Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Maryna

w KRS

Maryna Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maryna
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Gostynin (Mazowieckie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
  1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
    • Stanowisko/Funkcja: x x x x

    Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
    Włodarczyk Karol Piotr, Włodarczyk Konrad Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Gospin Sp. Z O.O., Gostynin − KRS 0000206152
  2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gostynińskich, Gostynin − KRS 0000182132

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Polam W Gostyninie, Gostynin − KRS 0000205397

Powiązane przetargi (29 szt.):
  1. Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów - Kolonia
    Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
    Remontu poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów - Kolonia a w szczególności:
    - roboty rozbiórkowe wewnętrzne, stolarka drzwiowa wewnętrzna, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, elewacja, stolarka drzwiowa zewnętrzna, instalacja odgromowa.
  2. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dciepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. nr ewid. 3624/3, 3624/4 - Etap II
    Zamawiający: Powiat Gostyniński, Gostynin
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie o nazwie: Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - Etap II.
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w Gostyninie. Przedsięwzięcie realizowana będzie w Gostyninie przy ul. Polnej dz. nr ewid. 3624/3, 3624/4. W zakres prac wchodzą:
    - piwnica:
    1. Zamurowanie otworów po oknach;
    2. Wymurowanie ściany dzielącej pomieszczenie wymiennikowni od archiwum, oraz od pomieszczeń gospodarczych od archiwum;
    3. Wykonanie nowych tynków na ścianach (tynk renowacyjny po wcześniejszym skuciu i naprawach);
    4. Osadzenie kratek wentylacyjnych w piwnicy;
    5. Ułożenie gresu na posadzce;
    6. Montaż drzwi wewnętrznych w budynku (wejścia do pomieszczeń);
    7. Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi (sufity, ściany);
    8. Wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazda wtyczkowe);
    9. Wykonanie instalacji C.O., wodno - kanalizacyjne oraz podejścia do hydrantu;
    - parter:
    1. Wykonanie wzmocnienia stropu pod archiwum pod nośność 5 kN/m2 (wymagania archiwum);
    2. Wykonanie warstw posadzkowych (styropian oraz warstwy pomiędzy belkami);
    3. Wykonanie instalacji C.O., wodno - kanalizacyjne (przejścia przez stropy oraz rozłożenie instalacji w warstwach posadzkowych).
    Zakres prac obejmuje:
    - prace przygotowawcze,
    - skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń,
    - wykonanie wewnętrznych ścian,
    - wykonanie izolacji poziomych i pionowych oraz uszczelnienia przeciwwilgociowe,
    - wykonanie nowych tynków,
    - wykonanie wzmocnienia stropu,
    - malowanie ścian i sufitów,
    - wykonanie instalacji elektrycznej, C.O., wodno - kanalizacyjne oraz ppoż., elementów wentylacji,
    - przygotowanie i osadzenie drzwi oraz wykonanie posadzek.
    Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie nakładczym (przedmiarze robót) mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, które będą kompatybilne z pozostałymi urządzeniami i materiałami instalowanymi zgodnie z dokumentacją projektową.
    Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 11) oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.
  3. Roboty remontowe w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
    Zamawiający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, Pacyna
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
    Remont Stacji Uzdatniania Wody na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
    Remont wiaty na opał w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
    Naprawa i remont elewacji Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku
    Naprawa i remont elewacji Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Sannikach
  4. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. nr ewid. 3624/3, 3624/4 - Etap I
    Zamawiający: Powiat Gostyniński, Gostynin
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie o nazwie: Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - Etap I.
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w Gostyninie. Przedsięwzięcie realizowana będzie w Gostyninie przy ul. Polnej dz. nr ewid. 3624/3, 3624/4. W zakres prac wchodzą:
    1. Wykonanie minowania ścian nośnych budynku (ściany zewnętrzne oraz ściana nośna wewnętrzna),
    2. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku,
    3. Wykonanie warstw posadzkowych w piwnicy (stan surowy - bez okładzin),
    4. Wykonanie nowej klatki schodowej wewnętrznej,
