Kogo reprezentuje osoba

Wojciechowski Zbigniew

w KRS

Zbigniew Wojciechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Wojciechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:53 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubowski Krzysztof

Powiązane przetargi (53 szt.):
 1. Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Przedborów
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów, Mikstat
  . Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk komputerów przenośnych typu HAND-HELD - kolektorów danych ze stacjami dokującymi, futerałami ochronnymi i ładowarkami samochodowymi.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wymagań rejestratora leśniczego.
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia, a wynagrodzenie będzie wypłacone za zrealizowaną część przedmiotu zamówienia.
  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
 2. Dostawa 17 rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Piaski
  Zamawiający: Nadleśnictwo Piaski, Piaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby nadleśnictwa 17 szt. rejestratorów leśniczego
 3. Dostawa 12 rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Kaczory
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kaczory, Kaczory
  Dostawa 12 rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Kaczory. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Dostawa urządzeń typu hand-held wraz z wyposażeniem oraz drukarek fiskalnych na potrzeby Nadleśnictwa Gniezno - Zp 4-2710/2013
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, Gniezno
  Dostawa urządzeń typu hand-held wraz z wyposażeniem oraz drukarek fiskalnych na potrzeby Nadleśnictwa Gniezno pod adres: Biuro nadleśnictwa - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62 - 200 Gniezno
 5. Dostawa przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do ładowania każdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem do wystawiania zawiadomień i o nieopłaconym postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie
  Zamawiający: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., Szczecin
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń, sprzętu, akcesoriów i oprogramowania: 1. 24 sztuk przenośnych rejestratorów danych. Przenośne rejestratory danych powinny umożliwiać drukowanie na bezprzewodowych drukarkach termicznych zawiadomień o nie uiszczeniu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania 2. 24 sztuk bezprzewodowych drukarek termicznych 3. 6 sztuk czterostanowiskowych stacji dokujących do ładowania baterii w przenośnych rejestratorach danych wyposażonych w złącze Ethernet 4. następujących części zamiennych do drukarek Extech S 1500 użytkowanych obecnie przez zamawiającego: 1) 10 sztuk głowic drukujących, 2) 10 sztuk oryginalnych akumulatorów zamiennych, 5. 24 sztuk dedykowanych do drukarek zasilaczy sieciowych, 6. 24 sztuk futerałów na przenośne rejestratory danych, uszytych z wytrzymałej skóry w kolorze czarnym, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez zamawiającego . 7. 24 sztuk futerałów na drukarki, uszytych z wytrzymałej skóry w kolorze czarnym, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez zamawiającego, 8. dostawę oprogramowania do wystawiania zawiadomień o nieopłaconym postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie. Zamawiane oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem obecnie zainstalowanym na serwerze zamawiającego. Wykonawca udzieli zamawiającemu licencji na oprogramowanie dla 24 sztuk przenośnych rejestratorów będących przedmiotem zamówienia
 6. Zakup sprzętu komputerowego oraz rejestratorów lesniczego na potrzeby pracowników Nadleśnictwa Łagów
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łagów, Łagów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz rejestratorów leśniczego na potrzeby pracowników Nadleśnictwa Łagów, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie obejmować będzie: Część 1: Komputery przenośne szt. 3 Komputery stacjonarne szt. 1 Monitor szt. 1 Część 2: Rejestrator leśniczego szt. 6 + dodatkowa stacja dokująca
 7. Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Kościan w 2013 roku
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kościan, Kościan
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby nadleśnictwa 12 szt. rejestratorów leśniczego. Dostawca zapewni bezpłatny transport do Odbiorcy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00,
  Na dostarczony sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ. Termin ten obliczony będzie od dat widniejących na protokole odbioru. Ponadto Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi za dostarczenie sprzętu będzie odpowiadał wyżej określonemu okresowi gwarancji.
  W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad i usterek w przedmiocie umowy od daty ich zgłoszenia w formie pisemnej, w formie faksu, a także w formie elektronicznej przez Zamawiającego.
  Strony ustalają następujące terminy usuwania usterek i wad w przedmiocie umowy:
  czas naprawy rejestratorów - do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia rejestratora do naprawy; (info: serwis gwarancyjny świadczony w miejscu dostawy - zapis Spec. Tech.)
  na czas naprawy lub wymiany urządzenia Wykonawca (na wniosek Zamawiającego) udostępnia sprzęt zastępczy o parametrach odpowiadających sprzętowi zastąpionemu.
  Jeżeli usunięcie wady w wyznaczonym terminie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych Zamawiający, w porozumieniu z Dostawcą wyznaczy nowy termin uwzględniający tą okoliczność.
