Kogo reprezentuje osoba

Wojtkowiak Maciej Paweł

w KRS

Maciej Paweł Wojtkowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Wojtkowiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Franczak Damian Józef, Jóźwik Konrad Jerzy, Kaczmarek Jarosław, Knapik Tomasz Marek, Knapik Wojciech Krzysztof, Lipiński Aleksander, Sichere Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mastyński Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000041590
 2. Przedsiębiorstwo Usługowe Pro Pisces Mastyńscy Sp. J., Poznań − KRS 0000327917
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inicjatyw Produkcyjnych i Wdrożeniowych Pro-aqua Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000086735
 4. Terapia Medyczna Teramed Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000067913

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polski Związek Wędkarski Okręg W Poznaniu, Poznań − KRS 0000077054
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Jeżyce, Poznań − KRS 0000087307

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Ślęza - retencja i bioróżnorodnść. Etap I
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie rozwiązań projektowych przyjętych w „Koncepcji technicznej „Ślęza – retencja i bioróżnorodność”, wykonanej w roku 2016 przez: WTU Biuro Projektowe – Inżynierskie wraz z uzgodnieniem warunków prowadzenia działań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trybie art. 118 Ustawy o ochronie przyrody tj. zgłoszenie zaprojektowanych działań, a w przypadku wyrażenia przez RDOŚ sprzeciwu – złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań. Celem projektu jest ochrona koryta rzeki Ślęzy przed erozją i jej skutkami
 2. Przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  Zamawiający: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Poznań
  1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych” obejmującego modernizację pawilonu, wymianę nawierzchni dróg dojścia do pawilonu i budowę pomostu na terenie nieruchomości położonej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu,
  - „Budowa pomostu nad Jeziorem Kierskim wraz z modernizacją slipu” obejmującego budowę pomostu i modernizację slipu na terenie nieruchomości położonej przy ul. ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu,
  - „Remont nabrzeża na kąpielisku Krzyżowniki” obejmującego remont nabrzeża o długości ok. 30 m na terenie nieruchomości położonej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu.
 3. „Ekspertyza stanu technicznego grobli i stopnia zabezpieczenia terenów rolniczych przez groble wzdłuż prawego brzegu kanału Młynówka na dz. Nr 1338, obręb Trzebiatów 8 i nr 355, obręb Trzebiatów 2, gmina Trzebiatów wraz z analizą rozdziału wód powierzchniowych na węźle wodnym w Trzebiatowie i obliczeniami całego węzła pod kątem przepustowości urządzeń piętrzących elektrowni wodnej (EW) Trzebiatów ”
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:
  Grobla wzdłuż prawego brzegu kanału Młynówka na dz. Nr 1338 obręb Trzebiatów 8 i nr 355 obręb Trzebiatów 2, gmina Trzebiatów

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej (5 egz.), zawierającej ocenę stanu technicznego grobli i stopnia zabezpieczenia terenów rolniczych przez groble wzdłuż pra-wego brzegu kanału Młynówka na dz. Nr 1338, obręb Trzebiatów 8 i nr 355, obręb Trzebiatów 2, gmina Trzebiatów wraz z analizą rozdziału wód powierzchniowych na węźle wodnym w Trzebia-towie i obliczeniami całego węzła pod kątem przepustowości urządzeń piętrzących elektrowni wodnej (EW) Trzebiatów
  z uwzględnieniem następujących warunków:
  - postanowienia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.7741.13.206.AP z dnia 25 kwietnia 2016 r,
  - postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: DON.7101.326.2016.AZS z dnia 21 września 2016 r.;
  - decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.LP.7143/31/10/16 z dnia 02 grudnia 2016r.

  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą, m.in.:
  - określenie stanu technicznego grobli oraz niezbędnego zakresu robót budowlanych mających na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego grobli, zgodnie z warunkami postanowienia WINB, znak WIK 7741.13.206.APz dnia 21.04.2016r.:
  - analiza wpływu wód piętrzonych i bez piętrzenia wraz z obszarem oddziaływania przy piętrzeniu i oceną czy groble zabezpieczają tereny rolnicze:
  - rozdział wód powierzchniowy na węźle, ustalenie ile wód płynie przez Regę, a ile przez Młynówkę z uwzględnieniem obszaru oddziaływania na tereny przyległe.:
  - analiza wpływu wód piętrzonych i bez piętrzenia wraz z obszarem oddziaływania przy piętrzeniu i oceną czy groble zabezpieczają tereny rolnicze;
  - analizą rozdziału wód powierzchniowych na węźle wodnym w Trzebiatowie i obliczeniami całego węzła pod kątem przepustowości urządzeń piętrzących elektrowni wodnej (EW) Trzebiatów

