Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Krzysztof Artur

w KRS

Krzysztof Artur Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Artur
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Chełm (Lubelskie), Ruda-huta (Lubelskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Machowicz Stefan Adam, Mazurek Krzysztof, Taras Grażyna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Onyszko Aleksandra

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Servis Hr Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000556379
 2. Zakład Usług Komunalnych W Rudzie-hucie Sp. Z O.O., Ruda-huta − KRS 0000449816

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Lubelskie Centrum Recyklingu Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000285215
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Włodawa − KRS 0000050215
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000045743
 4. Zpow Przedsiębiorstwo Rolno-przemysłowe W Chełmie, Chełm − KRS 0000142223

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RUDA-HUTA
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta przyjętego uchwałą Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 20 czerwca 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 14 lipca 2016r. poz. 3131). Na czas realizacji niniejszego zamówienia wyposażenie w pojemniki, worki i kontenery nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy (wg szczegółowego wykazu nieruchomości dostarczonego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy).
  Przewidywana ilość odpadów szacowana przez Zamawiającego – ok. 500 Mg.

  Ilość worków przewidywana przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia – 97 200 szt.
  Grubość i pojemność worków:
  - czarne i niebieskie - grubości od 0,04 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L
  - szare i zielone - grubości od 0,05 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L
  - bezbarwne i żółte - grubości od 0,03 do 0,05mm i pojemności od 80 do 120L
  Wykonawca dostarczy:
  - na nieruchomości jednorodzinne, na których właściciel zadeklarował, że dokonuje segregacji odpadów komunalnych komplet worków (po jednym dla każdej frakcji) i pojemnik
  - na nieruchomości wielorodzinne, na których zarządca zadeklarował, że dokonywana będzie segregacja odpadów komunalnych 2 kontenery ( jeden na frakcję suchą, jeden na frakcję mokrą) i kpl. POK ( w tym po jednym na plastik, szkło, makulaturę)
  - na nieruchomości jednorodzinne, na których właściciel zadeklarował, że nie dokonuje segregacji odpadów komunalnych 3 szt. worków czarnych
  - na nieruchomości wielorodzinne, na których zarządca zadeklarował, że nie dokonywana będzie segregacja odpadów komunalnych 2 kontenery na zmieszane odpady komunalne.
  Worki muszą być zastąpione nowymi, po każdym odbiorze odpadów.

  Przewidywana ilość i pojemność pojemników i kontenerów, w które Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy:
  - pojemniki - 1350 szt. o pojemności od 110 do 140L;
  - pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem na przeterminowane leki;
  - kontenery – 4 szt. o pojemności od 1100 do 2200L;
  - kontenery POK – 2 kpl. po 3 szt. o pojemności min. 2,2 m3 (kolor żółty, zielony i niebieski w każdym komplecie).
  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika/kontenera podczas odbierania odpadów, Wykonawca wymieni pojemnik/kontener na nowy.

  Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Ruda-Huta zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta przyjętego uchwałą Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 20 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 14 lipca 2016r., poz. 3131):
  1) niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne – worek czarny o pojemności od 110L do 140L lub kontener od 1100L do 2200L,

  2) segregowane odpady komunalne:
  a) frakcja mokra (np. resztki jedzenia, obierki, liście, trawa) - worek czarny
  b) frakcja sucha (np. zużyte przedmioty użytku domowego z twardego plastiku np. miski, durszlaki, wiadra, ubrania, obuwie, puszki, metale, kawałki papieru i tektury, styropianu, zabawki) – pojemnik i worek bezbarwny przy zabudowie jednorodzinnej, kontener przy wielorodzinnej
  c) tworzywa sztuczne (np. butelki po napojach, płynach do mycia naczyń, prania, płukania itp.) - worek żółty,
  d) szkło (np. opróżnione butelki, słoiki) - worek zielony,
  e) popiół, gruz, odpady budowlane (np. skrawki płyt gipsowych, ceramicznych, kawałki gruzu, cegieł, pustaków, popiół) - worek szary,
  f) papier i makulatura (np. gazety, książki, zeszyty, tektura) - worek niebieski,

  3) odpady wielkogabarytowe,
  4) baterie, akumulatory,
  5) żarówki, świetlówki,
  6) resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów,
  7) pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych,
  8) zużyte opony,
  9) sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  10) tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące,
  11) odpady w postaci przeterminowanych leków – pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem.

