Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Marek Ryszard

w KRS

Marek Ryszard Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Ryszard
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Kutno (Łódzkie)
Przetargi:35 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boczkaja Jacek Adam, Borkowska Marzanna Barbara, Cebula Zbigniew Henryk, Herman Julianna Barbara, Kamiński Krzysztof Bogusław, Krawczyk Kazimierz, Krzemiński Andrzej Stanisław, Lubowiecki Sławomir Kornel, Płocharska Regina Danuta, Sobczak Stanisław Jerzy, Wiechno Witold Grzegorz, Witczak Remigiusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kutno − KRS 0000036202
 2. Dyrekcja Inwestycji W Kutnie-Sp. Z O.O.., Kutno − KRS 0000091579
 3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy W Kutnie, Kutno − KRS 0000175311
 4. Prezero Service Centrum Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000117417
 5. Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie, Kutno − KRS 0000142523

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Nowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000092270
 2. Stowarzyszenie Kutnowskie Centrum Europejskie, Kutno − KRS 0000215020
 3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O. W Kutnie, Kutno − KRS 0000099131
 4. Zarząd Inwestycji Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000078189

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji drogowej dla zadań: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2176E Leszno – Gozdków; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2168E Kutno – Ogrodzona; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2167E od drogi Nr 2 – Gnojno; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2514E Bryski Kolonia – Piątek – Leszno
  Zamawiający: Powiat Kutnowski, Kutno
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji drogowej dla zadań:
  Modernizacja drogi powiatowej Nr 2176E Leszno – Gozdków;
  Modernizacja drogi powiatowej Nr 2168E Kutno – Ogrodzona;
  Modernizacja drogi powiatowej Nr 2167E od drogi Nr 2 – Gnojno;
  Modernizacja drogi powiatowej Nr 2514E Bryski Kolonia – Piątek – Leszno
 2. Świadczenie usług w zakresie: Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa obiektów oświatowo – sportowych Gąsin”.
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
  Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin” przy ul. Pływackiej/Kaletniczej na działkach o nr ew. 300, 568, 585, 385/1, 588, 325, 332, 569, 586, 589, 467, obręb 16 w Pruszkowie.
  Dane charakterystyczne zadania inwestycyjnego:
  - Powierzchnia zabudowy 7181,88 m2,
  - Powierzchnia całkowita 12037,47 m2,
  - Kubatura 42880 m3,
  Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia (załącznik A do SIWZ)
 3. Usługa wykonywania czynności zastępstwa inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Łęczycy.”
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Łódź
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie czynności zastępstwa inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Łęczycy ”, w tym uczestnictwo w odbiorze prac projektowych, przygotowanie postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie przez generalnego wykonawcę robót budowlano – montażowych i przeprowadzenie postępowań w imieniu i na rzecz Zamawiającego, prowadzenie kompleksowej obsługi realizacji robót budowlano – montażowych wraz z przygotowaniem inwestycji do użytkowania przez Zamawiającego. Przewidywany okres realizacji robót budowlano-montażowych około 30 miesięcy a okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji 60 miesięcy.
  Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego zawiera wzór umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji.
  Inspektorzy nadzoru będą obowiązkowo przebywać na budowie łącznie 4 godziny tygodniowo.
  W celu ustalenia zakresu prac Inwestora Zastępczego – Zamawiający przedstawia szczegółowy opis robót budowlanych stanowiący projekt budowlany zamieszczony w PDF na stronie internetowej Zamawiającego jako Załącznik Nr 1 do SIWZ. Udostępniona dokumentacja została złożona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę i tym samym nie stanowi ostatecznej wersji projektu budowlanego.
  Zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Łęczycy ”, realizowane jest na istniejącym budynku, przy ul. Lotniczej nr 4 w Łęczycy, na działkach nr ewidencyjny:1710/8, 1710/36, 1710/37, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1Y/00056903/0. Zamawiający zaleca, dokonanie wizji lokalnej obiektu, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod Nr tel. (+48) 42 676 86 87/89.
  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr A.Troczewskiego w Kutnie
  Zamawiający: Powiat Kutnowski, Kutno
  1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr A. Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11.
  Szczegółowy opis i zakres prac zawarty jest w dokumentacji technicznej, na którą składa się:
  -Projekt budowlany termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego, ul. Kościuszki 11, 99-300 Kutno - architektura i konstrukcja,
  -Projekt budowlany termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego, ul. Kościuszki 11, 99-300 Kutno - instalacja wodno-kanalizacyjna,
  -Projekt budowlany termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego, ul. Kościuszki 11, 99-300 Kutno - instalacja centralnego ogrzewania,
  -Projekt budowlany termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego, ul. Kościuszki 11, 99-300 Kutno - dostosowanie węzła cieplnego,
  -Projekt budowlany termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego, ul. Kościuszki 11, 99-300 Kutno - instalacja elektryczna,
  -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
  -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych,
  -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - c.o.,
  -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dostosowanie węzła cieplnego,
  -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacja wodno-kanalizacyjna.
