Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Łukasz Tomasz

w KRS

Łukasz Tomasz Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Łukasz
Drugie imię:Tomasz
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Porszewice (Łódzkie)
Przetargi:414 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Andrzej Józef, Włodarczyk Cecylia, Włodarczyk Mateusz Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. J., Porszewice − KRS 0000076423

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa ulicy: Bocznej, Białej, Muzycznej, Owocowej, Uroczej (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza), Spokojnej, Hucznej, Zacisze w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  ul. Boczna
  - etap I: rozebranie nawierzchni z kruszywa o długości 332,0 mb.i szerokości 4,5 mb (od ul. Wschodniej do skrzyżowania ulic Dobra/Urocza). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,8 m i powierzchni 1.593,60 m2. Szerokość utwardzenia pobocza kruszywem – 1,0 m. Przedłużenie przepustu rurowego o średnicy 60 cm o 1,5 m w każdą stronę i wykonanie przyczółków betonowych.
  - etap II: Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o szerokości 3,0 m i długości 352,0 mb (na odcinku - przedłużenie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych w kierunku ulicy Kosmowskiej).
  Szerokość utwardzenia pobocza kruszywem – 1,0m.
  ul. Biała
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 165,0 mb. i szerokości 4,0 mb, (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,0 m i powierzchni 730,90 m2. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0m.
  ul. Muzyczna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 329,0 mb. i szerokości 4,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości 4,5 m i powierzchni 1.481 m2. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0 m.
  ul. Owocowa
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 91,00 mb. i szerokości 2,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych o szerokości o 2,5 mb. i powierzchni 227,82 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Urocza (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza)
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 82,42 mb. i szerokości 4,0 mb (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 4,0 mb. i powierzchni 360,51 m2. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Spokojna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 198,35 mb. i szerokości 4,5 mb (od ul. Jana Pawła II). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 4,5 mb. i powierzchni 946,83 m2. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Huczna
  Rozebranie nawierzchni gruntowej o długości 47,00 mb. i szerokości 2,5 mb (od ul. Wolskiej). Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 2,5 mb. i powierzchni 117,50 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 0,5 m.
  ul. Zacisze
  Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o długości 352,0 mb(od ulicy Szkolnej). Płyty należy ułożyć na ul. Bocznej. Ułożenie nawierzchni bitumicznej ścieralnej o szerokości o 3,0 mb. i powierzchni 1.056,00 m2 Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,0 m.
 2. Remont drogi gminnej Nr 121155E w miejscowości Jasień w km 1+732 - 2+242 oraz trzech przepustów w km 1+797, 1+836, 1+838 i rowów
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
  zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac :

  - roboty ziemne
  - rowy odwadniające
  - przepusty
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm gr 25cm
  - warstwa wiążąca- 4cm i ścieralna – 4cm

