Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Jerzy

w KRS

Jerzy Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Starachowice (Świętokrzyskie)
Przetargi:35 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pocheć Andrzej, Pocheć Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pocheć Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Starachowicach, Starachowice − KRS 0000043280
 2. Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Pochbud Sp. Z O.O., Starachowice − KRS 0000267269
 3. Zakład Produkcyjno-usługowo-handlowy Pochbud Pocheć Stanisław, Włodarczyk Jerzy Sp. J., Starachowice − KRS 0000011099

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia podstawowego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II: Część IV Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Św. Barbary 4, Część V Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Na Szlakowisku 7b
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 obejmujące:
  roboty uzupełniające związane z remontem odwodnienia budynku przedszkola,
  roboty uzupełniające związane z wymianą instalacji wodociągowej w piwnicach budynku
 2. Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia podstawowego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II: Część IV Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Św. Barbary 4, Część V Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Na Szlakowisku 7b
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające w budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 związane z:
  - remontem tarasu;
  - dociepleniem podłogi na gruncie w piwnicach budynku;
  - wentylacją stropodachu, założeniem siatek na kominach, malowaniem wentylatorów
  oraz z odtworzeniem okładzin z płytek po robotach instalacyjnych;
  - przyłączeniem instalacji do węzła cieplnego;
  - demontażem części instalacji gazu, połączeniem rur spustowych z kanalizacją deszczową, zmiana usytuowania rynien i rur spustowych, uzupełnieniem parkietu po zdemontowanych grzejnikach;
  - wymianą gruntu do zasypania wykopów po wykonanych robotach dociepleniowych ścian poniżej poziomu terenu
 3. Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia podstawowego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II: Część IV Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Św. Barbary 4, Część V Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Na Szlakowisku 7b
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 związane z:
  - remontem odwodnienia budynku przedszkola;
  - rozbiórką i wykonaniem ponownie ścianek działowych oraz z rozebraniem warstw
  pod posadzkowych;
  - wentylacją stropodachu, założeniem kratek na kominach oraz z odtworzeniem okładzin
  z płytek po robotach instalacyjnych;
  - przyłączeniem instalacji do węzła cieplnego;
  - wymianą gruntu do zasypania wykopów po wykonanych robotach dociepleniowych ścian poniżej poziomu terenu
 4. Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej - roboty dodatkowe/uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, Kunów
  1) Odbicie tynków wewnętrznych na stropach , ścianach ( 184,09 m2); 2) Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropowych z dwuteowników (116,50 m); 3) Montaż siatki stalowej na belkach stalowych o szer. 25 cm (29,13 m3); 4) Wykonanie tynków cementowo- wapiennych/ cementowych na stropach, ścianach i kominach (210,46 m2); 5) Usuniecie istniejącej lamperii poprzez opalanie (145,60m2); 6) Dostawa i montaż klapy p.poż. i drabinki ( 1kpl ); 7) Montaż nadproży (mb -24,60); 8) Ocieplenie ściany szczytowej z wyprawa elewacyjna / bez wyprawy ( ok. 100 m2); 9) Przeróbka instalacji c.o na parterze ( kpl 1); 10) Montaż wyłącznika p.poz. ( kpl. 1); 11) Dostawa lamp oświetleniowych typu raster 2x38W i lamp awaryjnych ( 26szt) itp.
 5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II: Część IV Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Św. Barbary 4, Część V Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Na Szlakowisku 7b
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
  w Starachowicach - etap II: Część IV Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Św. Barbary 4,
  Część V Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Na Szlakowisku 7b. Zamówienie jest finansowane
  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II, złożony do Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej do Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
  Główny zakres zamówienia:
  Część IV Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Św. Barbary 4
  docieplenie budynku - ścian zewnętrznych, strop ostatniej kondygnacji, podłogi
  na gruncie
  wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  wymiana stolarki okiennej
  remont instalacji centralnego ogrzewania
  remont instalacji ciepłej wody użytkowej
  remont elementów zewnętrznych budynku, np. schody, murki, daszki itp.
  Część V Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Na Szlakowisku 7b
  docieplenie budynku - ścian zewnętrznych, stropu ostatniej kondygnacji
  wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  wymiana stolarki okiennej
  remont instalacji centralnego ogrzewania
  remont instalacji ciepłej wody użytkowej
  remont elementów zewnętrznych budynku, np. schody, murki, daszki itp.
  wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku z przyłączem do kanalizacji deszczowej