  2.Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy nadzoru inwestorskiego:
  2.1.Wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie poprzez doradztwo dotyczące technicznych i technologicznych aspektów tego postępowania: w trakcie jego przygotowywania, prowadzenia i oceny ofert,
  2.2.Pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, zatwierdzonym kosztem inwestycji oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
  2.3.Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim. Polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wydaje na piśmie. W ważnych sprawach finansowych i prawnych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
  2.4.Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych niezbędnych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.5.Wnioskowanie i opiniowanie wniosków w sprawach spornych dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.6.Rozpoznawanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wniosków o wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających
  2.7.Kontrola prawidłowości lokalizacji robót,
  2.8.Współpraca z nadzorem autorskim, w tym w szczególności współpraca przy wprowadzaniu zmian w dokumentacji projektowej w przypadku takiej konieczności,
  2.9.Sprawdzenie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  2.10.Kontrolowanie składowania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.11. Akceptowanie używanego przez Wykonawcę robót budowlanych sprzętu i środków transportowych używanych do robót budowlanych, co do zgodności z ich przeznaczeniem,
  2.12. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
  2.13. Monitoring postępu robót w stosunku do harmonogramu, oraz przekazywanie informacji o postępach robót na żądanie Zamawiającego. Wykonawca nadzoru inwestorskiego sygnalizuje Zamawiającemu o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
  2.14. Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie w szczególności upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, obejmujące także poruszanie się po terenie budowy. W przypadku prowadzenie przez Wykonawcę robót budowlanych robót niezgodnie z postanowieniami umowy i przepisami BHP wstrzymanie robót,
  2.15. Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,
  2.16. Kontrola przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,
  2.17. Kontrola receptur, atestów, certyfikatów producenta, dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz prowadzenie zapisów z kontroli, zmian, badań i spraw spornych,
  2.18. Uczestniczenie w pobieraniu próbek oraz akceptacja pozytywnych wyników wykonywanych badań,
  2.19. Wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu,
  2.20. Sprawdzenie i potwierdzanie zakresu wykonanych robót oraz obmiarów wykonanych robót służących do sporządzania płatności,
  2.21. Sprawdzanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, załączanych do protokołów odbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych zestawień wykonanych robót,
  2.22. Obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy w okresie trwania umowy o roboty budowlane - w zależności od potrzeb, ale w sposób zapewniający należyte pełnienie nadzoru. Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie organizować prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.23. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy w sprawie wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.24. Potwierdzenie zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zmawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót,
  2.25. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i ostatecznym robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą następujące opracowania:
  1) opracowanie mapy do celów projektowych;
  2) opracowanie map podziałowych dla działek nr ewidencyjny: 137, 142/1, 143/1, 144/1, 149/1 - w ilości 6 egzemplarzy dla każdej z działek;
  3) opracowanie projektów budowlano - wykonawczych:
  a) projektu drogi wraz z przepustami,
  b) projektu sieci wodociągowej,
  c) projektu sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem przepompowni lub tłoczni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym,
  w ilości dla każdej branży po 5 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egzemplarze
  w wersji elektronicznej (format pliku PDF; wielkość pojedynczego pliku do 10MB);
  4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych uwzględniać muszą wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - w ilości dla każdej branży (pkt 2.1.3) ogłoszenia) po 2 egzemplarze w wersji papierowej i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format pliku PDF; wielkość pojedynczego pliku do 10MB);
  5) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), oraz Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) - w ilości po 2 egzemplarze w wersji papierowej i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format pliku PDF; wielkość pojedynczego pliku do 10MB);
  6) opracowanie przedmiarów robót na bazie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - w ilości dla każdej branży (pkt 2.1.3) ogłoszenia) po 2 egzemplarze w wersji papierowej i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format pliku PDF; wielkość pojedynczego pliku do 10MB);
  7) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla zakresów objętych projektami budowlano - wykonawczymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) - w ilości dla każdej branży (pkt 2.1.3) ogłoszenia) po 2 egzemplarze w wersji papierowej i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format pliku PDF; wielkość pojedynczego pliku do 10MB);
  8) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej (format pliku PDF; wielkość pojedynczego pliku do 10MB);
  9) uzyskanie warunków technicznych podłączenia mediów i odprowadzenia ścieków sanitarnych;
  10) uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, zgód, pozwoleń i opinii warunkujących wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  2.2. W zakres zamówienia wchodzą ponadto:
  1) przygotowanie odpowiedzi i modyfikacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (jako dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia publicznego) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane realizowane na podstawie wykonanej dokumentacji;
  2) sporządzanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii w zakresie zgodności zaproponowanych w ofertach na wykonawstwo robót budowlanych rozwiązań równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych;
  3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
  2.3. Przedmiotowa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą stanowić opis przedmiotu zamówienia publicznego - robót budowlanych polegających na budowie drogi o długości c.a. 1 280,0 mb i szerokości jezdni 7,0 m o nawierzchni bitumicznej, bez krawężników, z rowami dwustronnymi (kategoria ruchu KR-6) i przepustami wraz z infrastrukturą znajdującą się w projektowanej drodze, tj. budowie sieci wodociągowej o długości c.a. 1 630,0 m z włączeniem w ulicy Stalowej w Kutnie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości c.a. 1 630,0 m z włączeniem w ulicy Stalowej w Kutnie. Uwaga: Wydzielenie działek pod pas drogowy w liniach rozgraniczających o szerokości zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu pn. Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu pn. Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Roboty obejmują budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do ul. Sokołowskiej i w ul. Sokołowskiej od ul. Konstantynowskiej do ul. Benzantronowej oraz kanalizacji sanitarnej na części ul. Kwasowej w Zgierzu, zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Decyzjami Nr 579/2012(zał. nr 1) i Nr 580/2012 (zał. nr 2) pozwolenia na budowę oraz Decyzji Nr 72/2012(zał. nr 3) i Nr 73/2012(zał. nr 4) przenoszących pozwolenia na budowę na rzecz Gminy Miasto Zgierz. Termin realizacji inwestycji: do 31.10.2013r. Wymagany termin rozpoczęcia realizacji robót: 14 dni od daty podpisania umowy na roboty budowlane. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad budową: 1) kolektora sanitarnego w ul. Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do ul. Sokołowskiej i w ul. Sokołowskiej od ul. Konstantynowskiej do ul. Benzantronowej o parametrach:- kanał Ø 300 PCV, L= 218,34mb; - kanał Ø 200 PCV, L= 576,62mb; - studnie rewizyjne Ø 1200 n= 29 kpl; 2) kanału sanitarnego na części ul. Kwasowej o parametrach: - kanał Ø 200 PCV (PE), L= 83,0mb; - studnie rewizyjne Ø 1200 n= 3 kpl; 3) kolektora deszczowego w ul. Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do ul. Sokołowskiej i w ul. Sokołowskiej od ul. Konstantynowskiej do ul. Benzantronowej o parametrach: - kanał Ø 800 GFK, L= 219,90mb; - kanał Ø 600 GFK, L= 501,65mb - kanał Ø 300 GFK, L= 84,72mb; - kanał Ø 200 GFK, L= 586,37mb;- studzienki prefabrykowane Ø 3,0m n= 1 kpl; - studzienki prefabrykowane Ø 2,0m n= 1 kpl; - studzienki prefabrykowane Ø 1,50m n= 20 kpl; - studzienki prefabrykowane Ø 1,20m n= 2 kpl; Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawione są w załączniku Nr 5. 4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1) Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego działa zgodnie z przepisami Prawa budowlanego art. 25 i 26 z dn. 07.07.1994r (Dz.U. z 2006r Nr 156,poz.1118)
 7. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego nad realizacją inwestycji planowanych do realizacji w latach 2013-2015 na terenie gminy Bielsk
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zastępstwa inwestycyjnego nad realizacją inwestycji planowanych do realizacji w latach 2013-2015 na terenie gminy Bielsk w specjalnościach:
  a) konstrukcyjno-budowlanej,
  b) drogowej,
  c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektoroenergetycznych.