  Częstotliwość odbierania odpadów przez Wykonawcę zgodnie z uchwałą nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 14 lipca 2016r. poz. 3132):
  1) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2015r., poz. 1892):
  - odpady komunalne zmieszane - 1 raz w miesiącu,
  - odpady komunalne segregowane – 1 raz w miesiącu
  2) odpady komunalne zmieszane z terenu zabudowy wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu
  3) odpady wielkogabarytowe i wymienione w ust. 3.7. pkt. 4-10 będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na pół roku w formie objazdowej zbiórki odpadów według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym,
  4) przeterminowanych leków z punktu usytuowanego w Rudzie-Hucie przy ul. Targowej 6 – nie rzadziej niż 1 raz na pół roku,
  5) odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Targowej w Rucie-Hucie – każdorazowo po zgłoszeniu, nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.
  Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych:
  Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku awarii do instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi – zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.
  Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska.
  1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.
  2) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
  3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
  4) Wykonawcę obowiązuje:
  - zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
  - zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
  Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
  1) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na wadze lub określenie w inny sposób ilość przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
  2) Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów:
  a) kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).
  b) Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
  3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.: półrocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).
  Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o których mowa powyżej w formie papierowej – w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.
  W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.
  Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie:
  - posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  - utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  - spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
  - zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej;
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).
  Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych i przedstawi go do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i rozpowszechni go wśród właścicieli nieruchomości, od których odpady będą odbierane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia pozytywnego uzgodnienia niniejszego harmonogramu.
  Wykonawca pisemnie potwierdzi Zamawiającemu, że nieruchomości wymienione w szczegółowym wykazie zostały wyposażone w pojemniki i worki lub kontenery najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, o każdym przypadku odebrania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda-Huta, które nie były uwzględnione w szczegółowym wykazie nieruchomości przekazanych przez Zamawiającego.
  Charakterystyka terenu Gminy Ruda-Huta
  Powierzchnia gminy – 112 km2
  Liczba miejscowości – 24, podzielonych na 15 sołectw
  Liczba osób zamieszkałych – 4000
  Liczba zestawów do zbiórki odpadów (złożonych deklaracji) – około 1350
  Zabudowa zróżnicowana – od zabudowy ulicowej po zabudowę rozproszoną.
  Na terenie gminy dojazd do poszczególnych nieruchomości zamieszkanych jest bardzo zróżnicowany – drogi utwardzone (asfaltowe, betonowe), drogi żużlowe, drogi gruntowe. Ze względu na rodzaj nawierzchni dróg, parametry techniczne czy rodzaj gruntu, drogi mają małą nośność. Jest to dodatkowy element, jaki Wykonawca musi uwzględnić dobierając odpowiednie środki transportu do realizacji zamówienia, a co za tym idzie w kalkulacji kosztów wykonania zamówienia muszą być odpowiednio uwzględnione. 2. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RUDA-HUTA
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta przyjętego uchwałą Nr XXX/157/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r. ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2013r. poz. 3142).
  2. Na czas realizacji niniejszego zamówienia wyposażenie w pojemniki, worki i kontenery nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy (wg szczegółowego wykazu nieruchomości dostarczonego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy).
  3. Przewidywana ilość odpadów szacowana przez Zamawiającego - 500 Mg.
  4. Ilość worków przewidywana przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia - 97 200 szt.
  Grubość i pojemność worków:
  - czarne i niebieskie - grubości od 0,04 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L
  - szare i zielone - grubości od 0,05 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L
  - bezbarwne i żółte - grubości od 0,03 do 0,05mm i pojemności od 80 do 120L
  Worki muszą być zastąpione nowymi, po każdym odbiorze odpadów.
  5. Przewidywana ilość i pojemność pojemników i kontenerów, w które Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości w terminie do 31.12.2015r.:
  - pojemniki - 1350 szt. o pojemności od 110 do 140L;
  - pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem na przeterminowane leki;
  - kontenery - 4 szt. o pojemności od 1100 do 2200L;
  - kontenery POK - 2 kpl. po 3 szt. o pojemności min. 2,2 m3 (kolor żółty, zielony i niebieski w każdym komplecie).
  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika/kontenera podczas odbierania odpadów, Wykonawca wymieni pojemnik/kontener na nowy.
  6. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Ruda-Huta zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta przyjętego uchwałą Nr XXX/157/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2013r., poz. 3142):
  1) niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne - pojemnik o pojemności od 110L do 140L lub kontener od 1100L do 2200L,
  2) segregowane odpady komunalne:
  a) frakcja mokra (np. resztki jedzenia, obierki, liście, trawa) - worek czarny
  b) frakcja sucha (np. zużyte przedmioty użytku domowego z twardego plastiku np. miski, durszlaki, wiadra, ubrania, obuwie, puszki, metale, kawałki papieru i tektury, styropianu, zabawki) - pojemnik i worek bezbarwny przy zabudowie jednorodzinnej, kontener przy wielorodzinnej
