Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Krzysztof

w KRS

Krzysztof Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1987 r., wiek 31 lat
Miejscowości:Susz (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamusiak Sławomir, Chmielewski Zdzisław, Cichoń Zygmunt, Ciozda Józef, Ćwikiel Zofia, Czop Georgi, Drypa Bożena Urszula, Dziedzic Zbigniew, Józefowicz Jacek, Kosin Kazimierz, Litwiniuk Jerzy, Maśkiewicz Elżbieta, Molęda Eugeniusz, Niszczak Barbara, Okraszewski Piotr, Olszówka Grzegorz, Podgórska Elżbieta, Rutecki Jerzy, Stec Jan, Szczepaniak Tadeusz Roman, Tatara Zdzisław, Włodarczyk Joanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żarski Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Suszu, Susz − KRS 0000074619
 2. Ekosystem - Dziedzictwo Natury, Warszawa − KRS 0000280700
 3. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Suszu, Susz − KRS 0000018474
 4. Gospodarstwo Rolne Agrofarm Sp. Z O.O. W Ogrodzieńcu, Ogrodzieniec − KRS 0000346431
 5. Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich W Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń − KRS 0000344343
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Jakubowie Kisielickim, Jakubowo Kisielickie − KRS 0000082879
 7. Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska W Kwidzynie, Kwidzyn − KRS 0000207388
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego Promyk, Iława − KRS 0000019992
 9. Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych Dolne Powiśle, Rodowo − KRS 0000421901

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kisielicach, Kisielice − KRS 0000090543
 2. External Economic Cooperation Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000384125
 3. Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy, Iława − KRS 0000229669
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Susz − KRS 0000170190
 5. Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Pewik Sp. Z O.O., Prabuty − KRS 0000135996
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Myślicach, Myślice − KRS 0000224715
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Suszu, Susz − KRS 0000175043
 8. Zakład Mechaniki i Diagnostyki Samochodowej Sp. Z O.O., Kisielice − KRS 0000148733
 9. Zakład Rozbioru Drobiu Sp. Z O.O., Różnowo − KRS 0000099459

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Kisielice oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Kisielice, Kisielice
  1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Kisielice oraz jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z postanowieniami §III SIWZ, wzorem/projektem umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz zakresem rzeczowym czynności związanych z obsługą bankową budżetu (załącznik nr 5 do SIWZ).
 2. Udzielnie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.933.531,67 zł dla Gminy Susz
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.933.531,67 zł dla Gminy Susz” z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 1 566 160,26 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie – 367 371,41 zł. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „kredytem” lub „przedmiotem zamówienia”.2.Uruchamianie transz kredytu przez Bank następować będzie do 30.12.2016r. na wniosek zamawiającego. Bank postawi kredyt do dyspozycji w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 3.Waluta kredytu złoty polski (PLN). 4.Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 5.Okres spłaty kapitału w latach 2017-2023 począwszy od 31.01.2017r (ostatnia rata 31.12.2023r.). 6.Spłata kapitału nastąpi w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca.Spłata kredytu w latach i kwotach: - w 2017 roku – 200 000,00 zł (1 rata 13 000,00zł; 11 rat po 17.000,00zł), - w 2018 roku – 200 000,00 zł (1 rata 13 000,00zł; 11 rat po 17 000,00zł), - w 2019 roku – 200 000,00 zł (1 rata 13 000,00zł; 11 rat po 17 000,00zł), - w 2020 roku – 200 000,00 zł (1 rata 13 000,00zł; 11 rat po 17 000,00zł), - w 2021 roku – 300 000,00 zł (12 rat po 25 000,00zł), - w 2022 roku – 300 000,00 zł (12 rat po 25 000,00zł), - w 2023 roku – 533 531,67 zł (1 rata 38 531,67 zł; 11 rat po 45 000,00zł) 7.Spłata odsetek od 31 stycznia 2017r. w okresach miesięcznych. Należne odsetki naliczane będą za każdy dzień od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu oraz roku. O wysokości odsetek Bank będzie każdorazowo zawiadamiał Kredytobiorcę, w formie pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty kredytu. Ww. zawiadomienie może być przesłane faksem lub na adres e-mail: finanse6@susz.pl. najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności. 8.Za spłatę odsetek i rat kapitałowych przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Banku.Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 9.Oprocentowanie kredytu – obliczane będzie według zmiennej stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału, powiększona o stałą marżę banku. 10.Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki w wysokości 1,50 razy marża plus WIBOR 3M określony w pkt. 9 11.Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie wekslem „In blanco” wraz z deklaracją wekslową. 12.Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat i bez uprzedniego powiadamiania kredytodawcy. 13.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14.Zamawiający zastrzega sobie prawo otrzymywania wszystkich dokumentów związanych z udzielonym kredytem, w tym między innymi opinie bankowe, aneksy do umowy kredytowej, bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji. 15.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 16.Nie dopuszcza się możliwości zastosowania kapitalizacji odsetek. 17.Dla kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M – 1,72% i datę 11.10.2016r. 18.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na podstawie przepisów ustawy pzp. 19.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 20.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 21.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 22.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 260.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