  Zamawiający szacuje, że wartość robót budowlano - montażowych realizowanych przez gminę
  w latach 2013 - 2015 stanowić będzie kwotę brutto 10 mln. zł. Wielkość ta może ulec zmianie na plus bądź minus w zależności od podjętych uchwał budżetowych w kolejnych latach. W roku 2013 planowany jest budżet na kwotę brutto 3.300.000 zł.
 8. Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w miejscowościach Zaździerz, Matyldów, Koszelówka, Zofiówka gm. Łąck wchodzącego w skład Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck - etap I
  Zamawiający: Gmina Łąck, Łąck
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w miejscowościach Zaździerz, Matyldów, Koszelówka, Zofiówka gm. Łąck wchodzącego w skład Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck - etap I
  w następujących specjalnościach:
  a)instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  b)konstrukcyjno-budowlana
  c)instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  d)drogowa
  1)Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będą w szczególności:
  1.zapewnienie ciągłego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności Prawa budowlanego,
  2.prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo Inspektorów nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjności w zależności od potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego; inspektorzy nadzoru zobowiązani będą dokumentować w dzienniku budowy swoje wizyty z podaniem zakresu robót, które zostały przez nich sprawdzone,
  3.dostosowanie godzin pracy do przyszłego wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymagać będzie od koordynatora inspektorów (inspektor nadzoru branży sanitarnej) pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych minimum 3 razy w tygodniu; koordynator zobowiązany będzie dokumentować w dzienniku budowy swoje wizyty z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone,
  4.reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, BHP, przeciwpożarowymi, oraz pozwoleniami na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi związanymi z realizacją zadania,
  5.udział w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych,
  6.przeprowadzenie analizy istniejącej dokumentacji technicznej oraz innych uzgodnień
  i decyzji niezbędnych dla realizacji projektu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej,
  7.kontaktowanie się w imieniu Zamawiającego z osobami sprawującymi nadzór autorski, w tym egzekwowanie w imieniu Zamawiającego od projektanta poprawy/uzupełnienia dokumentacji w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji lub naniesienia zmian nie wynikających z wad, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót,
  8.udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu,
  9.udział na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji zadania dokonywanych przez instytucje do tego upoważnione,
  10.organizowanie w porozumieniu z Zamawiającym i prowadzenie (w tym sporządzanie pisemnego protokołu) cyklicznych narad koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), w których uczestniczyć będą m.in. branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego, wykonawca robót budowlanych, nadzór autorski, Menedżer Projektu, Zamawiający.
  11.składanie Zamawiającemu kwartalnych pisemnych sprawozdań monitorujących przebieg prac budowlanych w terminie do 3-go dnia każdego miesiąca po upływie kwartału zawierających informacje o wszelkich przesłankach, które mogą mieć wpływ na zaprzestanie realizacji inwestycji oraz o długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej narastająco,
  12.udział w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie z wykonawcą robót budowlanych,
  13.nadzorowanie terminowej realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotowego zadania
  14.ocena i zatwierdzanie zaktualizowanego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego w przeciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania, wraz z przedłożeniem ww. oceny Zamawiającemu;
  15.wzywanie wykonawcy robót budowlanych (lub jego podwykonawców) do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązania się z umowy,
  16.potwierdzanie faktycznie wykonanych robót częściowych oraz kontrolowanie bieżących rozliczeń budowy, monitorowanie postępu prac w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramach rzeczowo-finansowych poszczególnych etapów inwestycji,
  17.dokonywanie odbiorów częściowych robót i potwierdzanie ich wykonania protokołami odbiorów częściowych, które będą podstawą wypłaty wynagrodzeń wykonawcy robót budowlanych w terminie do trzech dni roboczych od otrzymania propozycji ww. protokołu od wykonawcy robót budowlanych,
  18.sprawdzenie i zatwierdzenie protokołu końcowego i innych dokumentów załączonych do rozliczenia końcowego robót, uczestniczenie w ustalaniu podstawy do naliczania odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonywanie zobowiązań umownych przez wykonawcę robót budowlanych,
  19.zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i wyrobów budowlanych oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów,
  20.sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
  21.odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji, rozruchach technologicznych urządzeń technicznych i robót w terminach nie powodujących nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót,
  22.egzekwowanie od wykonawcy robót (lub jego podwykonawców) skutecznego usuwania ewentualnych wad w trakcie realizacji robót,
  23.pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich odstępstw i nieprawidłowości dotyczących dokumentacji projektowej niezwłocznie po ich ustaleniu nie później jednak niż w następnym dniu roboczym,
  24.informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania robót budowlanych,
  25.zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
  26.opiniowanie proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych podwykonawców i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu,
  27.kontrolowanie czy na terenie budowy pracują wyłącznie zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego podwykonawcy oraz usuwanie z budowy pracowników nie związanych z realizacją zadania, informując o tym pisemnie Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych bezpośrednio odpowiedzialnego za zakres robót,
  28.weryfikacja ewentualnych robót uzupełniających lub zamiennych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym i finansowym,
  29.sporządzanie protokołów konieczności w przypadku robót uzupełniających lub zamiennych wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robót oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,
  30.sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych na roboty uzupełniające, zaniechane lub zamienne, wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania,
  31.współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie rzeczowym i finansowym,
  32.uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie jej i zatwierdzenie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych,
  33.potwierdzenie gotowości do odbioru technicznego robót zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych poprzez wpis do dziennika budowy i zawiadamiania na piśmie Zamawiającego,
  34.przygotowanie sprawozdania z zakresu robót wykonanych i pozostałych do wykonania w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz sprawdzenia i zatwierdzenia szczegółowej inwentaryzacji robót
  2)Wykonawca może zapoznać się z zakresem robót budowlanych objętych nadzorem na stronie internetowej Zamawiającego http://www.lack.bipgminy.pl/public/?id=113054 lub http://www.lack.bipgminy.pl/public/popup.php?id_menu_item=113054 oraz w siedzibie Zamawiającego.
 9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót modernizacji węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Oporowskiej 7 w Kutnie
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kutno
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót modernizacji węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Oporowskiej 7 w Kutnie.
