Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Krzysztof Rafał

w KRS

Krzysztof Rafał Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Rafał
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1986 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Kolbuszowa (Podkarpackie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyn Anna, Augustyn Stanisław, Barnaś Krystyna, Dąbrowska Barbara, Hołubowska Elżbieta Katarzyna, Karkut Anna, Komaniecka Maria, Koń Gorzelana Patrycja Elżbieta, Kopeć Ewelina Maria, Korzępa Danuta Zofia, Kwaśnik Lucyna, Lewandowska Marta, Lubach Cecylia, Machowski Leopold Roman, Madurska Marta Krystyna, Magda Stanisława Danuta, Mokrzycka Józefa, Piórek Marian, Posłuszny Jadwiga, Przybyło Zdzisława, Skrzela Franciszek, Skura Lidia, Staniszewska Anna Maria, Staniszewski Wiesław Andrzej, Starzec Teresa, Stępień Wiesława Anna, Strzępa Maria, Tatuśko Andrzej Henryk, Tatuśko Małgorzata, Tyczka Ewa Petronela, Warunek Irena Helena, Wąsik Maria Irena, Zięba Renata Agata, Zielińska Ewa Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zielińska Micek Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kolbuszowej, Kolbuszowa − KRS 0000101915
 2. Klub Sportowy Lzs W Krzątce, Krzątka − KRS 0000056074
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowa Górna − KRS 0000056639
 4. Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw, Rzeszów − KRS 0000350815
 5. Regionalna Spółdzielnia Szkolenia i Usług Mleczarskich, Rzeszów − KRS 0000129559
 6. Regionalne Towarzystwo Kultury Im. J.m.goslara W Kolbuszowej, Kolbuszowa − KRS 0000109497
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia, Werynia − KRS 0000364561
 8. Stowarzyszenie Ostrowy, Ostrowy Tuszowskie − KRS 0000320269
 9. Stowarzyszenie Trześniacy, Trześń − KRS 0000421761
 10. Towarzystwo Przyjaciół Dzikowca W Dzikowcu, Dzikowiec − KRS 0000022701

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Na Rzecz Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 W Kolbuszowej, Kolbuszowa − KRS 0000065982
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Majdan Królewski − KRS 0000143332
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Niwiskach, Niwiska − KRS 0000202298
 4. Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska W Kolbuszowej, Kolbuszowa − KRS 0000042920

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas przez okres 36 miesięcy
  Zamawiający: Gmina Cmolas, Cmolas
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas przez okres 36 miesięcy, w tym: a) Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego – budżetu Gminy Cmolas oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Cmolas (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Cmolas). Obsługa bankowa budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cmolas obejmować będzie: - rachunek podstawowy – budżetu Gminy Cmolas, - rachunki następujących jednostek organizacyjnych Gminy: • Urząd Gminy w Cmolasie, • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie, • Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, • Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, • Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie, • Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie, • Zespół Szkół w Cmolasie, • Zespół Szkół w Trzęsówce, • Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich. b) Prowadzenie obsługi kasowej w tym: - dokonywania wypłat gotówkowych (czeki i listy wypłat) - przyjmowania wpłat gotówkowych, - realizacji poleceń przelewu, - przechowywania depozytów, - przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami, c) Lokowanie środków na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, d) Udzielenie Gminie Cmolas, na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy, e) Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, f) Wykonywanie poleceń przelewu elektronicznie i papierowo złożonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym, z tym że przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji oraz wydawanie blankietów czekowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, g) Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 11:00 następnego dnia roboczego, h) Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem. W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:  ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków,  akceptacje transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów,  uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,  przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy,  informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank,  telefoniczną obsługę typu help desk.  zapewnienie możliwości eksportu wyciągu do systemu księgowego, bez opłat i prowizji. Eksportowi powinny podlegać podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytuł płatności,  „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Cmolas, zgodnie z dyspozycjami Gminy Cmolas jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji,  zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nią upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji, i) Codzienne zapewnienie możliwości drukowania przez Zamawiającego wyciągów bankowych, w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, bez opłat, prowizji. 2. Wymagania dodatkowe: a) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Cmolas żadnych innych opłat niż określone w formularzu cenowym (zał. 2 do SIWZ). b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne na rzecz Gminy Cmolas, wypłat gotówkowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy (czeki) oraz od wypłat świadczeń gotówkowych na rzecz osób fizycznych - świadczeniobiorców wg list wypłat przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy wykazane w pkt.1a). c) Wykonawca posiada punkt kasowy (filię lub oddział) miejscowości Cmolas powiat kolbuszowski, lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas, otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) swojego banku w miejscowości Cmolas zapewniający obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału, filii lub punktu kasowego, bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie Gminy Cmolas i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wymaga aby wszelkie czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy podejmowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę i związane z obsługą bankową Zamawiającego wykonywane były przez pracownika/pracowników zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia co najmniej na okres jego realizacji. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się wykonawcę do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wszelkie czynności związane z obsługą bankową budżetu Gminy Cmolas.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 893.545,14 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 14/100), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy Niwiska.