  Główny cel przedsięwzięcia: określenie stanu technicznego grobli oraz niezbędnego zakresu robót budowlanych mających na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego grobli.
  Charakterystyka obiektu istniejącego: Kanał Młynówka stanowi kanał roboczy Elektrowni Wodnej
  w Trzebiatowie. Stanowi wody płynące na dz. Nr 1338 obręb Trzebiatów 8 i nr 355 obręb Trzebiatów 2 będący własnością Skarbu Państwa. Pobór wody do kanału następuje z rzeki Regi w miejscu istniejącego jazu usytuowanego w km 17+510, ujście do rzeki Regi przypada w km 14+840. Całkowita długość kanału wynosi - 2310 m, z tego odcinek dolny (poniżej elektrowni) przypada 296m, na górny 1996 m, pozostałe metry zajmuje budynek siłowni. Prawy brzeg jest ogroblowany: od km 2+310 do 2+110 w ramach inwestycji z roku 1966, natomiast od km 2+100 do mostu w ul. Dworcowej wykonany przed 1945r bądź z nierozplanowanego urobku. Na dolnym odcinku kanał przegradza most murowany sklepiony o świetle-10 m w km 0+234,5 do 0+344,5 m. w górnym odcinku kanału przebiegają dwa mosty, pierwszy w km 0+537,5 do 0+551,8 łączący ul. Dworcową z ul. Sienkiewicza, drugi most w km 2+033,7 do 2+040 dawniej kolejowy.
  W 1921 roku na Redze wykonano dwuwęzłowy stopień wodny dla potrzeb produkcji energii elektrycznej. Powyżej zwartej zabudowy miasta wybudowano jaz rozdzielczy, który ma za zadanie stałe piętrzenie wody w rzece i kierowanie jej w części do Młynówki, a także bezpieczny spływ na dolny bieg rzeki Regi wód powodziowych oraz nadmiaru wód bieżącego przepływu ponad wydatek kanału energetycznego. W 2002 roku tuż za węzłem wodnym na Redze uruchomiono małą elektrownię wodną "Trzebiatów II". W 1966 r. na wniosek Zakładu Energetycznego w Szczecinie wykonano prace renowacyjne na kanale obejmujące odmulenie kanału na odcinku od jazu do elektrowni, wykonaniu grobli na prawym brzegu na odcinku od jazu rozdzielczego do mostu kolejowego.”

  1.4. Opracowanie powinno zawierać:
  1. Część opisową
  2. Część rysunkową

  Ekspertyzę techniczną należy wykonać w formie papierowej – 5 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej (część opisowa – pliki doc, docx, mapy – pliki pdf, dwg) na płycie CD/DVD lub pendrive 2 sztuki.
  1.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyzy technicznej zgodnie z obowiązują-cymi przepisami, w tym zgodnie z:
   rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
   Ustawą z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r poz. 469),
   Ustawą z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn.zm), w tym projektu budowlano-wykonawczego i operatu wodnoprawnego w ilości egzempla-rzy umożliwiającej uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz realizację robót budowlanych,
   Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź.zm.),
   Rozporządzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód re-gionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-skiego 2014.2431)

  oraz zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji i postanowieniach administracyjnych organów architektoniczno - budowlanych:
  - postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.7741.13.206.AP z dnia 25 kwietnia 2016 r,
  - postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: DON.7101.326.2016.AZS z dnia 21 września 2016 r.;
  - decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.LP.7143/31/10/16 z dnia 02 grudnia 2016r.;
  które ZZMiUW udostępni Wykonawcy.
  ZZMiUW może również udostępnić książki ewidencji obiektów hydrotechnicznych oraz opraco-wania związane z przedmiotem zamówienia, a zgromadzone w zasobach archiwalnych.
 4. Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej „Odbudowa Kanału Leniwka” gm.Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo przestrzennej pn.: „Odbudowa Kanału Leniwka” gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki obejmującej całą długość ewidencyjną Kanału Leniwka tj. 4,314 km. Koncepcja programowo przestrzenna ma określić lokalizację nowych zastawek umożliwiających prowadzenie nawodnień podsiąkowych gruntów przyległych do kanału i zakres niezbędnej odbudowy Kanału Leniwka Koncepcja powinna zawierać co najmniej 3 proponowane rozwiązania (w tym wariant alternatywny) z których optymalny zostanie wybrany przez Zamawiającego do dalszych prac projektowych. Kanał Leniwka położony jest na terenie gminy Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki. Kanał bierze swój początek z Kanału Zamkowego i jest lewobrzeżnym dopływem Kanału Czarna.
 5. Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla nw. obiektów zrealizowanych w ramach projektu Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach programu LIFE+ (Projekt współfinasowany ze środków Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW) dla zadań nr 7 - Ina - przed Rybakami i nr 27 - Wardynka - Chełpa.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:
  1. Przepławka - Zadanie nr 7 Life+ - Ina - przed Rybakami - Inwestycja zlokalizowana na rzece Ina w km 106+000* na działkach o numerach ewidencyjnych 214/9 i 62/2 obręb Rybaki gm. Recz (aktualne numery działek po ustaleniu linii brzegowej rzeki Iny wykonanym na zlecenie w 2015 roku).
  W związku z wykonaniem map w ramach zadania pn.: Wykonanie przekrojów podłużnych i poprzecznych rzeki Ina od km 0+000 do km 129+960 z stabilizacją oznakowania słupków kilometrażowych (TO Goleniów, TO Stargard Szczeciński, TO Choszczno) należy przyjąć lokalizację inwestycji nie w km 106+000 lecz w km 107+966 rzeki Ina.;