  Szczegółowy opis i zakres prac zawarty jest w dokumentacji technicznej, na którą składa się:
  - Projekt modernizacji węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Oporowskiej 7 w Kutnie,
  - Kosztorys inwestorski,
  - Przedmiar robót,
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru węzła cieplnego
  2. Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy nadzoru inwestorskiego:
  2.1. Wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na Modernizację węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica, ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno poprzez doradztwo dotyczące technicznych i technologicznych aspektów tego postępowania: w trakcie jego przygotowywania, prowadzenia i oceny ofert,
  2.2. Pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, zatwierdzonym kosztem inwestycji oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
  2.3. Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim. Polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wydaje na piśmie. W ważnych sprawach finansowych i prawnych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
  2.4. Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych niezbędnych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.5. Wnioskowanie i opiniowanie wniosków w sprawach spornych dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.6. Rozpoznawanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wniosków o wykonanie robót dodatkowych,
  2.7. Kontrola prawidłowości lokalizacji robót,
  2.8. Współpraca z nadzorem autorskim, w tym w szczególności współpraca przy wprowadzaniu zmian w dokumentacji projektowej w przypadku takiej konieczności,
  2.9. Sprawdzenie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
  2.10. Kontrolowanie składowania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.11. Akceptowanie używanego przez Wykonawcę robót budowlanych sprzętu i środków transportowych używanych do robót budowlanych, co do zgodności z ich przeznaczeniem,
  2.12. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
  2.13. Monitoring postępu robót w stosunku do harmonogramu, oraz przekazywanie informacji o postępach robót na żądanie Zamawiającego. Wykonawca nadzoru inwestorskiego sygnalizuje Zamawiającemu o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
  2.14. Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie w szczególności upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, obejmujące także poruszanie się po terenie budowy. W przypadku prowadzenie przez Wykonawcę robót budowlanych robót niezgodnie z postanowieniami umowy i przepisami BHP wstrzymanie robót,
  2.15. Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,
  2.16. Kontrola przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,
  2.17. Kontrola receptur, atestów, certyfikatów producenta, dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz prowadzenie zapisów z kontroli, zmian, badań i spraw spornych,
  2.18. Uczestniczenie w pobieraniu próbek oraz akceptacja pozytywnych wyników wykonywanych badań,
  2.19. Wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu,
  2.20. Sprawdzenie i potwierdzanie zakresu wykonanych robót oraz obmiarów wykonanych robót służących do sporządzania płatności,
  2.21. Sprawdzanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, załączanych do protokołów odbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych zestawień wykonanych robót,
  2.22. Obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy w okresie trwania umowy o roboty budowlane - w zależności od potrzeb, ale w sposób zapewniający należyte pełnienie nadzoru. Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie organizować prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.23. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy w sprawie wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  2.24. Potwierdzenie zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zmawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót,
  2.25. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i ostatecznym robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim
 10. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji realizowanych w ramach Projektu -Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Płocku, Płock
  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji realizowanych w ramach Projektu -Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka.
  Nadzorem inwestorskim zostaną objęte zadania inwestycyjne opisane poniżej
  Zadanie nr 1
  a.Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej kotłowni olejowej wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji solarnej w celu wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku Mikołajki w DPS Goślice.
  Zakres robót obejmuje
  - Przebudowę związaną z przeniesieniem kotłowni z budynku nie należącego do DPS do budynku Mikołajki oraz wymianę urządzeń kotłowni,
  - Rozbudowę kotłowni o układ 24 szt. kolektorów słonecznych zlokalizowanych na dachu,
  - Wykonanie instalacji solarnej.
  - Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej kotłowni olejowej wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji solarnej w celu wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku Pralnia w DPS Goślice.
  Teren DPS znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.
  Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej kotłowni (osprzęt, armatura i orurowanie)
  - Rozbudowę kotłowni o układ 18 szt. kolektorów słonecznych zamontowanych na fundamencie,
  - Wykonanie instalacji solarnej.

  Zadanie nr 2
  Termomodernizacja budynków (docieplenie częściowe ścian i stropodachów, oraz wymiana okien DPS w Goślicach, działka 130/5.
  Teren DPS znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.
  Termomodernizacja polega na:
  - wymianie stolarki okiennej w budynkach: pałacu, pralni, kuchni oraz pawilonu przewlekle
  chorych;
  - wymianie drzwi zewnętrznych w budynku pałacowym, pralni, kuchni oraz pawilonu
  przewlekle chorych,
  - docieplenie ścian w części podtarasowej w budynku pałacu metodą lekką mokrą;
  - docieplenie stropodachów w budynkach: Mikołajki (2/3 powierzchni), pralni, kuchni oraz pawilonu przewlekle chorych.
  Zadanie nr 3
  Docieplenie ścian i stropodachów budynków szkolnych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. L. Bergerowej. W skład obiektu wchodzą:
  Budynek holu głównego z salą (A)
  Budynek dydaktyczny (B)
  Budynek dydaktyczny (C)
  Budynek łącznika (D)
  Budynek bloku żywieniowego i internatu (E)
 11. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno w następujących branżach: a) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ; b) instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń elektrycznych
 12. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap I
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
  Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap I Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano-montażowych w zakresie: 1. kanalizacja sanitarna z przykanalikami Oś. Marii Walewskiej, ul. Leśna, Parkowa, Ogrodowa (od ul. Leśnej do ul. Łowickiej), Piękna, Kościuszki, Oś. Kościuszki 2. kanalizacja sanitarna z przykanalikami ul. Rynek Kopernika 3. sieć wodociągowa z przyłączami Oś. Marii Walewskiej, ul. Leśna, Parkowa, Ogrodowa (od ul. Leśnej do ul. Łowickiej), Piękna, Kościuszki, Oś. Kościuszki 4. sieć wodociągowa z przyłączami ul. Rynek Kopernika 5. kanalizacja sanitarna z przykanalikami ul. Łowicka, 1-go Maja 6. sieć wodociągowa z przykanalikami ul. Łowicka, 1-go Maja Szczegółowy zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 13. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn. Rozbudowa kompleksu budynków PWSZ przy Plac Dąbrowskiego 2 w Płocku oraz rozbudowa i przebudowa Instytutu Pedagogiki PWSZ przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock
  Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy na roboty budowlane wykonywane w ramach projektu pn. Rozbudowa kompleksu budynków PWSZ przy Plac Dąbrowskiego 2 w Płocku oraz rozbudowa i przebudowa Instytutu Pedagogiki PWSZ przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku.
  Zakres obowiązków Wykonawcy
  Wykonawca musi zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji ww. zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane w zakresie ww. specjalności, jako koordynatora ich czynności na budowie. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
  1. Ogólne obowiązki Wykonawcy:
  1) Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - teks jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane;
  2) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;
  3) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
  2. Obowiązki Wykonawcy w okresie poprzedzającym realizację budowy:
  1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową - kosztorysową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.
