Kogo reprezentuje osoba

Włodarczyk Wojciech Jan

w KRS

Wojciech Jan Włodarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Włodarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Chrzanów (Małopolskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Andrzej, Włodarczyk Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Litwin Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lw Uniprojekt Sp. Z O.O., Trzebinia − KRS 0000593481
 2. Progresbud Sp. Z O.O., Chrzanów − KRS 0000312007

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania p.n.: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej 2.
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
  Przedmiotem umowy jest:
  a.opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali dla potrzeb gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn na podstawie załączonej koncepcji.
  b.uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia
  c.udział w charakterze biegłego w komisji przetargowej - w zakresie oceny wybranych materiałów wykończeniowych, urządzeń i wyposażenia wskazanego w ofertach Wykonawcy robót pod względem ich zgodności z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej (ocena równoważności)
  d.pełnienie nadzoru autorskiego
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
 2. Wykonanie przeglądów budowlanych rocznych budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 3 części
  Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów rocznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. Dodatkowe regulacje dotyczące kontroli okresowych budynku zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836). Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia, okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku. Zgodnie z § 5 ust. 2 tego rozporządzenia, w toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny: zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, elementów instalacji wodnej i kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
  2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Wykaz nieruchomości (w podziale na części) na których zlokalizowane są budynki objęte przedmiotem zamówienia stanowią załączniki nr 9 - 11 do SIWZ.

  3. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż 2 części zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

  4. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:
  okresu gwarancyjnego na wykonane przeglądy - min. 6 miesięcy;