  -Udzielenie kredytu bez odrębnego wniosku w dniu 28.12.2015r., -Okres kredytowania od dnia 28.12.2015r. do dnia 31.12.2019r., -Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 30 marca 2017 roku, -Oprocentowanie kredytu oparte jest na zamiennej stopie procentowej WIBOR dla miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych liczonej jako średnia z ostatnich 10 dni miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty odsetkowej powiększonej o marże dodatnią lub ujemną w wysokości wynikającej z oferty. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M dla konkretnego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego w którym było prowadzone stawki WIBOR 1 M, -Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, -Spłata kapitału następować będzie na ostatni dzień miesiąca począwszy od 31 marca 2017 r. według harmonogramu, -Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, -prowizja nie może być wyższa niż 0,2% postawionego do dyspozycji zamawiającego kredytu bankowego, -Za dzień spłaty kredytu lub raty oraz odsetek przyjmuje się w dzień w którym uruchomione zostaną przez gminę środki z rachunku bankowego nr. 39 8320 0005 0030 0038 2000 0010, -Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, -W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania , -Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego przy założeniu że miesiąc ma rzeczywista liczbę dni a rok 365/366 dni.
 4. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 873.708,62 zł dla Gminy Susz
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 873708,62 zł dla Gminy Susz z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 723352,71 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie - 150355,91 zł. 2.Uruchamianie transz kredytu przez Bank następować będzie do 30.12.2015 r. na wniosek zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wystąpienia z wnioskiem. Bank postawi kredyt do dyspozycji w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 3.Waluta kredytu złoty polski (PLN). 4.Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 5.Okres spłaty kapitału w latach 2016 - 2023, począwszy od dnia 31.01.2016 r. (ostatnia rata 31.12.2023 r.). 6.Spłata kapitału nastąpi w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca. Spłata kredytu w latach i kwotach: - w 2016 roku - 50000,00 zł (1 rata 3800,00 zł; 11 rat po 4200,00 zł), - w 2017 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2018 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2019 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2020 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat
  po 9200,00 zł), - w 2021 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2022 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2023 roku - 163708,62 zł (1 rata 9708,62 zł; 11 rat po 14000,00 zł). 7.Spłata odsetek od 31 stycznia 2016r. w okresach miesięcznych. Należne odsetki naliczane będą za każdy dzień od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu oraz roku. O wysokości odsetek Bank będzie każdorazowo zawiadamiał Kredytobiorcę, w formie pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty kredytu. Ww. zawiadomienie może być przesłane faksem lub na adres e-mail: finanse6@susz.pl. najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności. 8.Za spłatę odsetek i rat kapitałowych przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Banku. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 9.Oprocentowanie kredytu - obliczane będzie według zmiennej stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału, powiększona o stałą marżę banku. 10.Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki w wysokości 1,50 razy marża plus WIBOR 3M określony w pkt. 9. 11.Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową. 12.Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat i bez uprzedniego powiadamiania kredytodawcy. 13.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14.Zamawiający zastrzega sobie prawo otrzymywania wszystkich dokumentów związanych z udzielonym kredytem, w tym między innymi opinie bankowe, aneksy do umowy kredytowej, bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji. 15.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 16.Nie dopuszcza się możliwości zastosowania kapitalizacji odsetek. 17.Dla kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M - 1,72% i datę 25.09.2015r. 18.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 19.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 20.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 873708,62 zł dla Gminy Susz