  2) Sprawdzenie kosztorysów ofertowych pod względem merytorycznym i formalno - prawnym.
  3) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych.
  4) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu wraz z wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru.
  5) Dostarczenie przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją.
  6) Wykonawca zobowiązany jest dopilnować:
  a. wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną;
  b. sprawdzenia przez służbę geodezyjną wytyczonych przez wykonawcę obiektów budowlanych
  - w wypadkach określonych w przepisach technicznych o wykonaniu robót geodezyjnych.
  7) Wykonawca weryfikuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
  8) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę robót.
  3. Obowiązki Wykonawcy na etapie prowadzenia robót budowlanych:
  1) Ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, w przypadku pełnienia takiego nadzoru.
  2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną, w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (minimum 2 razy w tygodniu inspektor nadzoru pełniący funkcję koordynatora zespołu nadzoru, pozostali inspektorzy w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych robót) oraz potrzeb Zamawiającego i wykonawcy robót.
  3) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,
  4) W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji.
  5) Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru.
  6) Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji.
  7) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku.
  8) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
  9) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika robót.
  10) W czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonywania czynności stosownym wpisem.
  11) Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia i potwierdzenia wykonania określonych w umowie etapów inwestycji, obiektów lub ich części nie stanowiących odrębnych przedmiotów odbioru, w zakresie, w jakim zgodnie z umową mogą one być przedmiotem oddzielnego funkcjonowania.
  12) Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z inwestorem.
  13) Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków.
  14) W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
  15) Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji.
  16) Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania.
  17) Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.
  18) Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych.
  19) Organizowanie i przewodniczenie cotygodniowych (a w przypadku wystąpienia potrzeby - częściej) naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron oraz sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie 2 dni od dnia narady;
  20) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad technicznych.
  21) Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo -finansowym.
  22) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;
  23) Nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych;
  24) Zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie.
  25) Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie.
  26) Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót po zakończonym etapie robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z wykonawcą robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez wykonawcę robót.
  27) Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji.
  28) Wykonawca jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy ora ujawniania występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając i współdziałając przy tym z Zamawiającym.
  29) W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków.
  30) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót.
  31) Nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji.
  32) Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności.
  33) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
  34) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót.
  35) Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru.
  36) Poświadczanie terminu zakończenia robót.
  37) Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót.
  38) Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych.
  39) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.
  40) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do sporządzanych przez wykonawcę kwartalnych raportów z postępu robót składanych Zamawiającemu.
  4. Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem obiektu lub robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:
  1) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcą robót.
  2) Po zakończeniu robót oraz wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis koordynatora budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.
  3) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym.
  4) Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  5) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
  5. Obowiązki Wykonawcy związane z rozliczaniem inwestycji
  1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót.
  2) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót;
  3) Każdorazowe sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń:
 14. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z : Termomodernizacją obiektów szkolnych etap II
  Zamawiający: Powiat Kutnowski, Kutno
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.:. Termomodernizacja obiektów szkolnych - etap II.
  2. Nadzorem inwestorskim objęte są następujące roboty budowlane:
  2.1. Termomodernizacja budowlana budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie przy ul. Oporowskiej 7:
  a) Wymiana stolarki otworowej,
  b) Wymiana okien i drzwi
  c) Docieplenie ścian,
  d) Docieplenie stropodachów,
  e) Wymiana świetlików dachowych,
  f) Przygotowanie podłoża,
  g) Prace uzupełniające - demontaż i montaż tablic informacyjnych, kratek wentylacyjnych, oświetlenia zewnętrznego, uchwytów flagowych, krat okiennych,
  h) Wymiana obróbek blacharskich,
  i) Wymiana instalacji odgromowej,
  j) Ocieplenie budynku poniżej powierzchni terenu,
  k) Wykonanie rusztowań i osłon okiennych,
  l) Wywóz gruzu.
  2.2. Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie przy ul. Oporowskiej 7,
  2.3. Budowa nowego węzła cieplnego w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie przy ul. Oporowskiej 7,
  2.4. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie przy ul. Oporowskiej 7,
  2.5. Remont instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie przy ul. Oporowskiej 7,
  2.6. Termomodernizacja budowlana budynku Zespołu Szkół w Żychlinie przy ul. Narutowicza 88:
  a) Wymiana stolarki otworowej,
  b) Docieplenie ścian, docieplenie ścian piwnicy,
  c) Docieplenie stropodachu szkoły,
  d) Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej,
  e) Docieplenie stropu poddasza
  f) Przygotowanie podłoża,
  g) Prace uzupełniające - demontaż i montaż tablic informacyjnych, kratek wentylacyjnych, oświetlenia zewnętrznego, uchwytów flagowych, krat okiennych,
  h) Wymiana obróbek blacharskich,
  i) Wymiana instalacji odgromowej,
  j) Ocieplenie budynku poniżej powierzchni terenu,
  k) Wykonanie rusztowań i osłon okiennych,
  l) Wywóz gruzu.
  2.7. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Żychlinie przy ul. Narutowicza 88,
  2.8. Modernizacja węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół w Żychlinie przy ul. Narutowicza 88.
  Szczegółowy opis i zakres prac zawarty jest w: Dokumentacjach technicznych - Załączniki Nr 7a i 7b do SIWZ, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych (zwanych dalej SSTWiOR) - Załączniki Nr 8a i 8b do SIWZ oraz Przedmiarach robót - Załączniki Nr 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h do SIWZ.
  3. Projekt Nr WND-RPLD.02.06.00-00-079/09 Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II (zwany dalej Projektem) uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6. Ochrona powietrza.
  4. Ze względu na realizację Projektu przy udziale środków Unii Europejskiej Zamawiający zastrzega dla siebie i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - tj. Zarząd Województwa Łódzkiego - prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z wykonaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, związanych z realizacją Projektu.