  5. Zamawiający przewiduje podpisanie odrębnej umowy z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu na wykonanie przeglądów rocznych w budynkach Prywatnych i Współwłasnych, których wykaz stanowi załącznik nr 12 - 14 do SIWZ.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Remont pokrycia dachowego papami termozgrzewalnymi budynku zasobów mieszkaniowych - A oraz budynku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Remont pokrycia dachowego papami termozgrzewalnymi budynku zasobów mieszkaniowych - A oraz budynku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a.
 4. Koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Sikorskiego
  Zamawiający: Burmistrz Chrzanowa, Chrzanów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów przy ul. Sikorskiego w Chrzanowie w granicach wskazanych na załączniku graficznym (załącznik nr 1a do SIWZ) wraz z uwzględnieniem wytycznych z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz projektowanej trasy rowerowej VeloSkawa (załącznik graficzny nr 1b do SIWZ). Zakres opracowania : - układ drogowy od wjazdu z ul. Trzebińskiej do ul. Sikorskiego, - dojazdy do istniejących obiektów usługowo-handlowych, - miejsca postojowe dla klientów, - chodniki, - ciągi pieszo-jezdne, - mała architektura (ławki, kosze, itp.) - oświetlenie, - zieleń wysoka i niska, Obowiązki Wykonawcy: 1) Uzyskanie mapy zasadniczej. 2) Uzyskanie mapy do celów projektów, 3) Opracowanie opinii geologiczno-inżynierskiej, 4) Opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzgodnieniem jej z Zamawiającym - wersja papierowa 5 egzemplarzy i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 5) Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów dla uzgodnionego przez Zamawiającego rozwiązania.
 5. Koncepcja zagospodarowania terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ w Chrzanowie
  Zamawiający: Burmistrz Chrzanowa, Chrzanów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ w Chrzanowie w granicach wskazanych na załączniku graficznym (załącznik nr 1a do SIWZ):
  - zieleń,
  - mała architektura,
  - chodniki,
  - zewnętrzna siłownia,
  - miejsce postojowe wraz z włączeniem w istniejący układ komunikacyjny,
  - oświetlenie,
  - połączenie ciągów pieszych pomiędzy blokiem nr 4 z ul. Popiełuszki wzdłuż wschodniej granicy żłobka,
  - poszerzenie istniejącego dojazdu do żłobka wzdłuż bloku nr 4 do szerokości minimum 5,0 m wraz z patelnią do zawracania,
  - remont chodnika wzdłuż bloku nr 4.
  Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
  1. Uzyskanie mapy zasadniczej.
  2. Opracowanie koncepcji wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym - wersja papierowa 5 egzemplarzy i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
  3. Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów dla uzgodnionego przez Zamawiającego rozwiązania.
 6. Wykonanie przeglądów okresowych kontroli rocznych, półrocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
  Zamawiający: Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, Zabrze
  Wykonanie przeglądów okresowych kontroli rocznych, półrocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
 7. Opracowanie Projektu Budowlanego w ramach zadania pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Szpitalna 6a
  Zamawiający: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, Chrzanów
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Szpitalna 6a. Zakres zamówienia precyzują założenia projektowe - stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji.
  2. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, która stanowi integralna część specyfikacji - załącznik nr 2 do specyfikacji
 8. Świadczenie usługi przeglądów technicznych budynków Izby Skarbowej w Krakowie oraz urzędów skarbowych województwa małopolskiego
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych Izby Skarbowej w Krakowie oraz urzędów skarbowych województwa małopolskiego, wynikająca z przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.) polegająca na: 1) część I - kontroli okresowej, raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo budowlane), kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane), 2) część II - kontroli okresowej, raz w roku, polegającej na sprawdzeniu instalacji gazowej (art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane), 3) część III - kontroli okresowej, raz w roku, polegającej na sprawdzeniu (art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane) i czyszczeniu przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), 4) część IV - kontroli okresowej, raz w roku, polegającej na sprawdzeniu instalacji piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń (art. 62 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Prawo budowlane), oraz okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane), 2. Protokoły sporządzone zostaną odrębnie dla poszczególnych budynków lub budowli. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po dwa egzemplarze każdego protokołu w formie skryptu oraz jeden w wersji elektronicznej na płycie CD, zapisane w formie umożliwiającej ich odtwarzanie w dowolnym miejscu i czasie, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych programów komputerowych. 3. Wykaz jednostek organizacyjnych, zakres oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne zadania (zamówienie podzielono na IV części), został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Przez jednostkę organizacyjną (zwaną dalej j.o.) rozumie się Izbę Skarbową w Krakowie urzędy skarbowe województwa małopolskiego biorące udział w zamówieniu wspólnym. 5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb jednostek biorących udział w zamówieniu wspólnym dopuszczając możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1, maksymalnie o 20% wartości zamówienia brutto dla każdej części odrębnie. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu
 9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oficyny bocznej i garaży parterowych wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojewódzkiej 36 i 38 w Katowicach, w zakresie zmian projektowych
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oficyny bocznej i garaży parterowych wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojewódzkiej 36 i 38 w Katowicach, w zakresie zmian projektowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ wraz ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do projektu umowy
 10. <br>Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: Budowa w Krzyżanowicach przy ul. Moniuszki domu dla osób starszych i niepełnosprawnych z możliwością przeznaczenia na mieszkania chronione.
  Zamawiający: Gmina Krzyżanowice, Krzyżanowice
  <br>Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, które umożliwią realizację inwestycji oraz rozpoczęcie funkcjonowania wybudowanej na jej podstawie inwestycji: Budowa w Krzyżanowicach przy ul. Moniuszki domu dla osób starszych i niepełnosprawnych z możliwością przeznaczenia na mieszkania chronione. Ostateczna nazwa projektu zostanie uzgodniona z Zamawiającym. <br>
  Zakres zamówienia obejmuje:<br>
  1) uzyskanie map geodezyjnych do celów projektowych, z wyraźnym zaznaczeniem granic;<br>
  2) sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej w tym wizualizacji przestrzennej i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;<br>
  3) sporządzenie:<br>
  a) projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego wraz z projektem zagospodarowania terenu i opisem technicznym oraz uzgodnieniami (w tym m.in. sporządzenie informacji BIOZ) - 6 egz. dla zamawiającego w wersji papierowej i pełna wersja elektroniczna;<br>
  b) projektów wykonawczych dla wszystkich branż z przyłączami zawierających opis techniczny i uzgodnienia - po 6 egz. dla zamawiającego w wersji papierowej i pełne wersje elektroniczne, które powinny być spójne z projektem architektoniczno - budowlanym i przedmiarami robót, oraz winny je uzupełniać i uszczegóławiać w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych i umożliwiać sporządzenie oferty przez wykonawcę robót budowlanych;<br>
  Projekt architektoniczno - budowlany i projekty wykonawcze powinny przewidywać i umożliwić realizację zadania w dwóch etapach zgodnie ze wstępnymi założeniami do projektu zawartymi w załączniku nr I. Pierwsze egzemplarze tych projektów winny zawierać oryginały uzgodnień oraz oryginały map zasadniczych.<br>
  c) przedmiarów robót z podaniem: ilości jednostek przedmiarowych robót z obliczeniami oraz podstawami do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny - KNNR i innych obowiązujących katalogów), dla każdej branży (w tym architektoniczno - budowlanej) z wyodrębnieniem realizacji I i II etapu (osobne przedmiary wraz ze stronami tytułowymi), sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - po 2 egz. dla zamawiającego w pełnej wersji papierowej i pełna wersja elektroniczna (wraz ze str. tytułowymi);<br>
  d) kosztorysów inwestorskich dla każdej branży (w tym architektoniczno - budowlanej) z wyodrębnieniem kosztów realizacji I i II etapu, opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130, poz.1389) - KNNR - zał. Nr 1 do Rozporządzenia - po 2 egz. dla zamawiającego w pełnej wersji papierowej wraz ze str. tytułowymi zawierającymi wartość netto, VAT i wartość brutto dla poszczególnych etapów;<br>
  e) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży (w tym architektoniczno - budowlanej) - po 3 egz. dla zamawiającego w wersji papierowej i pełne wersje elektroniczne;<br>
  f) harmonogramu rzeczowo-finansowego kolejności prowadzenia robót w oparciu o kosztorys inwestorski z podziałem na rodzaje robót w kolejności ich wykonywania -1 egz. (w wersji papierowej i elektronicznej);<br>
  4) wykonanie makiety (w skali uzgodnionej z Zamawiającym) i wizualizacji projektowanego obiektu na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej;<br>
  5) opracowanie innych niezbędnych dokumentów które będą wymagane do uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń w tym zgody na wyłączenie terenu inwestycji z produkcji rolnej;<br>
  6) uzyskanie pozwolenia na budowę.<br>
  Ponadto w zakres wykonania zamówienia wchodzi:<br>
  7) wykonanie max. 3 - krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, na wniosek zamawiającego, w okresie 3 lat, w celu zabezpieczenia środków finansowych lub dochowania wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych i uaktualnienia przedmiaru, jeśli będzie to konieczne;<br>
  8) sprawowanie przez projektanta (wg istniejących potrzeb) nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (w tym m. in. w trakcie przygotowań do realizacji na etapie wyboru wykonawcy robót opiniowanie w zakresie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z projektem) oraz udział Projektanta przy odbiorze końcowym lub odbiorach końcowych robót.<br>
  Wykonawca winien konsultować z Zamawiającym sposób realizacji zamówienia i uzyskać jego akceptację co do przyjętych w opracowywanych dokumentach rozwiązań technicznych i projektowych oraz przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji jeden egz. kompletnej dokumentacji technicznej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę a także ściśle współpracować z Zamawiającym w trakcie uzgadniania dokumentacji w zakresie wymaganym prawem, w tym przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów dotyczących uzgodnień (złożonych wniosków i uzyskanych dokumentów).

Inne osoby dla Włodarczyk Wojciech Jan (72 osoby):