  2. Przepławka - Zadanie nr 27 Life+ - Wardynka - Chełpa - Inwestycja zlokalizowana na rzece Wardynka w km 1+700 na działkach o numerach ewidencyjnych 202/1, 203 i 283/6 obręb Chełpa, gm. Choszczno. (aktualne numery działek po ustaleniu linii brzegowej rzeki Wardynki).
  W ramach zadania wybudowano przepławkę techniczną szczelinową połączoną z odcinkiem bystrza kamiennego przy istniejącym stopniu w miejscowości Chełpa na rzece Wardynka w km 1+700;

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Opracowanie operatów wodnoprawnych
  i instrukcji gospodarowania na szczególne korzystanie z wód dla przepławek w lokalizacjach: Ina - przed Rybakami na rzece Ina w km 106+000, Wardynka - Chełpa na rzece Wardynka w km 1+700, realizowanych w ramach projektu Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach programu LIFE+. Projekt współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW.

  Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą, niezbędnymi uzgodnieniami i opracowaniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód powinien zostać wykonany oddzielnie dla każdego z obiektów.
  Operaty wodnoprawne należy opracować zgodnie z przepisami Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.469.). Instrukcję gospodarowania wodą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006r. nr 150, poz. 1087).
  Dokumentację należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formach odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS9mbdd,shp, AutoCAD dxf,pdf, dla plików tekstowych w formach plików nieedytowalnych (pdf), dla plików tekstowych w formach plików edytowalnych (doc, docx).
  Operat wodnoprawny powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
  - ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.469.),
  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672)
  - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.).

  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do uczestniczenia w procedurze uzyskiwania przez Inwestora decyzji administracyjnych związanych z przedmiotowymi zadaniami. Wykonawca zobowiązany będzie także do współpracy z Zamawiającym przy usuwaniu braków i wad stwierdzonych przez organ administracji publicznej w trakcie postępowania przy wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego, dla każdego zadania. Wszystkie uzgodnienia ze stronami postępowania leżą w gestii Wykonawcy. W ramach umowy Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zarządu w postępowaniu administracyjnym.

  Przy podpisywaniu Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla powyższych urządzeń.

  Na stronie tytułowej należy wskazać odniesienie do nazwy projektu wraz ze wskazaniem źródła finansowania: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach programu LIFE+. Projekt współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW.

