Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Katarzyna Maria

w KRS

Katarzyna Maria Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Częstochowa (Śląskie)
Przetargi:21 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badora Paula Lena, Badora Stanisław, Blady Paweł, Mroczka Kazimierz Tadeusz, Nocoń Olga Hanna, Wójcik Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Radek Ilona Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badora Paula Lena, Badora Stanisław, Nocoń Olga Hanna, Wójcik Marcin Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abt Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000343205
 2. Abt Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000361984
 3. Bisteq Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000357938
 4. Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy Sp. J., Częstochowa − KRS 0000159967
 5. Eko Star Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000321734
 6. El-w Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000411113
 7. Nbm Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. J., Częstochowa − KRS 0000357304
 8. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji Abt Badora i Spółka Sp. J., Częstochowa − KRS 0000059145
 9. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji Abt Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000230169

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Pro Ride Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000322767
 2. Rsdf 1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000641255
 3. Rsdf 2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000641637
 4. Rsdf 3 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000652373

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Zamawiający: Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej, Krzepice
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III” Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowego układu technologicznego uzdatniania wody do wymaganej wydajności SUW Qhmax = 250 [m3/h] wraz z nowym rurociągiem wody surowej od studni nr I, II, III do budynku SUW. W tym celu przewiduje się wykonanie budowy, przebudowy, remontu i rozbiórki obiektów SUW oraz wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną. Wszelkie prace muszą być wykonywane na pracującej stacji uzdatniania i nie mogą powodować przerw w dostawie wody.
  Zakres prac obejmuje: - przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, - remont, przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego, obejmująca m.in. budowę łącznika z budynkiem SUW, - remont, przebudowa i nadbudowa odstojnika popłuczyn, - remont istniejącego zbiornika wody uzdatnionej, - remont budynku technicznego, - remont poletek osadu, - budowa zbiornika magazynowego wody czystej na fundamencie żelbetowym, - budowa budynku pompowni, - budowa budynku agregatu, - budowa neutralizatora ścieków chemicznych, - przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych (w tym placu manewrowego), - przebudowa, budowa i rozbudowa chodników i opasek wokół budynków, - budowa studzienek kanalizacyjnych, - budowa rurociągów wody surowej, wody uzdatnionej, - budowa kanalizacji technologicznej, sanitarnej, - budowa kanalizacji kablowej, - budowa linii kablowych nN zasilających, sterowniczych, pomiarowych, światłowodowych, - przebudowa i rozbudowa oświetlenia terenu, - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, - budowa linii kablowych SN, - wymiana ogrodzenia SUW (remont). - rozbiórka istniejącego budynku chlorowni, - rozbiórka istniejącego budynku magazynowego, - rozbiórka komory pomiarowej, - częściowa likwidacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez unieczynnienie, - częściowa likwidacja linii kablowych nN zasilających, sterowniczych, pomiarowych i słupów oświetlenia terenu, - wykonanie rozruchu stacji uzdatniania wody, zakończonego uzyskaniem pozytywnego efektu rzeczowego tj. parametry wody po uzdatnieniu będą odpowiadały Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” / koszty prób i analiz wody potwierdzające uzyskanie pozytywnego efektu rzeczowego obciążają Wykonawcę /, - uzyskanie opinii i decyzji sanitarnych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych na materiały i urządzenia budowanej SUW, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, - opracowanie instrukcji obsługi, oraz przeszkolenie 7 osób,
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym pełen zakres robót, technologia wykonawstwa określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót. Wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonej dokumentacji projektowej. Wymogi technologiczne dla urządzeń: Poszczególne bloki/elementy urządzeń powinny stanowić jedną dostawę i pochodzić w całości od jednego dostawcy posiadającego serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski.
  Dotyczy to następujących instalacji: Blok filtracji wody składający z następujących elementów: - kompletny zestaw filtracyjny I stopnia – 4 kpl. - kompletny zestaw filtracyjny II stopnia – 4 kpl. Blok pompowni sieciowej składający się z następujących elementów: - kompletny zestaw pompowni sieciowej – 1 kpl. Blok ozonowania wody składający z następujących elementów: - aerator na zjonizowane powietrze – 2 kpl. - kompletny układ ozonowania – 2 kpl. Blok lampy UV składający się z następujących elementów: - kompletny zestaw lamp UV – 1 kpl.
  Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do realizacji zadania urządzeń musi zostać załączony do oferty w załączniku nr 9 do SIWZ - „Wykaz urządzeń oferowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania”. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów w kwestii oceny czy oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom projektu budowlanego, wykonawczego i STWiOR.