  Przyjęto szerokość jezdni – 5,0 m i poboczy - 0,75m
  Szczegółowy opis konstrukcji nawierzchni jezdni zawiera dokumentacja techniczna
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1907E Kalinowa – Żagliny – Prusinowice na odcinku o długości ok. 1350m
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Przebudowy drogi powiatowej nr 1907E Kalinowa – Żagliny – Prusinowice na odcinku o długości ok. 1350m obejmują:
  • odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie,
  • zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej,
  • remont przepustu rurowego w km 1+828 średnicy 50cm (rzędne oraz długość przepustu pozostawić bez zmian),
  • oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową k≥65 w ilości 0.50kg/m2,
  • ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11W w ilości średnio 70kg/ m2,
  • ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11S,
  • dokonanie ścinki poboczy przy średniej grubości 10cm z odwozem urobku do 5km na odkład,
  • utwardzenie poboczy na szerokości 0.75m od krawędzi jezdni mieszanką tłucznia kamiennego 0÷32mm i grubości 10cm,
  • plantowanie pozostałej części poboczy wraz z zagęszczeniem,
  • odmulenie rowów przydrożnych z plantowaniem dna i skarp.
 4. Dostawa masy mineralno – asfaltowej remontowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco oraz dostawa emulsji asfaltowej
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Łask
  Dostawa masy mineralno-asfaltowej remontowej dla ruchu średniego do wbudowania na gorąco (warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w administracji Powiatu Łaskiego w ilości nie większej niż 400 Mg. Masa mineralno-asfaltowa na gorąco powinna spełniać następujące wymagania: - Masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0 ÷ 8, przy czym nie mniej niż 45% kruszywa powyżej 2,0 mm, z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-2. Minimalna zawartość lepiszcza – 4%. - Masa winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1:2008. Dostawca powinien opracować i przedstawić receptę na w/w masę do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Dostawca będzie przedstawiał deklaracje zgodności na każde żądanie Zamawiającego. Podana ilość masy mineralno – asfaltowej jest wartością szacunkową, w przypadku nie zrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy zakup uznaje się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65% w ilości nie większej niż 5 Mg. Oferowana emulsja winna spełniać parametry wymagane i zawarte w opracowaniu „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” - IBDiM – 1999.
 5. „Dostawa masy mineralno – asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco”
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Bełchatów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno – asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco, CPV 44113600-1
 6. Przebudowa dróg gminnych w gminie Parzęczew
  Zamawiający: Gmina Parzęczew, Parzęczew
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w gminie Parzęczew.
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych inwestycji:
  A. Przebudowa drogi gminnej nr 120282E we wsi Kowalewice – etap II, polegająca na wykonaniu m.in.:
  a) Robót przygotowawczych – geodezyjne wytyczenie osi drogi,
  b) Robót rozbiórkowych – cięcie nawierzchni, zdjęcie znaków i słupków,
  c) Zabezpieczenia infrastruktury podziemnej linii teletechnicznych i energetycznych,
  d) Wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 16 cm,
  e) Wykonanie nawierzchni – warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej
  o grubości 3 cm,
  f) Robót wykończeniowych – ścięcie poboczy oraz wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości
  10 cm; regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, hydranty; ustawienie słupków oraz znaków drogowych, barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego.
  g) Oczyszczenie rowu przydrożnego i przepustu.
  Zatwierdzenie i wykonanie projektów organizacji ruchu (stałej i na czas robót) na przedmiotowe oznakowanie leży po stronie Wykonawcy.
  Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z n/w przepisami:
  1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  Wymiary oznakowania pionowego użyte w przedmiotowy zadaniu nie mogą być mniejsze niż wymiary znaków drogowych stosowanych na drodze gminnej.
  Stare oznakowanie pionowe i bariery stanowią własność Gminy. Wykonawca dostarczy zdemontowane materiały we wskazane miejsce przez Zamawiającego – plac Urzędu Gminy w Parzęczewie.
  Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

  B. Przebudowa drogi gminnej nr 120268E – Ignacew Folwarczny, polegająca na wykonaniu m.in.:
  a) Robót przygotowawczych – geodezyjne wytyczenie osi drogi, wycinka drzew, karczowanie pni,
  b) Robót rozbiórkowych – cięcie nawierzchni, zdjęcie znaków i słupków,
  c) Zabezpieczenia infrastruktury podziemnej linii energetycznych,
  d) Wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 16 cm,
  e) Wykonanie nawierzchni – warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej
  o grubości 3 cm,
  f) Robót wykończeniowych – ścięcie poboczy oraz wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości
  10 cm; regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, hydranty; ustawienie słupków oraz znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

  Zatwierdzenie i wykonanie projektów organizacji ruchu (stałej i na czas robót) na przedmiotowe oznakowanie leży po stronie Wykonawcy.
  Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z n/w przepisami:
  1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  Wymiary oznakowania pionowego użyte w przedmiotowy zadaniu nie mogą być mniejsze niż wymiary znaków drogowych stosowanych na drodze gminnej.
  Stare oznakowanie pionowe i bariery stanowią własność Gminy. Wykonawca dostarczy zdemontowane materiały we wskazane miejsce przez Zamawiającego – plac Urzędu Gminy w Parzęczewie.
  Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

  C. Przebudowa drogi gminnej nr 120284E w miejscowości Chociszew, gmina Parzęczew, polegająca
  na wykonaniu m.in.:
  a) Robót przygotowawczych – geodezyjne wytyczenie osi drogi, karczowanie krzaków
  b) Robót rozbiórkowych – cięcie nawierzchni,
  c) Zabezpieczenia infrastruktury podziemnej linii energetycznych,
  d) Wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 16 cm,
  e) Wykonanie nawierzchni – warstwy wiążącej grubość 4 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm,
  f) Robót wykończeniowych – ścięcie poboczy oraz wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości
  10 cm; ustawienie słupków oraz znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