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 873708,62 zł dla Gminy Susz z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 723352,71 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie - 150355,91 zł. 2.Uruchamianie transz kredytu przez Bank następować będzie do 30.12.2015 r. na wniosek zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wystąpienia z wnioskiem. Bank postawi kredyt do dyspozycji w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 3.Waluta kredytu złoty polski (PLN). 4.Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 5.Okres spłaty kapitału w latach 2016 - 2023, począwszy od dnia 31.01.2016 r. (ostatnia rata 31.12.2023 r.). 6.Spłata kapitału nastąpi w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca. Spłata kredytu w latach i kwotach: - w 2016 roku - 50000,00 zł (1 rata 3800,00 zł; 11 rat po 4200,00 zł), - w 2017 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2018 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2019 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2020 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat
  po 9200,00 zł), - w 2021 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2022 roku - 110000,00 zł (1 rata 8800,00 zł; 11 rat po 9200,00 zł), - w 2023 roku - 163708,62 zł (1 rata 9708,62 zł; 11 rat po 14000,00 zł). 7.Spłata odsetek od 31 stycznia 2016r. w okresach miesięcznych. Należne odsetki naliczane będą za każdy dzień od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu oraz roku. O wysokości odsetek Bank będzie każdorazowo zawiadamiał Kredytobiorcę, w formie pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty kredytu. Ww. zawiadomienie może być przesłane faksem lub na adres e-mail: finanse6@susz.pl. najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności. 8.Za spłatę odsetek i rat kapitałowych przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Banku. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 9.Oprocentowanie kredytu - obliczane będzie według zmiennej stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału, powiększona o stałą marżę banku. 10.Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki w wysokości 1,50 razy marża plus WIBOR 3M określony w pkt. 9. 11.Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową. 12.Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat i bez uprzedniego powiadamiania kredytodawcy. 13.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14.Zamawiający zastrzega sobie prawo otrzymywania wszystkich dokumentów związanych z udzielonym kredytem, w tym między innymi opinie bankowe, aneksy do umowy kredytowej, bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji. 15.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 16.Nie dopuszcza się możliwości zastosowania kapitalizacji odsetek. 17.Dla kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M - 1,72% i datę 25.09.2015r. 18.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 19.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 20.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń
  Zamawiający: Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01.04.2015r. do 31.03.2018r. obsługi bankowej budżetu Gminy Stary Dzierzgoń i gminnych jednostek organizacyjnych:a)Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń, b)Przedszkola Samorządowego Niezapominajka w Starym Mieście c)Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu d)Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach, e)Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu - samorządowej instytucji kultury,
  f)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, g)Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, h)Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku.w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Uwaga: umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego zamówienia publicznego. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a)otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych
  rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Stary Dzierzgoń i jednostki organizacyjne Gminy, b)możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy,
  c)potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, d)realizację poleceń przelewów krajowych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu, e)prowadzenie płatności masowych w szczególności w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, f)bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezpłatną realizację wypłat gotówkowych, g)sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków, h)wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego, i)wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego, j)wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, k)potwierdzanie sald rachunków bankowych,
  l)miesięcznej kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank, m)przenoszeniu na rachunek bieżący budżetu Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunkach pomocniczych wskazanych przez Gminę oraz dochodów z naliczanych odsetek z rachunków wskazanych przez jednostki organizacyjne ( jednostki budżetowe ) . n) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na rachunek bieżący Gminy, o)wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, p)udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu, q)prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym, 3.Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawcy, na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia, muszą posiadać w miejscowości Stary Dzierzgoń oddział, placówkę lub filię banku, gwarantujące wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego: a) zamawiający zobowiązuje wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, b) wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatną obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego oraz jego jednostki i na rachunki zamawiającego oraz jego jednostek, c) zamawiający zastrzega limity:
