Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Jerzy

w KRS

Jerzy Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Paprotnia (Mazowieckie), Teresin (Mazowieckie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Kazimierz, Bluszcz Jan, Chodak Dariusz, Kowalczyk Franciszek Jan, Misiak Piotr, Pietrzak Witold, Pomarańska Bożena, Rosa Henryk, Szczypińska Joanna, Tkacz Wanda, Woźniakowska Maria, Wróblewska Wanda, Zdanowski Daniel

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tondera Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaszek Alina, Bodych Joanna, Budnik Halina Teresa, Chojnowski Stanisław Abracham, Gałuszewski Maciej Adolf, Jaroszewska Zofia Krystyna, Kalkosińska Daniela Teresa, Kiepura Tadeusz, Konecki Janusz, Kozłowska Ewa Irena, Krusiński Waldemar Tadeusz, Mikulski Zbigniew Jan, Rosa Henryk Włodzimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcikowska Anna Marianna
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Alina Władysława, Antczak Kazimierz, Bluszcz Jan, Dudziński Edward Józef, Kubik Jan, Sitarska Jadwiga Katarzyna, Zdanowski Franciszek Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. As Eliot Skrok Kalman Sp. J., Granice − KRS 0000038058
 2. Bank Spółdzielczy W Teresinie, Teresin − KRS 0000054104
 3. Eliot Gt Sp. Z O.O., Granice − KRS 0000292502
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Teresinie, Teresin − KRS 0000101973
 5. Masovia Bus Sp. Z O.O., Teresin − KRS 0000437063
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Bożej Woli, Boża Wola − KRS 0000103513
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Skrzelewie, Skrzelew − KRS 0000173926
 8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego, Żabia Wola − KRS 0000311775
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic, Kaski − KRS 0000180626
 10. Teresińska Fundacja Rozwoju Sportu Pływackiego Basen Z Siedzibą W Teresinie, Teresin − KRS 0000284230

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Inter-ergo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000201346
 2. Ka Pi Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000138352
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łowiczu, Łowicz − KRS 0000093148
 4. Spółdzielnia Handlowa Samopomoc Chłopska, Skierniewice − KRS 0000085051
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Młynarz W Teresinie, Teresin − KRS 0000115266
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Teresinie, Paprotnia − KRS 0000408322
 7. Wist Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000278063