  c) tworzywa sztuczne (np. butelki po napojach, płynach do mycia naczyń, prania, płukania itp.) - worek żółty,
  d) szkło (np. opróżnione butelki, słoiki) - worek zielony,
  e) popiół, gruz, odpady budowlane (np. skrawki płyt gipsowych, ceramicznych, kawałki gruzu, cegieł, pustaków, popiół) - worek szary,
  f) papier i makulatura (np. gazety, książki, zeszyty, tektura) - worek niebieski,
  3) odpady wielkogabarytowe, problematyczne.
  4) odpady problematyczne w postaci przeterminowanych leków - pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem.
  7. Częstotliwość odbierania odpadów przez Wykonawcę zgodnie z uchwałą nr XXX/158/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2013r. poz. 3143):
  a) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.):
  - odpady komunalne zmieszane - 1 raz w miesiącu,
  - odpady komunalne segregowane - 1 raz w miesiącu
  b) odpady komunalne zmieszane z terenu zabudowy wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu
  c) odpady wielkogabarytowe i problematyczne (za wyjątkiem przeterminowanych leków) będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na pół roku w formie objazdowej zbiórki odpadów według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym,
  d) przeterminowanych leków z punktu usytuowanego w Rudzie-Hucie przy ul. Targowej 6 - nie rzadziej niż 1 raz na pół roku,
  e) odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Targowej w Rucie-Hucie - każdorazowo po zgłoszeniu, nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.
  8. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych:
  Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku awarii do instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi - zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.
  9. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska.
  1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.
  2) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
  3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
  4) Wykonawcę obowiązuje:
  - zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
  - zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
  10. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
  1) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na wadze lub określenie w inny sposób ilość przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
  2) Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów:
  a. kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).
  b. Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
  3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.: półrocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).
  Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o których mowa powyżej w formie papierowej - w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.
  W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.
  11. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie:
  - posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  - utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  - spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
  - zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej;
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).
  12. Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych i przedstawi go do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i rozpowszechni go wśród właścicieli nieruchomości, od których odpady będą odbierane najpóźniej do dnia 31.12.2015r.
  Wykonawca pisemnie potwierdzi Zamawiającemu, że nieruchomości wymienione w szczegółowym wykazie zostały wyposażone w pojemniki i worki lub kontenery najpóźniej do dnia 31.12.2015r .
  Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, o każdym przypadku odebrania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda-Huta, które nie były uwzględnione w szczegółowym wykazie nieruchomości przekazanych przez Zamawiającego.
  13. Charakterystyka terenu Gminy Ruda-Huta
  Powierzchnia gminy - 112 km2
  Liczba miejscowości - 24, podzielonych na 15 sołectw
  Liczba osób zamieszkałych - 4000
  Liczba zestawów do zbiórki odpadów (złożonych deklaracji) - około 1350
  Zabudowa zróżnicowana - od zabudowy ulicowej po zabudowę rozproszoną.
  Na terenie gminy dojazd do poszczególnych nieruchomości zamieszkanych jest bardzo zróżnicowany - drogi utwardzone (asfaltowe, betonowe), drogi żużlowe, drogi gruntowe. Ze względu na rodzaj nawierzchni dróg, parametry techniczne czy rodzaj gruntu, drogi mają małą nośność. Jest to dodatkowy element, jaki Wykonawca musi uwzględnić dobierając odpowiednie środki transportu do realizacji zamówienia, a co za tym idzie w kalkulacji kosztów wykonania zamówienia muszą być odpowiednio uwzględnione.
 3. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RUDA-HUTA
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta przyjętego uchwałą Nr XXX/157/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r. ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2013r. poz. 3142).
  2. Na czas realizacji niniejszego zamówienia wyposażenie w pojemniki, worki i kontenery nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy (wg szczegółowego wykazu nieruchomości dostarczonego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy).
  3. Kody CPV
  90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  90500000-2 usługi związane z odpadami
  90533000-2 usługi zagospodarowania odpadów
  90514000-3 usługi recyklingu odpadów
  90510000-5 usuwanie i obróbka odpadów.
  4. Przewidywana ilość odpadów szacowana przez Zamawiającego - 400 Mg.
  5. Ilość worków przewidywana przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia - 97 200 szt.
  Grubość i pojemność worków:
  - czarne i niebieskie - grubości od 0,04 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L
  - szare i zielone - grubości od 0,05 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L
  - bezbarwne i żółte - grubości od 0,03 do 0,05mm i pojemności od 80 do 120L
  Worki muszą być zastąpione nowymi, po każdym odbiorze odpadów.
  6. Przewidywana ilość i pojemność pojemników i kontenerów, w które Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości w terminie do 31.12.2014r.:
  - pojemniki - 1350 szt. o pojemności od 110 do 140L;
  - pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem na przeterminowane leki;
  - kontenery - 4 szt. o pojemności od 1100 do 2200L;
  - kontenery POK - 2 kpl. po 3 szt. o pojemności min. 2,2 m3 (kolor żółty, zielony i niebieski w każdym komplecie).
  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika/kontenera podczas odbierania odpadów, Wykonawca wymieni pojemnik/kontener na nowy.