  Zatwierdzenie i wykonanie projektów organizacji ruchu (stałej i na czas robót) na przedmiotowe oznakowanie leży po stronie Wykonawcy.
  Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z n/w przepisami:
  1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  Wymiary oznakowania pionowego użyte w przedmiotowy zadaniu nie mogą być mniejsze niż wymiary znaków drogowych stosowanych na drodze gminnej.
  Stare oznakowanie pionowe i bariery stanowią własność Gminy. Wykonawca dostarczy zdemontowane materiały we wskazane miejsce przez Zamawiającego – plac Urzędu Gminy w Parzęczewie.
  Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
 7. Zadanie 1 - przebudowa drogi gminnej nr 108258E – ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice, zadanie 2 - przebudowa drogi gminnej nr 108283E – ul. Złota w Piątkowisku, gm. Pabianice
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie następujących lokalnych dróg gminnych:
  • zadanie 1 - przebudowa drogi gminnej nr 108258E – ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice,
  • zadanie 2 - przebudowa drogi gminnej nr 108283E – ul. Złota w Piątkowisku, gm. Pabianice


  2. Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy robót szczegółowo opisany był w części III SIWZ tj. dokumentacji projektowej
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno – Zalesie
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Roboty budowlane w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2308E Rogóźno – Zalesie obejmują: • odtworzenie istniejącej osi drogi, • oczyszczenie wraz ze skropieniem emulsją asfaltową k≥65 istniejącej nawierzchni bitumicznej, • ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11W w ilości 80kg/m2 celem poprawy spadków poprzecznych i częściowym wzmocnieniem, • skropienie emulsją asfaltową k≥65, • ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC11S, • uzupełnienie istniejących poboczy ziemnych destruktem bitumicznym o frakcji 0÷30cm na szerokości 0,75 m od krawędzi jezdni, przy średniej grubości 5cm, • plantowanie części pobocza ziemnego poza destruktem bitumicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 8 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 10 do SIWZ.
 9. Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice - Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest położenie nakładki bitumicznej na powierzchni 6936,50m2. Pierwszy odcinek - początek na wysokości działki nr 99/4 obręb 20 Prusinowice, koniec na wysokości działki nr 69 obręb 20 Prusinowice. Drugi odcinek – początek na wysokości działki nr 44 obręb 20 Prusinowice, koniec na wysokości działki nr 201/12 obręb 27 Wrząca. Planowany zakres robót: - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, - wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, - nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca grubości 4 cm, - nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości 4 cm, - ścinanie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.
 10. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.

  Zamówienie jest podzielone na części:
  Część „A” – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice i gminy Ksawerów,
  Część „B” – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lutomiersk,
  Część „C” – zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice i gminy Ksawerów.