  2. Wymogi techniczne dla urządzeń: Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w działaniu. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia powinny być sprawdzone w działaniu poprzez zainstalowanie w co najmniej 2 instalacjach, eksploatowanych przez okres min. 12 miesięcy, w których wyniki badań wykonanych w akredytowanych laboratoriach potwierdzają spełnienie parametru rzeczowego tj. parametry wody po uzdatnieniu odpowiadają Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” W tym celu należy dołączyć do oferty załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz urządzeń oferowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania. Wykaz urządzeń oferowanych stanowi element oferty służący do oceny równoważności w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i wypełnił niniejszy Wykaz zgodnie z jej wymaganiami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych urządzeń, materiałów i wyposażenia, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane maszyny, materiały, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować: - osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w Dokumentacji Projektowej (Projekcie budowlano – wykonawczym) i STWiOR, - minimum 3 letni okres gwarancji jakości, Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór urządzeń, materiałów, wyposażenia, armatury i innych, by uzyskać wymagane parametry technologiczne stacji uzdatniania wody, oraz by dostosować je do istniejących i projektowanych budynków bez zmiany ich istniejącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych obiektów i zmiany pozwolenia na budowę. Wskazane jest by Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe) tak, by Zamawiający w trakcie eksploatacji mógł korzystać z maksymalnie kilku podmiotów serwisujących i naprawczych. Urządzenia, maszyny, materiały i wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa - wymagane polskimi przepisami. O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości, urządzenia, maszyny, materiały i wyposażenie muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku. Muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (jeżeli są wymagane) i instrukcje napisane w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe maszyn, urządzeń, materiałów i wyposażenia potwierdzające równoważność maszyn i urządzeń. Karty katalogowe muszą zawierać dane umożliwiające weryfikację Zamawiającemu czy oferowane przez Wykonawcę urządzenia spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i STWiOR opisane w wykazie urządzeń oferowanych i zawierać m. in.: opis techniczny urządzenia z uwzględnieniem parametrów urządzenia, silników, rodzaju materiałów, z których wykonane zostało urządzenie, rysunek urządzenia z podaniem nazwy producenta. 3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: - wykonanie planu BIOZ oraz PZJ dla całego zamówienia, - uzyskanie na swój koszt wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń, uzgodnień czy też innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, - wykonywanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z DTR oferowanych urządzeń, lecz nie rzadziej niż raz w roku, potwierdzonych protokołem, w tym przeglądu kompleksowego przed upływem ważności gwarancji przedmiotu umowy. Koszty przeglądów gwarancyjnych obciążać będą Wykonawcę, natomiast koszt niezbędnych materiałów eksploatacyjnych poniesie Zamawiający, po cenach porównywalnych do rynkowych. - pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą sporządzoną przez uprawnionych geodetów na pełnych sekcjach map, - odtworzenie dróg, chodników, podjazdów i terenów zielonych po zakończeniu robót budowlanych, - zabezpieczenie terenu robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z nim związanych, - wykonanie dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz poniesienie kosztów z tym związanych, - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów wraz z wyrównaniem terenu oraz poniesienie kosztów z tym związanych, - materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania, Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów i części uzyskanych z rozbiórki złom metalowy oraz demontowane maszyny, urządzenia i instalacje, materiały i części uzyskane z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszty poniesione na transport tych materiałów i części w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę. Koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych i budowlanych ponosi w całości Wykonawca, - urządzenia z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca protokolarnie przekaże do dyspozycji Zamawiającego, - wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z PN i PN-EN, powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności oraz powinny posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy zakład Higieny, - nazwy własne wstępujące w opisie przedmiotu zamówienia nie maja na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu parametru technicznego, technologicznego i wydajnościowego, - roboty na stacji uzdatniania wody realizowane będą przez Wykonawcę w sposób zapewniający ciągłą pracę istniejącej stacji uzdatniania wody i gwarantujący utrzymanie właściwego stopnia uzdatniania wody i wydajności. Zlecone roboty należy realizować na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych, STWiOR opracowanych przez Biuro Projektów NBM technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie ul. Bór 143/157 wraz z uwzględnieniem decyzji, opinii i uzgodnień dotyczących projektów oraz obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Zamawiający udostępnia także przedmiary robót, które Wykonawca może wykorzystać do opracowania kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową wybrany Wykonawca złoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Brak jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z konieczności jej wykonania, jeżeli wynika ona z projektu budowlanego, wykonawczego lub STWiOR. Od momentu wprowadzenia na budowę do odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za stan techniczny, oznakowanie urządzeń i instalacji znajdujących się w pasie robót i terenu budowy.
  4. Rozwiązania równoważne: Zamawiający informuje iż w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej załączonych: projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń będących przedmiotem zamówienia nie oznacza to obowiązku ich zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów oraz urządzeń równoważnych tj. wszelkich ich rynkowych odpowiedników o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę, który musi przedłożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność. Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych.
 2. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Partyzantów 37 w Ożarowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
  1. Zadanie zapisane jest w budżecie Gminy na rok 2017 r. w części: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017”, Dział: 900, Rozdział: 90001, paragraf: 6050 pod nazwą – „Modernizacja Stacji uzdatniania wody „Partyzantów” w Ożarowie Mazowieckim”
  w zakresie wykonania m.in.:
  - przebudowy części socjalnej budynku SUW,
  - robót ogólnobudowlanych remontowych części socjalnej,
  - dostosowania odstojnika do zmian w technologii,
  - przebudowy instalacji elektrycznych w części socjalnej SUW,
  - przebudowy instalacji elektrycznych związanych z technologią SUW,
  - przebudowy części budynku SUW związanej z technologią SUW,
  - instalacji technologicznych, sanitarnych oraz sieci między obiektowych na SUW.

  UWAGA!
  1. W trakcie trwania modernizacji Stacji uzdatniania wody Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłości funkcjonowania SUW.