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymogi dotyczące realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
  UWAGA! Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące
  od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące
  od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej
  na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
  o wskazanych lub lepszych parametrach.
  Wykonawca w ramach ceny ofertowej m.in. winien zapewnić:
  a) pełną obsługę geodezyjną,
  b) organizację i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,
  c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi.
  d) uwzględnienie kosztów zajęcia pasa drogowego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
  Wymagania ogólne:
  Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z dokumentacją projektową i miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 6. ROZBUDOWA OGRODZENIA SZKÓŁKI LEŚNEJ KUTERY
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. Rozbudowy ogrodzenia Szkółki Leśnej Kutery
 7. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rehabilitację osób w miejscowości Pawłów
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rehabilitację osób w miejscowości Pawłów Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych 2. Wykonanie robót sanitarnych 3. Wykonanie robót elektrycznych 4. Wykonanie robót gazowych.
 8. Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, Kunów
  Zakres i rodzaj robót obejmuje przebudowę konstrukcji dachu oraz przebudowę części pomieszczeń w budynku Remizy OSP z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy środowiskowej, remont pomieszczeń wewnętrznych I p polegający na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie posadzek, malowaniu pomieszczeń, przebudowie dachu, wymianie instalacji c.o. wymianie osprzętu instalacji elektrycznej I piętra, remoncie pomieszczeń wc. Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do realizacji stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ
 9. Zamówienie uzupełniające: Zabezpieczenie fontanny na Placu Rynku blokami kamiennymi dotyczące zamówienia podstawowego: Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie na placu Rynku 9 szt. bloków kamiennych
  z piaskowca, stanowiących zabezpieczenie fontanny przed niespodziewanym wjazdem na jej powierzchnię i pełniących jednocześnie rolę siedzisk. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa dokumentacja załączona do zaproszenia
 10. Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia podstawowego Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach - Wykonanie: osłon lamp z blachy Corten na placu Rynku, osłony z blachy nierdzewnej w misie fontanny, wentylacji oraz przedłużenia ścianki w pomieszczeniu szaletu
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest: zamontowanie 13 szt osłon lamp posadzkowych na płycie
  Rynku z blachy Corten, zabudowanie w misie fontanny osłony z blachy nierdzewnej zabezpieczającej wystające części lampy podświetlającej, zainstalowanie 2 szt
  kratek wentylacyjnych - wyciągowych w pomieszczeniach: porządkowym i technicznym szaletu z włączeniem do instalacji, nadbudowanie ścianki oddzielającej kabiny
  ustępowe od pozostałej części pomieszczenia w WC kobiet w szalecie o pow. 0,715 m 2.
 11. Zakończenie budowy Osiedla przy ul. Pogodnej w zakresie dokończenia budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 6 garażami w przyziemiu , oznaczonego na planie zagospodarowania nr. 7 z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, energii elektrycznej i teletechnicznej, przypisaną infrastrukturą na działce nr 80/15 obr. 20 ark. 3 położonej przy ul. Pogodnej w Ostrowcu Św. (system deweloperski - bez armatury hydraulicznej, malowania, wykładzin podłogowych w mieszkaniach i garażach)
  Zamawiający: Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., Ostrowiec Świętokrzyski
  Zakończenie budowy Osiedla przy ul. Pogodnej w zakresie dokończenia budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 6 garażami w przyziemiu , oznaczonego na planie zagospodarowania nr. 7 z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, energii elektrycznej i teletechnicznej, przypisaną infrastrukturą na działce nr 80/15 obr. 20 ark. 3 położonej przy ul. Pogodnej w Ostrowcu Św. (system deweloperski - bez armatury hydraulicznej, malowania, wykładzin podłogowych w mieszkaniach i garażach)
 12. Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia podstawowego Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach - Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnej i wpustu ulicznego oraz przebudowa zjazdu do posesji przy ul. Kościelnej 1 - dostosowanie do rzędnych nowo budowanej ulicy
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest:
  -wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w tym na dł. 3 m przeciskiem dla ochrony wykonanej nawierzchni z
  włączeniem do studni usytuowanej w nowo wybudowanym pasie jezdnym, -wykonanie studni rewizyjnej Ø 1000
  mm szt.1, -wykonanie wpustu ulicznego szt.1, -przebudowę istniejącego zjazdu na pow.50,283 m2
  -zabezpieczenie palisadą betonową dł. 29,1 m schodów oraz nasypu ziemnego przy ścianie budynku
 13. Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia podstawowego Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach - Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej, studni ściekowych, klap zwrotnych oraz przyłączy instalacji elektrycznej w ulicach Kilińskiego, Niskiej i na Placu Rynku
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest:
  wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej Ø 160 mm, dł. 7,01 m do budynku przy ul. Kilińskiego,
  wykonanie 3 szt. wpustów ulicznych wraz z przyłączami Ø 160 mm dł. 1,58 m i Ø 200 mm dł. 6,77 m
  wykonanie zabezpieczeń na przyłączach kanalizacji sanitarnej - zasuwy zwrotne szt. 6: ul. Niska 1, 3, 17, ul. Iłżecka 8 i w szalecie miejskim,
  wykonanie przyłączy: zasilania sceny - kabel H07RN-F5G6 dł. 16 m, oświetlenia tropu dinozaura - kabel YAKY 3x2,5 mm dł. 10 m, zasilania urządzeń na słupie - kabel dł. YAKY 3x2,5 mm dł. 16 m, transmisji danych do infomatu - kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5E dł. 16m.
 14. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
  Zamówienie zostało podzielone na pięć zadań częściowych: 1. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu. Zadanie 1 - Przebudowa ul. Radomskiej i Hutniczej (dokończenie III etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice- Lubienia) wraz z odcinkiem ul. Radomskiej od ul. Widok do ul. Krzosa. I. Zamówienie obejmuje: 1. Dokończenie III etapu rozbudowy drogi powiatowej Starachowice - Lubienia - odcinek ul. Radomskiej od przejazdu kolejowego do ronda na ul. Hutniczej - długość odcinka 0,177 km. odcinek jednokierunkowy ul. Radomskiej - długość odcinka - 0,160 km 2. Przebudowę ul. Radomskiej - odcinek od ul. Widok do skrzyżowania z ul. Krzosa i 1-go Maja - długość odcinka - 0,176 km. 2.Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu. Zadanie 2 - Przebudowa ulicy Miodowej, ulicy 6-go Września i ulicy Nowowiejskiej. I. Zamówienie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Miodowej - odcinek od skrzyżowania z ul. 6-go Września do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 długość odcinka - 0,111 km 2. Przebudowę ul. 6-go Września - długość odcinka - 1,276 km 3. Przebudowę ul. Nowowiejskiej - odcinek od ul. Wesołej do granicy miasta Starachowice - długość odcinka - 1,51 km. 3. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu. Zadanie 3 - Przebudowa ulicy Szkolnej, ulicy Mrozowskiego i ulicy Leśnej. I. Zamówienie obejmuje: 1. Przebudowę ul. Szkolnej i Mrozowskiego - długość 1,256 km 2. Przebudowę ulicy Leśnej - odcinek od ul. Kopalnianej do ronda (skrzyżowanie z ul. Kościelną) - długość 0,550 km - odcinek od ronda do skrzyżowania z drogą do Lipia - 1,40 km. 4. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu. Zadanie 4 - Przebudowa ulicy 17-go Stycznia i ulicy Radoszewskiego. I. Zamówienie obejmuje: Przebudowę ul. 17-go Stycznia - odcinek od mostu do przejazdu kolejowego oraz ul. Radoszewskiego - odcinek od skrzyżowania z ul. 17-go Stycznia do przejazdu kolejowego długość - 0,918 km. 5. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu. Zadanie 5 - Wykonanie VI etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia - przebudowa ulicy Dworcowej oraz odcinka jednokierunkowego ulicy Marszałka Piłsudskiego. Zamówienie obejmuje: Przebudowę ulicy Dworcowej i ulicy Marszałka Piłsudskiego odcinek jednokierunkowy - długość - 0,466 km W roku 2013 należy wykonać 40% wartości każdego zadnia ..
 15. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach - Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. Wysokiej i Placu Rynku z przedłużeniem odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej oraz odwodnienia liniowego. Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu gospodarczym w szalecie
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - wykonanie wgłębnej kanalizacji deszczowej Ø 0,25 m dł. 6,0 m oraz przyłączy: Ø 0,20 m dł. 7,77 m, Ø 0,16 m o łącznej dł. 79,33 m,
  - wykonanie odwodnienia liniowego typ AS-150 dł.5,0 m i AS-200 dł. 34,42 m,
  - wykonanie sufitu podwieszanego o powierzchni 6,03 m2.
 16. Zamówienie uzupełniające: Wykonanie odcinków nawierzchni ul. Piłsudskiego i Iłżeckiej w Starachowicach dotyczące zamówienia podstawowego: Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - rozebranie i odbudowa konstrukcji nawierzchni odcinka ul. Iłżeckiej o dł. 70 m,
  - rozebranie i odbudowa konstrukcji nawierzchni odcinka ul. Piłsudskiego o dł. 33,05 m.
  Przedmiot zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowa
 17. Zamówienie dodatkowe na przebudowę kolizji infrastruktury TP w ul. Staffa na zadaniu Rewitalizacji osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I, Zadanie 1 i 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w postaci przebudowy kolizji infrastruktury TP na ul. Staffa z realizowaną inwestycją Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I, Zadanie 1 i 2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
 18. Zamówienie na roboty dodatkowe na wykonanie zabezpieczenia roślin prawnie chronionych na zadaniu Rewitalizacji osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I, Zadanie 1 i 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w postaci: Wykonania zabezpieczenia przy cieku bez nazwy na odcinku przedłużenia drogi Sportowej od ul Wioślarskiej w kierunku Suchedniowa celem ochrony występujących gatunków roślin chronionych.
 19. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Szerzawach.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Szerzawach Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie nadbudowy istniejącego budynku szkoły 2. Wykonanie nowej elewacji na istniejącym budynku szkoły 3. wykonanie utwardzenia placu szkoły. 4. Wykonanie instalacji elektrycznych 5. Wykonanie instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania. 6. Wykonanie zagospodarowania terenu.