  5. Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy nadzoru inwestorskiego:
  5.1. Pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, zatwierdzonym kosztem inwestycji oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
  5.2. Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim. Polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wydaje na piśmie. W ważnych sprawach finansowych i prawnych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
  5.3. Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych niezbędnych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  5.4. Wnioskowanie i opiniowanie wniosków w sprawach spornych dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  5.5. Rozpoznawanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wniosków o wykonanie robót dodatkowych,
  5.6. Kontrola prawidłowości lokalizacji robót,
  5.7. Współpraca z nadzorem autorskim, w tym w szczególności współpraca przy wprowadzaniu zmian w dokumentacji projektowej w przypadku takiej konieczności,
  5.8. Sprawdzenie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
  5.9. Kontrolowanie składowania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  5.10. Akceptowanie używanego przez Wykonawcę robót budowlanych sprzętu i środków transportowych używanych do robót budowlanych, co do zgodności z ich przeznaczeniem,
  5.11. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
  5.12. Monitoring postępu robót w stosunku do harmonogramu, oraz przekazywanie informacji o postępach robót na żądanie Zamawiającego. Wykonawca nadzoru inwestorskiego sygnalizuje Zamawiającemu o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
  5.13. Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie w szczególności upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, obejmujące także poruszanie się po terenie budowy. W przypadku prowadzenie przez Wykonawcę robót budowlanych robót niezgodnie z postanowieniami umowy i przepisami BHP wstrzymanie robót,
  5.14. Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,
  5.15. Kontrola przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,
  5.16. Kontrola receptur, atestów, certyfikatów producenta, dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz prowadzenie zapisów z kontroli, zmian, badań i spraw spornych,
  5.17. Uczestniczenie w pobieraniu próbek oraz akceptacja pozytywnych wyników wykonywanych badań,
  5.18. Wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu,
  5.19. Sprawdzenie i potwierdzanie zakresu wykonanych robót oraz obmiarów wykonanych robót służących do sporządzania płatności,
  5.20. Sprawdzanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, załączanych do protokołów odbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych zestawień wykonanych robót,
  5.21. Obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy w okresie trwania umowy o roboty budowlane - w zależności od potrzeb, ale w sposób zapewniający należyte pełnienie nadzoru. Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie organizować prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  5.22. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy w sprawie wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  5.23. W zakresie sprawozdawczości:
  a) składanie pisemnych, kwartalnych raportów, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia kwartału, uwzględniających informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim i ich jakości oraz problemach pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
  b) złożenie raportu końcowego potwierdzającego wykonanie nadzoru inwestorskiego, w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania odbioru ostatecznego robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, podsumowującego przebieg robót budowlanych i uwzględniającego ocenę jakości robót budowlanych, zgodności ze Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, opis przyczyn wystąpienia wad jeśli wystąpiły,
  c) na żądanie Zamawiającego składanie częściej niż określono to w lit. a) raportów dotyczących realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, w zakresie i formie zgodnej z żądaniem Zamawiającego,
  5.24. Potwierdzenie zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zmawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót,
  5.25. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i ostatecznym robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim
 15. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku w Łęczycy przy ul. Lotniczej 4 dla Prokuratury Rejonowej w Łęczycy.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Łódź
  Do podstawowych obowiązków Inwestora Zastępczego , zwanego dalej w SIWZ Wykonawcą, należy organizowanie procesu inwestycyjnego oraz zapewnienie wykonania odbioru robót budowlano-montażowych, a w szczególności:
  sprawdzenie prawidłowości i kompletności przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
  zgłaszanie projektantowi ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek, praca w komisji techniczno-ekonomicznej mającej na celu zaopiniowanie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wartości kosztorysowej zadania, ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryterium oceny ofert oraz warunków płatności, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego,
  przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, które podlegać będą akceptacji Zamawiającego, w terminie 7 dni od wykonania czynności, o której mowa w pkt. 4.4.,przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót,udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ,organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,wybór wykonawcy robót, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów i przygotowanie do podpisania umowy, podejmowanie w porozumieniu z Zamawiającym czynności w trybie art.181 Pzp.,
  przekazanie wykonawcy robót dokumentacji projektowej,przygotowanieniezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i
  przekazanie go wykonawcy robót przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, współudział z wykonawcą robót budowlanych w opracowywaniu tabeli elementów rozliczeniowych oraz harmonogramu robót,sprawdzenie przekazanych przez wykonawcę robót dokumentów w postaci tabeli elementów rozliczeniowych i harmonogramu robót w terminie 7 dni od ich
  otrzymania. Poinformowanie w formie pisemnej wykonawcy robót o ewentualnych uwagach do w/w dokumentów i egzekwowanie wprowadzenia stosownych poprawek. Przekazanie Zamawiającemu po weryfikacji w/w dokumentów z klauzulą akceptujęsprawowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w zakresie całego zadania inwestycyjnego, w tym m.in.:
  sprawdzanie zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, sprawowanie nadzoru nad należytym, terminowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniem umów,egzekwowanie od wykonawcy robót i biura projektowego prawidłowej reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego,egzekwowanie od wykonawcy robót wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót,opracowywanie co dwa miesiące sprawozdań z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji harmonogramu robót na dany rok kalendarzowy,kompleksowa koordynacja robót, w tym organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
  dokonywanie odbiorów częściowych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót, weryfikacja dokumentów sporządzonych przez wykonawcę robót przed ich odbiorem, sprawdzanie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych i dostawców, potwierdzanie prawidłowego wykonania robót nimi objętych i przekazywanie faktur Zamawiającemu do zapłaty w terminie 3 dni od daty wpływu faktury do Inwestora Zastępczego,organizacja dostaw inwestorskich maszyn, urządzeń i wyposażenia w zakresie wynikającym z potrzeb Zamawiającego,
  uzgadnianie z Zamawiającym celowości oraz zakresu robót dodatkowych i uzupełniających w przypadku ich wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji, poprzez spisanie:
  a) notatki określającej zakres i przyczyny wykonania robót,
  sporządzonej przez Wykonawcę, projektanta oraz osobę
  upoważnioną przez Zamawiającego,
  b) protokołów konieczności stwierdzających niezbędność wykonania
  robót, zawierających zweryfikowane koszty ich wykonania, które
  podlegać będą akceptacji przez Zamawiającego, sprawdzanie kosztorysów szczegółowych lub kalkulacji na roboty dodatkowe, uzupełniające bądź zamienne, przedkładane przez wykonawcę robót powiadomienie stosownych organów (zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczegółowych) o zakończeniu budowy i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, stwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego oraz przekazanie inwestycji Zamawiającemu, przekazanie Zamawiającemu niezwłocznie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru i instrukcją obsługi budynku w terminie 3 dni od daty odbioru końcowego, sporządzenie rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego oraz dokumentów do przyjęcia na stan majątkowy składników wykonanych robót i przekazania ich Zamawiającemu w terminie 45 dni od daty odbioru końcowego, przygotowanie materiałów i wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanej inwestycji, dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawców robót oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, z którymi zawarte były umowy, należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonywanie zobowiązań umownych.Odszkodowania i kary umowne będą przekazywane na konto Zamawiającego dokonanie pierwszego przeglądu w okresie gwarancji po upływie jednego roku od daty odbioru końcowego, a następnych po upływie każdego roku kalendarzowego. Z przeprowadzonych przeglądów Inwestor Zastępczy sporządzi protokół, w którym wyszczególni ewentualne wady i usterki, określi termin ich usunięcia oraz zapewni stosowny nadzór nad robotami.dokonanie odbioru ostatecznego na 7 dni przed upływem gwarancji ustalonej w umowie z wykonawcą robót budowlano-montażowych.