  1.4. Wykaz zadań objętych zamówieniem:
  1.4.1. Zadanie nr 1 - Przepławka - Zadanie nr 7 Life+ - Ina - przed Rybakami
  W ramach zadania wybudowano przepławkę dziesięciokomorową o konstrukcji żelbetowej z narzutem kamiennym o parametrach:
  - długość przepławki: 21,60m
  - ilość komór: 10
  - szerokość komory przepławki: 1,20m
  - długość komory przepławki: 2,00m
  - rzędna dna wlotu do przepławki: 45,70m n.p.m.
  - rzędna dna wylotu z przepławki: 44,10m n.p.m.
  - rzędna zwierciadła wody górnej: 46,70m n.p.m.
  - rzędna zwierciadła wody dolnej: 44,60m n.p.m.
  W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować operat wodnoprawny dla przepławki dla ryb, instrukcję gospodarowania wodą dla zespołu budowli piętrzących tj. jazu i przepławki z uwzględnieniem innych użytkowników wód (tj. użytkowników stawów rybnych), kompletny wniosek na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny obejmujący pobór wód powierzchniowych na potrzeby przepławki dla ryb oraz piętrzenie wód powierzchniowych wraz z opisem w języku nietechnicznym w celu złożenia go przez tut. Zarząd.
  Operat winien zawierać analizę wielkości przepływów w rzece Inie uwzględniającą rozdział wody pomiędzy rzekę Inę, a rzekę Pęzinkę (powyżej miejscowości Bytowo powiat Stargard) oraz pobór wody dla stawów rybnych w Bytowie (ilość wody w rzece poniżej stawów limituje przepływ nienaruszalny określony w pozwoleniu wodnoprawnym dla tych stawów). Jeżeli przeprowadzona analiza wykaże, że dla zapewnienia dla przepławki wody w ilości wynikającej z ustanowionych warunków korzystania z wód regionu wodnego koniecznym jest ograniczenie lub cofnięcie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych pozostałym użytkownikom wód, operat winien zawierać zakresy tych ograniczeń, aby na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy prawo wodne organ wydający pozwolenie wodnoprawne mógł z urzędu cofnąć lub ograniczyć udzielone pozwolenia bez odszkodowania.
  Projekt instrukcji gospodarowania wodami rzeki Iny w km 106+000 musi zawierać opis sposobu zachowania przepływu nienaruszalnego w rzece Inie poniżej budowli piętrzącej przy zapewnieniu dla przepławki wody w ilości wynikającej z ustanowionych warunków korzystania z wód regionu wodnego w okresach przepływów mniejszych oraz równych lub większych od sumy potrzeb dla przepławki i pozostałych użytkowników wód, stosownie do wymagań art. 131 ust.2a Prawa wodnego.
  Podczas realizacji opracowania należy uwzględnić fakt, iż:
  Starosta Choszczeński wydał następujące decyzje:
  - OŚ.6341.64.2012.II z dnia 28.08.2012 udzielającą ZZMiUW w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działkach nr 214/1 i 62 obręb Rybaki i działce nr 1/1 w obrębie Recz gm. Recz przy istniejącym jazie na rzece Inie w km 106+000 dziesięciokomorowej przepławki dla ryb o konstrukcji żelbetowej z narzutem kamiennym
  - OŚII-6223/41/06 z dnia 06.09.2006 r. udzielającą Panu Adamowi Wojtuszko pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych pstrągowych,
  - OŚII-6223/12/10 z dnia 09.03.2010 r. udzielającą Panu Henrykowi Wojtuszko pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych karpiowych,
  - OŚII-6223/11/10 z dnia 09.03.2010 r. udzielającą Panu Andrzejowi Basiakowi pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych karpiowych,
  - OŚII-6223/9/04 z dnia 22.03.2004 r. udzielającą Panu Bogdanowi Owsickiemu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych karpiowych,
  Starosta Stargardzki wydał następującą decyzję:
  - GNŚ.LG.6223-8-8-05 z dnia 19.07.2005 r. udzielającą Gospodarstwu Rolnemu Bytowo Jadwiga i Jerzy Galaś w Bytowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych karpiowych

  Zamawiający dysponuje decyzją OŚ.6341.64.2012.II z dnia 28.08.2012, pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.

  Zapisy proponowane w projekcie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą należy przedstawić do uzgodnienia Zarządowi oraz pozostałym użytkownikom wód. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń udzielonych pozwoleń należy uzasadnić zakres tych ograniczeń i zaproponować użytkownikom wód możliwe do prowadzenia przez nich działania kompensujące (np. zmniejszenie wielkości przepływu nienaruszalnego poprzez stosowanie przepływu zwrotnego, dodatkowy pobór wody z rzeki poniżej przepławki itp. rozwiązania). Należy także uzgodnić z ww. osobami odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą oraz jej piętrzenie (przy równoczesnym poborze wody na stawy nie może to być Zarząd). Operat wodnoprawny na piętrzenie i szczególne korzystanie z wód uwzględniać musi wszystkie strony postępowania wraz z określeniem możliwego poboru wody dla ich celów.