  7. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Ruda-Huta zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta przyjętego uchwałą Nr XXX/157/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r. ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2013r. poz. 3142):
  1) niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne - pojemnik o pojemności od 110L do 140L lub kontener od 1100L do 2200L,

  2) segregowane odpady komunalne:
  a) frakcja mokra (np. resztki jedzenia, obierki, liście, trawa) - worek czarny

  b) frakcja sucha (np. zużyte przedmioty użytku domowego z twardego plastiku np. miski, durszlaki, wiadra, ubrania, obuwie, puszki, metale, kawałki papieru i tektury, styropianu, zabawki) - pojemnik i worek bezbarwny przy zabudowie jednorodzinnej, kontener przy wielorodzinnej

  c) tworzywa sztuczne (np. butelki po napojach, płynach do mycia naczyń, prania, płukania itp.) - worek żółty,

  d) szkło (np. opróżnione butelki, słoiki) - worek zielony,

  e) popiół, gruz, odpady budowlane (np. skrawki płyt gipsowych, ceramicznych, kawałki gruzu, cegieł, pustaków, popiół) - worek szary,

  f) papier i makulatura (np. gazety, książki, zeszyty, tektura) - worek niebieski,

  3) odpady wielkogabarytowe, problematyczne.

  4) odpady problematyczne w postaci przeterminowanych leków - pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem.


  8. Częstotliwość odbierania odpadów przez Wykonawcę zgodnie z uchwałą nr XXX/158/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2013r. poz. 3143):
  a) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.):
  - odpady komunalne zmieszane - 1 raz w miesiącu,
  - odpady komunalne segregowane - 1 raz w miesiącu
  b) odpady komunalne zmieszane z terenu zabudowy wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu
  c) odpady wielkogabarytowe i problematyczne (za wyjątkiem przeterminowanych leków) będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na pół roku w formie objazdowej zbiórki odpadów według harmonogramu ustalonego z Wykonawcą,
  d) przeterminowanych leków z punktu usytuowanego w Rudzie-Hucie przy ul. Targowej 6 - nie rzadziej niż 1 raz na pół roku,
  e) odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Targowej w Rucie-Hucie - każdorazowo po zgłoszeniu, nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

  9. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych:
  Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku awarii do instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi - zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.

  10. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska.
  1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.
  2) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
  3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
  4) Wykonawcę obowiązuje:
  - zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
  - zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

  11. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
  1) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na wadze lub określenie w inny sposób ilość przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
  2) Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów:
  a. kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).
  b. Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
  3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.: kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).
  Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o których mowa powyżej w formie papierowej - w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
  W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.

  12. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie:
  - posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  - utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  - spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
  - zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej;
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).