  Koszt ewentualnego transportu pokrywa dostawca.
  Zakres dostaw nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy.
 8. Dostawa rejestratorów leśniczego na potrzeby Nadleśnictwa Złotów
  Zamawiający: Nadleśnictwo Złotów, Złotów
  Przedmiotem zamówienia jest:
  dostawa rejestratorów , która obejmuje 10 sztuk komputerów przenośnych rejestratorów z systemem operacyjnym kompatybilnym z aplikacjami leśnymi, przeznaczonych do pracy w terenie wraz z dostawą stacji dokujących w ilości 10 sztuk oraz 1 sztuki drukarki przenośnej.3
  2. Szczegółowy opis wymagań technicznych dostawy, określony został w Wymaganiach technicznych urządzenia przenośne - kolektor danych typu komputer Handheld - zwanych dalej rejestratorem (załącznik nr 5 do SIWZ).
  3. Wykonawca dostarczy w/w sprzęt z oprogramowaniem własnym transportem, do siedziby zamawiającego przy Al.J.P. Lenne 1, 77-400 Złotów
  4. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia w języku polskim.
  5. Dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym. Podpisany przez obie strony zamówienia protokół zdawczo - odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę. W protokole będą znajdowały się co najmniej następujące informacje: nazwa urządzenia, ilość numer fabryczny lub seryjny, data i miejsce przekazania.
  6. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję producenta jakości na przedmiot umowy .
  7. Zamawiający zastrzega, że podana wielkość zamówienia jest wielkością planowaną i może ulec w zmianie w zależności od ceny uzyskanej w postepowaniu , możliwości finansowych i rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający może zredukować wielkość zamawianych urządzeń maksymalnie o 3 sztuki.
  W przypadku konieczności dokonania redukcji zamówienia przez Zamawiającego, zobowiązany on jest do przekazania Wykonawcy informacji o dokonaniu redukcji z podaniem uzasadnienia jej wprowadzenia. Wprowadzona zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
  8. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie wymagane akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
  9. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek na zasadach określonych w umowie.
  10. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub faksem.
  11. Wykonawca wskaże w ofercie producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu.
  12. Warunki zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia:
  Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę umowną obejmującą rzeczowy zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wybranego wykonawcy.
  Zamawiający nie przewiduje zapłaty za ewentualne poszczególne części wykonania dostawy. Podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół końcowy dostawy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, z tym, że Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.
  Zapłata za wykonane dostawy nastąpi w ciągu 14 dni po złożeniu faktury po protokolarnym odbiorze.
  13. Wymagany okres gwarancji : 24 miesiące
 9. Dostawa 20 kompletów urządzeń - kolektor danych typu komputer Handheld
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tułowice, Tułowice
  Dostawa 20 kompletów urządzeń - kolektor danych typu komputer Handheld o parametrach zgodnych z SIWZ.
 10. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard, Starogard Gdański
  Dostawa komputerów i drukarek wraz z oprogramowaniem, rejestratorów leśniczego wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem, o wymaganiach zgodnych z załączonym do SIWZ opisem przedmiotu zamówienia
 11. Dostawa rejestratorów leśniczego i drukarek termicznych dla Nadleśnictwa Ustka
  Zamawiający: Nadleśnictwo Ustka, Ustka
  Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu dostawy: 1. Część 1 - 15 szt. rejestratorów leśniczego o parametrach technicznych zgodnych ze szczegółową specyfikacją techniczną załączoną do SIWZ + dodatkowa stacja dokująca - 1 szt. 2. Część 2 - 15 szt. drukarek termicznych do rejestratora leśniczego o parametrach technicznych zgodnych ze szczegółową specyfikacją techniczną załączoną do SIWZ.
 12. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Nadleśnictwa Zagnańsk
  Zamawiający: Nadleśnictwo Zagnańsk, Zagnańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego i urządzeń wielofunkcyjnych w ilości: - Komputer przenośny - 1 szt. - Kolektor danych (rejestrator) - 11 szt - Drukarka termiczna - szt 2 - Komputer stacjonarny - szt 7 - Komputer stacjonarny do KCIK - 1 szt - Oprogramowanie wspierające tworzenie i obsługę przetargów - szt 1
 13. Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Warcino
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, Kępice
  Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Warcino. Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu dostawy 10 szt. rejestratorów leśniczego o parametrach technicznych zgodnych ze szczegółową specyfikacją techniczną załączoną do SIWZ.