  Zamawiający: Gmina Niwiska, Niwiska
  1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 893.545,14 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 14/100), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy Niwiska. 2. Warunki, jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) wysokość kredytu: 893.545,14 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 14/100), 2) odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu wg. zmiennej stopy procentowej. Przy ustalaniu stopy procentowej odsetek należy zastosować stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu 28 listopada 2016 roku (1,66); 3) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna; 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości i z tego powodu wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami niepobranego kredytu; 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (opłat, prowizji); 6) odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów; 7) wymagany termin oddania poszczególnych transz kredytu do dyspozycji Zamawiającego: a) pierwsza transza – do 16 grudnia 2016 roku – 893.545,14 zł, 8) kredyt zostanie zaciągnięty na okres 61 miesięcy, tj. od dnia 16 grudnia 2016 roku do dnia 16 grudnia 2021 roku. 3. Zasady spłaty kredytu: . 1) spłata kredytu nastąpi w następujących ratach, płatnych w następujących terminach do: - 31 marca 2017 roku w kwocie 75.675,00 zł, - 30 czerwca 2017 roku w kwocie 75.675,00 zł, - 29 września 2017 roku w kwocie 75.675,00 zł., - 29 grudnia 2017 roku w kwocie 75.675,00 zł., - 30 marca 2018 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 29 czerwca 2018 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 28 września 2018 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 31 grudnia 2018 roku w kwocie 44.679,00 zł., - 29 marca 2019 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 28 czerwca 2019 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 30 września 2019 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 31 grudnia 2019 roku w kwocie 44.679,00 zł., - 31 marca 2020 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 30 czerwca 2020 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 30 września 2020 roku w kwocie 44.677,00 zł., - 31 grudnia 2020 roku w kwocie 44.679,00 zł., - 31 marca 2021 roku w kwocie 13.678,00 zł., - 30 czerwca 2021 roku w kwocie 13.678,00 zł., - 30 września 2021 roku w kwocie 13.678,00 zł., - 16 grudnia 2021 roku w kwocie 13.681,14 zł. 2) spłata odsetek następować będzie w miesięcznych okresach obrachunkowych - należne odsetki spłacane będą miesięcznie w terminie do 15 dni po upływie każdego miesiąca. 4. Zabezpieczenie kredytu: zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 3. Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.328.810,00 zł
  Zamawiający: Gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.328.810,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych) zgodnie z Uchwała Nr XXXI/388/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu: a) Waluta kredytu: PLN b) Planowany okres kredytowania od uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2023 roku. c) Spłata odsetek w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przez Bank. d) Odsetki od kredytu naliczane będą za pełny kwartał od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału lub do 7 dnia następnego kwartału począwszy od pierwszego kwartału uruchomienia kredytu. Spłata ostatnich odsetek płatna w dniu całkowitej spłaty kredytu e) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. f) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki będą naliczane do dnia spłaty. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat. h) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego kwartału. i) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 3M na dzień 25.10.2016 r. (tj. 1,72%). - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). j) Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia kwartału poprzedzającego kwartał obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. k) Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu. l) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni. m) Gmina Kolbuszowa wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe do 200% kwoty kredytu. n) Raty kapitałowe kredytu – płatne kwartalnie. Spłata kwartalnych rat kredytu płatna w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, począwszy od I kwartału 2017r., wg poniższego harmonogramu: rok 2017 – 10.000 zł m-c III – 2.500 zł m-c VI – 2.500 zł m-c IX – 2. 500 zł m-c XII – 2. 500 zł rok 2018 – 100.000 zł m-c III – 25.000 zł m-c VI – 25.000 zł m-c IX – 25.000 zł m-c XII – 25.000 zł rok 2019 – 300.000 zł m-c III – 75.000 zł m-c VI –75.000 zł m-c IX – 75.000 zł m-c XII – 75.000 zł rok 2020 – 200.000 zł m-c III – 50.000 zł m-c VI – 50.000 zł m-c IX – 50.000 zł m-c XII – 50.000 zł rok 2021 – 100.000 zł m-c III – 25.000 zł m-c VI – 25.000 zł m-c IX – 25.000 zł m-c XII – 25.000 zł rok 2022 – 100.000 zł m-c III – 25.000 zł m-c VI – 25.000 zł m-c IX – 25.000 zł m-c XII – 25.000 zł rok 2023 – 518.810 zł m-c III – 130.000 zł m-c VI – 130.000 zł m-c IX – 130.000 zł m-c XII – 128.810 zł
