Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Kazimierz

w KRS

Kazimierz Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Podłopień (Małopolskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Róg Antoni, Ryś Maria Cecylia, Sajdak Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ogólnopolski Związek Pracodawców Rehabilitacji Dziecięcej, Ameryka − KRS 0000330112
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mszanie Dolnej, Mszana Dolna − KRS 0000002423
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Przystań Im. Jana Pawła Ii W Tymbarku, Tymbark − KRS 0000107255
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej W Tymbarku Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Podłopień − KRS 0000445986

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gorczańskie Wody Termalne Sp. Z O.O., Poręba Wielka − KRS 0000293046
 2. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Bogdanka − KRS 0000004549
 3. Ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy Jaga Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Muszyna − KRS 0000094151
 4. Tauron Ekoserwis Sp. Z O.O., Rożnów − KRS 0000041661

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
  1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Tymbark oraz z gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz organicznie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.
  2.Szczegółowy zakres usług objętych zamówieniem zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
  1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark i zagospodarowanie odpadów komunalnych w terminie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1)Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tymbark z sołectw: Piekiełko, Podłopień, Tymbark, Zamieście, Zawadka.
  2)Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) oraz całej masy odpadów gromadzonych w sposób selektywny wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych. Odpady muszą być zgromadzone w workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark 1.3.Na terenie Gminy Tymbark będzie obowiązywał system workowy zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca ma obowiązek
  utworzenia na terenie Gminy Tymbark co najmniej jednego punktu sprzedaży worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, który będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 8 h dziennie. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zakupić u przedsiębiorcy worki przeznaczone do zbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów odpowiednio i czytelnie oznaczone zgodnie z zapisem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark. 1.4.Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże aktualny wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. Wykonawca obowiązany jest przedstawić w/w harmonogram Zamawiającemu, który po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Tymbark należy dostarczyć mieszkańcom Gminy Tymbark przed terminem pierwszej zbiórki odpadów komunalnych. 1.5.Wykonawca ma obowiązek utworzyć i prowadzić co najmniej jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Tymbark, który będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 8 h dziennie. Mieszkańcy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą dostarczać odpady komunalne własnym transportem. 1.6.Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów. Odpady komunalne będą odbierane z terenu nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark oraz z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. 1)Częstotliwość odbioru odpadów nieselekcjonowanych (zmieszanych): a) W zabudowie jednorodzinnej- 2 razy w miesiącu, b) W zabudowie wielorodzinnej- 1 raz w tygodniu, c) W szczególnych przypadkach- na indywidualne wezwanie i za dodatkową odpłatnością, 2) Częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie: a) Szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne- 2 razy w miesiącu, b) Odpady kuchenne: - budynki jednorodzinne - nie mniej niż 2 razy w miesiącu, - budynki wielorodzinne - nie mniej niż 1 raz w tygodniu, a na indywidualne zgłoszenie za dodatkową odpłatnością, c) Odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami odbierane 1 raz w miesiącu bądź na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; d) Odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- odbierane 2 razy w roku, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów; e) Odpady wielkogabarytowe odbierane są 2 razy w roku- bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów; f) Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie za dodatkową odpłatnością; g) Popiół - zgromadzony w osobnym pojemniku, odbierany będzie na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości i za dodatkową opłatą. 1.7.Zorganizowanie dwa razy w roku w okresie wiosna-jesień zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Szczegółowe terminy zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją informacyjną. Zbiórka polega na załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą, zagospodarowaniu odebranych odpadów oraz posprzątaniu miejsc odbioru wystawionych odpadów. 1.8. Szczegółowe dane charakteryzujące
  zamówienie: 1)Powierzchnia Gminy Tymbark : 3 264 ha 2)Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark: 6 706 3)Liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark wg szacunkowych danych : 1 309 1.9.Sposób zagospodarowania i ewidencji odpadów. 1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do: a)przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), b)przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa Małopolskiego lub w przypadkach określonych w w/w planie do instalacji zastępczych. c)zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645), tj.: -w roku 2013 - co najmniej 12% za każdy kwartał, -w roku 2014 - co najmniej 14% za każdy kwartał, d)zagospodarowania w sposób inny niż składowanie na składowisku co najmniej 50% (wagowo) odebranych odpadów ulegających biodegradacji stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (w każdym kwartale obowiązywania umowy) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676). 2)Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 3)Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca obowiązany jest złożyć pisemną informację o wykonaniu przedmiotu zamówienia w danym miesiącu. Informacja w szczególności powinna zawierać: a)ilość, rodzaj, poszczególnych frakcji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposób ich zagospodarowania, b)ilość, rodzaj, sposób ich zagospodarowania, zebranych odpadów wielkogabarytowych i elektrycznych i elektronicznych - jeżeli w danym miesiącu prowadzono taką zbiórkę, 4)Informacja, o której mowa w pkt. 4 po zweryfikowaniu przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 5)Wykonawca obowiązany jest do okazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Karty przekazania odpadów, o
