Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Andrzej Stanisław

w KRS

Andrzej Stanisław Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kurys Andrzej Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kurys Andrzej Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ławrynowicz Lesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Promocja 1 Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000192827
 2. Promocja A. Kurys, A. Wójtowicz Sp. J., Radom − KRS 0000072677
 3. Trado Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000654544
 4. Wiskom Budownictwo Sp. Z O.O., Łoś − KRS 0000298876

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Kasyna w Pionkach - montaż pylonu informacyjnego wraz z oświetleniem
  Zamawiający: Gmina Miasto Pionki, Pionki
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Kasyna w Pionkach, a mianowicie:
  a) Montaż pylonu informacyjnego przy budynku Kasyna wraz z oświetleniem (2 szt. słupy oświetleniowe i 8 szt. opraw najazdowych LED),
  b) Montaż 14 szt. tablic pamiątkowych Złota płyta,
  c) Montaż tablicy pamiątkowej wykonanej z blachy mosiężnej o wymiarach 500x700x3mm z nadrukiem grawerowanym.
  2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, będącą załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
  3. Oprawa najazdowa musi spełniać następujące warunki:
  1) najazdowa oprawa oświetleniowa przeznaczona do montażu w podłożu, obudowa wykonana z aluminium,
  2) najazdowa oprawa LED o mocy min. 5,5W i ilości diod min. 33 szt., kolor światła - biały,
  3) oprawa z okrągłą osłoną dekoracyjną INOX, klosz - szkło hartowane,
  4) średnica lampy (części widocznej po montażu) 148mm, z tolerancją 10mm.
  4. Wymagania stawiane słupom oświetleniowym oraz oprawom oświetleniowym:
  Należy zamontować 2 słupy żeliwne, stylowe o charakterze parkowym, w kolorze czarnym i przystosowane do montażu opraw oświetleniowych Micenas typu IK10 firmy Indal ze źródłami światła sodowymi o mocy 70W. Z uwagi na to, że jest to oświetlenie uzupełniające, montowane słupy i oprawy oświetleniowe muszą być identyczne już z istniejącymi słupami żeliwnymi i oprawami oświetleniowymi, znajdującymi się wokół budynku Kasyna.
  5. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest:
  1) w dokumentacji projektowej Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i lokalizacji ich wykonania - załącznik nr 3 do SIWZ,
  2) w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 4 do SIWZ),
  3) w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - oświetlenie terenu (załącznik nr 5 do SIWZ),
  4) w Przedmiarze robót zagospodarowania terenu (załącznik nr 6 do SIWZ).
  6. Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną powyżej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, będącymi załącznikami do SIWZ.
  7. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:
  1) roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
  2) zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ,
  8. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia):
  1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy,
  2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
  3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
  4) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu pierwotnego,
  5) przygotuje dokumentację do odbioru końcowego,
  6) przeprowadzi likwidację placu budowy,
  7) zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadań wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, które są niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniających dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja zarejestrowana w MODGiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na nośniku CD-ROM.
  9. Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w innych dokumentach (projekt budowlany, przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
  10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata.

Inne osoby dla Wójtowicz Andrzej Stanisław (80 osób):