 16. pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego przy Pl. Jana Pawła II 2 w Pruszkowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
  Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad realizacją w/w zadania inwestycyjnego w zakresie:
  - przygotowania uaktualnienia posiadanej dokumentacji projektowej,
  - przygotowania i współudziału w postępowaniu przetargowym,
  - pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
  - nadzoru nad realizacją inwestycji i zabezpieczeniem zbiorów,
  - współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie,
  - przekazania do użytkowania,
  - rozliczenia inwestycji finansowego i rzeczowego np. dokumenty odbiorowe, protokóły zdawczo-odbiorcze środka trwałego PT, przyjęcie środka trwałego OT itp.
  - udziału w przeglądach pogwarancyjnych, egzekwowania robót poprawkowych,
  -obsługi prawnej inwestycji.

  Dane charakterystyczne inwestycji:
  - powierzchnia zabudowy 677,47m2,

  powierzchnia całkowita budynku 1 110,5 m2 w tym:
  - powierzchnia netto kondygnacji piwnic 240,83 m2
  - parteru 476,55 m2
  - 1 pietra 304,49 m2
  - poddasza o wys. powyżej 1,40m - 77,63m2
  - kubatura budynku 5 035,0 m3
  obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1090-1111
  W 2011 i 2012 roku zostanie wykonany: remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i zabezpieczeniem elementów drewnianych dachu, modernizacja sanitariatów, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie instalacji p. poż., sygnalizacji napadu i włamania, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji sal wystawowych i sali koncertowej, sieci teleinformatycznej, system audiowizualny w sali koncertowej oraz roboty towarzyszące między innymi demontażowe, malarskie, posadzkarskie itp.

  Wartość kosztorysowa inwestycji netto ok. 2 000 000,00zł.
 17. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła
  Zamawiający: Powiat Łęczycki, Łęczyca
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła.
  Zakres wykonywanych usług
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wyżej wymienionym zadaniem inwestycyjnym w następujących specjalnościach:
  a)budowlana
  b)elektryczna
  c)instalacyjna wodno-kanalizacyjna i co
  d)klimatyzacyjna
  e)gazowa

  Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, które będą realizowane w następujących etapach:
  - termomodernizacja budynku - od III do IV kwartału 2010 roku,
  - kotłownia gazowa kondensacyjna wraz z rozwiązaniami c.w.u. - III kwartał 2010 (dot. kolektora gruntowego pompy ciepła) oraz od II do IV kwartału 2012 roku,
  - instalacja c.o - od III do IV kwartału 2011 roku,
  - instalacja c.w.u. - IV kwartał 2011 roku,
  - wentylacja wraz z rekuperacją w sali gimnastycznej - III kwartał 2012 roku.

  Harmonogram Finansowo-Rzeczowy zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy i otrzymania przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji projektowej i technicznej.


  Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi ma być pełniony nadzór określony jest w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Wartość robót na podstawie złożonych ofert do przetargu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła zawiera się w granicach
  2 314 486,76 zł - 2 515 271,24 zł.

  Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:
  a)Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanych inwestycji budowlanych z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
  b)Udział w przekazaniu placu budowy.
  c)Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placach budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności.
  d)Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót.
  e)Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
  f)Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wybudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
  g)Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 3 dni od ich zgłoszenia do odbioru (wykonania), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania.
  h)Potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlano-montażowych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania robót faktur przez realizatora robót.
  i)Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy.
  j)Obecność inspektora na budowie min. 3 razy w tygodniu w okresie prowadzonych prac, a w przypadkach nagłych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, w ciągu tego samego dnia roboczego.
  k)Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy wg potrzeb określonych przez Zamawiającego.
  l)Udział w procesie przygotowania, kompletowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  m)Udział pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim, i o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji.
  n)W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań wraz z naniesieniem niezbędnych poprawek w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te będą ujęte w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót).
  o)Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych jako równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii.
  p)Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu), zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu.
  q)Weryfikacja, analiza i opiniowanie dokumentacji projektowej na żądanie i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym dokonywanie, opiniowanie, akceptowanie korekt w dokumentacji.
  r)Potwierdzenie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad.
  s)Sprawdzenie w ciągu 7 dni przed wystawieniem faktur kwartalnych przez wykonawcę robót budowlanych i potwierdzenie podpisem zgodności zakresu wykonanych robót z rzeczowo-finansowym harmonogramem realizacji projektu, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej/częściowej.
  t)Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych robót uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy
  u)Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.
  v)Podział wydatków w protokołach odbioru robót na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane za dany zakres robót zgodnie z przepisami dotyczącymi przyznawania pomocy finansowej ze środków UE i ze złożonym wnioskiem Powiatu Łęczyckiego o dofinansowanie w/w zadania.
  w)Udział w czynnościach odbioru końcowego.
 18. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.Prace budowlane - wykonanie boiska szkolnego do gry w piłkę siatkowąkoszykową (z bieżnią prostą) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, ul. Traugutta 1
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Prace budowlane - wykonanie boiska szkolnego do gry w piłkę siatkowąkoszykową z bieżnią prostą w Zespole Szkół Ogólnokształcących Ozorkowie, ul. Traugutta 1. Nadzór inspektorski będący przedmiotem zamówienia obejmuje następujący zakres robót budowlanych :
  a) rozbiórkę dwóch istniejących boisk wraz z krawężnikami o wymiarach : 9,0 x 19,0 m, 12,0 x 24,0 m,
  b) roboty ziemne polegają na wykonaniu korytowania pod nawierzchnię boiska i bieżni.
  c) wykonanie odwodnienia boiska,
  d) wykonanie boiska szkolnego do gry w piłkę siatkową koszykową o wym. 14,0 x 26,0 m, z nawierzchnią:
  i. z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
  ii. z warstwy wiążącej betonu asfaltowego grub.5 cm,
  iii. z podbudowy z pospółki w geokracie komórkowej o wysokości 15 cm,
  iv. z warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego o k > 8mdobę grub. 10cm,
  v. geowłóknina
  e) wykonanie bieżni prostej z sześcioma pasami po 1,25m o długości 60,0 m, z nawierzchnią:
  i. nawierzchnia sportowa - Tartan o grub. 2 cm,
  ii. beton asfaltowy - warstawa ścieralna o grub 3 cm,
  iii. podbudowa z betonu asfaltowego o grub. 5 cm,
  iv. podbudowa z pospółki w gokarcie komórkowej w wysokości 15cm,
  v. warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o k 8m dobę grub. 10 cm,
  vi. geowłóknina,
  f) wykonanie obramowania nawierzchni boiska do siatkówki/koszykówki i bieżni należy wykonać z obrzeży betonowych o wym. 8 x 30cm ułożonych równo z powierzchnią nawierzchni boiska i bieżni. Obrzeża należy ułożyć na podsypce cementowo-pisakowej.