    5. Wykonanie nowych ścianek działowych w pomieszczeniach (piwnica) - przemieszczenie ścianek,
    6. Wymiana stolarki okiennej w piwnicy od strony sąsiada (luksfery)- wg zaleceń p.poż.
    Zakres prac obejmuje:
    - prace przygotowawcze,
    - skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń,
    - wykonanie wykopów pionowych, minowanie ścian,
    - rozszklenie otworów i wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych,
    - rozbiórka podłoża, ścian, filarów i kolumn z cegieł,
    - rozbiórka stropów, konstrukcji betonowych,
    - wykonanie ławy fundamentowej i fundamentów wraz z izolacjami poziomymi i pionowymi oraz uszczelnieniami przeciwwilgociowymi,
    - wykonanie klatki schodowej i schodów żelbetowych zabiegowych i wspornikowych prostych,
    - wykonanie posadzek, ścian zewnętrznych piwnicy i ścian działowych
    - wykonanie stolarki okiennej,
    - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku.
  5. Remont klatki schodowej w pawilonie nr 7 z pracami dodatkowymi
    Zamawiający: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Gostynin
    Przedmiotem zamówienia jest Remont klatki schodowej w pawilonie nr 7 z pracami dodatkowymi w zakresie:
    1. roboty budowlane,
    2. instalacje elektryczne,
    3. instalacje sanitarne,
    zgodnie z kosztorysem nakładczym, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
    Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Prace muszą być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ. pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
  6. Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego
    Zamawiający: Urząd Miasta Płocka, Płock
    Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego
  7. Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz wykonanie podjazdów do pawilonu dermatologii i okulistyki oraz do Poradni POZ Na Winiarach wraz z robotami towarzyszącymi
    Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Płock
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A)
    Przedmiotem zamówienia są prace ogólnobudowlane, prace w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnych,
    centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych, obejmujące: a) przystosowanie 12
    łazienek dla osób niepełnosprawnych w oddziałach Szpitalnych zlokalizowanych w budynku głównym
    oraz w pawilonach zewnętrznych - realizacja w ramach Programu wyrównania różnic między regionami
    II PFRON, b) wykonanie 2 podjazdów do budynków: Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej NA
    WINIARACH oraz pawilonu oddziału dermatologii i okulistyki - realizacja w ramach Programu
    wyrównania różnic między regionami II PFRON, c) wykonanie robót towarzyszących związanych z
    realizacją ww. prac, d) zgłoszenie w imieniu zamawiającego zamiaru wykonania robót polegających na
    przystosowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych. B) Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia
    oraz obowiązki Wykonawcy określa: a) załącznik nr 1 do siwz. b) wzór umowy stanowiący załącznik nr 3
    do siwz, C) Poza zakresem określonym w pkt.B) niniejsze zamówienie obejmuje: a) przeglądy
    gwarancyjne i serwisowe, b) usuwanie wad i usterek. D) Wykonawca może przed złożeniem oferty
    dokonać wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia.
  8. Roboty budowlane w ramach zamówienia dodatkowego w projekcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego
    Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Płocku, Płock
    wykonanie robót budowlanych - robót dodatkowych - remontu istniejącego budynku mieszkalnego Mikołajki w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, tymczasowe zabezpieczenie dachu - budynek Pralni, tymczasowe zabezpieczenie dachu - budynek Kuchni, tymczasowe zabezpieczenie dachu - pawilon przewlekle chorych w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej.
  9. Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego
    Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Płocku, Płock
    Termomodernizacja budynków (docieplenie ścian i stropodachów) w DPS w Goślicach - część 2.
    a) Termomodernizacja budynków wchodzących w skład Domu Pomocy Społecznej w Goślicach (działka 130/5), gmina Bielsk, znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, zgodnie z wpisem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj.:
    - Budynek pałacu
    - Budynek pralni
    - Budynek kuchni
    - Pawilon przewlekle chorych
    Termomodernizacja polega na:
    - dociepleniu ścian części podtarasowej w budynku pałacu metodą lekką mokrą
    - dociepleniu części stropodachów budynków: pralni, kuchni oraz pawilonu przewlekle chorych
    - wymiana stolarki okiennej we wszystkich budynkach (budynek pałacu, pralni, kuchni, pawilon przewlekle chorych)
    - wymiana drzwi zewnętrznych we wszystkich budynkach (budynek pałacu, pralni, kuchni, pawilon przewlekle chorych)