 4. Zaciągnięcie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w wysokości 3 355 887 zł.
  Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, Kolbuszowa
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 355 887zł.z przeznaczeniem na : 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 400 000zł, 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 955 887zł, w całości na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym na realizacje następujących operacji: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00035-65151-UM0900171/16 zawartą w dniu 23.06.2016r.w kwocie 862 050zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 401R Komorów – Huta Komorowska - Koniecpól zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00002-65151-UM0900172/16 zawartą w dniu 23.06.2016r.w kwocie 1 093 837zł” 3) Spłata kredytu nastąpi w 50 ratach kwartalnych płatnych począwszy od m-ca marca 2017 r. do m-ca czerwca 2029 r. Harmonogram spłaty kapitału przedstawia się następująco:  I rata w kwocie 1 955 887 do 31.03.2017 r.  II rata w kwocie 1 000,-zł do 31.03.2017r.  III rata w kwocie 1 000,-zł do 31.03.2017r.  IV rata w kwocie 3 000,-zł do 31.12.2017r.  V rata w kwocie 5 000,-zł do 31.03.2018r.  VI rata w kwocie 5 000,-zł do 30.06.2018r.  VII rata w kwocie 5 000,-zł do 30.09.2018r.  VIIII rata w kwocie 5 000,-zł do 31.12.2018r.  IX rata w kwocie 5 000,-zł do 30.03.2019r.  X rata w kwocie 5 000,-zł do 30.06.2019r.  XI rata w kwocie 5 000,-zł do 30.09.2019r.  XII rata w kwocie 5 000,-zł do 31.12.2019r.  XIII rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2020r.  XIV rata w kwocie 35 000,-zł do 30.06.2020r.  XV rata w kwocie 35 000,-zł do 30.09.2020r.  XVI rata w kwocie 35 000,-zł do 31.12.2020r.  XVII rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2021r.  XVIII rata w kwocie 35 000,-zł do 30.06.2021r.  XIX rata w kwocie 35 000,-zł do 30.09.2021r.  XX rata w kwocie 35 000,-zł do 31.12.2021r.  XXI rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2022r.  XXII rata w kwocie 35 000,-zł do 30.06.2022r.  XXIII rata w kwocie 35 000,-zł do 30.09.2022r.  XXIV rata w kwocie 35 000,-zł do 31.12.2022r.  XXV rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2023r.  XXVI rata w kwocie 35 000,-zł do 30.06.2023r.  XXVII rata w kwocie 35 000,-zł do 30.09.2023r.  XXVIII rata w kwocie 35 000,-zł do 31.12.2023r.  XXIX rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2024r.  XXX rata w kwocie 35 000,-zł do 30.06.2024r.  XXXI rata w kwocie 35 000,-zł do 30.09.2024r.  XXXII rata w kwocie 35 000,-zł do 31.12.2024r.  XXXIII rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2025r.  XXXIV rata w kwocie 35 000,-zł do 30.06.2025r.  XXXV rata w kwocie 35 000,-zł do 30.09.2025r.  XXXVI rata w kwocie 35 000,-zł do 31.12.2025r.  XXXVII rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2026r.  XXXVIII rata w kwocie 35 000,-zł do 30.06.2026r.  XXXIX rata w kwocie 35 000,-zł do 30.09.2026r.  XL rata w kwocie 35 000,-zł do 31.12.2026r.  XLI rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2027r.  XLII rata w kwocie 35 000,-zł do 30.06.2027r.  XLIII rata w kwocie 35 000,-zł do 30.09.2027r.  XLIV rata w kwocie 35 000,-zł do 31.12.2027r.  XLV rata w kwocie 35 000,-zł do 31.03.2028r.  XLVI rata w kwocie 40 000,-zł do 30.06.2028r.  XLVII rata w kwocie 40 000,-zł do 30.09.2028r.  XLVIII rata w kwocie 40 000,-zł do 31.12.2028r.  XLIX rata w kwocie 40 000,-zł do 31.03.2029r.  