 14. Zakup rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Maskulińskie
  Zamawiający: Nadleśnictwo Maskulińskie, Ruciane-Nida
  Wspólny Słownik Zamówień: Kody CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30213100-6 Komputery przenośne, Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu dostawy 12 szt. rejestratorów leśniczego o parametrach technicznych zgodnych z szczegółową specyfikacją techniczną załączoną do SIWZ
 15. Dostawa rejestratorów i drukarek dla Nadleśnictwa Lesko z/s w Łączkach
  Zamawiający: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach, Lesko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego: kolektor danych typu komputer handheld - 10 szt., stacja dokująca - 10 szt., przenośna drukarka termiczna - 10 szt.; Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące sprzętu informatycznego zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien zawierać instrukcję obsługi w języku polskim
 16. Zakup rejestratora leśniczego
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, Opole
  System operacyjny System operacyjny Windows Mobile min 6.1 lub równoważny, z obsługą strony kodowej Windows 1250 i polską nakładka językową. System operacyjny musi być w wersji z obsługą funkcji transmisji danych przez GPRS
  Procesor Min. 600Mhz
  Wyniki w testach wydajności Banchmark Indices www.spb.com CPU Index - nie mniej niż 2500 pkt.
  File System Index nie mniej niż 2000 pkt.
  UWAGA: wynik ustalony na podstawie średniej z trzech testów. Test przeprowadzony ma być bezpośrednio po wykonaniu resetu urządzenia, z włączona polska nakładka językową, na w pełni naładowanych bateriach oraz bez podłączania urządzenia do komputera PC lub sieci Ethernet
  Programy Kalkulator, program obsługi poczty, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa.
  Pamięć RAM min 256MB,
  FLASH (storage, pamięć na przechowywanie danych) min 512MB
  Gniazda rozszerzeń Urządzenie wyposażone w kartę min 2 GB, o parametrach w przypadku kart SD - maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż 20 MB:s, maksymalna prędkość odczytu nie mniej niż 20 MB:s.
  W przypadku kart CF - szybkość zapisu min 16 MB:s, szybkość odczytu min 20MB:s.
  W przypadku SDHC_SDXC - karta musi spełniać wymagania min SD Speed Class 6 (wg www.sdcard.org)
  W przypadku kart MMC spełnienie wymagań min. MMC System Specyfication Version 4.0 (wg. www.mmca.org)
  Porty we/wy Port RS232 (EIA_TIA574) DB9 Męski (Małe)wyprowadzony bezpośrednio z urządzenia. Dopuszcza się zamiennie zastosowanie kabla z identycznym wyprowadzeniem lub przenośnego adaptera, których wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne nie będzie stwarzać ograniczeń w wielokrotnym podłączaniu ich do urządzenia oraz zapewni stabilność połączenia. Podłączony adapter lub kabel powinien pozwalać na prac z urządzeniem trzymanym w dłoni bez potrzeby stawiania , któregokolwiek z elementów zestawu (urządzenia, kabla lub adaptera) na podłożu. Używania takiego połączenia nie może kolidować z równoczesna możliwością ładowania akumulatora.
  Wyprowadzony bezpośrednio z obudowy urządzenia lub stacji dokującej port USB Client (Slave)wraz z kablem USB lub kabel podłączony bezpośrednio do urządzenia z wyprowadzeniem USB.
  Preferowany: Port USB HOST wyprowadzony z urządzenia lub dostępny z kabla z identycznym wyprowadzeniem lub dostępny ze stacji dokującej.
  Dostępny w stacji dokującej lub wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz obudowy lub dostępny za pomocą kabla z identycznym wyprowadzeniem port LAN (Ethernet 10/100Base T)
  Zintegrowany Bluetooth class II v. 2. X ( umożliwiający jednoczesną bezkolizyjną pracę. Innych urządzeń radiowych tj. WiFi, GSM/GPRS, GPS).
  Wbudowany moduł GSM/GPRS umożliwiający zastosowanie karty SIM dowolnego operatora sieci komórkowej działającego w Polsce.
  Wbudowany GPS 1. Wyłączona nawigacja statyczna SN (wyłączona funkcja zamrażania pozycji dot. Chipsetu SIRF III)
  2. Wsparcie dla protokołu NMEA0183
  3. Obsługa differentia GPS-WAAS_EGNOS
  Wyświetlacz Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy FULL VGA min 3.5_ min 480*540 lub min. 640*480 pix
  Klawiatura Minimum 50 klawiszy, wydzielona alfanumeryczna, multifunkcjonalna, z oddzielnymi klawiszami numerycznymi, umożliwiająca wprowadzanie polskich znaków (w standardzie polski programisty).