    b) Termomodernizacja budynków, wchodzących w skład Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, gmina Bielsk, położonych poza granicą strefy konserwatorskiej, zgodnie z wpisem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj.:
    - Budynek Mikołajki
    - Budynek Szkoły życia

    Zakres prac:
    - docieplenie części stropodachów budynku Mikołajki (w części budynku z poddaszem użytkowym o konstrukcji drewnianej projektuje się docieplenie warstw pokrycia - na trzech częściach dachu)
    - wymiana stolarki okiennej w obu budynkach, przy czym w budynku Mikołajki wymiana tylko części okien (wymiana okien na okna spełniające parametry cieplne)
  10. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRĘBKI.
    Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
    Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych wraz z utylizacją 2. roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się wraz z utylizacją 3. rozbiórka rur spustowych i rynien z blachy z blachy nie nadającej do użytku wraz z utylizacją 4. wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową 5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach biblioteki 6. sufit podwieszany z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych nad biblioteką 7. docieplenie ścian i stropu nad parterem Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa i STWiOR z wyłączeniem wyposażenia świetlicy.
  11. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych i zestawu pompowego w miejscowości Górki gm. Gąbin -etap 1 - Budowa nowo projektowanej studni i osadnika popłuczyn
    Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych i zestawu pompowego w miejscowości Górki gm. Gąbin etap 1 Budowa nowo projektowanej studni i osadnika popłuczyn Zakres robót budowlano-montażowych związanych z przebudową S.U.W. obejmuje:- budowa osadnika popłuczyn.- przebudowa przyłącza energetycznego.- wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z obudową
  12. REMONT POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ
    Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń
    w szpitalnym Pawilonie Nr III zlokalizowanym w Gorzewie przy ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin dla potrzeb APTEKI SZPITALNEJ. Zakres robót budowlanych obejmuje:
    a) roboty rozbiórkowe
    b) roboty ogólnobudowlane
    c) roboty instalacyjne
  13. Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z budową instalacji wewnętrznych i węzła cieplnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Jerozolimskiej 3.
    Zamawiający: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o., Płock
    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego i automatyki węzła cieplnego, zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Jerozolimskiej 3 na działce o numerze ewidencyjnym 712/2 (obiektu położonego na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego w dniu 16 listopada 1959 roku do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych (z uwzględnieniem dostaw związanych z wykonaniem robót budowlanych oddanych przez Zamawiającego do dyspozycji Wykonawcy), polegających na termomodernizacji tj. dociepleniu przegród budowlanych, przystosowaniu pomieszczenia piwnicznego do potrzeb węzła cieplnego, wykonaniu węzła cieplnego wraz z wewnętrzną instalacją c.o., wykonaniu instalacji c.w.u., wymianie wewnętrznej instalacji wod-kan, wykonaniu przyłącza sanitarnego do studni istniejącej w ul. Jerozolimskiej (ok. 6,5 mb przykanalika), malowaniu klatki schodowej, remoncie elewacji frontowej i tylnej oraz usprawnieniu wentylacji grawitacyjnej, budynku.
  14. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Bielsku
    Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
    Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej w Bielsku, pow. płocki, woj. mazowieckie. Zakres robót szczegółowo określa Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej w Bielsku oraz Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.
  15. Wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem krytej pływalni na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
    Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
    Wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem krytej pływalni na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
  16. Remont kapitalny przepompowni ścieków w Słubicach
    Zamawiający: Urząd Gminy Słubice, Słubice
    Przedmiot zamówienia obejmuje: wymianę urządzeń w istniejących pompowniach ścieków: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 wraz z robotami towarzyszącymi.

    Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych przykładowo w projekcie, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych i jakościowych.

    Szczegółowy zakres zamówienia określają dokumentacja projektowa i STWiOR.
  17. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5 - etap I
    Zamawiający: Powiat Gostyniński, Gostynin
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
    1. robót uszczelniająco - renowacyjnych na ścianach zewnętrznych budynku,
    2. robót uszczelniająco - renowacyjnych na ścianach zewnętrznych hali sportowej,
    3. izolacji murku oporowego,
    4. wentylacji szatni,
    5. opaski wokół budynku,
    6. okładziny schodów zewnętrznych,
    7. drenażu i odwodnienia,
    8. instalacji zasilania wentylatorów,
    9. instalacji zasilania przepompowni.

    2. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została opracowana na pełen zakres robót związanych z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół, natomiast przedmiot zamówienia to zakres robót wymieniony w pkt. 1 siwz oraz w kosztorysie nakładczym i w tym zakresie należy ją rozpatrywać.
    Szczegółowy zakres robót określa kosztorys nakładczy i dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca tego zakresu.

    3. Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy (wizji w terenie).
  18. Remont dachu budynków Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
    Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
    Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, obróbki dachowe kominów, obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm, rynny dachowe z PCV półokrągłe, wymiana pokrywy włazu dachowego ze sklejki wodoodpornej, wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim wraz z malowaniem, demontaż i montaż przewodów uziemiających i odgromowych
  19. Remont krytej pływalni AWF w Warszawie ul. Marymoncka 34.
    Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
    1. Przedmiotem zamówienia jest remont krytej pływalni AWF w Warszawie ul. Marymoncka 34.
    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 2A do SIWZ.
    1A, 1B, 1C, 1D, 1E - przedmiar robót,
    2- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
    2A - dokumentacja techniczna
    3. Wykonawca musi zapewnić sobie własne zaplecze budowy.
    4. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy PB.
    5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tylko w stosunku do zastosowanych materiałów w kosztorysach. Wykonawca, który zaproponuje materiały równoważne jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
    6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
    7. Wykonawca na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik nr 1A,1B,1C,1D,1E do niniejszej Specyfikacji sporządzi kosztorys ofertowy w formie szczegółowej, oraz zestawienie materiałów (podanie nazw wszystkich zastosowanych materiałów), który dołączy do oferty.
  20. REMONT POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PRACOWNI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH
    Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń
    w szpitalnym Pawilonie Nr 1 zlokalizowanym w Gorzewie przy ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin dla potrzeb Pracowni Badań Endoskopowych. Zakres robót budowlanych obejmuje:
    a) roboty ogólnobudowlane
    b) roboty instalacyjne
    c) roboty rozbiórkowe.
  21. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych, dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania na skutek sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia, na realizowanej inwestycji -budowa budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie przy ul. Płockiej. Nr TZPiZI-3813/17/RB/09
    Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Płock
  22. Zmiana sposobu ogrzewania budynku Kwiatka 9 w Płocku.
    Zamawiający: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o., Płock
  23. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie
    Zamawiający: Gmina Miasta Gostynina, Gostynin
  24. Wykonanie docieplenia dachu Budynku Głównego - skrzydło południowe Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie.
    Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
  25. Wykonanie termomodernizacji budynku Hotelu Meksyk Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
    Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
  26. REMONT POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI REJONOWEJ W GOSTYNINIE DLA POTRZEB POZ
    Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
  27. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pod nazwą: budowa budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie przy ul. Płockiej. Nr TZPiZI-3813/09/RB/09.
    Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Płock
  28. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie
    Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
  29. Rozbiórka Pomnika Walki i Zwycięstwa wraz z jego przeniesieniem na terenie Gostynina
    Zamawiający: Gmina Miasta Gostynina, Gostynin

Inne osoby dla Włodarczyk (1000 osób):