  13. Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych i przedstawi go do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i rozpowszechni go wśród właścicieli nieruchomości, od których odpady będą odbierane najpóźniej do dnia 31.12.2014r.
  Wykonawca pisemnie potwierdzi Zamawiającemu, że nieruchomości wymienione w szczegółowym wykazie zostały wyposażone w pojemniki i worki lub kontenery najpóźniej do dnia 31.12.2014r.
  Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, o każdym przypadku odebrania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda-Huta, które nie były uwzględnione w szczegółowym wykazie nieruchomości przekazanych przez Zamawiającego.

  14. Charakterystyka terenu Gminy Ruda-Huta
  Powierzchnia gminy - 112 km2
  Liczba miejscowości - 24, podzielonych na 15 sołectw
  Liczba osób zamieszkałych - 4000
  Liczba zestawów do zbiórki odpadów (złożonych deklaracji) - około 1350
  Zabudowa zróżnicowana - od zabudowy ulicowej po zabudowę rozproszoną.
  Na terenie gminy dojazd do poszczególnych nieruchomości zamieszkanych jest bardzo zróżnicowany - drogi utwardzone (asfaltowe, betonowe), drogi żużlowe, drogi gruntowe. Ze względu na rodzaj nawierzchni dróg, parametry techniczne czy rodzaj gruntu, drogi mają małą nośność. Jest to dodatkowy element, jaki Wykonawca musi uwzględnić dobierając odpowiednie środki transportu do realizacji zamówienia, a co za tym idzie w kalkulacji kosztów wykonania zamówienia muszą być odpowiednio uwzględnione
 4. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RUDA-HUTA.
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu
  odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie
  odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
  biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
  2012r., poz. 391 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z
  dnia 30 lipca 2012r. oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta przyjętego uchwałą Nr XXX/157/2013 Rady Gminy
  Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r. ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2013r. poz. 3142). 2. Wyposażenie w pojemniki, worki i kontenery nieruchomości
  położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy (wg szczegółowego wykazu nieruchomości dostarczonego prze Zamawiającego w
  dniu podpisania umowy). 3. Przewidywana ilość odpadów szacowana przez Zamawiającego - 400 Mg. 4. Ilość worków przewidywana przez Zamawiającego na
  okres realizacji zamówienia - 97 200 szt. Grubość i pojemność worków: - czarne i niebieskie - grubości od 0,04 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L - szare i
  zielone - grubości od 0,05 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L - bezbarwne i żółte - grubości od 0,03 do 0,05mm i pojemności od 80 do 120L Worki muszą być
  zastąpione nowymi, po każdym odbiorze odpadów. 5. Przewidywana ilość i pojemność pojemników i kontenerów, w które Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć
  nieruchomości w terminie do 31.12.2013r.: - pojemniki - 1350 szt. o pojemności od 110 do 140L; - pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym
  wlotem na przeterminowane leki; - kontenery - 4 szt. o pojemności od 1100 do 2200L; - kontenery POK - 2 kpl. po 3 szt. o pojemności min. 2,2 m3 (kolor żółty,
  zielony i niebieski w każdym komplecie). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika/kontenera podczas odbierania odpadów, Wykonawca wymieni
  pojemnik/kontener na nowy. 6. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Ruda-Huta zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Ruda-Huta przyjętego uchwałą Nr XXX/157/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca
  2013r. poz. 3142): 1) niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne - pojemnik o pojemności od 110L do 140L lub kontener od 1100L do 2200L, 2) segregowane
  odpady komunalne: a) frakcja mokra (np. resztki jedzenia, obierki, liście, trawa) - worek czarny b) frakcja sucha (np. zużyte przedmioty użytku domowego z
  twardego plastiku np. miski, durszlaki, wiadra, ubrania, obuwie, puszki, metale, kawałki papieru i tektury, styropianu, zabawki) - pojemnik i worek bezbarwny przy
  zabudowie jednorodzinnej, kontener przy wielorodzinnej c) tworzywa sztuczne (np. butelki po napojach, płynach do mycia naczyń, prania, płukania itp.) - worek
  żółty, d) szkło (np. opróżnione butelki, słoiki) - worek zielony, e) popiół, gruz, odpady budowlane (np. skrawki płyt gipsowych, ceramicznych, kawałki gruzu, cegieł,
