Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Adam

w KRS

Adam Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Suwałki (Podlaskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anuszkiewicz Lucyna, Anzulewicz Kazimierz, Barczyk Ewa, Bednarek Marta, Bielecka Teresa, Bogdan Zdzisław, Boniszewski Grzegorz, Czerwiecki Tadeusz, Daniłowicz Robert, Drażba Aurelia, Dubilewska Janina Irena, Dziatkowski Marek, Filipkowska Elżbieta, Furman Olgierd Kazimierz, Gawrych Joanna, Grzędzińska Jadwiga, Hołdyńska Cecylia, Jabłońska Grażyna, Jaśko Ewa Paulina, Kalwajtys Wiesław Antoni, Karasiewicz Jan Ryszard, Kareło Katarzyna, Karwel Halina, Kibitlewska Helena, Kimszal Barbara Jolanta, Klimach Bożena, Kościuch Adam Stefan, Kramkowska Teresa, Krupińska Alicja, Kłoczko Zenon, Lubińska Teresa, Maciorowska Danuta, Makowska Monika, Muzyk Jadwiga, Niedźwiecki Marian, Okulanis Krystyna, Olfier Wiesław, Osiński Stanisław, Podziewska Janina, Pojawis Mieczysław Stanisław, Protasiewicz Marta Seweryna, Racis Czesław, Racis Jadwiga Teresa, Racis Lidia, Radzewicz Bożena Teresa, Rogowska Katarzyna, Rojek Stefan Konstanty, Rutkowska Łucja, Samson Teresa, Sierzputowski Piotr, Skubina Marzenna, Ślużyńska Krystyna, Soroka Dorota, Stankiewicz Anna, Strybe Jadwiga, Szczypiń Teresa Eugenia, Szumicka Janina, Szymczyk Urszula, Szyperek Magdalena, Szyłak Marianna, Słomińska Halina Zofia, Tertel Milena, Ułanowicz Eliza, Wasilewska Krystyna, Wałejko Ewa, Winiewicz Mieczysław, Zalewska Katarzyna, Żukowski Wojciech, Żyliński Marek Stanisław, Łapiński Łukasz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anuszkiewicz Lucyna, Anzulewicz Kazimierz, Barczyk Ewa, Bednarek Marta, Bielecka Teresa, Bogdan Zdzisław, Boniszewski Grzegorz, Czerwiecki Tadeusz, Daniłowicz Robert, Drażba Aurelia, Dubilewska Janina Irena, Dziatkowski Marek, Filipkowska Elżbieta, Furman Olgierd Kazimierz, Gawrych Joanna, Grzędzińska Jadwiga, Hołdyńska Cecylia, Jabłońska Grażyna, Jaśko Ewa Paulina, Kalwajtys Wiesław Antoni, Karasiewicz Jan Ryszard, Kareło Katarzyna, Karwel Halina, Kibitlewska Helena, Kimszal Barbara Jolanta, Klimach Bożena, Kościuch Adam Stefan, Kramkowska Teresa, Krupińska Alicja, Kłoczko Zenon, Lubińska Teresa, Maciorowska Danuta, Makowska Monika, Muzyk Jadwiga, Niedźwiecki Marian, Okulanis Krystyna, Olfier Wiesław, Osiński Stanisław, Podziewska Janina, Pojawis Mieczysław Stanisław, Protasiewicz Marta Seweryna, Racis Czesław, Racis Jadwiga Teresa, Racis Lidia, Radzewicz Bożena Teresa, Rogowska Katarzyna, Rojek Stefan Konstanty, Rutkowska Łucja, Samson Teresa, Sierzputowski Piotr, Skubina Marzenna, Ślużyńska Krystyna, Soroka Dorota, Stankiewicz Anna, Strybe Jadwiga, Szczypiń Teresa Eugenia, Szumicka Janina, Szymczyk Urszula, Szyperek Magdalena, Szyłak Marianna, Słomińska Halina Zofia, Tertel Milena, Ułanowicz Eliza, Wasilewska Krystyna, Wałejko Ewa, Winiewicz Mieczysław, Zalewska Katarzyna, Żukowski Wojciech, Żyliński Marek Stanisław, Łapiński Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Rutce - Tartak, Suwałki − KRS 0000169301
 2. Bank Spółdzielczy W Suwałkach, Suwałki − KRS 0000176287
 3. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 4. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa W Suwałkach, Suwałki − KRS 0000169656
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rutce Tartak, Rutka-tartak − KRS 0000195667
 6. Polski Bank Apeksowy S.A., Janki − KRS 0000723644
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Sejnach Sp. Z O.O., Sejny − KRS 0000422227
 8. Przeroskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Ziuna, Przerośl − KRS 0000342312
 9. Stowarzyszenie Macierzanka, Wiżajny − KRS 0000254336
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Szkół Na Litwie Płacieniszki Im. Władysława Tomaszewskiego, Kraków − KRS 0000166655
 11. Stowarzyszenie Suwalskich Inicjatyw Lokalnych, Suwałki − KRS 0000432722
 12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy W Suwałkach, Suwałki − KRS 0000204536

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Administrator Sp. Z O.O. W Piszu, Pisz − KRS 0000179329
 2. Agrotucz Sp. Z O.O., Kruszki − KRS 0000411836
 3. Pks W Suwałkach S.A., Suwałki − KRS 0000246758
 4. Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, Suwałki − KRS 0000104270
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaćwież W Przerośli, Przerośl − KRS 0000099837
 6. Spółdzielnia Mleczarska Sudowia, Suwałki − KRS 0000130214
 7. Stowarzyszenie Małoraczkowiacy Znad Rospudy, Małe Raczki − KRS 0000620208
 8. Sudowia - Laktopol Sp. Z O.O., Suwałki − KRS 0000349689
 9. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Suwałki − KRS 0000044260

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Raczki, Raczki
  1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki
  Zamawiający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o, Suwałki
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 850 000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki.