  45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6.
 20. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Szerzawach.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Szerzawach Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie nadbudowy istniejącego budynku szkoły 2. Wykonanie nowej elewacji na istniejącym budynku szkoły 3. wykonanie utwardzenia placu szkoły. 4. Wykonanie instalacji elektrycznych 5. Wykonanie instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania. 6. Wykonanie zagospodarowania terenu.

  45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6.
 21. Zamówienie uzupełniające: Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ulicach Niskiej i Kilińskiego do zamówienia podstawowego: Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
 22. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I, Zadanie 1 i 2 zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
 23. Zamówienie uzupełniające: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krętej z włączeniem w ulicę Spółdzielczą do zamówienia podstawowego: Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
 24. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
 25. Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
 26. Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej- etap I
  Zamawiający: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna
 27. Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie - obiekt kategorii IX wraz z wewnętrzną instalacją wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i elektryczną oraz budowę zbiornika na ścieki, zlokalizowanych na działce oznaczonej nr ewid. 389 w msc. Zajączków gm. Piekoszów.
  Zamawiający: Gmina Piekoszów, Piekoszów
 28. Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 752 na odcinku Jadowniki - Rzepin Kolonia od km 24+260 do km 25+480, długość odcinka 1,220 km
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 29. Wykonanie ul. Doktorskiej wraz z odwodnieniem
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
 30. Budowa chodnika wzdłuż drogi Wojewódzkiej Nr 752 na odcinku Jadowniki - Rzepin Kolonia od km 24+260 do km 25+480, długości 1,220 km - Postępowanie nr 20
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
 31. Budowa parkingu terenowego dla samochodów osobowych z przebudową urządzeń budowlanych przy ul. Kolejowej w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
 32. Wykonanie ulicy Morenowej w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
 33. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Chybicach w gminie Pawłów.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
 34. Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza 15 na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi - dla potrzeb budownictwa socjalnego wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i teletechnicznej na działkach o nr ew. 80-2 (obr, 29 ark. 3), 64 ( obr. 29 ark. 2 ), 2/47 (obr.28 ark 1), położonych przy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św.
  Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski
 35. Budowa boisk przy Gimnazjum nr 3 w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice

Inne osoby dla Włodarczyk Jerzy (31 osób):