Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Krzysztof Marek

w KRS

Krzysztof Marek Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie), Święta Katarzyna (Dolnośląskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kozów Marek Marcin, Włodarczyk Jerzy Kazimierz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kozów Marek Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mk Invest Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000446803
 2. Mkj Inwestycje Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000280949
 3. Mkw Budownictwo Sp. Z O.O., Święta Katarzyna − KRS 0000364451

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu ul. Sienkiewicza w Siechnicach zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu ul. Mickiewicza w Siechnicach oraz wykonanie parkingu przy ul. Mickiewicza.
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
  realizacja zamówień uzupełniających w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego, polegających na:
  zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu
  ul. Sienkiewicza w Siechnicach,
  zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu
  ul. Mickiewicza w Siechnicach oraz wykonanie parkingu przy ul. Mickiewicza.
 2. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z TERENEM REKREACYJNO-SPORTOWYM W RAMACH SYSTEMU ODRA-VELO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ NIEKWALIFIKOWANYCH W SIECHNICACH dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 w zakresie dotyczącym dokończenia budowy budynku technicznego zaplecza kortów wraz z naprawą (wzmocnieniem) konstrukcji stalowej
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z TERENEM REKREACYJNO-SPORTOWYM W RAMACH SYSTEMU ODRA-VELO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ NIEKWALIFIKOWANYCH W SIECHNICACH dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 w zakresie dotyczącym dokończenia budowy budynku technicznego zaplecza kortów wraz z naprawą (wzmocnieniem) konstrukcji stalowej
 3. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z TERENEM REKREACYJNO-SPORTOWYM W RAMACH SYSTEMU ODRA-VELO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ NIEKWALIFIKOWANYCH W SIECHNICACH dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 w podziale na 3 zadania - część 2 - Dokończenie budowy kortów wraz z niezbędnymi robotami naprawczymi nawierzchni oraz ogrodzenia,
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z TERENEM REKREACYJNO-SPORTOWYM W RAMACH SYSTEMU ODRA-VELO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ NIEKWALIFIKOWANYCH W SIECHNICACH dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 w podziale na 3 zadania - część 2 - Dokończenie budowy kortów wraz z niezbędnymi robotami naprawczymi nawierzchni oraz ogrodzenia,
 4. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z TERENEM REKREACYJNO-SPORTOWYM W RAMACH SYSTEMU ODRA-VELO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ NIEKWALIFIKOWANYCH W SIECHNICACH dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 w zakresie dotyczącym dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi robotami naprawczymi.
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z TERENEM REKREACYJNO-SPORTOWYM W RAMACH SYSTEMU ODRA-VELO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ NIEKWALIFIKOWANYCH W SIECHNICACH dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 w zakresie dotyczącym dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi robotami naprawczymi.
 5. roboty uzupełniające w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
  roboty uzupełniające w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego polegających na: ułożeniu dodatkowego przewodu elektrycznego YKY 5x50 pomiędzy złączem kablowym a rozdzielnią główna budynku żłobka
 6. Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
  Przedmiotem zamówienia jest
  wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i
  wybudowaniu żłobka publicznego w Siechnicach, gmina Siechnice, zgodnie z założeniami podanymi w
  programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) przedstawionymi w załączniku nr 10 do SIWZ. Przedmiot
  zamówienia obejmuje wykonanie prac w podziale na zadania: Zadanie 1: opracowanie dokumentacji
  projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności dla etapu
  1, o którym mowa w załączniku nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy opracowywaniu
  projektu, w tym Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), wykonawca powinien uwzględnić fakt, że
  inwestor rozważa przyszłą rozbudowę obiektu o 2-gi etap. Wykonawca powinien uwzględnić w projekcie
  (zgodnie z PFU) zagospodarowanie części działki przewidzianej pod 2-gi etap, który nie wykluczy jego
  realizacji w przyszłości. Zadanie 2: wybudowanie zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową
  wszystkich obiektów, sieci, infrastruktury towarzyszącej stanowiących przedmiot zamówienia, a także
  odpowiadający 1-mu etapowi zakres zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem dla tego etapu wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznych pozwoleń na użytkowanie -
  tylko dla etapu 1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie pełnobranżowej
  dokumentacji projektowej dla budowy żłobka publicznego i infrastruktury towarzyszącej w zakresie
  niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 2.
  Opracowanie dokumentacji wykonawczych wszystkich branż, uwzględniających również specyfikacje
  techniczne wykonania i odbioru robót; 3. Opracowanie przedmiarów robót zawierających zestawienie
  przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
  opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
  jednostek miar robót przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót.
  Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 rozporządzenia Ministra
  Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
  4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla projektu - sporządzonych zgodnie z obowiązującymi
  przepisami; 5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 6. Opracowanie mapy do
  celów projektowych; 7. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń i decyzji (w
  tym decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności); 8. Budowę żłobka publicznego - etap I (w
  tym: koszty uzgodnień, badań i prób niezbędnych do realizacji i odbioru robót; zapewnienie pełnej obsługi
  geodezyjnej przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie
  projektu zabezpieczenia robót; wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku).
  Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz terminy ich wykonania będzie wynikał z dokumentacji
  projektowej i przedmiaru robót oraz harmonogramu Wykonawcy. 9. Uzyskanie decyzji pozwolenia na
  użytkowanie obiektu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zakres szczegółowo opisany w
  załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W SIWZ i dołączonych do niej
  załącznikach Zamawiający wskazał zaprojektowanie i realizację robót w szybkiej lub murowanej
  technologii. Zamawiający informuje, że dopuszcza dowolną technologię budowlaną dla budynku.
  Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
  gorszych od założonych w dokumentach. W dokumentacji podane nazwy własne są przykładowe. Do
  wszystkich nazw własnych należy dodać zapis lub równoważne. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej
  załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów
  lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający
  dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
  parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca
  będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń powstałych przy wykonywaniu zamówienia. Przedmiot
  zamówienia ma być wykonany pod klucz, tzn. budynek ma być gotowy do użytkowania, musi zawierać
  wykończenie całkowite, z tynkami wewnętrznymi, malowaniem, okładzinami z glazurą, podłogami
  wykończonymi, stolarką wewnętrzną i zewnętrzną, instalacjami wewnętrznymi wraz z białym montażem oraz wyposażeniem umożliwiającym spełnienie wymogów dla tego typu obiektów. Zamawiający informuje,
  że ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub załączonych do niej dokumentów widnieje
  zapis, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dwóch wariantów ogrzewania budynku
  żłobka, Zamawiający wykreśla powyższy zapis. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia jednej oferty
  uwzględniającej wariant, w którym źródłem ciepła na potrzeby CO i CWU ma być ciepło sieciowe z
  elektrociepłowni w Siechnicach. Zamawiający informuje, że ilekroć w specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia lub załączonych do niej dokumentów widnieje zapis, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy
  zaprojektowania i wykonania paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych wraz z wszystkimi
  urządzeniami i instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi z nimi powiązanymi, Zamawiający wykreśla
  powyższy zapis. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia (ograniczenia) lub zwiększenia zakresu
  zadania. Zmiany będą dotyczyły tylko zakresu, który wyniknie w trakcie realizacji zadania, a będzie
  niezbędny do właściwego zakończenia podstawowego zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania
  ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone

Inne osoby dla Włodarczyk Krzysztof Marek (62 osoby):