  2. Szczegółowe warunki zamówienia:
  2.1. Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego ( dopuszcza się możliwość przesłania pisemnego polecenia drogą elektroniczną).
  2.2. Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do całkowitej spłaty kapitału i odsetek tj. 20 lat.
  2.3. Spłata w równych ratach kapitałowo – odsetkowych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za spłatę kredytu lub ratę przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności raty kredytowej przypada na dzień uznany ustawowo za dzień wolny od pracy – spłata raty następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  2.4. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok równa się rzeczywistej liczbie dni tj. 365/366 od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  2.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
  2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu bez obciążenia Zamawiającego kosztami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty ustalony będzie nowy harmonogram. Za sporządzenie nowego harmonogramu Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat lub prowizji.
  2.7. Wysokość prowizji za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 0,1 % całkowitej kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu płatna będzie ze środków własnych jednorazowo w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
  2.8. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3 M + stała marża Wykonawcy. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3M z dnia 14.09.2016 r., tj. 1,71 % - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ponadto dla porównania ofert przyjmuje się jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 01.12.2016 r. Pierwsza rata w dniu 31.12.2016 r., ostatnia w dniu 30.11.2036 r.
  2.9. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3 M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3 M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3 M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  2.10. Proponowane formy zabezpieczenia kredytu:
  a) hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania,
  b) weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego,
  c) poręczenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. do wysokości zaciągniętego kredytu udzielone na podstawie zgody wyrażonej w Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników –załącznik nr 7 do SIWZ.,
  d) przelew wierzytelności z umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych zawartych w formie aktów notarialnych, które będą zawierane z klientami – w sposób określony odrębnym porozumieniem.
  W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu Zamawiający zastrzega możliwość zwolnienia z zabezpieczenia hipotecznego poszczególnych lokali.
  2.11. Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wymienionych w SIWZ w Załączniku nr 2 do SIWZ.
  2.12. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o podaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
  2.13. Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia rachunku pomocniczego u wybranego Wykonawcy i udzielenia pełnomocnictwa do jego dysponowania.
  2.14. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu złoży w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty parafowany projekt umowy kredytowej, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w SIWZ.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę zł - 1.090.000 zł (słownie: Jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 167.826 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 922.174 zł
  Zamawiający: Gmina Raczki, Raczki
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę zł - 1.090.000 zł (słownie: Jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 167.826 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 922.174 zł. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w jednej transzy - na dzień 30 listopada 2014 r. kwota - 1.090.000 zł (słownie: Jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Spłata kredytu: Spłata kredytu w 48 ratach płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2015 roku do grudnia 2018 roku. 12 rat płatnych w 2015 roku, w tym pierwsza w kwocie 12.486 zł i 11 w kwocie - 12.490 zł, 12 rat płatnych w 2016 roku, w tym pierwsza w kwocie 18.184 zł i 11 w kwocie - 18.182 zł, 12 rat płatnych w 2017 roku, w tym pierwsza w kwocie 18.184 zł i 11 w kwocie - 18.182 zł oraz 12 rat płatnych w 2018 roku, w tym pierwsza w kwocie 41.983 zł i 11 w kwocie - 41.979 zł. Spłata odsetek: Spłata odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca każdego roku. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco
 4. Udzielenie Gminie Wiżajny kredytu bankowego w wysokości 942.381,00 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiżajny, Wiżajny
  Na przedmiot zamówienia składają się:
  - rodzaj usługi: - kredyt,
  - kwota i waluta kredytu: - 942.381,00 PLN,
  - okres spłaty kredytu: - 10 lat (od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.),
  - okres karencji w spłacie kredytu: - do dnia 31 grudnia 2012. r.,
  - spłata kredytu: - w miesięcznych ratach,
  - termin spłat rat kapitałowych: - miesięcznie,
  - oprocentowanie kredytu: - WIBOR 1 M + stała marża (stopa procentowa zmienna, oprocentowanie, WIBOR 1 M),
  - termin spłaty odsetek: - miesięcznie,
  - zabezpieczenie kredytu: - weksel In blanco,
  - opłaty za rozpatrzenie wniosku
  i prowizja przygotowawcza: - %,
  - wysokość prowizji rekompensacyjnej
  od kwoty spłaconej przed terminem: - %,
  - przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej: - sierpień 2012 r.
