-farmer Sp. Z O.O., Zagrodno − KRS 0000158417
 7. Stowarzyszenie Aleja Lipowa, Groble − KRS 0000615672
 8. Stowarzyszenie Sołtysów Dolny Śląsk, Legnica − KRS 0000137736
 9. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Imienia Franciszka Stefczyka, Warszawa − KRS 0000160603

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Rosa, Wrocław − KRS 0000207472
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Zagrodno − KRS 0000150432
 3. Spółdzielnia Handlowo Usługowa W Bolesławcu, Bolesławiec − KRS 0000063571
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Białej, Biała − KRS 0000154400

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę w 2015 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Gromadka, Gromadka
  1. Nazwa zamówienia:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 PLN
  z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku planowanego deficytu budżetu gminy
  i spłatę w 2015 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
  i kredytów.

  2. Warunki udzielenia i obsługi kredytu bankowego do zamówienia
  1 ) Kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy z przeznaczeniem na finansowanie
  w 2015 roku planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę w 2015 roku wcześniej
  zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  2) Miejsce wykonania usługi:
  Gmina Gromadka
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
  59-706 Gromadka
  3) Kwota i waluta kredytu 2 000 000,00 PLN. ( dwa miliony złotych złotych)
  4) Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy w formie przelewu
  na wskazany rachunek bankowy, w wysokości 2 000 000,00 PLN,
  najpóźniej do dnia 24.12.2015 r.
  5) Zamawiający zastrzega sobie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwość:
  - niewykorzystania całości kredytu,
  - prawo przedterminowej spłaty kredytu,
  - prawo przyspieszenia spłaty transz kredytu
  - zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu
  6) Okres kredytowania od dnia 01.01.2016 r do dnia 31.12.2023 r.
  7) Sposób spłaty kapitału: spłata kapitału w 32 jednakowych ratach, kwartalnych
  na koniec każdego kwartału, począwszy od 2016 r
  8) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy
  procentowej, opartej na stawce WIBOR - 1 MC dla depozytów 1-miesięcznych z
  ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek powiększone o stałą marżę Wykonawcy.
  9) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od
  aktualnego zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu.
  10) Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie, począwszy od 2016 roku, na koniec
  ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na
  miesięczny okres odsetkowy.
  11) O wysokości oprocentowania kredytu oraz odsetkach należnych do zapłaty w
  kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przed terminem
  ich spłaty. W informacji Wykonawca określi części składowe zastosowanego
  oprocentowania kredytu ( stawka WIBOR, marża Wykonawcy)
  12) Jako liczbę bazową, dni potrzebnych do obliczenia oprocentowania przyjęto 365 .
  13) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  14) Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym prowizje związane
  z przyznaniem i uruchomieniem kredytu, Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie
  ofertowej.

  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, oraz z zachowaniem należytej staranności.

  Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

  3.Wykonawca wykaże posiadanie Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub innego
  dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia i prowadzenia działalności bankowej
  przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
  (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.)
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych
  5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
  7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  9.Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę na warunkach określonych
  w załączniku do SIWZ (projekt umowy).
 2. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chojnów oraz jednostek podporządkowanych tj.: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowe, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w likwidacji
  Zamawiający: Gmina Chojnów, Chojnów
  Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy
  Chojnów oraz jednostek podporządkowanych tj.: Gminna Biblioteka Publiczna,
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i
  Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowe, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w
  likwidacji