  pustaków, popiół) - worek szary, f) papier i makulatura (np. gazety, książki, zeszyty, tektura) - worek niebieski, 3) odpady wielkogabarytowe, problematyczne. 4)
  odpady problematyczne w postaci przeterminowanych leków - pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem. 7. Częstotliwość odbierania
  odpadów przez Wykonawcę zgodnie z uchwałą nr XXX/158/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2013r. poz. 3143):
  a) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z
  dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.): - odpady komunalne zmieszane - 1 raz w miesiącu, - odpady komunalne
  segregowane - 1 raz w miesiącu b) odpady komunalne zmieszane z terenu zabudowy wielorodzinnej - 2 raz w miesiącu c) odpady wielkogabarytowe i
  problematyczne (za wyjątkiem przeterminowanych leków) będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na pół roku w formie objazdowej zbiórki odpadów według
  harmonogramu ustalonego z Wykonawcą, d) przeterminowanych leków z punktu usytuowanego w Rudzie-Hucie przy ul. Targowej 6 - nie rzadziej niż 1 raz na pół roku, e) odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Targowej w Rucie-Hucie - każdorazowo
  po zgłoszeniu, nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.
 5. Zakup paliwa do ZUK w Rudzie-Hucie Sp z o.o.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o., Ruda-Huta
  Zakup paliw:
  1. Olej napędowy - 15.000 litrów
  2. Benzyna bezołowiowa Pb95 - 500,0 litrów
 6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruda-Huta
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. u. z 2012r., poz. 391 z późn. zm./, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta.Przewidywana ilość odpadów szacowana przez Zamawiającego - 200 Mg. Ilość worków przewidywana przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia - 48 600szt. Grubość i pojemność worków:- czarne i niebieskie - grubości od 0,04 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L,- szare i zielone - grubości od 0,05 do 0,06mm i pojemności od 80 do 120L,- bezbarwne i żółte - grubości od 0,03 do 0,05mm i pojemności od 80 do 120L Przewidywana ilość i pojemność pojemników i kontenerów:- pojemniki - 1350szt. o pojemności od 110 do 140L,- kontenery - 4 szt. o pojemności od 1100 do 2200L,
  - kontenery POK - 2 kpl po 3 szt. o pojemności min. 2,2 m3 /kolor żółty, zielony
  i niebieski w każdym komplecie. Rodzaj odpadów komunalnych z terenu gminy Ruda-Huta:
  1) niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne - pojemnik o pojemności
  od 110L do 140L lub kontener 1100L do 2200L,
  2) segregowane odpady komunalne:
  - frakcja mokra /np. resztki jedzenia, obierki, liście, trawa/ - worek czarny
  - frakcja sucha /np. zużyte przedmioty użytku domowego z twardego plastiku np. miski, durszlaki, wiadra, ubrania, obuwie, puszki, metale, kawałki papieru
  i tektury, styropianu, zabawki/ - pojemnik i worek bezbarwny przy
  zabudowie jednorodzinnej, kontener przy wielorodzinnej
  - tworzywa sztuczne /np. butelki po napojach, płynach do mycia naczyń, prania,
  płukania itp./ - worek żółty,
  - szkło /np. opróżnione butelki, słoiki/ - worek zielony,
  - popiół, gruz, odpady budowlane /np. skrawki płyt gipsowych, ceramicznych,
  kawałki gruzu, cegieł, pustaków, popiół / - worek szary,
  - papier i makulatura /np. gazety, książki, zeszyty, tektura/ - worek niebieski
  3) odpady wielkogabarytowe, problematyczne
  4) odpady problematyczne w postaci przeterminowanych leków - pojemnik o
  pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem.
  Częstotliwość odbierania odpadów przez Wykonawcę:
  a/ w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i w zabudowie wielorodzinnej w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali:
  - odpady komunalne zmieszane - 1 raz w miesiącu,
  - odpady komunalne segregowane - 1 raz w miesiącu
  b/ odpady komunalne zmieszane z terenu zabudowy wielorodzinnej - 2 razy
  w miesiącu
  c/ odpady wielkogabarytowe i problematyczne / za wyjątkiem przeterminowanych
  leków/ będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na pół roku w formie objazdowej
  zbiórki odpadów według harmonogramu ustalonego z Wykonawcą ,
  d/ przeterminowanych leków z punktu usytuowanego w Rudzie-Hucie przy
  ul. Targowej 6 - nie rzadziej niż 1 raz na pól roku,
  e/ odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Targowej w Rucie-Hucie - każdorazowo po zgłoszeniu, nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

Inne osoby dla Wojciechowski Krzysztof Artur (117 osób):