  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:
  • mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w odpowiednich standardach zgodnie z załączonym wykazem, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką i koparko-ładowarką,
  • usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego,
  • mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową odcinków nawierzchni dróg powiatowych po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.
  Zimowe utrzymanie chodników obejmuje:
  • mechaniczne lub ręczne odśnieżanie chodników (chodnik uważa się za odśnieżony przy szerokości minimum 1,50 m),
  • usuwanie śliskości zimowej i uszorstnianie chodników poprzez posypywanie piaskiem,
  • załadunek i wywóz śniegu.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.
 11. Zimowe utrzymanie dawnej drogi wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego, w II standardzie zimowego utrzymania
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dawnej drogi wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego, w II standardzie zimowego utrzymania”, która stała się drogą powiatową na skutek pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego
  w Gminie Ksawerów:
  – ul. Łódzka i ul. Łaska w Ksawerowie (od granice z miastem Łódź do granicy Ksawerów)
  w Gminie Miejskiej Pabianice:
  – ul. Partyzancka w Pabianicach od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i od skrzyżowania z ul. Wspólną/Zamkową/Łaską do skrzyżowania z ul. Lutomierską
  - ul. Łaska – od skrzyżowania z ul. Wspólną/Zamkową/Partyzancką do granicy miasta
  w Gminie Dobroń:
  - od granicy z miastem Pabianice przez Chechło Pierwsze, Chechło Drugie do granicy z drogą ekspresową S14
  o łącznej długości 9855m.
  II standard zimowego utrzymania - jezdnia odśnieżana na całej szerokości, jezdnia posypana na całej długości.
  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:
  • mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego w II standardzie zimowego utrzymania, pługopiaskarką lub solarką z pługiem, w trybie awaryjnym również równiarką i koparko-ładowarką,
  • usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową nawierzchni dróg na całej długości, po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego,
  • mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową nawierzchni dróg w II standardzie zimowego utrzymania, po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.
 12. Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Konstantynowie Łódzkim. Roboty budowlane będą polegały na przebudowie drogi w pasie ulicy Kwiatowej (pomiędzy ulicami Sadową i Narutowicza) t.j. przebudowie nawierzchni jezdni o szerokości 6.0 m, polegającej na ułożeniu nawierzchni asfaltowej – warstw: wiążącej i ścieralnej bitumicznej, w pasie pomiędzy krawężnikami na istniejącej podbudowie - trylinka.
 13. Przebudowa nawierzchni ulicy Reja i ulicy Kasprowicza
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ulicy Reja i ulicy Kasprowicza w Konstantynowie Łódzkim. 1.Roboty budowlane przebudowy nawierzchni ulicy Reja w Konstantynowie Łódzkim będą polegały na przebudowie drogi w pasie ulicy Reja t. j. przebudowie nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m, polegającej na ułożeniu nawierzchni asfaltowej – warstw: wiążącej i ścieralnej bitumicznej, w pasie pomiędzy krawężnikami na istniejącej podbudowie - trylinka. 2.Roboty budowlane przebudowy nawierzchni ulicy Kasprowicza w Konstantynowie Łódzkim będą polegały na przebudowie drogi w pasie ulicy Kasprowicza t. j. przebudowie nawierzchni asfaltowej ulicy o szerokości 5,0 m, z poboczem 2 x 0,5 m, polegającej na uzupełnieniu nierówności istniejącej nawierzchni destruktem, ułożeniu nawierzchni asfaltowej – warstw wiążącej i ścieralnej bitumicznej oraz wykonanie poboczy z destruktu.
 14. Przebudowa nawierzchni na działkach nr 1311/20, 1311/10, 1311/6, 1306/2 w Ksawerowie – zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie” Umowa nr 41/16/Z z dnia 19.05.2016 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 1 211,60 m2. – zgodnie z dokumentacja projektową.
 15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 225 000 Euro na robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Przatów na terenie Gminy i Miasta Szadek
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
  1Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Przatów, na terenie Gminy i Miasta Szadek o długości 937,51 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w SIWZ oraz w załącznikach stanowiących integralną częśćSpecyfikacji: -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, -Dokumentacje projektowa -Przedmiar robót
 16. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALEW
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
  1. Przedmiotem zamówienia jest :
  PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALEW, etap I, II i III
  2. Zadanie będzie realizowane wg zgłoszeń robót budowlanych z dn. 25-03-2016r. przyjętych bez uwag i sprzeciwu.
  Szczegółowy opis wykonania i odbioru robót zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 7 do siwz.
  Lokalizacja obiektu robót: Gmina Lutomiersk, miejscowość Zalew.
  (Odcinki dróg zostały wskazane na mapach sytuacyjnych - w załączniku nr 7 do siwz).
  Przedmiar robót stanowi załącznik nr 7 do siwz.
  3. Określenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
  45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  45.23.32.90-8 - Instalowanie znaków drogowych.
  4. 1) Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym.
  2) Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien oznakować miejsce robót niezbędnym oznakowaniem pionowym wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
  5. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
  - niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych materiałów ;
  - kosztorys powykonawczy.
  6. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
  Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
  Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z opisem zawartym w dalszej części siwz. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium -gwarancja i rękojmia-, będzie traktował taki zapis tak, jakby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte-dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji i rękojmi).
  7. Dodatkowe wymagania, zalecenia i uwagi inwestora:
  - Zamówienie zostanie wykonane w całości z materiałów wykonawcy.
  - Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
  - Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia.
  - Zamawiający żąda aby wykonawca ustanowił ze swojej strony kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie budowy dróg. Właściwe uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie kierownika budowy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
  - Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należytym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną usunięte poza teren robót zgodnie z prawem na koszt Wykonawcy, chyba że Zamawiający podczas robót zaznaczy inaczej.
  - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie.
  8. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 17. Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część III
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  A/ Przedmiot zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę nawierzchni dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz tj.:ul. Jedlickiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Obrońców Warszawy, ul. Całej na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Na skarpie,zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonymi dokumentacjami technicznymi (załącznik nr 1a,b), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót (załącznik nr 3a,b), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla całego zakresu przedmiotu zamówienia.
  Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:
  1. Przebudowa nawierzchni ul. Jedlickiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Obrońców Warszawy o łącznej długości ok. 317 mb, w tym:
  a) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
  b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5,0 cm, wykonać
  po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy,
  c) wykonanie podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża za pomocą spoiw hydraulicznych w ilości odpowiadającej ok. 30 kg cementu na 1 m² powierzchni, grubość 30 cm, (wytrzymałość podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa),
  d) wykonanie wyprofilowania poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym (wałowaniu) na szerokości ok. 0,75 m,
  e) zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego,
  f) wykonanie pielęgnacji zieleni tj. usunięcie części gałęzi wrastających w obszar objęty zamówieniem, które będą utrudniały wykonanie robót oraz właściwe korzystanie z drogi.
  2. Przebudowa nawierzchni ul. Całej na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Na skarpie
  o łącznej długości ok. 152 mb, w tym:
  a) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
  b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5,0 cm, wykonać
  po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy,
  c) wykonanie krawężnika betonowego zwykłego 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem (obustronny), wystający 10 cm powyżej nawierzchni asfaltowej, obniżony do 4 cm na wjazdach do posesji w celu umożliwienia sprawnej komunikacji,
  d) wykonanie krawężników betonowych na płask na ławie fundamentowej w miejscach połączenia jezdni bitumicznej z jezdnią gruntową,
  e) wykonanie podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża za pomocą spoiw hydraulicznych w ilości odpowiadającej ok. 30 kg cementu na 1 m² powierzchni, grubość 30 cm, (wytrzymałość podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa),
  f) wykonanie wyprofilowania poboczy gruntowych, uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia mechanicznego (wałowania) do poziomu krawężników na szerokości ok. 0,75m, uzupełnienie winno zostać wykonane z wykorzystaniem materiału pozyskanego w trakcie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a w przypadku niewystarczającej ilości tego materiału uzupełnienie materiałem o właściwościach podobnych do materiału rodzimego. Istniejące chodniki w przypadku zbliżenia do nowo wykonanej jezdni wyprofilować z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego,
  g) zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego,
  h) montaż 2 szt. koszy ulicznych na śmieci w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu przebudowanej ulicy.
  Parametry koszy ulicznych: - pojemnik w kształcie walca o średnicy 35-40 cm, o pojemności 30 l, - montaż pojemnika na pojedynczym słupku z maskownicą i elementem kotwiącym (długość całego słupka 140 - 160 cm, z czego: wysokość słupka nad powierzchnią podłoża 90 - 110 cm, długość słupka do montażu w podłożu 45-50 cm), pojemnik powinien być przymocowany do słupka na takiej wysokości, aby górna część pojemnika znajdowała się na wysokości 80-90 cm od podłoża, - opróżnianie pojemnika powinno odbywać się poprzez obrót pojemnikiem, - kosz powinien być zaopatrzony w daszek przymocowany do słupka na takiej wysokości, aby odległość od daszka do górnej części pojemnika wynosiła
  13-17 cm, średnica daszka powinna być równa średnicy pojemnika, dopuszcza się średnicę daszka do 5 cm większą niż średnica pojemnika, wysokość daszka 5-10 cm, - kosz powinien być wykonany z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-EN 10346:2011 (ocynkowanie pojemnika na zewnątrz i wewnątrz) o grubości 0,9-2,0 mm, bez ażuru, - szerokość całego kosza (pojemnik ze słupkiem) nie powinna przekraczać 50 cm, - kosze powinny być pomalowane farbą proszkową w kolorze ciemny szary (bliższy kolorowi czarnemu).
  Montaż koszy w podłożu: - wykonanie wykopu pod słupek o wymiarach minimalnych 25x25x50 cm, - ustawienie słupka z elementem kotwiącym i maskownicą, a następnie wypełnienie dołka betonem C8/10, - pionowanie słupka i dogęszczenie betonu.
  B/ Warunki realizacji zamówienia:
  1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
  2. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
  3. Wysokość nowo wykonanej nawierzchni nie powinna znacząco odbiegać od wysokości istniejącej nawierzchni.
  4. W związku z realizacją przebudowy ul. Zawiszy połączenie nawierzchni ul. Całej i ul. Zawiszy wykonać należy z zachowaniem parametrów lokalizacyjnych i wysokościowych zgodnych z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową przebudowy ul. Zawiszy.
  5. Nowo wykonaną nawierzchnię z istniejącą nawierzchnią utwardzoną należy połączyć na dotychczasowym poziomie.
  6. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
  7. Wykonawca opracuje niezbędne projekty organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związane z ograniczeniami w ruchu na czas robót, a także docelowo projekty stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
  8. Projekty organizacji ruchu winny zostać w pierwszej kolejności uzgodnione z Zamawiającym.
  9. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie pasa drogowego. Ulice Jedlicka oraz Cała są drogami gminnymi.
  10. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowych ulic.
  11. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
  12. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 18. Przebudowa ulicy: Konopnickiej, Penelopy, Słonecznej, Wąskiej w Ksawerowie.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  A. ul. Konopnickiej:

  Przebudowa drogi na całym odcinku, do końca działki nr 201/6 zakłada się rozebranie nawierzchni z kruszywa szerokości około 4,50 m. Odcinek robót o dł. 294 m. Szerokość jezdni - 5,00 m. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,00 m. Wyrównanie terenu po obu stronach pobocza na szerokości około 1,00 m.

  B. ul. Penelopy:

  Podzielono przebudowę drogi na dwa odcinki.
  Odcinek 1 ulicy Penelopy pomiędzy ulicami: Zachodnią i Andromedy będzie posiadał jezdnię o szerokości 5,00 m o następującej konstrukcji:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm,
  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o gr. 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM= 5 MPa o gr. 15 cm.
  Długość powyższego odcinka 151,00 m. Włączenia w ul. Zachodnią i Andromedy wyokrąglono łukami kołowymi R=6 m.
  Odcinek 2 ul. Penelopy pomiędzy ul.: Andromedy i Bereniki będzie przebudowany do szerokości jezdni - 4,50 m o następującej konstrukcji:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm,
  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o gr. 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa o gr. 10 cm.
  Długość odcinka 2 wynosi 140,00 m. Włączenia w ul. Andromedy i Bereniki wyokrąglono łukami kołowymi R=6m.
  Ulica Andromedy jest wyłączona z przebudowy. Z obu stron ulicę Penelopy należy dowiązać sytuacyjnie i wysokościowo do krawędzi ul. Andromedy.
  Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza - 1,00 m.
  Wyrównanie terenu po obu stronach pobocza na szerokości około 1,00 m.
  Łączna długość przebudowywanych odcinków wynosi 291,00 m.

  C. ul. Słoneczna:

  Na całym odcinku drogi zakłada się rozebranie nawierzchni z tłucznia i ułożenie nawierzchni bitumicznej na szerokości 5,00 m z utwardzeniem poboczy kamieniem łamanym na szerokości 1,00 m. Zjazdy do posesji do połączenia z nawierzchnią jezdni należy wykonać z nawierzchni bitumicznej.
  Długość drogi do przebudowy - 149,00 m.
  Szerokość drogi - 5,00 m.
  Szerokość umocnienia poboczy kamieniem łamanym - 1,00 m.
  Konstrukcja nawierzchni jezdni przedstawia się następująco:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,
  - warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63 mm gr. - 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5MPa gr. - 10 cm.
  Do każdej działki należy wykonać zjazd indywidualny o szerokości bramy. A w przypadku braku ogrodzenia, zjazd należy wykonać o szerokości 4,00 m.
  Konstrukcja zjazdu przedstawia się następująco:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. - 4 cm,
  - warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63 mm gr. - 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5MPa gr. - 10 cm.
  Zjazdy należy obramować krawężnikiem betonowym o wym. 15x30x100 cm.
  W celu zlikwidowania penetrowania wody opadowej na posesje, które zlokalizowane są poniżej niwelety, zaprojektowano na lewej krawędzi jezdni krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 cm wyniesiony na 7 cm ponad krawędź jezdni. Krawężnik posadowiono od km 0+025 do km 0+063.