  dziennych wypłat gotówkowych w wysokości 10 000,00 zł, dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych, bez wcześniejszego powiadamiania banku,d) limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, traktowanych jednostkowo,e) zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił nieodpłatnie podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. W przypadku awarii zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi, f) W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności: bezpieczeństwo danych w ww. systemie,jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych, realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków,składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku,możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego,tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych, tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych, generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego.g) wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 01.04.2015 r., h) zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji zamawiającego.4. Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: a) wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 300 000,00 zł. (słownie złotych: trzysta tysięcy gr.00/100) zgodnie z uchwałami budżetowymi w latach 2015-2018 . Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, b) oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2015 r., c) kredyt udostępniany będzie na wniosek zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku, d) oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizje i opłaty) jest stała w okresie obowiązywania umowy WIBOR 1 M będzie wyliczany jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego uruchomienie kredytu. Bank będzie dokonywał aktualizacji danych procentowych 1 raz w miesiącu w dniu - 1-go dnia miesiąca, e)spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu, f) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca, g)odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu Gminy, h)zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 810.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 810.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń w wysokości 606.000,00 złotych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 204.000,00 złotych , na podstawie z uchwały nr II/8/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 marca 2014 r.
  Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku.
  Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.
  Okres karencji w spłacie kapitału do 30marca 2016 roku.
  Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych liczonej jako średnia z ostatnich 10 dni miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększonej o marżę ( dodatnią lub ujemną ) w wysokości wynikającej z oferty. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M dla konkretnego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych.
  Spłata kapitału następować będzie na ostatni dzień miesiąca począwszy od 31 marca 2016 według harmonogramu :
  Rok 2016
  - marzec - 20000,00 zł
  Rok 2017
  - marzec - 43 750,00 zł
  - czerwiec - 43 750,00 zł
  - wrzesień - 43 750,00 zł
  - grudzień - 43 750,00 zł

  Rok 2018
  - marzec - 46 250,00 zł
  - czerwiec - 46 250,00 zł
  - wrzesień - 46 250,00 zł
  - grudzień - 46250,00 zł
  Rok 2019
  - marzec - 107500,00 zł
  - czerwiec -107500,00 zł
  - wrzesień -107500,00 zł
  - grudzień - 107 500,00 zł

  Forma zabezpieczenia kredytu : weksel /In blanco/ .
  Prowizja nie może być wyższa niż 0,2 % postawionego do dyspozycji zamawiającego kredytu bankowego.
  Za dzień spłaty kredytu lub jego raty oraz odsetek przyjmuje się dzień , w którym uruchomione zostaną przez gminę środki z rachunku bankowego nr 39 8320 0005 0030 0038 2000 0010.
  Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Kisielice, Kisielice
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego długo-terminowego w wysokości 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę części zobowiązań Zamawiającego z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
  2.Kredyt zostanie uruchomiony w transzach zgodnie z umową oraz wnioskiem Zamawiającego. Uruchomienie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kredytowej.
  3.Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 60 dni od daty podpisania umowy kredytowej.
  Zamawiający dopuszcza także możliwość wykorzystania kredytu w całości przez jednorazowe uruchomienie.
  Wypłata kredytu nastąpi na rachunek Zamawiającego.
  Wypłata kredytu może także nastąpić w części lub całości bezpośrednio na rachunki wierzycieli Zamawiającego w kwotach uprzednio ustalonych z Wykonawcą.
  4.Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi do 25 listopada 2021 roku.
  5.Zamawiający dokona spłaty kapitału w 14 ratach płatnych w okresach półrocznych. Raty kapitałowe płatne będą do 25 dnia w miesiącu maj i listopad każdego roku spłaty. Pierwsza spłata raty kapitałowej do dnia 25.05.2015 r. , ostatnia 25.11.2021 r.
  6.Kwoty rat kapitałowych wyniosą w roku 2015 do 2020 po 85 714,29 zł, zaś w roku 2021 rata płatna w miesiącu maj wyniesie 85 714,29 zł. zaś rata w miesiącu listopad 85 714,23 zł. Tym samym Zamawiający spłaci w każdym roku od 2015 do 2020 kwotę 171 428,58 zł. natomiast w roku 2021 kwotę 171 428,52 zł.