  2. Produkcja i uzdatnianie wody podczas przebudowy SUW Partyzantów powinny przebiegać
  w sposób ciągły przy zachowaniu parametrów przepływu na poziomie 65 – 70 m3/h (jak obecnie), przy chwilowej możliwości zapewnienia wydajności na poziomie 130 m3/h pod ciśnieniem 4,4 bar na wyjściu do sieci za pomocą istniejących pomp II-go stopnia.

  2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ):
  45.23.24.30-5 – Roboty w zakresie uzdatniania wody
  45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

  3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:
  a) obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
  b) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
  c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie Zamawiającemu do użytkowania gotowego obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji,
  d) oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających się na załącznik Nr 1
  do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mających wpływ na cenę ofertową przedmiotu zamówienia

  4. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ,
  na który składają się:
  - Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu – Tom I,
  - Rysunki – Tom I,
  - Załączniki – Tom I,
  - Pozwolenie wodno-prawne – Tom I,
  - Projekt architektoniczno-budowlany – część budowlano-konstrukcyjna – Tom II,
  - Projekt architektoniczno-budowlany – część elektryczna – Tom II,
  - Projekt architektoniczno-budowlany – część technologiczno-sanitarna – Tom II,
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Przedmiary robót.
 3. Przebudowa stacji wodociągowej Palmowa w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Myszków
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej przy ulicy Palmowej w Myszkowie, polegająca na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawie maszyn i urządzeń (poza zakupem inwestorskim).
  Celem przebudowy istniejącej SW ul. Palmowa w Myszkowie jest, montaż nowej technologii w celu uzdatnienia ujmowanej wody tak aby spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r, (Dz.U 2015 poz. 1989), szczególnie określonych w załączniku nr 10 część A lp.33-ołów, zwiększenie niezawodności i efektywności pracy stacji, uporządkowanie gospodarki odpadami (popłuczyny), modernizacja budynku stacji, oraz kompleksowa automatyzacja pracy stacji.
  Rozbudowie zostaną poddane następujące elementy stacji.
  1.Instalacje technologiczne w budynku SUW wraz z robotami rozbiórkowymi.
  2.Roboty budowlane budynku SUW,
  3.Roboty budowlane studni ujęć i zbiorniki szamba
  4.Roboty budowlane zbiorniki na ścieki z płukania filtrów
  5.Roboty drogowe
  6.Ogrodzenie terenu
  7.Instalacje technologiczne w budynku stacji
  8.Instalacje technologiczne w studniach ujęcia
  9.Instalacje sanitarne w budynku stacji
  10.Rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne pod posadzkowe
 4. Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, Stryków
  Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody (SUW) o zdolności produkcji wody uzdatnionej w ilości Qh= 30,0 m3/h, oraz wydajności pompowni drugiego stopnia, zasilającej wodociągowy - gminny system sieci odbiorczej w wielkości Qhmax=60m3/h, zlokalizowana na działce o nr ewid. 156/2 znajdującej się w miejscowości Ługi.
  Zakresem robót objęta jest:
  - budowa budynku stacji uzdatniania wody,
  - budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,
  - budowa odstojnika wód popłucznych,
  - budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i chemiczne,
  - budowa przy obiektowych sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i sterowniczych,
  - wymiana ogrodzenia terenu,
  - montaż agregatu prądotwórczego,
  - budowa utwardzonych placów i dróg wewnętrznych.
  Projektowana kanalizacja odpływowa wód popłucznych do rowu melioracyjnego, przebiega również przez działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 156/1 oraz 157. Dojazd na teren SUW, realizowany będzie z działki drogi o numerze ewidencyjnym 53.
  Istniejące studnie głębinowe, zostaną zmodernizowane i otrzymają obudowy naziemne z kręgów żelbetowych. Przewiduje się rozbiórkę murowanej komory studni nr 1, parterowej, niepodpiwniczonej o płaskim stropodachu.
  Zakres prac zadań ujęty jest w: projektach budowlanych, przedmiarze robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik do SIWZ. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z w/w dokumentami, które zostały sporządzone przez Biuro Projektowe HYDROTERM z siedzibą: ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz.
  Oferta natomiast musi uwzględniać koszty związane z organizacją placu budowy, wycinkę drzew z obsługą geodezyjną budowy, zapewnieniem nadzoru bezpośredniego we wszystkich branżach, uwzględniać zakup, dostawę i zabudowę wszystkich niezbędnych materiałów, wykonania wszystkich sprawdzeń i prób, rozruch instalacji i zgromadzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie obiektu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także uzyskanie w imieniu Zamawiającego tej decyzji. Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, wymagana technologia prowadzenia robót, parametry jakościowe materiałów oraz wymagania dotyczące prób i sprawdzeń zawarte są w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.
  Oferta powinna być przygotowana na podstawie materiałów podanych w projekcie budowlanym. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty sprawdził przedmiar robót z dokumentacją projektową, dokonał wizji lokalnej i dokładnie zapoznał się z zakresem zamówienia.
  W przypadkach ewentualnych rozbieżności powinien zwrócić się o wyjaśnienie powstałych nieścisłości. Obowiązek ten spoczywa na Oferentach.
  Roboty budowlane są zaliczone do XXX kategorii obiektów budowlanych, realizowanych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Starosty Zgierskiego, więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia właściwym rzeczowo organom nadzoru budowlanego tj. Powiatowemu Inspektorowi nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami.

  Oznaczenie wg CPV: 45 00 00 00-7 Roboty budowlane,
  45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne,
  45.23.24.30 - 5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om.