  D. ul. Wąska:

  Na całym odcinku drogi zakłada się rozebranie nawierzchni z płyt JOMB i ułożenie nawierzchni z nowych płyt betonowych typu JOMB.
  Długość drogi do przebudowy - 97,00 m:
  - płyty betonowe typu JOMB o wym. 75x100 cm układane na szerokości 2,75 m,
  - podsypka piaskowa gr. - 10 cm.
  - podbudowa z kruszywa łamanego o gr. warstwy - 15 cm.
  Po ułożeniu płyt teren przy krawędziach jezdni wyprofilować i uzupełnić kruszywem łamanym.
 19. Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3303E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk tj. położenie nakładki bitumicznej na powierzchni 4.675 m2 na dwóch odcinkach: od wysokości działki nr 36 obręb 14 Lutomiersk do wysokości działki nr 1011 obręb 9 Dziektarzew gmina Lutomiersk oraz od wysokości działki nr 348/8 do granicy powiatu obręb 9 Dziektarzew gmina Lutomiersk.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 30) do SIWZ.
 20. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km, w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km, w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat. Przedmiot zamówienia zakłada wykonanie następujących prac w ramach robót budowlanych: W ramach zadania zostaną wykonane prace obejmujące: -przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniami - ustawienie krawężników o wys. 8cm i 5cm - budowę i przebudowę odcinków chodników - budowę ciągu pieszo - rowerowego - przebudowę zjazdów - odwodnienie fragmentu drogi kanalizacją deszczową, - budowę oświetlenia przejścia dla pieszych, - oczyszczenie istniejących rowów, - przebudowę przepustów pod zjazdami, - wymiana i wprowadzenie dodatkowego oznakowania pionowego, - wykonanie oznakowania poziomego, - utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych, - zastosowanie przy przejściach dla pieszych płytek chodnikowych z wybrzuszeniami - guzami, - zastosowanie świateł odblaskowych kocie oczka przed przejściami dla pieszych oraz na łuku drogi, - przebudowę linii napowietrznej i kablowej - przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych - przebudowę skrzyżowań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 21. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki
  Zamawiający: Gmina Dmosin, Dmosin
 22. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki.
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 23. Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie remontów miejsc postoju pojazdów oraz dróg dojazdowych
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku, Łask
 24. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 25. Remont drogi powiatowej nr 2300E Bałucz - Okup Wielki na odcinku od km 0+000 do km 1+184
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 26. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach Gminy Dobroń
  Zamawiający: Gmina Dobroń, Dobroń
 27. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 57 w Nadleśnictwie Grotniki w Leśnictwie Bełdów w oddz. 392, 399, 398, 397
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 28. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W JERWONICACH
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 29. PRZEBUDOWA DROGI SZYDŁÓW MADAJE NOWE III ETAP
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 30. Budowa drogi ulicy Rszewskiej w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 31. Budowa drogi ulicy Józefów (na odcinku od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Bocianiej)
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 32. Rewaloryzacja parku miejskiego przy Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim Etap II - zagospodarowanie terenu.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 33. Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Buczek - Luciejów na odcinku o długości ok. 4,8km
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 34. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 35. Remonty dróg powiatowych
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 36. PRZEBUDOWA DROGI W DZIEKTARZEWIE, PRZEBUDOWA ULICY PRZEŁAJOWEJ WE WRZĄCEJ, PRZEBUDOWA ULIC W LUTOMIERSKU (PASZKOWSKIEGO, ZACHODNIA, PARKOWA)
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 37. PRZEBUDOWA DROGI SZYDŁÓW -MADAJE NOWE
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 38. PRZEBUDOWA DRÓG W STANISŁAWOWIE STARYM
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 39. Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 40. Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 41. Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 42. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 43. Konserwacja drogi powiatowej nr 2302E Zduńska Wola - Pruszków na odcinku od km 0+000 do km 0+356
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Łask
 44. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów - budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.
  Zamawiający: Gmina Daszyna, Daszyna
 45. Przebudowa ul. Roweckiego w Andrespolu w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Andrespol, Andrespol
 46. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wągry - Nowe Wągry.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 47. Przebudowa nawierzchni drogi Mroga Górna - Jasień.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 48. Przebudowa odcinka drogi w Przypuście
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
 49. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia Trzecia na odcinku od km 0+000 do km 2+392 (dz. nr 81 i 227/1)
  Zamawiający: Gmina Sędziejowice, Sędziejowice
 50. Modernizacja dróg w Gminie Andrespol w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Andrespol, Andrespol
 51. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew. Remonty dróg w miejscowościach Inczew i Tubądzin.
  Zamawiający: Gmina Wróblew, Wróblew
 52. WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2016 ROKU MASĄ MINERALNO - BITUMICZNĄ ORAZ NAKŁADEK Z MASY MINERALNO - BITUMICZNEJ
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 53. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg publicznych gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa
  Zamawiający: Gmina Miasto Ozorków, Ozorków
 54. Remont drogi dojazdowej do strzelnicy w kompleksie 2617 w Sieradzu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1158, Łask
 55. Dostawa masy bitumicznej na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy bitumicznej na gorąco z podziałem na zadania:3 zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź
 56. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę betonu asfaltowego dla MPGK sp. z o. o.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, Zgierz
 57. Remont nawierzchni odcinków ulic: Bechcice i 1-go Maja w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 58. Remont dróg i placów w Zgierzu numer sprawy 117/ZP/15
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 59. Naprawa dróg asfaltowych w Łodzi , Naprawa dróg asfaltowych w parku sprzętu technicznego w Nowym Glinniku , Remont dróg asfaltowych w Regnach , Remont dróg i placów asfaltowych w Zgierzu numer sprawy 105/ZP/15
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 60. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Łobudzka na terenie Gminy Szadek
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
 61. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Łobudzka na terenie Gminy Szadek.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
 62. Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 z podziałem na 3 rejony - Część 3 - Rejon III - teren dzielnicy Łódź - Polesie i Śródmieście - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 63. Realizacja zadań pn:Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5129 E relacji Glinnik - Klęk -Dobra -Dobieszków - Imielnik z drogą krajową Nr 71 oraz Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice - Domaradzyn - Popów z drogą krajową Nr 14
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 64. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 103408E W MIEJSCOWOŚCI ZALEW
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 65. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E - ul. Brużyca i ul. Witosa w Aleksandrowie Łódzkim.
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 66. Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi - Część 8 - Remont ul. Kwaterunkowej - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 67. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa
  Zamawiający: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu, Łódź
 68. Remont fragmentów dróg pożarowych nr 15 (220/945) w leśnictwie Głowno w oddz. 138, 137 oraz nr 1 (220/1184) w leśnictwie Polesie w oddz. 190, 189, 176, 188, 200, 187, 199, 186, 198, 185, 184, 183, 182, 167, 181, 166
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 69. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów gminy Lutomiersk
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 70. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WE WRZĄCEJ
  Zamawiający: Gmina Lutomiersk, Lutomiersk
 71. Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 72. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 62 w Nadleśnictwie Grotniki Leśnictwo Smulsko w oddz. 447, 451, 450, 446, 445, 449, 444, 448
  Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki, Zgierz
 73. Budowa drogi ul. Handlowej (od ul. Nowotki do ul. Obwodowej) w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 74. Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki - zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 73/15/Z z dn. 03.08.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 75. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 76. Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 77. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 78. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 2163/2 w Ksawerowie
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 79. Przebudowa ulic: Wysokiej, Krzywej i Armii Krajowej w Dłutowie
  Zamawiający: Gmina Dłutów, Dłutów
 80. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E - ul. Targowa oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 81. Remont nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Grotniki
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
 82. Remont nawierzchni ulic: Ogrodniczej i Kwiatowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej - zamówienie uzupełniające do umowy nr 56/15/Z z dnia 01.07.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 83. Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 84. Utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
 85. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310E Widawa - Zawady na odcinku od km 0+000 do km 1+000 - Etap I
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 86. Przebudowa drogi i budowa przepustów na terenie Nadleśnictwa Brzeziny w 2015 roku
  Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny, Koluszki
 87. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła
  Zamawiający: Gmina Słupia, Słupia
 88. Remont nawierzchni drogi gminnej 314118 w miejscowości Oraczew.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Witonia
 89. Remont nawierzchni ulic: Orzechowa, Sadowa, Kosmowskiej, Dolna, Rataja, Piękna, Hanki Sawickiej w Ksawerowie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 90. Przebudowa/poszerzenie drogi gminnej Krośniewice - Głaznów - Bardzinek - etap I, gm. Krośniewice
  Zamawiający: Gmina Krośniewice, Krośniewice
 91. Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 z podziałem na 3 rejony
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 92. Zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 93. Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowościach: Sierpów-działka nr ewid. 135 i 140, Borszyn, Modlna, Muchówka, Sierpów i Solca Wielka
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
 94. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU WRAZ ZE ŚCIANĄ OPOROWĄ NA DRODZE GMINNEJ w m. KOTULIN
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 95. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI - WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 96. Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa i powiatu zgierskiego
  Zamawiający: Gmina Miasto Ozorków, Ozorków
 97. Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń (rekonstrukcja), remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja), remont drogi powiatowej nr 3304 E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice
 98. WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, Pabianice
 99. Remont i odtworzenie nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
 100. Przebudowa drogi gminnej we wsi Domaradzyn o długości 745 m i we wsi Ostrołęka o długości 915.
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
 101. Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice
  Zamawiający: Powiat Pabianicki, Pabianice

Inne osoby dla Włodarczyk Łukasz Tomasz (42 osoby):