  2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem oraz zapoznali się z dokumentacją techniczną dotyczącą inwestycji objętej usługą nadzoru. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest na stronie Zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl, lub w siedzibie Zamawiającego, Zgierz, ul. Sadowa 6a, III piętro, pok.307 lub 308.
  3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić techniczny, finansowy i organizacyjny nadzór inwestorski przy inwestycji.Prace budowlane - wykonanie boiska szkolnego do gry w piłkę siatkową/koszykową z bieżnią prostą w Zespole Szkół Ogólnokształcących Ozorkowie, ul. Traugutta 1. Wykonawca jako przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny jest za kontrolę ilościową i jakościową wykonanych robót oraz za kontrolę pod względem zgodności wykonania robót z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych.
  4. Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm., i obejmuje w szczególności:
  a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  b) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;
  c) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
  d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających;
  e) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;
  f) potwierdzanie ilości wykonanych robót;
  g) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;
  h) sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i rozliczenie końcowe inwestycji;
  i) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji;
  j) inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.
  5. Zamawiający zastrzega, że umowa na wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta dopiero po wyłonieniu Wykonawcy na roboty budowlane.
  6. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji na roboty budowlane objęte usługą nadzoru inwestorskiego wchodzącego w skład przedmiotu umowy.
  7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom złożone w formie oświadczenia z podaniem zakresu prac budowlanych.
  8. W przypadku realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę Wykonawca zobowiązuje się dokonać wyboru podwykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.
 19. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg na terenie gm. Łęczyca - Zadanie nr 1, 2 i 3
  Zamawiający: Gmina Łęczyca, Łęczyca
  ZADANIE NR 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej dojazdowej do terenów gminnych inwestycyjnych we wsi Lubień gm. Łeczyca
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej dojazdowej o dł. ok. 0,7 km we wsi Lubień gm. Łęczyca w oparciu o ustawę z dn. 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres opracowania obejmuje wykonanie map podziałowych, mapy do celów projektowych, projektu budowlanego drogowego oraz sieci wodociągowej, projektu organizacji ruchu, uzgodnienia oraz dokumenty niezbędne do prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji
  ZADANIE NR 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5168E w m. Borki - Lubień gm. Łęczyca
  Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem oraz rozwiązaniem kolizji w m. Borki - Lubień gm. Łęczyca na dł. ok. 3,5 km w oparciu o Prawo budowlane. Zakres opracowania obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu, uzgodnienia oraz dokumenty niezbędne do prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji
  ZADANIE NR 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę nawierzchni dróg gminnych we wsi Wąkczew, Siedlec, Zawada Górna, Gawrony, Borek - Borów, Gawrony /przejazd PKP/ gm. Łęczyca
  Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę nawierzchni 6 odcinków dróg gminnych o łącznej dł. ok. 7,7 km w oparciu o ustawę z dn. 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres opracowania obejmuje wykonanie map podziałowych, mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu, uzgodnienia oraz dokumenty niezbędne do prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia
 20. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania; Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy, nr ewid. działek 157/1 i 158.
  Zamawiający: Gmina Piątek, Piątek
  Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie:
  1. ETAP I:
  a) Budynek stacji uzdatniania wody
  b) Rozebranie budynku
  c) Sieci zewnętrzne
  d) Zestaw technologiczny budynku
  e) Instalacje elektryczne
  2. ETAP II:
  a) Instalacje wod-kan w budynku
  b) Instalacje wentylacyjne
  c) Studnie
  d) Zbiorniki na odparowanie
  e) Zbiorniki na wodę
  f) Drogi wewnętrzne
  g) Zasilanie kablowe
 21. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych -oczyszczalnie przydomowe- Etap I Gm. Kutno
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
 22. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Domu Kultury wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi - Kutno, ul. Żółkiewskiego 4
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno
 23. Pełnienie funkcji Nadfzoru Inwestorskiego nad realizacją zadnia Budowa oczyszczalni scieków i kanalizacji saniatrnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Stara Sobotka ,Rochów Radzyń
  Zamawiający: Gmina Grabów, Grabów
 24. pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: BUDOWA SIECI KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI KROŚNIEWICE
  Zamawiający: Gmina Krośniewice, Krośniewice
 25. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum.
  Zamawiający: Gmina Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty
 26. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie w ramach projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz nad zadaniem Modernizacja boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie w ramach projektu pn. Podniesienie jakości
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 27. Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II. Przebudowa drogi gminnej nr 102260E Budy Stare - Suchodębie i nr 102270E przez wieś Suchodębie gmina Łanięta
  Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Kutno
 28. Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II. Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36 gmina Strzelce
  Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Kutno
 29. Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II. Przebudowa drogi gminnej Besk Nowy - Brudzeń - Teofilki - gmina Grabów
  Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Kutno
 30. Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II. Przebudowa drogi we wsi Augustopol - Mariopol dz. nr 83, 47, 43 gmina Dąbrowice
  Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Kutno
 31. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: WARTKOWICE I STARY GOSTKÓW
  Zamawiający: Gmina Wartkowice, Wartkowice
 32. pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe - Pawlikowice, Gmina Krośniewice - uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego.
  Zamawiający: Gmina Krośniewice, Krośniewice
 33. kompleksowe pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP II
  Zamawiający: Gmina Krośniewice, Krośniewice
 34. Wykonanie usługi w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Modernizacja pawilonu nr 1
  Zamawiający: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Gostynin
 35. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn.: Rozbudowa Baseballowego Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Kutnie - budowa Aquaparku.
  Zamawiający: Miasto Kutno, Kutno

Inne osoby dla Wojciechowski Marek Ryszard (119 osób):