  Jednocześnie Zamawiający zastrzega - zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych i informuje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych projektem budowlanym branży Technologia.
 5. Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Radwanicach
  Zamawiający: Gmina Radwanice, Radwanice
  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozbudowa i remont następujących obiektów na terenie istniejącej oczyszczalni: węzeł oczyszczania mechanicznego, pomieszczenie odwadniania osadu, osadniki wtórne, zbiornik osadu nadmiernego, studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych, pomieszczenie dmuchaw. W ramach zadania należy tez wybudować nowe obiekty tj.: pompownię ścieków surowych, komorę rozdziału, komory osadu czynnego, komorę zbiorczą, pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego ze studzienką pomiarową. Celem przebudowy jest uzyskanie jakości odprowadzanych ścieków odpowiadających parametrom określonym w przepisach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach:
  1) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB) stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ
  3) Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ
 6. Wymiana rurociągów technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzesko
  Zadanie obejmować będzie: Wymianę istniejących rurociągów technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach na rurociągi i kształtki ze stali nierdzewnej gat. 304 o średnicach: Dn. 150 - Dz. 168,3 x 3 mm Dn. 200 - Dz. 219,1 x 3 mm Dn. 300 - Dz. 323,9 x 3 mm Dn. 600 - Dz. 609,6 x 4 mm Kształtki takie jak trójniki należy wykonać jako elementy spawane z rur j.w. Kolana należy wykonać jako elementy gięte lub spawane segmentowo. Montaż na wymienianych rurociągach (ssawnych i tłocznych) przepustnic między kołnierzowych z napędem elektrycznym. Przepustnice Dn. 200 mm i Dn. 600 mm. Przepustnice Dn. 150 mm i Dn. 300 mm bez kolumn. Montaż i demontaż pomp wysokiego ciśnienia. Wszystkie elementy zdemontowane są własnością RPWiK w Brzesku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej oraz przedmiarach. Wszystkie materiały wymienione w projektach oraz w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia (lub równoważny)
 7. Modernizacja ujęcia wody w Sętalu, gmina Dywity .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Dywitach, Dywity
  Zakres robót do wykonania określa projekt budowlany sporządzony przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski 19-400 Olecko, ul. Mazurska 30A .
  Rozwiązania projektowe obejmują przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody we wsi Sętal na działkach o numerach geodezyjnych 189/1, 189/31 .
  Zakres w części sanitarnej obejmuje rozbudowę układu technologii uzdatniania wody o dwa pionowe, zewnętrzne stalowe nierdzewne zbiorniki wody czystej o pojemności 50 m3 każdy, przebudowę trzykomorowego odstojnika popłuczyn o sumarycznej pojemności czynnej 16,95 m3 .
  Wody popłucze , spustowe i przelewowe ze zbiornika retencyjnego , poprzez istniejący kolektor i wylot odprowadzone zostaną do rowu melioracyjnego. Roboty branży sanitarnej dodatkowo obejmują : wymianę układu technologii uzdatniania wody o wydajności 25 m3 /h, wymianę pomp głębinowych, orurowania , zasilania i obudowy na studni SW1, SW2, zamontowanie pompy zatapialnej w ostatniej komorze odstojnika popłuczyn i rurociągu tłocznego odprowadzającego popłuczyny, wymianę rurociągów doprowadzających wodę surową do stacji wodociągowej, wymianę odcinków kolektorów ssących i tłocznych wody uzdatnionej, wymianę odcinka rurociągu sieci wodociągowej na terenie stacji , wykonanie kanalizacji odprowadzającej ścieki z pomieszczenia chloratora do szczelnego zbiornika, neutralizatora zlokalizowanego przy budynku stacji, wymianę odprowadzenia ścieków sanitarnych do szczelnego zbiornika.
  Zakres w części branży konstrukcyjno-budowlanej obejmuje przebudowę budynku polegającą na wydzieleniu pomieszczenia agregatorowni i chlorowni z istniejących pomieszczeń. Powierzchnia zabudowy 182,30 m2 i kubatura 821,15 m3 pozostają bez zmian. Planuje się w budynku stacji wykonać : wymianę wraz z obróbkami blacharskimi i ociepleniem pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, wzmocnienie konstrukcji dźwigara stalowego, kanały technologiczne, fundamenty pod zbiorniki technologiczne, posadzek , odwodnienia i ułożenie gresu, glazury w pomieszczeniach hali technologicznej, agregatorowi, chlorowni i sanitariacie , szpachlowanie i malowanie ścian . Na terenie stacji należy posadowić i zamontować zbiorniki retencyjne, wykonać drogi wewnętrzne dojazdowe i wymianę ogrodzenia stacji.
  Zakres w branży elektrycznej obejmuje wykonanie : linii kablowej zasilającej obiekt do agregatorowi , linii kablowej zasilającej obiekt od agregatorowni do rozdzielni głównej , kabli zasilających do pompy w odstojniku popłuczyn, kabli sterowniczych do zbiorników ZW1 i ZW2 , do pompy w odstojniku popłuczyn, kabli zasilających i sterowniczych do studni SW1 i SW2, zasilania awaryjnego , agregatu prądotwórczego, instalacji elektrycznej potrzeb własnych stacji oraz urządzeń technologicznych, ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowej.