  których mowa wyżej, muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Tymbark. 1.10.Wymagania co do sposobu odbierania odpadów 1) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a)w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, b)w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru c)niezależnie od warunków atmosferycznych d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów 2) Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego oraz standardów ochrony środowiska, w szczególności do: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z worków podczas dokonywania odbioru, b)zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). 3)Wykonawcę obowiązuje: a)zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b)zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych c)zakaz mieszania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Tymbark z odpadami odebranymi z terenu innej gminy 4) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w zadeklarowany sposób (zbierane selektywnie bądź jako odpady zmieszane), a w przypadku stwierdzenia niedopełnienia w/w obowiązków Wykonawca na tą okoliczność sporządzi protokół, który obowiązany jest przekazać w terminie do 7 dni Zamawiającemu. Protokół powinien zawierać w szczególności: a)adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark, b)zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie worków do konkretnej nieruchomości c) dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane 5) W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy nie jest ujęta w wykazie nieruchomości, który będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie bądź pocztą elektroniczną Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać i ujawniać Zamawiającemu nielegalne wysypiska śmieci i punkty składowania odpadów komunalnych. 7) Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 1.11 .Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej 1)Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Tymbark lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Tymbark oraz pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów., w ilości co najmniej minimalnej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 122). Baza magazynowo - transportowa musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 122). 2)Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska wydanym na podstawie art.9d ust.2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 3) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu . Użytkowane pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 4) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 1.12.Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w: - dyrektywie Parlamentu Europejskiego i rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L2008.312.3), -ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz.391) -ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013, poz.21) -Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15.05.2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 poz. 630) -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz.1052) -Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012r w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz.645) -Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz.676 -Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012r. -Uchwale Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz ze zmianami, -Uchwale Nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów -Uchwale Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. -Uchwale Nr XXIV/146/2012Rady Gminy Tymbark z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark Ilość wytworzonych na terenie Gminy Tymbark odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 1050 Mg(ton)/18 miesięcy. 1.13. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia 1.Każdorazowo pojazdy Wykonawcy po zapełnieniu przed wyjazdem z terenu Gminy Tymbark będą ważone na wadze wskazanej przez Zamawiającego w obecności pracownika UG Tymbark. Z czynności tych za każdym razem będzie sporządzany stosowny protokół. Na podstawie rzeczywistej ilości odebranych przez Wykonawcę odpadów, Zamawiający zapłaci stosowne wynagrodzenie (co miesiąc), które będzie stanowić iloczyn odebranych przez Wykonawcę odpadów ( w tonach) oraz stawki (w zł) za tonę danej frakcji odebranych przez Wykonawcę odpadów. 2.Wybrany Wykonawca przejmie na zasadzie art. 23¹ k. p. pracowników i sprzęt Zamawiającego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, zawierający dane pracowników i sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się, że przez okres trwania umowy pracownikom przejętym w trybie art. 23¹ k.p. gwarantuje wynagrodzenie wraz ze stałymi składnikami wynagrodzenia oraz dodatkowymi składnikami wynagrodzenia: -Wykonawca zobowiązuje się do nie wprowadzania żadnych zmian w treści umów o pracę pracowników, którzy zostaną przez niego przejęci, zmieniających warunki pracy i płacy, o ile zmiany te byłby mniej korzystne dla pracowników niż obowiązujące ich w dniu przejęcia. -W celu prawidłowej realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy, najpóźniej w terminie 30 dni po podpisaniu umowy akt osobowych przejmowanych pracowników oraz innych dokumentów pracowniczych. Przekazanie powyższych dokumentów będzie odbywać się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. -Zamawiający oświadcza, że wszelkie uzasadnione roszczenia pracowników, którzy zostaną przejęci przez Wykonawcę, wynikające ze stosunku pracy - powstałe do dnia przejęcia tych pracowników przez Wykonawcę, a w szczególności roszczenia dotyczące płacy zasadniczej, premii regulaminowej, dodatku stażowego, roszczenia o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za godziny nocne, świadczenia BHP powstałe do dnia przejęcia - zostaną uregulowane. Dzień przejęcia będzie dniem zakończenia okresu rozliczeniowego czasu pracy przejmowanych pracowników u poprzedniego pracodawcy. -Wykaz urlopów wypoczynkowych przejmowanych pracowników zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 15 dni od podpisania umowy. -Zamawiający oświadcza, że wszystkie zobowiązania wobec ZUS-u oraz zobowiązania wobec urzędu skarbowego dotyczące wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń przejmowanych pracowników zostały zaspokojone lub zostaną zaspokojone w terminach wynikających ze stosownych przepisów prawa.