  7.Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i naliczane w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M + marża Wykonawcy. Wielkość marży Wykonawcy jest stała dla całego okresu spłaty. Wykonawca każdorazowo określi wielkość należnych odsetek w oparciu o kwotowanie stawki zmiennej WIBOR 1M na dwa dni robocze przed terminem spłaty odsetek.
  8.Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca od kwoty uruchomionego kapitału. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu następującym po dacie uruchomienia kredytu.
  9.W przypadku, gdy termin spłaty raty kapitału lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  10.W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni).
  11.Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami.
  12.W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kapitału, a nie do końca okresu umowy.
  13.Z zastrzeżeniem pkt. 12 Zamawiający nie przewiduje, oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowe-go.
  14.Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  15.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
  16.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ustawy PZP
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.179.503,42 PLN
  Zamawiający: Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
  1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredyt w wysokości 1.179.503,42 ( słownie jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzy zł 42/100 ) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , zgodnie z uchwałą nr I/3/13 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 marca 2013 r.2.Z w/w kredytu planuje się finansowanie zadań majątkowych ujętych w budżecie gminy na 2013 rok.:3.Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku.4.Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelanie środków pieniężnych z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony przez BS Susz O/Stary Dzierzgoń nr 39832000050030003820000010.5.Wykorzystanie kredytu będzie następować w transzach według potrzeb zamawiającego.6.O wysokości transzy zamawiający poinformuje Bank z wyprzedzeniem 3 dni roboczych , składając wniosek o uruchomienie danej transzy.7.Wykorzystanie ostatniej transzy kredytu nastąpi do dnia 27 grudnia 2013 roku.8.Okres kredytowania od 30 września 2013 do 30 grudnia 2019 roku. 9. Okres karencji w spłacie kapitału do 29 grudnia 2013 roku.10.Terminy spłaty kapitału na ostatni dzień miesiąca począwszy od 30 grudnia 2013 wg harmonogramu : Rok 2013 - grudzień - 130.000,00,Rok 2014- listopad - 10.000,00 Rok 2015 - marzec - 30.000,00 - czerwiec - 30.000,00
  - wrzesień - 30.000,00 - grudzień - 30. 000,00 Rok 2016 - marzec - 37.500,00 - czerwiec - 37.500,00 - wrzesień - 37.500,00 - grudzień - 37.500,00 Rok 2017- marzec - 56.250,00- czerwiec - 56.250,00- wrzesień - 56.250,00 - grudzień - 56.963,00 Rok 2018 - marzec - 62.500,00 - czerwiec -62.500,00 - wrzesień - 62.500,00- grudzień - 62.500,00 Rok 2019- marzec - 73.000,00
  - czerwiec - 73.000,00- wrzesień - 73.000,00- grudzień - 74.790,42
  11.Jeżeli data spłat kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się , że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w harmonogramie.12.Za dzień spłaty kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy banku.13. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu, na warunkach określonych w przyjętej ofercie. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.14.Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych wg kalendarza naturalnego oraz płatne w terminach miesięcznych do dnia 10 po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego pod warunkiem podania pisemnie przez Bank kwoty odsetek , z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.15.Oprocentowanie kredytu będzie zmienne za okres odsetkowy równe sumie b + m, gdzie b- stopa bazowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1 M obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ,ustalona jest dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań danej stawki na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień wypłaty I transzy kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M dla drugiego dnia poprzedzającego do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego , w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR 1 M. Wartość poszczególnych stawek WIBOR 1M ustala się w oparciu o stawki z rynku depozytów międzybankowych.
  m - stała marża banku. 16.Prowizja będzie zapłacona w dniu podpisania umowy i postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego.17.Prowizja nie może być wyższa niż 0,2 % wartości kredytu18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej.19.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje, w formie pisemnej, Bank z wyprzedzeniem 3 dni roboczych .W takim przypadku ulegnie zmianie wysokość rat kredytowych. 20.Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco.