 8. Wymianę przewodu przelewowego wewnątrz i przewodu spustowego na zewnątrz zbiornika wody surowej V=300m3, wykonanie ścianki samonośnej w zbiorniku, montaż lampy UV, wymianę stolarki drzwiowej, montaż amortyzatora drgań i naprawa kominów wentylacyjnych w istniejącym budynku technologicznym, włączenie do układu sterowania i wizualizacji studni nr 6 na budowie SUW Warecka w Konstancinie-Jeziornie
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  - wykonanie napraw zbiornika (ścianka samonośna) w technologii firmy KOESTER,
  - wymiana rurociągów wewnątrz zbiornika wody surowej na rurociągi ze stali nierdzewnej z zachowaniem średnicy nominalnej,
  - wykonanie dwóch otworów do montażu urządzeń w stropie zbiornika wody surowej wraz z ich wzmocnieniem - (stal czarna ocynkowana),
  - wykonanie podestów ze stali nierdzewnej zakrywających kanał przewodów wody uzdatnionej w istniejącym budynku technologicznym,
  - roboty ziemne wraz z wymianą rurociągu spustowego na zewnątrz przy zbiorniku wody surowej,
  - montaż lampy UV na przewodzie wody uzdatnionej Dn 200, wraz z jej podłączeniem,
  - montaż kołnierzowego tłumika drgań na przewodzie wody uzdatnionej Dn 200 w istniejącym budynku technologicznym,
  - naprawa kominków wentylacyjnych w istniejącym budynku technologicznym ponad dachem.
 9. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej fi 63mm, wykonanie elewacji zbiorników V 500m3 i V 300m3 montaż przepływomierza i ciepłomierza, montaż kabli zasilających lampę oświetleniową, montaż ogrodzenia i chodnika na budowie SUW Warecka w Konstancinie-Jeziornie
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  1.Przebudowa istniejącego wodociągu zasilającego budynek biurowy ZGK polegająca na posadowieniu nowego przewodu wodociągowego z rur PE fi 63mm długości ok. 12m i fi 110mm długości 1m wraz z montażem nowej armatury - zasuwy, kształtki oraz zmianą 2.lokalizacji istniejącego hydrantu podziemnego fi 80mm. 3.Montaż ciepłomierza. Ciepłomierz należy zamontować w istniejącym węźle cieplnym, w budynku biurowym ZGK, średnicę króćców ciepłomierza należy dobrać odpowiednio do średnicy istniejących przewodów. Ciepłomierz Q 10m³/h. Zadaniem zamontowanego ciepłomierza będzie pomiar ilości ciepła zużywanego w projektowanym budynku technologicznym SUW Warecka. 4.Wykonanie elewacji ścian istniejącego zbiornika wody uzdatnionej V=500m³ z tynku cienkowarstwowego mineralnego, obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz opaski z kostki brukowej grubości 80mm wokół zbiornika. Wykonanie przykrycia płyty nadkomorowej zbiornika V 500m³ : warstwa wyrównawcza, papa termozgrzewalna gzyms z cegły klinkierowej oraz wykonanie i montaż drabin zewnętrznych z kabłąkami, wyłazów dachowych i balustrady. 5.Wykonanie przebudowy zbiornika wody surowej V 300m³ : likwidacja ziemnej osypki zbiornika; wykonanie izolacji termicznej zbiornika warstwą styropianu; wykonanie elewacji ,przykrycia, obróbek blacharskich, drabin, opaski jak dla zbiornika V 500m³. 6.Wykonanie chodników dróg z kostki brukowej 80mm spoinowanej zaprawą cementową, na podbudowie z kruszywa łamanego grubości całkowitej 34cm i podsypce piaskowej 50mm o powierzchni ok. 62m².
  7.Wykonanie ogrodzenia z siatki h=1,5m na słupkach stalowych o rozstawie 3m długości 48m. 8.Wykonanie zasilania elektrycznego opraw oświetleniowych na ujęciu S2a i S4a kablem YKY 3x4mm² długości 85m. 9.Wykonanie zasilania przepływomierza w istniejącym budynku SUW. 2.Zakres prac obejmuje:
  1.wytyczenie w terenie tras uzbrojenia podziemnego istniejącego i projektowanego, kolizji z uzbrojeniem podziemnym; inwentaryzacja powykonawcza - pełna obsługa geodezyjna Wykonawcy; 2.wykonanie robót ziemnych wraz z niezbędną wymianą gruntu, odwodnienie wykopów; uzyskanie odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu po zakończeniu robót ziemnych, potwierdzonego formalnie przez uprawnioną osobę; 3.włączenia projektowanych sieci istniejących instalacji do istniejących sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych i technologicznych do istniejących przewodów pod nadzorem eksploatatora tej sieci, 4.naprawa, utwardzenie i odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych, 5.przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu zapisów ustawy prawo budowlane, 6.przygotowanie protokołów odbiorów technicznych, szkoleń eksploatacyjnych personelu Zamawiającego, instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji, protokołów badań, prób i szczelności, aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp., 7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia
 10. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o., Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Konstantynowa Łódzkiego, obejmującego dwa etapy: Etap I: Przebudowa ujęcia wody - studnia A-3 wraz z budową rurociągu wody surowej i kablowej linii sterowniczej. Etap II: - Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - Przebudowa ujęcia wody - studnia A-1, - Budowa rurociągu wody surowej oraz kablowej linii sterowniczej dla studni ujęciowej A-1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji wyszczególnionej w rozdziale III SIWZ. UWAGA: ROBOTY DOTYCZĄCE BUDYNKU PORTIERNI ORAZ WYCINKA DRZEW, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NIE WCHODZĄ W ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 11. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Suminie