  - wykorzystanie kredytu: - w miesiącu sierpniu 2012 r.
  - zamawiający zastrzega prawo spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania. Wcześniejsze spłacenie kapitału wymaga uprzednio powiadomienia Wykonawcy (banku) i spowoduje zmniejszenie ilości i wysokości rat odsetkowych, nie spowoduje również dodatkowych opłat i prowizji,
  - zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę zł 1.894.308,00 zł (słownie: Jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie -219.620.00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.674.688 zł
  Zamawiający: Gmina Raczki, Raczki
  Przedmiotem zamówienia jest ,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę zł 1.894.308,00 zł (słownie: Jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 219.620.00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.674.688 zł .
  Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w dwóch transzach:
  - I transza na dzień 4 lipca 2011 r. - kwota -900.000 zł (słownie: Dziewięćset tysięcy zł),
  - II transza na dzień 20 września 2011 r. - kwota 994.308 zł (słownie: Dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych).
  Spłata kredytu:
  Spłata kredytu w 48 ratach płatna - 25 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2012 roku do 25 grudnia 2015 roku.
  I rata płatna w dniu 25 stycznia 2012 w kwocie 39.453 zł, pozostałe 47 rat płatne po - 39.465 zł 25 dnia każdego miesiąca do 25 grudnia 2015 roku
  Spłata odsetek:
  Splata odsetek w okresach miesięcznych, na koniec każdego dnia miesiąca każdego roku.
  Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco.
 6. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Raczki
  Zamawiający: Gmina Raczki, Raczki
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Raczki w okresie od 01.07.2010 r. do 31.12.2013 r. obejmująca: I.W zakresie budżetu gminy Raczki: rachunek bieżący - podstawowy, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunki bankowe do celów projektów unijnych. II.W zakresie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Raczki: 1) Rachunki bieżący następujących jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz rachunki bankowe do celów projektów unijnych: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, - Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach, - rachunki bankowe do celów projektów unijnych. 2) Rachunki dochodów własnych następujących jednostek budżetowych: - Szkoły Podstawowej w Raczkach, - Szkoły Podstawowej w Kuriankach, - Szkoły Podstawowej we Wronowie, - Gimnazjum w Raczkach. 3) Rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych następujących jednostek i zakładów budżetowych: - Biura Obsługi Szkół w Raczkach, - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. III.Rachunki samorządowych instytucji kultury: - Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, - Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: wpłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki bieżące i pomocnicze, wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych, sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, druki czeków gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.
 7. Udzielenie gwarancji bankowej
  Zamawiający: Stowarzyszenie "Euroregion Niemen", Suwałki
  Udzielenie gwarancji bankowej
 8. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 650.000,00 PLN na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów Trzeci - Olszanka - Jemieliste
  Zamawiający: Urząd Gminy Filipów, Filipów
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na następujących warunkach:
  a)przeznaczenie kredytu na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów Trzeci - Olszanka - Jemieliste.
  b)kwota kredytu: 650.000,00zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  c)rodzaj kredytu : długoterminowy,
  d)okres kredytowania : od dnia uruchomienia do 31.12.2011r.
  e)spłata kredytu w złotych polskich: kapitał w terminach określonych w harmonogramie spłat podanych w umowie kredytowej i odsetki płatne w tym samym okresie. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.
  f)oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M
  powiększoną lub pomniejszoną o marżę Banku -kredytodawcy,
  g)odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału,
  h) zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco,
  i) kredyt będzie uruchomiony jednorazowo przelewem na konto zamawiającego
  22 93670007 0020 0000 0156 0001