  Możliwość (miękkiego) resetu urządzenie poprzez klawiaturę urządzenia lub funkcje ekranu dotykowego (bez kasowania pamięci RAM)
  Dźwięk Głośnik mikrofon
  Zasilanie Ładowalna bateria główna o największej oferowanej przez producenta
  Ładowarka samochodowa i sieciowa.
  Masa Maksymalna masa 1000g z baterią i wszystkimi wymaganymi modułami i kartami
  Preferowana: waga poniżej 750 g ze wszystkimi wymaganymi wewn. Kartami(modułami).
  Akcesoria Pasek na rękę (zabezpieczający przed wypadnięciem z ręki), rysik, 3 folie ochronne na ekran.
  Certyfikaty Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań ograniczenia wykorzystania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie wpływać na środowisko, Rozporządzeniu Min. Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
  ( Dziennik Ustaw nr 155 Poz. 1089) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dziennik Ustaw 2004 nr 204 poz. 20870
  Urządzenie musi spełniać standardy ROHS Compilant
  Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy
  Gwarancja Gwarancja jak zamówieniu zasadniczym 5 lat. Usunięcie usterek w ciągu 2 dni roboczych, dopuszcza się wymianę sprzętu na zastępczy na czas naprawy, serwis gwarancyjny świadczony w miejscu dostawy.
  Koszt ewentualnej dostawy pokrywa dostawca.
  Instrukcje Wydrukowana pełna instrukcja obsługi urządzenia musi być w języku polskim.
  Nośniki z wersjami wymaganych aplikacji niezwiązanymi z dystrybucja systemu operacyjnego ( w szczególności dotyczy nakładki językowej) wraz kluczami i dokumentami licencyjnymi na wszystkie zainstalowane aplikacje
  Inne wymagania Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż trzy miesiące od daty zamówienia.
  W komplecie musi znajdować się stacja dokująca.
 17. Budowa systemu informacji przyrodniczej- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
  Zamawiający: Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń mobilnych do budowy systemu informacji przyrodniczej w Roztoczańskim Parku Narodowym
  1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem ( Windows 7, Office 2007)-3 szt.,
  2. Komputer terenowy - rejestrator z wyposażeniem -6 szt.,
  3. Laptop wraz z oprogramowaniem ( Windows 7, Office 2007) i plecakiem -2 szt.,
  4. Odbiorników GPS wraz z wyposażeniem -15 szt.,
  5. Monitora LCD 21- szt.1.,
  6. Stacja dokująca do rejestratorów-1 szt.,
  7. Termiczna drukarka mobilna z wyposażeniem - 6 szt.,
  8. Antena GPS klasy GIS -szt.1.,
  9. Przeglądarka map numerycznych obsługująca standard leśnej mapy numerycznej lasów państwowych - 1 licencja korporacyjna,
  10. Program o parametrach jak ArcGIS ArcEditor wraz z rozszerzeniem: ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArtGIS Geostatictikal Analyst -1 licencja sieciowa,
  11. Pathfinder Office -1 licencja
 18. Dostawa terminali przenośnych (ręcznych)
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4226 z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Agencję Mienia Wojskowego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa terminali przenośnych (ręcznych) - 30 szt
 19. Zamówienie uzupełniające polegające na dostawie przenośnych urządzeń - rejestratorów dla Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu wraz z pełnym oprogramowaniem i instalacją oraz dwuletnim serwisem do zamówienia podstawowego pn. Dostawa przenośnych urządzeń rejestratorów dla strefy płatnego parkowania w Poznaniu wraz z oprogramowaniem i instalacją oraz dwuletnim serwisem, udzielonego umową z dnia 11 listopada 2009r. nr DZ/RP/3420/252/09
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. przenośnych rejestratorów danych, drukujących zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty za parkowanie na bezprzewodowych drukarkach termicznych CMP10BT pracujących w SPP oraz dostawa 3 szt. wielostanowiskowych stacji dokujących.
  Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  30123100-8 - Maszyny potwierdzające ważność biletów.