  Zamawiający: Gmina Lyski, Lyski
  1. Przedmiot zamówienia stanowi budowa stacji uzdatniania wody, w zakresie: 1) budynek kontenerowy SUW o kubaturze 395 m3, składający się z 5 kontenerów stalowych ustawionych na fundamencie żelbetowym, pow. zabudowy 97 m2; 2) dwukomorowy zbiornik wody czystej 2 x 100 m3 o konstrukcji żelbetowej, cylindrycznej (DW =9,16 m) o wysokości do stropu żelbetowego 3,8 m, zlokalizowany na powierzchni terenu, ocieplony styropianem, otynkowany tynkiem cienkowarstwowym; 3) odstojnik popłuczyn jako kwadratowy zbiornik żelbetowy o wymiarach wewn. 5 x 5 m całkowicie zagłębiony w gruncie, przykryty impregnowanymi balami drewnianymi; 4) neutralizator ścieków chlorowych z kręgów betonowych o średnicy fi 1500, pojemność użytkowa 1,0 m3; 5) zbiornik ścieków z pomieszczenia dozowania węglanu sodu z kręgów betonowych o średnicy fi 1500, pojemność użytkowa 1,0 m3; 6) zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych z kręgów betonowych o średnicy fi 1500, pojemność użytkowa 1,0 m3; 7) fundament pod agregat prądotwórczy; 8) instalacja uzdatniania wody podziemnej, instalacje technologiczne; 9) międzyobiektowe instalacje wod.- kan.; 10) instalacje elektryczne, sterowanie,automatyka, oświetlenie; 11) zagospodarowanie terenu, droga wewnętrzna i chodnik z kostki betonowej, powierzchnia utwardzona 253 m2; 12) ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej - 167,5 mb, brama wjazdowa i furtka; 13) obsługa geodezyjna. oraz zagospodarowanie ujęcia wody i doprowadzenie wody surowej ze studni głębinowej S-4 do stacji uzdatniania, w zakresie: 1) wodociąg fi 160 PE 100, długości 497,5 m, w tym napowietrznie 14 m nad rzeką Suminka; 2) wyposażenie pompowni i studni; 3) instalacja elektryczna, sterowanie i oświetlenie zewnętrzne ujęcia wody; 4) utwardzenie nawierzchni - 473,8 m2; 5) malowanie ogrodzenia studni - 222,2 m2; 6) obudowa studni; 7) obsługa geodezyjna. 2. Zamawiający określa następujące warunki rzeczowo - finansowego wykonania robót: 1) Wartość wykonanych prac w 2015 roku - nie więcej niż 1.500.000,00 zł brutto. 2) Powyższy warunek wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie stanowił załącznik do umowy. 3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji, maksimum 84 miesięcy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która miała być przeznaczona na sfinansowanie części zamówienia. 5. W sytuacji, gdy przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a nie towarzyszą im wyrazy -lub równoważny- należy przyjąć, iż zastosowanie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania mają niniejsze elementy lub równoważne posiadające takie same parametry jakie zostały wskazane w dokumentacji lub lepsze
 12. Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Łubnice, Łubnice
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach - zamówienie dodatkowe. Zakres robót obejmuje:
  a) Wykonanie odcinka sieci wodociągowej - węzła wodociągowego przy stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach wg rysunku stanowiącego załącznik do zaproszenia do negocjacji;
  b) Stabilizację podłoża 2,5 MPa w ilości łącznej do 834 m2 przy użyciu zespołu do stabilizacji.
 13. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Brzeźnica
  Zamawiający: Gmina Nowa Brzeźnica, Nowa Brzeźnica
  a) rozbudowę istniejącego budynku SUW,
  b) wykonanie dwóch zbiorników magazynowych o V=100m3 wraz z fundamentem,
  c) budowa odstojnika wód popłucznych ,
  d) wykonanie otworów geologicznych,
  e) wykonanie dwóch obudów studni głębinowych na w/w otworach geologicznych,
  f) wykonanie ogrodzenia terenu SUW,
  g) budowę układu dróg wewnętrznych, chodników i opasek wokół obiektów,
  h) likwidację istn. komór odstojnika popłuczyn Ø 1500 (głębokość ~2,0m.),
  i) likwidację istn. otworów geologicznych studni S-1 i S-2,
  j) likwidację istn. obudów wraz z nasypami studni S-1 i S-2,
  k) budowę sieci technologicznych międzyobiektowych,
  l) budowę sieci elektrycznych w terenie- zasilających niskiego napięcia, sterowniczych i pomiarowych,
  m) budowę oświetlenia terenu.
  n) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót.
  o) Uzyskanie decyzji na użytkowaniu obiektu.
 14. Zamówienie uzupełniające nr 3 dla kontraktu U-11/JRP/2013 pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miliczu i Sułowie.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o., Milicz
  Zamówienie obejmuje następujące Roboty na terenie oczyszczalni ścieków w Miliczu: Wykonanie dodatkowej nawierzchni asfaltowej przy zaprojektowanym do modernizacji placu na terenie - zgodnie z Protokołem Konieczności nr 31/U-11/JRP/2013 z dn. 17.10.2014 r. Wyposażenie hali mechanicznego oczyszczania ścieków z halą pompowni głównej w urządzenia wentylacji mechanicznej - zgodnie z Protokołem Konieczności nr 33/U-11/JRP/2013 z dn. 26.11.2014 r..