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.700.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Teresin, Teresin
  Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Teresin: a)Kwota kredytu: w wysokości nie przekraczającej 1.700.000,00 PLN - jeden milion siedemset tysięcy złotych; b)Kwota kredytu uruchomiona będzie w jednej transzy, w dniu 01.06.2010 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wypłaty transzy oraz zwiększenia liczby transz wraz z określeniem ich wysokości; c)Prowizja naliczona będzie od kwot faktycznie wykorzystanego kredytu - oddzielnie dla każdej transzy. Każda z transz kredytu, która zostanie wypłacona Zamawiającemu, będzie pomniejszona o kwotę prowizji. Zaproponowana przez Wykonawcę prowizja musi się wyrażać jednakową wartością procentową do każdej z transz, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ; d)Termin spłaty kapitału i odsetek: w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2015 roku; e)Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek: do dnia 31.12.2010 r.; f)Spłata kapitału i odsetek: w miesięcznych ratach (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, dla potrzeb niniejszego postępowania przyjęto, że sobota jest dniem wolnym od pracy). Odsetki naliczone za okres karencji zostaną spłacone przez Zamawiającego w dniu 31 stycznia 2011 r. Wysokość rat kapitałowych kształtować się będzie następująco: 59 rat po 28.333,00 złotych każda, ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 28.353,00 złotych. Ostatnia rata zostanie spłacona w grudniu 2015 r.; g)Odsetki naliczone zostaną od dnia przekazania określonej transzy na rachunek Zamawiającego; h)Odsetki od kredytu w całym okresie spłaty nie będą podlegać kapitalizacji; i)Oprocentowanie: dla przygotowania oferty Wykonawca jest zobowiązany przyjąć WIBOR dla lokat 1 - miesięcznych na dzień 31.12.2009 r.; j)Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: części stałej w okresie kredytowania - marży oraz części ruchomej równej wysokości stawki WIBOR 1M. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (Bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia; k)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę; l)Zamawiający nie będzie ponosił poza oprocentowaniem naliczonym w stosunku do kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu oraz prowizją bankową obliczoną w stosunku do kwoty rzeczywiście wykorzystanego kredytu, żadnych dodatkowych kosztów z tytułu pozyskania i obsługi kredytu; m)Łączna kwota kredytu w wysokości 1.700.000,00 złotych może ulec zmniejszeniu w razie pozyskania przez Gminę Teresin dodatkowych środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, zmniejszenia kosztów realizowanych inwestycji w następstwie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych lub odstąpienia od realizacji zaplanowanych zadań; n)Zlecenia płatnicze dotyczyć będą płatności Wykonawców realizujących zadania inwestycyjne na rzecz Gminy Teresin, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego sukcesywnie dostarczanymi Wykonawcy fakturami (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem); o)Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco (koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający)
 2. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 825.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Teresin, Teresin
  Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Teresin: a)Kwota kredytu: w wysokości nie przekraczającej 825.000,00 PLN - osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych; b)Kwota kredytu uruchomiona będzie w jednej transzy, w dniu 3 sierpnia 2009 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wypłaty transzy oraz zwiększenia liczby transz wraz z określeniem ich wysokości; c)Prowizja naliczona będzie od kwot faktycznie wykorzystanego kredytu - oddzielnie dla każdej transzy. Każda z transz kredytu, która zostanie wypłacona Zamawiającemu, będzie pomniejszona o kwotę prowizji. Zaproponowana przez Wykonawcę prowizja musi się wyrażać jednakową wartością procentową do każdej z transz, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ; d)Termin spłaty kapitału i odsetek: w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2014 roku; e)Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek: do dnia 31.12.2009 r.; f)Spłata kapitału i odsetek: w miesięcznych ratach (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, dla potrzeb niniejszego postępowania przyjęto, że sobota jest dniem wolnym od pracy). Odsetki naliczone za okres karencji zostaną spłacone przez Zamawiającego w dniu 31 stycznia 2009 r. Wysokość rat kapitałowych kształtować się będzie następująco: 60 rat po 13.750,00 złotych każda. Ostatnia rata zostanie spłacona w grudniu 2014 r.; g)Odsetki naliczone zostaną od dnia przekazania określonej transzy na rachunek Zamawiającego; h)Odsetki od kredytu w całym okresie spłaty nie będą podlegać kapitalizacji; i)Oprocentowanie: dla przygotowania oferty Wykonawca jest zobowiązany przyjąć WIBOR dla lokat 1 - miesięcznych na dzień 29.05.2009 r.; j)Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: części stałej w okresie kredytowania - marży oraz części ruchomej równej wysokości stawki WIBOR 1M. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (Bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia; k)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę; l)Zamawiający nie będzie ponosił poza oprocentowaniem naliczonym w stosunku do kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu oraz prowizją bankową obliczoną w stosunku do kwoty rzeczywiście wykorzystanego kredytu, żadnych dodatkowych kosztów z tytułu pozyskania i obsługi kredytu; m)Łączna kwota kredytu w wysokości 825.000,00 złotych może ulec zmniejszeniu w razie pozyskania przez Gminę Teresin dodatkowych środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, zmniejszenia kosztów realizowanych inwestycji w następstwie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych lub odstąpienia od realizacji zaplanowanych zadań; n)Zlecenia płatnicze dotyczyć będą płatności Wykonawców realizujących zadania inwestycyjne na rzecz Gminy Teresin, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego sukcesywnie dostarczanymi Wykonawcy fakturami (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem); o)Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco (koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający)

Inne osoby dla Włodarczyk Jerzy (31 osób):