 10. udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów i pozyczek w wusokości 315.468,00PLN
  Zamawiający: Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredyt w wysokości 315.468,00 ( słownie trzysta piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych gr 00) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , zgodnie z uchwałą nr VI/45/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 listopada 2012 r.
  Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku.
  Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelanie środków pieniężnych z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony przez BS Susz O/Stary Dzierzgoń nr 39832000050030003820000010.
  Wykorzystanie kredytu będzie następować w 1 transzy w dniu 27.12.2012r.
  Okres kredytowania od 27 grudnia 2012 do 30 grudnia 2019 roku.
  Okres karencji w spłacie kapitału do 29 września 2013 roku.
  Terminy spłaty kapitału na ostatni dzień miesiąca począwszy od 30 września 2013 wg harmonogramu :Rok 2013 - wrzesień - 25.000,00,- grudzień - 25.000,00,Rok 2014 - listopad - 10.000,00 Rok 2015- wrzesień - 25.000,00
  - listopad - 25.000,00 Rok 2016- wrzesień - 25.000,00- listopad - 25.000,00 Rok 2017- wrzesień - 25.000,00- grudzień - 25.000,00
  Rok 2018- czerwiec - 20.000,00,wrzesień - 25.000,00,grudzień - 25.000,00 Rok 2019- marzec - 5.468,00- wrzesień - 15.0000,00 - grudzień - 15.000,00
  Jeżeli data spłat kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się , że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w harmonogramie.
  Za dzień spłaty kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy banku.
  Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu, na warunkach określonych w przyjętej ofercie. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.
  Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych wg kalendarza naturalnego oraz płatne w terminach miesięcznych do dnia 10 po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego pod warunkiem podania pisemnie przez Bank kwoty odsetek , z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
  Oprocentowanie kredytu będzie zmienne za okres odsetkowy równe sumie b + m, gdzie
  b- stopa bazowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1 M obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ,ustalona jest dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań danej stawki na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień wypłaty I transzy kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M dla drugiego dnia poprzedzającego do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego , w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR 1 M. Wartość poszczególnych stawek WIBOR 1M ustala się w oparciu o stawki z rynku depozytów międzybankowych.
  m - stała marża banku.
  Prowizja będzie zapłacona w dniu podpisania umowy i postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego.
  Prowizja nie może być wyższa niż 0,2 % wartości kredytu
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje, w formie pisemnej.Bank z wyprzedzeniem 3 dni roboczych .
  W takim przypadku ulegnie zmianie wysokość rat kredytowych.
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco.
 11. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1664300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Kisielice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Kisielice, Kisielice
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1664300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Kisielice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
 12. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.497.640,95 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majatkowych.
  Zamawiający: Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredyt w wysokości 1.497.640,95 ( słownie jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści zł 95/100 ) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych , zgodnie z uchwałą nr I/5/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 marca 2012 r. Z w/w kredytu planuje się finansowanie zadań majątkowych ujętych w budżecie gminy na 2012 rok.Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku. Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelanie środków pieniężnych z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony przez BS Susz O/Stary Dzierzgoń nr 39832000050030003820000010. Wykorzystanie kredytu będzie następować w transzach według potrzeb zamawiającego. O wysokości transzy zamawiający poinformuje Bank z wyprzedzeniem 3 dni roboczych , składając wniosek o uruchomienie danej transzy. Wykorzystanie ostatniej transzy kredytu nastąpi do dnia 30 grudnia 2012 roku. Okres kredytowania od 30 sierpnia 2012 do 30 grudnia 2019 roku. Okres karencji w spłacie kapitału do 29 września 2013 roku. Terminy spłaty kapitału na ostatni dzień miesiąca począwszy od 30 września 2013 wg harmonogramu : Rok 2013 - wrzesień - 165.000,00,- grudzień - 165.000,00,Rok 2014- listopad - 70.000,00, Rok 2015- marzec - 50.000,00, - czerwiec - 50.000,00, - wrzesień - 50.000,00,- grudzień - 50. 000,00, Rok 2016 - marzec - 50.000,00, - czerwiec - 50.000,00,- wrzesień - 50.000,00,- grudzień - 50.000, Rok 2017 - marzec - 50.000,00, - czerwiec - 50.000,00, - wrzesień - 50.000,00, - grudzień - 50.000,00, Rok 2018 - marzec - 50.000,00, - czerwiec -50.000,00, - wrzesień - 50.000,00,- grudzień - 50.000,00,Rok 2019- marzec - 100.000,00, - czerwiec - 100.000,00,- wrzesień - 47.640,95,- grudzień - 50.000,00 Jeżeli data spłat kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się , że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w harmonogramie. Za dzień spłaty kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy banku. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu, na warunkach określonych w przyjętej ofercie. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych wg kalendarza naturalnego oraz płatne w terminach miesięcznych do dnia 10 po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego pod warunkiem podania pisemnie przez Bank kwoty odsetek , z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne za okres odsetkowy równe sumie b + m, gdzie b- stopa bazowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1 M obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ,ustalona jest dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań danej stawki na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień wypłaty I transzy kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M dla drugiego dnia poprzedzającego do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego , w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR 1 M. Wartość poszczególnych stawek WIBOR 1M ustala się w oparciu o stawki z rynku depozytów międzybankowych. m - stała marża banku. Prowizja będzie zapłacona w dniu podpisania umowy i postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego. Prowizja nie może być wyższa niż 0,2 % wartości kredytu Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje, w formie pisemnej, Bank z wyprzedzeniem 3 dni roboczych .W takim przypadku ulegnie zmianie wysokość rat kredytowych.Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco.
 13. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń
  Zamawiający: Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01.04.2012r. do 31.03.2015r. obsługi bankowej budżetu Gminy Stary Dzierzgoń i gminnych jednostek organizacyjnych:
  Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń,Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście,Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym DzierzgoniuPublicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach,Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu - samorządowej instytucji kultury,Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu - samorządowej instytucji kultury,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu,Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu,Gimnazjum Publicznego w Przezmarku w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm. Uwaga: umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego zamówienia publicznego.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych
  rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Stary Dzierzgoń i jednostki organizacyjne Gminy,możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego,w trakcie obowiązywania umowy,potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,realizację poleceń przelewów krajowych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu,bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezpłatną realizację wypłat gotówkowych,sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego,wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego,wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego,potwierdzanie sald rachunków bankowych,zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy,wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk,udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu,prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym,Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.Wykonawcy , na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia , muszą posiadać w miejscowości Stary Dzierzgoń oddział, placówkę lub filię banku , gwarantujące wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego. zamawiający zobowiązuje wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunkówbankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatną obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego oraz jego jednostki i na rachunki zamawiającego oraz jego jednostki, zamawiający zastrzega limity:dziennych wypłat gotówkowych w wysokości 10 000,00 zł.,dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych,bez wcześniejszego powiadamiania banku,limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, traktowanych jednostkowo,zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił nieodpłatnie podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu. W przypadku awarii zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi,W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni
  Zamawiającemu w szczególności:bezpieczeństwo danych w systemie,jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
  z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych
  rachunkach bankowych, realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków,
  składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania,
  modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku,
  możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich
  operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego,
  tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych,tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych,generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego.wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 02.04.2012r.,zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na
  lokatach terminowych w innych bankach, niż bank wybrany w ramach
  przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne
  gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji zamawiającego.Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym:
  wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 400 000,00 zł. słownie: czterysta tysięcy, zgodnie z uchwałami budżetowymi w latach 2012-2015 . Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy,
  oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r.,kredyt udostępniany będzie na wniosek zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku,oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży oprocentowanie, prowizje i opłaty jest stała w okresie obowiązywania umowy WIBOR 1 M będzie wyliczany jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego uruchomienie kredytu. Bank będzie dokonywał aktualizacji danych procentowych 1 raz w miesiącu w dniu - 1-go dnia miesiąca.
  spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu,odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca,odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 lub 366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu Gminy,zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniemo poddaniu się egzekucji.

Inne osoby dla Włodarczyk Krzysztof (34 osoby):