 15. zamówienie uzupełniające nr 2 dla kontraktu U-11/JRP/2013 pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miliczu i Sułowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o., Milicz
  Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące Roboty na terenie oczyszczalni ścieków w Miliczu: 1.Zdublowanie urządzeń pomiarowych poziomu osadów w zbiornikach - zastosowanie pływakowych sond poziomu wyłączających pompy napełniające oraz pompę transferu osadu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego napełnienia zbiorników oraz braku sygnału z podstawowego urządzenia pomiarowego, a w szczególności: -Zakupić, zamontować, uruchomić czujniki poziomu osadu - 3 szt. (po jednej na każdy reaktor). -Wykonać wykop dla kabli sygnałowych o długości 40 mb. -Wykonać przepust w fundamencie rozdzielni ATSO na rurę DVR 50. -Wykonać dodatkowe trasy kablowe z korytek siatkowych 50x50. -Ułożyć kabel sterowniczy YKV ekw 4x1 do czujników. -Rozbudować autonomiczną rozdzielnię ATSO w zakresie dodatkowych przekaźników itd. -Wykonać niezbędne pomiary. -Rozbudować sterownik, oprogramowanie i system wizualizacji. 2.Wykonanie instalacji do pomiaru gęstości i temperatury w zbiorniku osadu zgodnie z rysunkami zamiennymi z Karty nadzoru Autorskiego nr 04/E/2014 z dn. 21.08.2014 r. 3.Wykonanie instalacji zmieniającej rozwiązanie techniczne instalacji wzruszania pulpy piaskowej w leju piaskownika zgodnie z Kartą nadzoru Autorskiego nr 11A/T/2013 z dn. 18.09.2014 r..
 16. zamówienie dodatkowe dla kontraktu U-11/JRP/2013 pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miliczu
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o., Milicz
  Przedmiotem zamówienie jest wzmocnienie ściany szczytowej budynku administracyjno-socjalno-technicznego na terenie oczyszczalni ścieków w Miliczu zgodnie z Kartą Nadzoru Autorskiego nr 20/2014 z dn. 25.07.2014 r. Zakres prac: rozbiórka opaski betonowej na szerokości ~0,50m i długości ~6,0m od strony ściany szczytowej (od strony wschodniej) oraz terenu zielonego na szerokości i długości jak w/w opaska betonowa, rozbiórka nawierzchni asfaltowej od strony elewacji frontowej (od strony północnej) na długości ~3,0m i szerokości ~l,0m, wzmocnienie podłoża za pomocą wciskanych mikropali na odcinku długości -6,0 m wzdłuż ściany szczytowej (od strony wschodniej) i na odcinku długości -3,0 m od strony elewacji frontowej (od strony północnej) - pod ławami fundamentowymi oraz przede wszystkim pod stopą fundamentową słupa w narożniku budynku (akceptacja propozycji Wykonawcy, jako metody alternatywnej w stosunku do zaproponowanej we wcześniejszym piśmie metody iniekcji strumieniowej typu Jet-Grouting), wzmocnienie betonowej ściany fundamentowej w miejscu powstałego pęknięcia poprzez wykucie bruzd głębokości 3 cm + montaż/wklejenie prętów 0 14 mm, ze stali min. RB 500 (A-I1IN), długości min. l,0m, w rozstawie co -150 mm (wklejenie za pomocą żywicy hybrydowej), 5) wykonanie przemurowania istniejącej ściany szczytowej z bloczków gazobetonowych (w miejscu powstałego pęknięcia) zamiennie z cegły pełnej (grubość ściany 38cm), odcinkami o wysokości -0,50 m oraz szerokości po ~50^60cm z każdej strony pęknięcia, łącznie z przemurowaniem istniejącej ściany fundamentowej z cegły pełnej (prace należy tak organizować, by rozebrany fragment ściany był zamurowany najpóźniej następnego dnia; ścianę rozebrać po usunięciu tynku z obu jej stron wzdłuż rysy na wysokość -3 warstw bloczków; po rozebraniu uszkodzonego odcinka ściany j.w., dokładnym oczyszczeniu z zaprawy pozostałych powierzchni i zmyciu ich wodą należy zamurować powstały otwór z ceg-ły pełnej na zaprawie marki min. M10; przy wypełnianiu otworu należy zwracać uwagę na prawidłową-e wiązanie nowych warstw ze starymi), wykonanie tynków wewnętrznych (miejscowe uzupełnienie w miejscu wykonanych przemurowań) + malowanie całej ściany (od strony wewnętrznej), wykonanie prawidłowego odprowadzenia wód opadowych - na przyległy teren nieutwardzony/zielony, tj. w kierunku istniejącego ogrodzenia, za pomocą betonowych korytek rynnowych na długości amin. l,50m (celem uniknięcia, na etapie eksploatacji, ponownego podmywania narożnika obiektu). odtworzenie nawierzchni asfaltowej (od strony północnej) oraz opaski betonowej (od strony wschodniej), ze spadkami od budynku o układzie warstw: nawierzchnia asfaltowa: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, grubości 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, Omm, grubości 6 cm, podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm - po zagęszczeniu. Warstwą zagęszczać co 10 cm; opaska betonowa: nawierzchnia betonowa z betonu Cl2/15 (BI5), grubości 6cm, podsypka piaskowa grub. 15cm, wykonanie nowego profdowania terenu zielonego celem odprowadzenia wody opadowej z terenu zielonego w kiei obecnym do narożnika budynku.