L rata w kwocie 40 000,-zł do 30.06.2029r. 4 ) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 5) odsetki naliczone będą od kwoty wykorzystanego kredytu, 6) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna, 7) w sytuacji wcześniejszej niż w umowie spłaty kredytu ( przedterminowo) odsetki naliczane od faktycznego zadłużenia ( bez ponoszenia dodatkowych kosztów), 8) oprocentowanie będzie liczone wg stawki zmiennej obowiązującej w okresie naliczania w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku, a) przy naliczaniu oprocentowania będzie przyjęta rzeczywista liczba dni w miesiącu oraz w roku obrachunkowym (365/366 dni), b) o zmianie oprocentowania Bank powiadomi kredytobiorcę na piśmie, 9) marża banku nie może mieć wartości ujemnej, 11) spłata odsetek w kwartalnych okresach obrachunkowych, 10) możliwość realizacji kredytu przez Zamawiającego w transzach, 12) raty odsetkowe i kapitałowe będą płatne do końca każdego kwartału, 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania części przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. 14) Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji z tytułu: prowizji przygotowawczej (za udzielenie kredytu); inne opłaty i prowizje np: prowizja od zaangażowania, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu są niedopuszczone. 2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1)Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 i Dz. U. z 2016r poz. 1020 ), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, min. 1 osobę, która będzie wykonywać: czynności związane z obsługą administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia (stanowisko związane z obsługą kredytu). 2)Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu Wykaz Pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami. Wykaz stanowić będzie załącznik do umowy. b) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób ( kopie umowy o pracę, ) wskazanych w Wykazie Pracowników. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kopię umowy należy zanonimizować w zakresie danych wrażliwych pracownika, adresu zamieszkania, nr pesel, wynagrodzenia. d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. e) Za niewypełniene obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty 1 000 zł. za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy. f) W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w pkt. a), wykonawca zobowiązany niezwłocznie do przedłożenia uaktualnionego Wykazu pracowników. Zmiana ta nie będzie stanowić zmiany umowy.

 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.999.281,71 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 71/100), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy Niwiska oraz na pokrycie deficytu gminy
  Zamawiający: Gmina Niwiska, Niwiska
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.999.281,71 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 71/100), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy Niwiska oraz na pokrycie deficytu gminy. 2. Warunki, jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) wysokość kredytu: 1.999.281,71 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 71/100), 2) odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu wg. zmiennej stopy procentowej. Przy ustalaniu stopy procentowej odsetek należy zastosować stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu 30 listopada 2015 roku (1,67); 3) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna; 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości i z tego powodu wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami niepobranego kredytu; 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (opłat, prowizji); 6) odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów; 7) wymagany termin oddania poszczególnych transz kredytu do dyspozycji Zamawiającego: a) pierwsza transza - do 17 grudnia 2015 roku - 1.999.281,71 zł, 8) kredyt zostanie zaciągnięty na okres 73 miesięcy, tj. od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 31grudnia 2021 roku. 3. Zasady spłaty kredytu: . 