 20. Dostawa urządzeń, podzespołów i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi, z siedziba przy AL. Piłsudzkiego 143
  Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze - Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu, Poznań
  Dostawa urządzeń, podzespołów i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi, z siedziba przy AL. Piłsudzkiego 143 zgodnie z załacznikiem nr 5 i nr 6 do siwz. tj. notebooki, drukarki, pamięci zasilacze listwy zasilajace monitor itd
 21. Dostawa i zainstalowanie w 65 przenośnych komputerach PSION Workabout PRO 7525 G1 z systemem operacyjnym CE4.2 wewnętrznych modułów radiowych GSM do komunikacji dwustronnej przy wykorzystaniu technologii GSM EDGE/GPRS pomiędzy centralą a pracownikami strefy płatnego parkowania pracującymi w terenie oraz opracowanie i dostawę oprogramowania serwerowego do zarządzania komunikacją GSM, upgrade stosowanego przez zamawiającego oprogramowania AXED-WEZWANIA oraz wdrożenie i sprawdzenie funkcjonowania zainstalowanych urządzeń i wdrożonego rozwiązania, przeszkolenie pracowników
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Szczecin
 22. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa
 23. Dostawa urządzeń komputerowych dla potrzeb Nadleśnictwa
  Zamawiający: Nadleśnictwo Lębork, Lębork
 24. Dostawa przenośnych urządzeń rejestratorów dla strefy płatnego parkowania w Poznaniu wraz z oprogramowaniem i instalacją oraz dwuletnim serwisem
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
 25. Dostawa i serwis urządzeń przenośnych - kolektora danych typu komputer Handheld wraz ze stacjami dokującymi.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kołaczyce, Kołaczyce
 26. Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Miastko
  Zamawiający: Nadleśnictwo Miastko, Miastko
 27. Dostawa rejestratorów i drukarek termicznych
  Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór, Kobiór
 28. dostawa rejestratorów dla Leśniczego
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik, Prudnik
 29. Dostawa 20 szt. fabrycznie nowych przenośnych komputerów (rejestratorów leśniczego) oraz jednej stacji dokującej na potrzeby Nadleśnictwa Lipusz zgodnie ze specyfikacją techniczną.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Lipusz, Lipusz
 30. Wykonanie instalacji elektrycznej podświetlenia elewacji kościołów pw. Trójcy Świętej i pw. św. Wacława, oraz budynku administracyjnego przy ul. Moniuszki 9 w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 31. Dostawa rejestratorów lesniczego i stacji dokującej dla Nadleśnictwa Góra Śląska
  Zamawiający: Nadleśnictwo Góra Śląska, Góra
 32. Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Karnieszewice.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice, Sianów
 33. Dostawa rejestratorów leśniczego
  Zamawiający: Nadleśnictwo Szczecinek, Szczecinek
 34. Dostawa rejestratorów leśniczego
  Zamawiający: Nadleśnictwo Trzebielino, Trzebielino
 35. Zakup urządzeń typu Hand - Held na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa
  Zamawiający: Nadleśnictwo Dąbrowa, Jeżewo
 36. Zakup Rejestratorów Leśniczego w Nadleśnictwie Kup w 2009r
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kup, Kup
 37. Dostawa urządzeń przenośnych - kolektor danych typu komputer Handheld wraz ze stacjami dokującymi
  Zamawiający: Nadleśnictwo Lubaczów, Lubaczów
 38. Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Kłobuck
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, Kłobuck
 39. Dostawa rejestratorów leśniczego
  Zamawiający: Nadleśnictwo Podanin, Chodzież
 40. Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 6
  Zamawiający: Miasto Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki
 41. Dostawa 7 szt. rejestratorów leśniczego wraz z akcesoriami oraz 8 stacjami dokującymi
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia, Jeleśnia
 42. Dostawa 14 sztuk rejestratorów leśniczego oraz 15 stacji dokujących wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla Nadlesnictwa Manowo.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Manowo, Manowo
 43. Zakup 17 szt rejestratorów leśniczego na potrzeby nadleśnictw RDLP w Toruniu
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Toruń
 44. Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra
  Zamawiający: Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Piła
 45. REJESTRATOR LEŚNICZEGO
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konstantynowo, Pecna
 46. Dostawa rejestratorów leśniczego i drukarek termicznych
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz, Siewierz
 47. Dostawa 13 rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Olkusz
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz, Olkusz
 48. Dostawa sukcesywna terminali przenośnych
  Zamawiający: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 49. ZG-2710-10/08 Dostawa urządzeń przenośnych - kolektor danych typu komputer Handheld
  Zamawiający: Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne
 50. DOSTAWA URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH - KOLEKTORÓW DANYCH TYPU HANDHELD DLA NADLEŚNICTWA KROTOSZYN
  Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn, Krotoszyn
 51. ZP/27-1/15/08
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów, Chrzanów
 52. Dostawa rejestratorów leśniczego dla Nadleśnictwa Gidle w 2008 roku
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle, Gidle
 53. Zakup rejestratorów leśniczego wraz z drukarkami termicznymi
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno, Olesno

Inne osoby dla Wojciechowski Zbigniew (54 osoby):