 17. Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie.
  Zamawiający: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Zielona Góra
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie modernizacji procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie o maksymalnej wydajności 30.000 m3/d, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym w ramach Projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kontrakt realizowany będzie zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (YELLOW FIDIC) - drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999). Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie jest zadaniem, które będzie realizowane w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego realizowanego Projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 18. Roboty dodatkowe związane z modernizację stacji uzdatniania wody w Jackowie Włościańskim gm. Nasielsk.
  Zamawiający: Gmina Nasielsk, Nasielsk
  Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe związane z modernizację stacji uzdatniania wody w Jackowie Włościańskim gm. Nasielsk. Zakres robót obejmuje: - wykonanie dylatacji wokół fundamentów pomp - 12,657 m2, - montaż 4 szt. łączników amortyzujących na rurociągu tłocznym pomp sieciowych, - wymiana 3 szt. zaworów zwrotnych, - wzmocnienie narożnika ściany zewnętrznej pompowni, - wymiana uszkodzonych wpustów ściekowych na żeliwne z koszem - 8 szt., - wykonanie drabin na dach - 2 szt., - wykonanie nowej instalacji odgromowej - przewody dł. 265,50 m, - wykonanie izolacji ścian fundamentowych - 175,60 m2, - wymiana wrót stalowych prowadzących do pomieszczenia pomp oraz hali filtrów, - wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku - 89,30 m2..
 19. Przebudowa oczyszczalni ścieków LEMNA typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o przepustowości Qd,śr = 1500 m3/d
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu, Świerklaniec
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi przebudowa oczyszczalni ścieków LEMNA typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno - biologiczną o przepustowości Qd,śr = 1500 m3/d.
  Przedsięwzięcie jw. musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie, co najmniej zgodna (lub lepsza) z przepisami:

  -europejskimi określonymi w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ramowa dyrektywa wodna) (Dz. U. L 327 z 22.12.2000, s. 1),
  Dyrektywa Rady 91/271/WE z dnia 21.05.1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych oraz Dyrektywą Komisji 98/15/WE z dnia 27.02.1998 r. , a także z:
  -polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) wraz z późniejszymi zmianami - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 27, poz. 169) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

  Natomiast, jakość powstających osadów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 13 lipca 2010 r. stosowanych w rolnictwie.
 20. Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach
  Zamawiający: Gmina Łubnice, Łubnice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Stacji uzdatniania wody wydajności max. 180 m3/h na terenie działki zlokalizowanej w Dzietrzkowicach, gmina Łubnice na działkach 204/12, 209/2 oraz rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez: BIURO INŻYNIERSKIE G.M. Górzyński Mańczak ul. Winiarska 1 p. 5; 60-654 POZNAŃ. Nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach. Zakres inwestycji: W części Architektura i konstrukcja: - rozbiórka istniejącego budynku stacji - budowa nowego budynku technologicznego SUW - budowa ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych - budowa śmietnika - przebudowa ogrodzenia - budowa terenów zielonych (trawników) - budowa zbiornika popłuczyn - budowa fundamentów zbiorników retencyjnych W części Instalacje sanitarne, technologia: - wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku SUW - wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku SUW - wykonanie instalacji grzejników elektrycznych w budynku SUW - wykonanie instalacji technologii SUW w budynku - wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki - postawienie i włączenie do ciągu technologicznego stalowych zbiorników retencyjnych W części Instalacje elektryczne: - wykonanie instalacji elektrycznej siły i oświetlenia w budynku SUW - wykonanie instalacji sterowania - zamontowanie linii kablowych NN - zamontowanie agregatu prądotwórczego Dane liczbowe obiektu: - powierzchnia terenu objętego opracowaniem 2750,77 m2 - powierzchnia zabudowy budynku SUW 203,88 m2 - powierzchnia zabudowy zbiornika popłuczyn 67,78 m2 - powierzchnia zabudowy fundamentu zbiorników retencyjnych 82,50 m2 - powierzchnia terenów utwardzonych 872,50 m2 - powierzchnia terenów zielonych 1525,00 m2 - powierzchnia użytkowa budynku SUW 178,17 m2 - kubatura budynku SUW 836,20 m3 2. Przedmiotowe zadanie będzie prowadzone na czynnym obiekcie i realizacja robót budowlanych nie może zakłócać dostaw wody dla mieszkańców. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: prowadzenia obsługi geodezyjnej, wykonania tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej, zlecenia i uzyskania pozytywnych wyników badań wody przeprowadzone przez stację sanitarno-epidemiologiczną bądź inne akredytowane laboratorium, przeprowadzenia szkolenia dla przyszłych użytkowników SUW w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji obsługi, udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego. 4. Wykonawca zrealizuje w terminie do 15.07.2014 prace będące przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł brutto.
 21. Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej.
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna

Inne osoby dla Włodarczyk Katarzyna Maria (63 osoby):