1) spłata kredytu nastąpi w następujących ratach, płatnych w następujących terminach do: - 31 marca 2016 roku w kwocie 379.826,71 zł, - 30 czerwca 2016 roku w kwocie 1.000,00 zł, - 24 marca 2017 roku w kwocie 12.500,00 zł., - 30 czerwca 2017 roku w kwocie 12.500,00 zł., - 29 września 2017 roku w kwocie 12.500,00 zł., - 29 grudnia 2017 roku w kwocie 12.500,00 zł., - 30 marca 2018 roku w kwocie 25.000,00 zł., - 29 czerwca 2018 roku w kwocie 25.000,00 zł., - 28 września 2018 roku w kwocie 25.000,00 zł., - 31 grudnia 2018 roku w kwocie 25.000,00 zł., - 29 marca 2019 roku w kwocie 75.000,00 zł., - 28 czerwca 2019 roku w kwocie 75.000,00 zł., - 30 września 2019 roku w kwocie 75.000,00 zł., - 31 grudnia 2019 roku w kwocie 75.000,00 zł., - 31 marca 2020 roku w kwocie 187.500,00 zł., - 30 czerwca 2020 roku w kwocie 187.500,00 zł., - 30 września 2020 roku w kwocie 187.500,00 zł., - 31 grudnia 2020 roku w kwocie 187.500,00 zł., - 31 marca 2021 roku w kwocie 104.600,00 zł., - 30 czerwca 2021 roku w kwocie 104.600,00 zł., - 30 września 2021 roku w kwocie 104.600,00 zł., - 31 grudnia 2021 roku w kwocie 104.655,00 zł. 2) spłata odsetek następować będzie w miesięcznych okresach obrachunkowych - należne odsetki spłacane będą miesięcznie w terminie do 15 dni po upływie każdego miesiąca. 4. Zabezpieczenie kredytu: zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 6. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 1 437 075 ZŁ
  Zamawiający: Gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa
  1Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 437 075 zł słownie : jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 2Rodzaj zamówienia : usługi. 3Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu : a Waluta kredytu : PLN b Planowany okres kredytowania - do dnia 31.12.2023 roku. c Spłata odsetek w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przez Bank. d Odsetki od kredytu naliczane będą za pełny kwartał od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału lub do 7 dnia następnego kwartału począwszy od pierwszego kwartału uruchomienia kredytu. Spłata ostatnich odsetek płatna w dniu całkowitej spłaty kredytu. e Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. f W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki będą naliczane do dnia spłaty. g Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat. h Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego kwartału. i stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 3M na dzień 01.10. 2015 r. (tj.1,72%). UWAGA: Do kalkulacji ceny należy przyjąć rok równy 365 dni. - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia kwartału poprzedzającego kwartał obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu. j Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni. k Gmina Kolbuszowa wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe do 200% kwoty kredytu. l Raty kapitałowe kredytu - płatne kwartalnie. Spłata kwartalnych rat kredytu płatna w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, począwszy od stycznia 2017 r., wg poniższego harmonogramu : rok 2017 - 5 000 zł m-c III - 1 250 zł m-c VI - 1 250 zł m-c IX - 1 250 zł m-c XII - 1 250 zł rok 2018 - 150 000 zł m-c III - 37 500 zł m-c VI - 37 500 zł m-c IX - 37 500 zł m-c XII - 37 500 zł rok 2019 - 150 000 zł m-c III - 37 500zł m-c VI - 37 500 zł m-c IX - 37 500 zł m-c XII - 37 500 zł rok 2020 - 5 000 zł m-c III - 1 250 zł m-c VI - 1 250 zł m-c IX - 1 250 zł m-c XII - 1 250 zł rok 2021 - 200 000 zł m-c III - 50 000 zł m-c VI - 50 000 zł m-c IX - 50 000 zł m-c XII - 50 000 zł rok 2022 - 200 000 zł m-c III - 50 000 zł m-c VI - 50 000 zł m-c IX - 50 000 zł m-c XII - 50 000 zł rok 2023 - 727 075 zł m-c III - 181 750 zł m-c VI - 181 750 zł m-c IX - 181 750 zł m-c XII - 181 825 zł.
 7. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Niwiska oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska w okresie 5 lat, tj. od 02.09.2015 roku do 02.09.2020 roku.