  1.4.2. Zadanie nr 2 - Przepławka - Zadanie nr 27 Life+- Wardynka - Chełpa
  W ramach zadania wybudowano przepławkę techniczną szczelinową połączoną z odcinkiem bystrza kamiennego przy istniejącym stopniu w miejscowości Chełpa na rzece Wardynka w km 1+700 o parametrach:
  - długość przepławki: 25,70m
  - szerokość wewnętrzna przepławki: 1,80m
  - długość komór przepławki: 3,15-2,53m
  - ilość komór: 6
  - długość odcinka technicznego: 18,00m
  - długość bystrza kamiennego: 7,70m
  - rzędna dna wlotu do przepławki (rzędna progu stopnia): 44,50m n.p.m.
  - rzędna dna wylotu przepławki: 42,80m n.p.m.
  - konstrukcja przepławki technicznej szczelinowej połączonej z odcinkiem bystrza kamiennego o spadku 7,40%
  - rzędna zwierciadła wody górnej: 45,32m n.p.m.
  - rzędna zwierciadła wody dolnej: 43,20m n.p.m.
  W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować operat wodnoprawny dla przepławki dla ryb, instrukcję gospodarowania wodą dla zespołu budowli piętrzących tj. jazu i przepławki w km 1+700 rzeki Wardynka z uwzględnieniem innych użytkowników wód (tj. użytkowników stawów rybnych), kompletny wniosek na szczególne korzystanie z wód rzeki Wardynka obejmujący pobór wód (piętrzenie wód) powierzchniowych na potrzeby przepławki dla ryb wraz z opisem w języku nietechnicznym w celu złożenia go przez tut. Zarząd. Operat winien zawierać analizę wielkości przepływów w rzece Wardynce uwzględniającą pobór wody dla stawów rybnych w Korytowie (ilość wody w rzece poniżej stawów limituje przepływ nienaruszalny określony w pozwoleniu wodnoprawnym dla tych stawów) oraz stawów w Chełpie. Jeżeli przeprowadzona analiza wykaże, że dla zapewnienia dla przepławki wody w ilości wynikającej z ustanowionych warunków korzystania z wód regionu wodnego koniecznym jest ograniczenie lub cofnięcie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych pozostałym użytkownikom wód, operat winien zawierać zakresy tych ograniczeń, aby na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy prawo wodne organ wydający pozwolenie wodnoprawne mógł z urzędu cofnąć lub ograniczyć udzielone pozwolenie bez odszkodowania.
  Projekt instrukcji gospodarowania wodami rzeki Wardynki w km 1+700 musi zawierać opis sposobu zachowania przepływu nienaruszalnego w rzece Wardynce poniżej budowli piętrzącej przy zapewnieniu dla przepławki wody w ilości wynikającej z ustanowionych warunków korzystania z wód regionu wodnego w okresach przepływów mniejszych oraz równych lub większych od sumy potrzeb dla przepławki i pozostałych użytkowników wód stosownie do wymagań art. 131 ust.2a Prawa wodnego.
  Podczas realizacji opracowania należy uwzględnić fakt, iż Starosta Choszczeński wydał następujące decyzje:
  - OŚ.6341.53.2014.II z dnia 14.07.2014 udzielającą ZZMiUW w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 203 obręb Chełpa gm. Choszczno przepławki szczelinowej połączonej z odcinkiem bystrza kamiennego przy istniejącym stopniu w Chełpie w km 1+700 rzeki Wardynki
  - OŚII-6223/22/10 z dnia 01.06.2010r. udzielającą Panu Bogdanowi Winiarskiemu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Iny dla potrzeb stawów rybnych pstrągowych,
  - Z wód powierzchniowych rzeki Wardynki korzysta Dominik Gronowski dla pokrycia potrzeb wodnych stawów karpiowych w miejscowości Korytowo, na podstawie decyzji Starosty choszczeńskiego OŚII-6223/3/04 z dnia 16.03.2004r..
  Zamawiający dysponuje decyzją OŚ.6341.53.2014.II z dnia 14.07.2014, pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.

  Zapisy proponowane w projekcie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą należy przedstawić do uzgodnienia Zarządowi oraz pozostałym użytkownikom wód. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń udzielonych pozwoleń należy uzasadnić zakres tych ograniczeń i zaproponować użytkownikom wód możliwe do prowadzenia przez nich działania kompensujące (np. zmniejszenie wielkości przepływu nienaruszalnego poprzez stosowanie przepływu zwrotnego, dodatkowy pobór wody z rzeki poniżej przepławki itp. rozwiązania). Należy także uzgodnić z ww. osobami odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą oraz jej piętrzenie (przy równoczesnym poborze wody na stawy nie może to być Zarząd). Operat wodnoprawny na piętrzenie i szczególne korzystanie z wód uwzględniać musi wszystkie strony postępowania wraz z określeniem niezbędnego możliwego poboru wody dla ich celów.
  Wykonawca w terminie 7 dni od podpisaniu umowy, przedłoży Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.