  Zamawiający: Gmina Niwiska, Niwiska
  Przedmiotem zamówienia jest: A. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Niwiska oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska w okresie 5 lat, tj. od 02.09.2015 roku do 02.09.2020 roku, obejmuje następujące usługi: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Niwiska). 2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Niwiska oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska obejmować będzie: 1) rachunek podstawowy - budżetu Gminy Niwiska, 2) rachunki następujących jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska: a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach, b) Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, c) Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach, d) Publiczne Gimnazjum w Niwiskach, e) Szkoła Podstawowa w Niwiskach, f) Szkoła Podstawowa w Trześni, g) Szkoła Podstawowa w Hucisku, h) Szkoła Podstawowa w Kosowach, i) Szkoła Podstawowa w Siedlance, j) Szkoła Podstawowa w Przyłęku, k) Urząd Gminy w Niwiskach, l) Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 3) prowadzenie obsługi kasowej, w tym: a) dokonywanie wypłat gotówkowych, b) przyjmowanie wpłat gotówkowych, c) realizację poleceń przelewu, d) przechowywanie depozytów, e) obsługa operacji zagranicznych, f) generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami, 3. Dodatkową czynnością wykonaną w ramach zamówienia jest objęcie systemem bankowości elektronicznej Home banking wszystkich obsługiwanych jednostek (po jednym stanowisku w każdej jednostce zależnej, oraz 3 stanowisk w siedzibie Urzędu Gminy Niwiska) w terminie maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat. System bankowości elektronicznej Home banking powinien umożliwiać w szczególności: 1) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach budżetu Gminy Niwiska, w tym również na rachunkach jednostek wymienionych w ust. 2 pkt 2, 2) przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach budżetu Gminy Niwiska, w tym również na rachunkach jednostek wymienionych w ust. 2 pkt 2 wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, 3) wywołanie dowolnej operacji wg kryteriów określonych w punkcie 2, 4) składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, 5) składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku, 6) obsługę systemu na platformie internetowej, 7) monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, 4. Lokowanie środków na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, 5. Prowadzenie i obsługa skonsolidowanego rachunku budżetu gminy, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego budżetu gminy, a także dodatnie salda rachunków jednostek budżetowych Gminy Niwiska, wyłączając następujące jednostki: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach, 2) Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 3) Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach. 6. Udzielenie Gminie Niwiska, na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Niwiska. 7. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 8. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godz. 11:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 11:00 w dniu następnym do godz. 11:00. 9. Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. B. Wymagania dodatkowe: 1.Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Niwiska żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik 2). 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od: 1) wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne, osoby prawne na rzecz Gminy Niwiska, 2) wpłat na rachunki jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale III B ust.2 pkt 2, 3) wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych dokonywanych przez Gminę Niwiska oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Niwiska wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale III B ust.2 pkt 2. 4) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, 5) realizacja wszystkich przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi, 6) opłat za zaświadczenia i opinie bankowe. 3. Bank otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) swojego banku - zapewniający pełną obsługę bankową budżetu Gminy Niwiska oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska - w miejscowości Niwiska (powiat kolbuszowski) lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Niwiska oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska, otworzy w miejscowości Niwiska (powiat kolbuszowski) punkt kasowy swojego banku zapewniający kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Niwiska oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska. Do momentu otwarcia punktu kasowego (filii lub oddziału) w miejscowości Niwiska (powiat kolbuszowski) Bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy Niwiska oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska na terenie Gminy Niwiska i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Niwiska oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Gminę Niwiska, wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy. C. Informacje o oprocentowaniu: 1. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu gminy liczone będzie wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca. 2. Oprocentowanie lokaty miesięcznej wg. stawki WIBID 1M, kwartalnej wg. stawki WIBID 3M.
 8. Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015-2018
  Zamawiający: Gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa
  1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat. 2) Rodzaj zamówienia : usługi. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : a) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków : - bieżących, - pomocniczych, - funduszowych dla Gminy Kolbuszowa pod nazwą : Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa oraz dla następujących jednostek organizacyjnych gminy ; - Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111a, - Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111a, - Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A, - Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 7, - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a, - Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Kolejowa 2, - Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, prowadzącego poza własnym rachunkiem, obsługę w postaci rachunków pomocniczych i subkont dla: * Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1, * Zespołu Szkół Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46, * Zespołu Szkół w Widełce, * Zespołu Szkół w Kupnie, * Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, * Szkoły Podstawowej w Domatkowie, * Szkoły Podstawowej w Bukowcu, * Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej, * Szkoły Podstawowej w Przedborzu, * Szkoły Podstawowej w Weryni, * Szkoły Podstawowej w Zarębkach, * Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 1, * Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 11, * Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 1, * Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej, * Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Górnej, * Przedszkola Publicznego w Weryni, * Publicznego Przedszkola w Widełce. Łączna liczba rachunków bieżących - 9, rachunków pomocniczych i funduszowych - 48 oraz 77 subkont do rachunków jednostek oświatowych . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczy jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Umowy o prowadzenie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa zawarte zostaną z każdą wymienioną jednostką oddzielnie, w terminach z nimi uzgodnionych. b) Realizację wypłat gotówkowych, m. in: - świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej w ilości ok 300 szt. miesięcznie, - dodatków mieszkaniowych i energetycznych w ilości około 55 szt. miesięcznie, - innych wypłat w ilości około 55 szt. miesięcznie, - czeków gotówkowych z poszczególnych rachunków bankowych w ilości około 50 szt. miesięcznie na kwotę około 600 000 zł miesięcznie, c) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe w przewidywanej ilości około 2 413 szt. pozycji miesięcznie (dotyczy wpłat na rachunek urzędu i samorządowych zakładów budżetowych). d) Realizacja przelewów składanych w formie elektronicznej a także w szczególnych przypadkach w formie papierowej w przewidywanej ilości około 4 852 szt. miesięcznie. (Forma przelewów z rachunków wyłącznie w formie papierowej w ilości około 158 szt. obowiązywać będzie w Zakładzie Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej a także w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej) e) Sporządzanie wyciągu bankowego potwierdzającego dokonane operacje oraz stan salda na każdy dzień roboczy wraz z załącznikami. Zamawiający zastrzega sobie konieczność wydawania wtórników do wyciągu bankowego dla konta podstawowego Gminy Kolbuszowa a także dla jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. f) Wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych. g) Możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Gminy. h) Możliwość lokowania wolnych środków w lokatach terminowych. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach. i) Zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany systemu finansowo - księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczne wczytanie przelewów z systemu księgowego do systemu bankowego bądź z systemu bankowego do systemu finansowo - księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. j) Obsługę płatności masowych w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie generować i prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności w ilości około 17 200 szt. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako obiorcy płatności. Wykonawca będzie miał obowiązek identyfikacji i przetwarzania płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego. Wpłaty gotówkowe w kasach banku lub wpływy poprzez elixir w ramach rozliczeń w formie rachunków wirtualnych dokonywane będą poprzez podanie w treści dyspozycji wpłaty bądź przelewu numeru rachunku wirtualnego. Wykonawca będzie miał obowiązek poinformować również zamawiającego o numerach wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty na rachunek Zamawiającego poprzez udostępnienie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Świadczący usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 3 lit. b - j w każdej ilości jaka jest niezbędna do prawidłowej obsługi rachunku dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych. 4) Sposób wykonywania zamówienia : a) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w mieście Kolbuszowa 1 oddziału Banku lub filii. W przypadku gdy wybrany bank nie posiada na terenie Kolbuszowej swojej siedziby, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Kolbuszowa i zapewnienie możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów ze strony Gminy ( transport gotówki - przywóz, odbiór przez bank na jego koszt.).
 9. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas na okres 36 miesięcy
  Zamawiający: Urząd Gminy Cmolas, Cmolas
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas przez okres 36 miesięcy, w tym: a). Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego - budżetu Gminy Cmolas oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Cmolas (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Cmolas). Obsługa bankowa budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cmolas obejmować będzie: - rachunek podstawowy - budżetu Gminy Cmolas, - rachunki następujących jednostek organizacyjnych Gminy: * Urząd Gminy w Cmolasie, * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie, * Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, * Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, * Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie, * Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie, * Zespół Szkół w Cmolasie, * Zespół Szkół w Trzęsówce, * Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich, *Szkoła Podstawowa w Hadykówce, * Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich. b). Prowadzenie obsługi kasowej w tym: - dokonywania wypłat gotówkowych (czeki i listy wypłat) - przyjmowania wpłat gotówkowych, - realizacji poleceń przelewu, - przechowywania depozytów, - przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami, c). Lokowanie środków na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, d). Udzielenie Gminie Cmolas, na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy, e). Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, f). Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym, g). Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 11:00 następnego dnia roboczego. 2.Wymagania dodatkowe: a) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Cmolas żadnych innych opłat niż określone w formularzu cenowym (zał. 2 do SIWZ). b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne na rzecz Gminy Cmolas, wypłat gotówkowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy (czeki) oraz od wypłat świadczeń gotówkowych na rzecz osób fizycznych - świadczeniobiorców wg list wypłat przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy wykazane w pkt.1a). c) Wykonawca posiada punkt kasowy (filię lub oddział) miejscowości Cmolas powiat kolbuszowski, lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas, otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) swojego banku w miejscowości Cmolas zapewniający obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału, filii lub punktu kasowego, bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie Gminy Cmolas i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy. d) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Inne osoby dla Wojciechowski Krzysztof Rafał (120 osób):